Žinios iš Savivaldybės

Ar­tė­ja vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo ter­mi­nas – 2022 m. lapk­ri­čio 15 d.

Že­mės nuo­mos mo­kes­čio mo­kė­to­jai nuo šiol dek­la­ra­ci­jas ga­li per­žiū­rė­ti Že­mės nuo­mos mo­kes­čio sa­vi­tar­nos sve­tai­nė­je: https://telsiai-sa­vi­tar­na.al­go­rit­mas.lt/#login. Jums su­teik­tas re­gist­ra­ci­jos var­das (mo­kė­to­jo...

Read more

Pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mas su Pran­cū­zi­jos įmo­ne, pla­nuo­jan­čia Tel­šiuo­se įkur­ti sen­jo­rų re­zi­den­ci­jas

„Pa­si­ra­šė­me su­si­ta­ri­mo me­mo­ran­du­mą su Pran­cū­zi­jos pre­kės ženk­lu „Se­nior Group“, ku­rio pa­grin­di­nė veik­la – se­ny­vo am­žiaus as­me­nims skir­tų „Se­nior Quar­tier“ („Sen­jo­rų...

Read more

Dė­me­sys bend­ruo­me­nėms: pra­de­da­mos reng­ti bend­ruo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lų fi­nan­sa­vi­mą api­brė­žian­čios tvar­kos

„Bend­rau­jant su ra­jo­no gy­ven­to­jais ne kar­tą te­ko iš­girs­ti apie po­rei­kį di­din­ti bend­ruo­me­nių fi­nan­sa­vi­mą re­miant pir­mi­nin­kus, kom­pen­suo­jant pa­ti­ria­mas ko­mu­na­li­nes iš­lai­das ir...

Read more

Sau­gus Tel­šių ra­jo­nas – prio­ri­te­tas. Apie tai­syk­lių lai­ky­mą­si, tvar­kos ste­bė­se­ną ir už­tik­ri­ni­mą

„Siek­da­mi už­tik­rin­ti efek­ty­vų mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų sau­gu­mą, di­de­lį dė­me­sį ski­ria­me vie­šo­sios tvar­kos pa­lai­ky­mui. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je mi­nė­tą funk­ci­ją vyk­do Vie­šo­sios...

Read more
Page 1 of 32 1 2 32

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai