Politinės intrigos menkina rajono patrauklumą investuotojams, skaldo bendruomenę

Parašė:  2018-08-21

Paž­vel­gus į tai, kas šiuo me­tu vyks­ta Sei­me, da­ro­si liūd­na. Be tar­pu­sa­vio rie­te­nų ir sie­kio kuo skau­džiau vie­nas ki­tam įkąs­ti lyg ir nie­ko dau­giau ne­vyks­ta. Ži­no­ma, vyks­ta ir svar­bių vals­ty­bei tei­sės ak­tų priė­mi­mas, ir įdo­mios dis­ku­si­jos, kon­fe­ren­ci­jos. Gal ži­niask­lai­da pa­tei­kia tik tai, kas men­ki­na Sei­mo au­to­ri­te­tą ir pa­si­ti­kė­ji­mą pi­lie­čių gal­vo­se? Iš ki­tos pu­sės, žur­na­lis­tai pa­tys ne­su­gal­vo­ja ir ne­su­da­ro įvai­riau­sio plau­ko ko­mi­si­jų, ku­rios at­lie­ka ir taip ga­nė­ti­nai pla­taus tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų tink­lo dar­bą. Ne žur­na­lis­tai ini­ci­juo­ja ne­pas­ver­tas re­for­mas, eks­pe­ri­men­tuo­jant žmo­nių svei­ka­ta ir li­ki­mais.
Int­ri­gų ir ne­sta­bi­lu­mo ban­ga ne­ga­li ne­per­si­duo­ti ir į že­mes­nį val­dy­mo lyg­me­nį, nes šei­mo­je vai­kai pa­mėg­džio­ja tė­vus, o ma­dos į pro­vin­ci­ją atei­na iš sos­ti­nės. O, be to, ir Sei­mas, ir sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos yra ren­ka­mos tau­tos, ku­riai jie ir at­sto­vau­ja.
Ne išim­tis – ir Tel­šių po­li­ti­kos pa­dan­gė, kur tie­sio­giai iš­rink­tas me­ras ne­su­ge­ba kon­so­li­duo­ti Ta­ry­bą su­da­ran­čių frak­ci­jų dar­bo ra­jo­no žmo­nių la­bui. Ži­no­ma, int­ri­gų mas­tai ir ko­mi­si­jų bei au­di­tų skai­čiai ma­žes­ni, bet jau me­tai, kai nor­ma­laus dar­bo nė­ra. Sie­kis prieš rin­ki­mus eli­mi­nuo­ti kon­ku­ren­tus ir į svar­biau­sius po­stus pa­so­din­ti sa­vus as­me­nis pri­ve­dė prie to, kad ne tik sa­vi­val­do­je dir­ban­tys žmo­nės, bet ir Tel­šių ra­jo­no bend­ruo­me­nė su­prie­šin­ta ir su ne­pa­si­ti­kė­ji­mu žiū­ri vie­ni į ki­tus.
Lai­ko­tar­pis prieš rin­ki­mus vi­sa­da įneš­da­vo su­maiš­tį į sa­vi­val­dos dar­bą, bet nie­ka­da dar ne­bu­vo, kad po­li­ti­niai opo­nen­tai ban­dy­tų su­stip­rin­ti sa­vo po­zi­ci­jas prieš pat rin­ki­mus į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir me­ro pa­va­duo­to­jo kė­des pa­so­din­da­mi sa­vus žmo­nes.
Ei­da­mi į rin­ki­mus, vi­si Ta­ry­bos na­riai be išim­ties die­va­go­jo­si, kad jie dirbs Tel­šių ra­jo­no žmo­nių la­bui. Kurs 1 000 nau­jų dar­bo vie­tų, trauks in­ves­ti­ci­jas, kai kas net pen­si­jas pa­di­din­ti ža­dė­jo.
Ta­čiau ko­kią nau­dą šis Dar­bo par­ti­jos ir neaiš­ku, ar jai šiuo me­tu pri­klau­san­čio ar ne­prik­lau­san­čio me­ro žings­nis prieš rin­ki­mus duo­da sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams – sun­ku su­pras­ti.
Užuot spren­du­si svar­bias ra­jo­nui pro­ble­mas, val­džia pa­sken­du­si tar­pu­sa­vio rie­te­no­se, už­sii­ma po­li­ti­nė­mis int­ri­go­mis.
Tel­šių ra­jo­nas ga­li pra­ras­ti, o gal jau ir pra­ran­da re­gio­no ly­de­rio po­zi­ci­jas, nes, pa­vyz­džiui, Plun­gės, Ak­me­nės ir ki­tos kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės vie­na ki­tai gi­ria­si mi­li­jo­ni­nių in­ves­ti­ci­jų gau­sa. O Tel­šiuo­se pa­sku­ti­nė už­sie­nio in­ves­ti­ci­ja – tai uk­rai­nie­čių far­ma­ci­jos la­bo­ra­to­ri­ja, pra­dė­ta dar me­ru bū­nant švie­sios at­min­ties Vy­tau­tui Klei­vai. Nes in­ves­tuo­ti į ra­jo­ną, kur nė­ra po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo, tik­rai da­ro­si ne­pat­rauk­lu.
Si­tua­ci­ja tik­rai ne­si­keis, kol val­džio­je ne­bus žmo­nių, ku­rie pri­siims at­sa­ko­my­bę už Tel­šių ra­jo­ną ir sa­vo lai­ką bei ener­gi­ją skirs ra­jo­no eko­no­mi­niam po­ten­cia­lui stip­rin­ti, gy­ven­to­jų ge­ro­vei di­din­ti, o ne vien po­li­ti­nėms int­ri­goms, skir­toms as­me­ni­niams ar po­li­ti­niams in­te­re­sams ten­kin­ti.
LSDP Telšių skyriaus pirmininkas Saulius URBONAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. juk tep parašė:

  LSDP Telšiu skyriaus pirmininkas Saulius Urbonas supylė staipsnį ant buvusio Telšių rajono savivaldybės direktoriaus Sauliaus Urbono.

 2. Ligita parašė:

  O pats ponas Saulius Urbonas ką gero nuveikė Telšiečių naudai?Visi labai geri kol asisėda į postą savivaldybėje,paskui pažadai lieka pažadais.Visus ginti lauk,yra kas gali ir nori dirbti.Apie tarybos narius gėda ir kalbėti pasidomėtų žurnalistai kuo ne kurie tarybos nariai užsiima.Gėda Telšiams,kad tokius nevykėlius išsirenka.

 3. *|* parašė:

  Mačiau kaip neteisingai atleistas Saulius grįžo namo basas Masčio vandens paviršiumi

 4. Maklaudas parašė:

  „juk tep“, žiauriai gerai ir taikliai 🙂 agonija, visiška.

 5. Tep parašė:

  Krokodilo ašaros prie suskilusios politinės geldos…

 6. telšiškis parašė:

  Ponas farmaceptijos paveldėtojaup,risiminkime,kad po ATA mero išėjimo minėta gamykla buvo nušluota nuo žemės paviršiaus.Vėliau,matomai,perėmus atkatų paveldėtojams ji vėl išdygo.Ta pati,toje pačioje vietoje tik su nemažu ardymo darbų pabrangimu,bet,matomai,pinigai ten vartosi tokie,kad tas menkniekis neturėjo reikšmės.Ryškiausiai pasireiškęs pilypas iš kanapių,galimai,žada būti šios gamyklos direktoriumi nors visi tikėjosi,kad eis Vandentiekio direktoriaus pareigas.Gerai kimba ir šen ir ten,pasimokius iš kvailų klaidų ir sumažinus apetitą(dieta tikrai reikalinga mažai fiziškai judant)abiejuose lesyklėlėse garantuota saugi senatvė ne tik sau,bet ir anūkams,net auksiniai tualetai iš šio verslo stovi pas „atitarnavusius liaudžiai“

 7. nuomonė parašė:

  Greičiausiai ši partija be ateities,jei vis dar vadovauja jai šitokios personos…

 8. Siūlau parašė:

  Siūlyčiau, kad atitinkamos tarnybos (tokios kaip STT, FNTT) pasidomėtų paskutiniais metais įsigijusių ir nusipirkusių žemės sklypus, asmenų istorija… T.y. buvusių sovietinių kolūkių karjerų, tapusių neprivatizuotinų žemių teritorijomis, tačiau po to greituoju būdu įformintomis kaip kitos paskirties žemės sklypais istorijomi…

 9. Ūkininkas parašė:

  Teko tvarkyti paveldėjimą.Tai akys“ išlipo ant kaktos“kiek žemės sklypų turi buvę ir esami žemėtvarkos “specai“.

 10. telšiškis parašė:

  Idomu ar Lietuvos Prokuratūra,Lietuvos Policija, FNTT neužmeta akį į bent į paskutinius čia rašytus komentarus.Matyt žmonės rašydami žino kaiką daugiau ir tikrai vertėtų pasidomėti kriminaliniais nusikaltimais vykdomais žemės privatizavime

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt