Žinios iš Savivaldybės

To­mas Kat­kus: „Vie­niems su­tvar­ky­ta gat­vė ga­li bū­ti svar­biau už vi­sa ki­ta, ki­tiems – mo­kyk­los ko­ri­do­riu­je pa­keis­ta ap­švie­ti­mo lem­pu­tė“

Praė­ję 2023-ie­ji Tel­šių ra­jo­nui at­ne­šė reikš­min­gų po­ky­čių: ne­kal­bant apie tai, kad iš­si­rin­ko­me nau­ją val­džią, bu­vo įgy­ven­din­ta vi­sa ei­lė svar­bių pro­jek­tų,...

Read more

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ tę­sia ak­ci­ją „Ap­sau­gok ma­ne“ – jau 24-tus me­tus rug­sė­jį Tel­šių ra­jo­ne bus ap­draus­ti vi­si moks­lei­viai

„Ap­sau­gok ma­ne“ – vie­na il­giau­siai gy­vuo­jan­čių so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės ak­ci­jų, kai kas­met vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį vi­si ša­lies moks­lei­viai yra ne­mo­ka­mai ap­drau­džia­mi...

Read more
Page 1 of 35 1 2 35

Apklausa

Artėja Velykos. Koks bus Jūsų šventinis stalas?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai