Žinios iš Savivaldybės

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ tę­sia ak­ci­ją „Ap­sau­gok ma­ne“ – jau 24-tus me­tus rug­sė­jį Tel­šių ra­jo­ne bus ap­draus­ti vi­si moks­lei­viai

„Ap­sau­gok ma­ne“ – vie­na il­giau­siai gy­vuo­jan­čių so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės ak­ci­jų, kai kas­met vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį vi­si ša­lies moks­lei­viai yra ne­mo­ka­mai ap­drau­džia­mi...

Read more
Page 1 of 34 1 2 34

Apklausa

Ar skaitote knygas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai