Ūki­nin­kus pik­ti­na žemės mo­kes­čio sąskaitų iš­ra­šy­mo tvar­ka

Parašė:  2020-03-24

Su­tuok­ti­niams, ga­vu­siems sąskai­tas už bend­ro­mis teisė­mis pri­klau­san­čią žemę, ne­re­tai ky­la klau­si­mas, kaip nu­sprend­žia­ma, ku­riam iš žemės sa­vi­ninkų skir­ti mo­kestį.
Pa­si­kar­to­jan­čia pro­ble­ma, kai sąskai­tos siun­čia­mos ne ūki­nin­kui, o jo žmo­nai, „Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­jai skundė­si Ne­varėnų se­niū­ni­jos Da­dotkų kai­me ūki­nin­kau­jan­tys su­tuok­ti­niai. Jie lai­ko­si nuo­monės, kad nors žemės sa­vi­nin­kai, sklypą tu­rin­tys bend­ro­sios jung­tinės nuo­sa­vybės teisė­mis, lai­ko­mi ly­gia­ver­čiais sa­vi­nin­kais, Re­gistrų cent­ro dar­buo­to­jai, re­gist­ruo­da­mi pirkimo–pardavimo san­dorį, galėtų at­si­žvelg­ti į tai, kurį žemės sa­vi­ninką no­ta­ras pa­rašė pir­mu nu­me­riu.
„Mums bu­vo paaiš­kin­ta, kad sis­te­ma pa­gal abėcėlę su­dėlio­ja žemės sa­vi­ninkų var­dus ir pa­var­des. Bet juk prie kiek­vie­nos sis­te­mos sėdi žmo­gus ir ga­li tai pa­ko­re­guo­ti“, – pik­ti­no­si ne­varė­niš­kiai.
Mo­ni­ka GIRD­VAINĖ
Į re­dak­ciją kreipę­si Ne­varėnų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai bu­vo ne­pa­ten­kin­ti Re­gistrų cent­ro Tel­šių pa­da­li­nio dar­buo­tojų dar­bu. Paš­ne­kovų tei­gi­mu, nors jų tu­ri­ma žemė bend­ro­sios jung­tinės nuo­sa­vybės teisė­mis ir pri­klau­so abiem su­tuok­ti­niams, ta­čiau nu­si­pir­kus naują žemės sklypą mo­kestį už jį Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) daž­niau­siai siun­čia su­mokė­ti ne ūkinę veiklą vyk­dan­čiam as­me­niui, o jo žmo­nai.
Dėl to­kių VMI veiksmų gy­ven­to­jams ky­la pro­blemų ve­dant ūkio bu­hal­te­riją.


Ne­varė­niš­kiai pik­ti­no­si, kad no­rint sis­te­mo­je pa­keis­ti as­menį, ku­riam būtų siun­čia­mas mo­kes­tis už žemę, ten­ka lan­ky­tis tam tik­ro­se įstai­go­se, mokė­ti pa­pil­domą mo­kestį. Gy­ven­tojų tvir­ti­ni­mu, to­kio­je si­tua­ci­jo­je jie at­si­du­ria ne pirmą kartą dėl to, kad net ir ži­no­da­mi, kas yra ūkio sa­vi­nin­kas, Re­gistrų cent­ro dar­buo­to­jai pir­mo­je vie­to­je tarp sa­vi­ninkų įra­šo su­tuok­tinę, o ne ūkinę veiklą vyk­dantį jos vyrą.
„Jei Re­gistrų cent­re vis­kas būtų at­lie­ka­ma at­sa­kin­giau, tai ir mo­kes­čių ins­pek­ci­ja siųstų sąskai­tas tam as­me­niui, ku­ris ir tu­ri jas ap­mokė­ti. Juk ga­li­ma iš kar­to re­gist­ruo­jant žemę pir­mu nu­me­riu kaip sa­vi­ninką nu­ro­dy­ti ūki­ninką, bet kaž­kodėl tai nėra da­ro­ma. Nu­si­bo­do kas­kart ga­vus žemės mo­kestį vaikš­čio­ti po įstai­gas, mokė­ti už tą pa­čią pa­slaugą ant­rą kartą“, – ne­pa­si­ten­ki­nimą reiškė į re­dak­ciją pa­skam­bi­nu­si ūki­nin­ko žmo­na.
Lai­ko­si įsta­tymų
VĮ Re­gistrų cent­ro at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Sam­kus „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sakė, kad esą įstai­gos dar­buo­to­jai at­lie­ka sa­vo darbą tin­ka­mai ir lai­ko­si įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tos tvar­kos.
„Pa­gal ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus san­tuo­ko­je įgy­tas tur­tas (jei san­tuo­kos su­tar­ty­je ne­nu­ma­to­ma ki­taip) da­li­ja­mas per pusę abiem su­tuok­ti­niams. Tai­gi tiek nuo­sa­vybės teisė į tą turtą, tiek už jį mokė­ti­ni mo­kes­čiai ly­gio­mis da­li­mis pri­klau­so tiek vy­rui, tiek žmo­nai.
Žemės mo­kestį ad­mi­nist­ruo­jan­ti Vals­ty­binė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­ma­ciją apie žemės sklypų sa­vi­nin­kus gau­na iš Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro. Šia­me re­gist­re kiek­vie­nas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tas tu­ri in­for­ma­ciją apie tur­to sa­vi­nin­kus. Mi­ni­mu at­ve­ju nuo­sa­vybės teisė pri­klau­so abiem su­tuok­ti­niams. Kodėl VMI in­for­ma­ciją siun­čia tik vie­nam iš sa­vi­ninkų, at­sa­ky­ti ne­ga­li­me“, – ko­men­ta­vo at­sto­vas spau­dai.
Anot pa­šne­ko­vo, sprend­žiant šią pro­blemą bu­vo at­si­žvelg­ta į klientų pa­gei­da­vimą ir nuo­sa­vybės teisės turė­to­jai tie­siog bu­vo su­keis­ti vie­to­mis, kad pir­mo­je vie­to­je būtų vy­ras ir pa­gal tai jis gautų mokė­ji­mo pra­ne­ši­mus.

Kaip iš­veng­ti pro­ble­mos?
Pro­ble­ma išspręs­ta, ta­čiau ūki­nin­kai ne­pa­ten­kin­ti, kad tai po ku­rio lai­ko vėl ga­li pa­si­kar­to­ti. Su tuo su­si­du­ria ne tik ūki­nin­kai, bet ir ki­ti žemės sa­vi­nin­kai. Kaip iš­veng­ti šių ne­pa­to­gumų?
Re­gistrų cent­ro at­sto­vas spau­dai pa­ta­ria prie­š re­gist­ruo­jant jung­tinę nuo­sa­vybę tie­siog iš kar­to nu­ro­dy­ti tą as­menį, ku­ris, kaip pa­gei­dau­ja­te, būtų įra­šy­tas pir­mo­je vie­to­je.
VMI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­torė Stasė Aliu­ko­nytė-Šni­rienė pri­minė, kad dek­la­ra­ci­jos for­muo­ja­mos au­to­ma­ti­zuo­tai – skait­me­ni­niu būdu. Tvar­ka, kaip skai­čiuo­ja­mas žemės mo­kes­tis už bend­ro­sios su­tuok­ti­nių nuo­sa­vybės tei­se tu­ri­mus žemės skly­pus, išdės­ty­ta Žemės mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­vi­mo tai­syklė­se: jei mo­kes­čio mokė­to­jai tu­ri žemės sklypą ar skly­pus bend­ro­sios jung­tinės nuo­sa­vybės teisė­mis, tai dek­la­ra­ci­ja for­muo­ja­ma vie­nam iš bend­ra­tur­čių (daž­niau­siai tai būna pir­ma­sis įra­šy­tas NTR Cent­ri­nio duo­menų ban­ko duo­me­ny­se). Paš­ne­kovė pa­brėžė, kad žemės sa­vi­nin­kai, sklypą tu­rin­tys bend­ro­sios jung­tinės nuo­sa­vybės teisė­mis, lai­ko­mi ly­gia­ver­čiais sa­vi­nin­kais, neat­siž­vel­giant į žemės sa­vi­ninkų vyk­domą eko­no­minę veiklą ar pan.
„Gy­ven­to­jai turėtų kreip­tis į VMI trum­puo­ju te­le­fo­nu 1882 ar pa­teik­ti pra­šymą el. pa­štu: vmi@vmi.lt ar­ba pri­si­jungę prie „Ma­no VMI“, nu­ro­dy­da­mi, ku­riam iš su­tuok­ti­nių ir už ko­kius žemės skly­pus turėtų būti skai­čiuo­ja­mas žemės mo­kes­tis ir for­muo­ja­ma žemės mo­kes­čio ap­skai­čia­vi­mo dek­la­ra­ci­ja. Kad mo­kes­čių mokė­to­jui būtų tei­sin­gai su­for­muo­ta ata­skai­ti­nio lai­ko­tar­pio žemės mo­kes­čio dek­la­ra­ci­ja, pra­šy­mas turėtų būti pa­teik­tas ne vėliau kaip iki ei­na­mo­jo mo­kes­ti­nio lai­ko­tar­pio spa­lio 1 die­nos“, – tokį pro­ble­mos spren­di­mo būdą pa­teikė VMI Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to di­rek­torė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt