Žinios iš Savivaldybės

Li­go­ni­nių per­tvar­ka – ne­ri­mą ke­lian­ti te­ma, ta­čiau tai re­for­ma, orien­tuo­ta į re­zul­ta­tą – ge­rė­jan­čią gy­ven­to­jų svei­ka­tą ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ver­ti­ni­mu VšĮ Re­gio­ni­nė Tel­šių li­go­ni­nė yra ly­de­riau­jan­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga sa­vo geog­ra­fi­nė­je plot­mė­je. Siek­da­ma iš­lai­ky­ti...

Read more

Dė­me­sys se­niū­ni­joms ir jų inf­rast­ruk­tū­ros ge­ri­ni­mui. Ko­kie dar­bai lau­kia Ga­dū­na­vo ir Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­se?

„Se­niū­ni­jo­se dar­bų nie­ka­da ne­trūks­ta, o vi­sų ky­lan­čių pro­ble­mų spren­di­mas neap­siei­na be Sa­vi­val­dy­bės, se­niū­nų ir bend­ruo­me­nės pa­gal­bos. Sa­vi­val­dy­bė sten­gia­si fi­nan­si­nius re­sur­sus...

Read more

Da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se – ga­li­my­bė ne tik pri­sta­ty­ti Tel­šių ra­jo­ną ir jam at­sto­vau­ti, bet ir pa­si­sem­ti ge­ro­sios ir rea­liai pri­tai­ko­mos pa­tir­ties

Liub­li­no mies­te Len­ki­jo­je vy­ko dvie­jų die­nų tarp­tau­ti­nis Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­vos kong­re­sas ir re­gio­nų eko­no­mi­kos fo­ru­mas. Kong­re­se, ku­rį glo­bo­jo Len­ki­jos Res­pub­li­kos...

Read more

In­for­muo­ja­me, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je jau vei­kia vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čių mo­kė­to­jų sa­vi­tar­nos sve­tai­nė

Nuo šiol in­for­ma­ci­ją apie apskai­čiuo­tą že­mės nuo­mos mo­kes­tį, mo­kė­ti­nas su­mas, su­mo­kė­tas įmo­kas ga­li­ma su­ži­no­ti sa­vi­tar­nos sve­tai­nė­je ad­re­su: https://telsiai-sa­vi­tar­na.al­go­rit­mas.lt. Sa­vi­tar­nos sve­tai­nė...

Read more
Page 1 of 29 1 2 29

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai