Žinios iš Savivaldybės

Ar­tė­ja vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas – 2022 m. lapk­ri­čio 15 d.

Že­mės nuo­mos mo­kes­čio mo­kė­to­jai nuo šiol dek­la­ra­ci­jas ga­li per­žiū­rė­ti Že­mės nuo­mos mo­kes­čio sa­vi­tar­nos sve­tai­nė­je: https://telsiai-sa­vi­tar­na.al­go­rit­mas.lt/#login. Jums su­teik­tas re­gist­ra­ci­jos var­das (mo­kė­to­jo...

Read more

Pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mas su Pran­cū­zi­jos įmo­ne, pla­nuo­jan­čia Tel­šiuo­se įkur­ti sen­jo­rų re­zi­den­ci­jas

„Pa­si­ra­šė­me su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mą su Pran­cū­zi­jos pre­kės ženk­lu „Se­nior Group“, ku­rio pa­grin­di­nė veik­la – se­ny­vo am­žiaus as­me­nims skir­tų „Se­nior Quar­tier“ („Sen­jo­rų...

Read more
Page 1 of 33 1 2 33

Apklausa

Kaip švenčiate Velykas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai