Žinios iš Savivaldybės

To­mas Kat­kus: „Vie­niems su­tvar­ky­ta gat­vė ga­li bū­ti svar­biau už vi­sa ki­ta, ki­tiems – mo­kyk­los ko­ri­do­riu­je pa­keis­ta ap­švie­ti­mo lem­pu­tė“

Praė­ję 2023-ie­ji Tel­šių ra­jo­nui at­ne­šė reikš­min­gų po­ky­čių: ne­kal­bant apie tai, kad iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, bu­vo įgy­ven­din­ta vi­sa ei­lė svar­bių pro­jek­tų,...

Read more
Page 1 of 35 1 2 35

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai