Politinės audros atomazga: iš pareigų atleisti vicemeras ir Administracijos direktorius

Parašė:  2018-08-07

Be­maž ke­tu­ris mė­ne­sius trun­kan­ti ko­va dėl val­džios praė­ju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Neei­li­nio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš ei­na­mų pa­rei­gų at­leis­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas. Ne­te­ku­siems vie­nų iš svar­biau­sių po­li­ti­nių po­stų so­cial­de­mok­ra­tams ne­pa­vy­ko iš dar­bo at­leis­ti bu­vu­sių koa­li­ci­jos par­tne­rių – Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­tų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų Kęs­tu­čio Ang­lic­ko ir Ri­man­to Žeb­raus­ko.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Prie­šis­to­rė

Skai­ty­to­jams pri­min­si­me, jog ne­ra­mu­mai mū­sų ra­jo­no val­džios pa­dan­gė­je pra­si­dė­jo šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Pet­rui Kui­zi­nui pa­reiš­kus po­li­ti­nį (as­me­ni­nį) ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Pir­mą kar­tą S. Ur­bo­ną iš uži­ma­mų pa­rei­gų bu­vo ban­do­ma at­leis­ti ge­gu­žės mė­ne­sį. Ta­čiau Ta­ry­bos na­rių bal­sams pa­si­skirs­čius po ly­giai – S. Ur­bo­nas li­ko ei­ti pa­rei­gas. Ant­rą kar­tą in­ter­pe­lia­ci­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui pa­reikš­ta bir­že­lio mė­ne­sį. Bet ir tą­syk at­leis­ti S. Ur­bo­ną neuž­te­ko po­li­ti­kų bal­sų.
Ban­dy­mai iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės iš­vers­ti Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ką S. Ur­bo­ną ne­li­ko be at­sa­ko. Lie­pos vi­du­ry­je Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je na­riai kar­tu su Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja bei dviem Ta­ry­bos na­riais – Jo­lan­ta Ru­pei­kie­ne ir Al­gir­du Ba­ce­vi­čiu­mi – krei­pė­si į me­rą, pra­šy­da­mi su­šauk­ti neei­li­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­ria­me dėl pra­ras­to po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo bū­tų iš pa­rei­gų at­leis­ti du Dar­bo par­ti­jai pri­klau­san­tys Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai – K. Ang­lic­kas ir R. Žeb­raus­kas. Taip pat po­li­ti­kai pra­šė į dar­bot­var­kę įtrauk­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­kei­ti­mo. Juo pa­siū­ly­tas Ta­ry­bos na­rys A. Ba­ce­vi­čius.
Ga­vęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių rei­ka­la­vi­mą su­šauk­ti neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas tvir­ti­no, kad sa­vo ruož­tu Dar­bo par­ti­ja ta­me pa­čia­me po­sė­dy­je dar kar­tą teiks spren­di­mą dėl S. Ur­bo­no at­lei­di­mo iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų, ir kar­tu pa­reiš­kė po­li­ti­nį (as­me­ni­nį) ne­pa­si­ti­kė­ji­mą dar vie­nam so­cial­de­mok­ra­tui – Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jui K. Gu­sa­ro­vui.
Pa­siū­lė ei­ti alaus
Ket­vir­ta­die­nį neei­li­nia­me Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je su­si­rin­ko 26 iš 27 Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių. Neat­vy­ko Al­gir­das Tar­vai­nis (jau iš­va­ka­rė­se tarp po­li­ti­kų sklan­dė kal­bos, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys ke­ti­na sirg­ti). Po­sė­džio dar­bot­var­kė­je – ke­tu­ri pa­grin­di­niai spren­di­mo pro­jek­tai: dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo K. Gu­sa­ro­vo, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus S. Ur­bo­no bei jo pa­va­duo­to­jų K. Ang­lic­ko ir R. Žeb­raus­ko at­lei­di­mo. Iš dar­bot­var­kės din­go spren­di­mo pro­jek­tas dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­kei­ti­mo.
„Iki šios die­nos ne­ma­čiau, jog bū­tų su­si­for­ma­vu­si dau­gu­ma Ta­ry­bo­je, – prieš tvir­ti­nant Ta­ry­bai dar­bot­var­kę, kal­bė­jo me­ras P. Kui­zi­nas. – Kon­ser­va­to­riai sa­ve te­be­lai­ko opo­zi­ci­ja – tai raš­tiš­kai pa­ro­dė teik­da­mi A. Ba­ce­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą į An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas. Ta­čiau tuo pa­čiu kon­ser­va­to­riai siū­lo­mi į dau­gu­mai pri­klau­san­čius po­li­ti­nius po­stus. To­dėl išei­na to­kia su­maiš­tis, to­kia mai­ša­ly­nė, ku­rio­je pa­si­klys­ti la­bai ne­sun­ku. Ta­ry­bos na­rių pa­teik­to­je dar­bot­var­kė­je bu­vo siū­ly­mas pa­keis­ti An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką. Ta­čiau kad tai bū­tų pa­da­ry­ta, rei­kia at­leis­ti esa­mą. To­kio siū­ly­mo ne­bu­vo. Ve­da­mas to­kių mo­ty­vų, aš klau­si­mo dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­kei­ti­mo į dar­bot­var­kę neįt­rau­kiau.“


„Žiū­rint į siū­lo­mą dar­bot­var­kę, man ki­lo min­tis, kad šian­dien mes nie­ko nau­din­go Tel­šių ra­jo­nui, gy­ven­to­jams ne­nu­veik­si­me, – kal­bė­jo žo­džio pa­pra­šęs Ta­ry­bos na­rys, kon­ser­va­to­rius Juo­zas But­ke­vi­čius. – Aš siū­lau – gal ei­nam iš čia vi­si į ka­vi­nę: kiek­vie­nam pa­sta­ty­siu po alaus bo­ka­lą ir pa­kal­bė­si­me, kaip mes ga­lė­tu­me ra­jo­no nau­dai pra­leis­ti šį ru­de­nį. Ko­kius pa­siū­ly­mus tei­kia vie­ni, ko­kius – ki­ti. Bo­ka­las alaus yra ge­riau ne­gu tas kvai­las lai­kas, ku­rį lei­džia­me šiuo me­tu svars­ty­da­mi to­kius klau­si­mus… Neuž­siim­ki­me to­kiais da­ly­kais. Čia lai­mė­to­jų ne­bus, o pra­lai­mė­to­jas aiš­kus – Tel­šių ra­jo­no rei­ka­lai.“
Į šį Ta­ry­bos na­rio siū­ly­mą P. Kui­zi­nas at­sa­kė, jog pa­na­šią min­tį jis pa­siū­lė Ta­ry­bos na­riams, ka­da šie pas jį at­vy­ko su pa­siū­ly­mu su­šauk­ti neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį: „Aš sa­kiau, kad esu pa­si­ruo­šęs su­kvies­ti vi­sas po­li­ti­nes jė­gas prie vie­no sta­lo ir kal­bė­tis. Pra­šiau ne­re­gist­ruo­ti rei­ka­la­vi­mo. Ta­čiau at­sa­ky­mą ga­vau: „Ne, mes re­gist­ruo­si­me.“
K. Gu­sa­ro­vas at­leis­tas iš me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų
Pat­vir­ti­nę neei­li­nio Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę bei Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jos slap­tam bal­sa­vi­mui na­rius – pir­miau­sia po­li­ti­kai ėmė­si iš pa­rei­gų vers­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ją K. Gu­sa­ro­vą.
Prieš pa­skel­biant slap­tą bal­sa­vi­mą, vi­ce­me­ras tei­gė, jog šian­dien drą­siai ga­lin­tis kiek­vie­nam Ta­ry­bos na­riui žiū­rė­ti į akis: „Ačiū už tą pa­si­ti­kė­ji­mą, ku­rį jūs iš­reiš­kė­te man 2016 m. sau­sio mė­ne­sį pa­skir­da­mi į vi­ce­me­ro pa­rei­gas. Jas ėjau 2,5 me­tų. Jū­sų va­lia, ar pa­lai­ky­ti Dar­bo par­ti­jos siū­ly­mą ma­ne at­leis­ti iš pa­rei­gų, ar ne.“
Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai ta­po ne­ma­lo­niu šo­ku vi­ce­me­rui. Tai bu­vo ga­li­ma iš­skai­ty­ti iš jo vei­do Bal­sa­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kei Alf­re­dai Ta­mo­še­vi­čie­nei skel­biant slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus: 14 – už, 12 – prieš: K. Gu­sa­ro­vas at­leis­tas iš me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gų.
Rei­kia pa­mi­nė­ti, jog pa­ts K. Gu­sa­ro­vas ne­nu­si­ša­li­no slap­ta bal­suo­jant dėl jam pa­reikš­to po­li­ti­nio ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ir at­lei­di­mo iš pa­rei­gų. Nors Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras ke­le­tą kar­tu pa­brė­žė, kad K. Gu­sa­ro­vo da­ly­va­vi­mas bal­suo­jant dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo K. Gu­sa­ro­vo at­lei­di­mo iš pa­rei­gų pra­ra­dus po­li­ti­nį (as­me­ni­nį) pa­si­ti­kė­ji­mą yra aki­vaiz­dus in­te­re­sų konf­lik­tas.

Tre­čias kar­tas ne­me­la­vo
Ki­tas po po­li­ti­ne švy­tuok­le at­si­dū­rė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Ur­bo­nas. Prieš pa­skel­biant slap­tą bal­sa­vi­mą, me­ras S. Ur­bo­nui su­tei­kė žo­dį. „Jau tre­čią kar­tą ten­ka sto­vė­ti prieš jus. Ma­nau, kad tai ne­su­tei­kia po­li­ti­nio sta­bi­lu­mo ra­jo­ne, – kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. – Nors ir bu­vo ban­dy­ta teig­ti, jog tai (sie­kis iš pa­rei­gų at­leis­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus, – red.) yra so­cial­de­mok­ra­tų kerš­tas, ta­čiau tai nė­ra kerš­tas. Tai yra ban­dy­mas ieš­ko­ti bū­dų, su­telk­ti po­li­ti­nes jė­gas sie­kiant sta­bi­li­zuo­ti su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją val­džio­je. Dėl ba­lan­džio pra­džio­je pra­si­dė­ju­sių ne­ra­mu­mų ne­be­li­ko nei konst­ruk­ty­vaus dar­bo Sa­vi­val­dy­bė­je, nei Ta­ry­bo­je. Kvie­čiu bal­suo­jant pa­si­rink­ti tei­sin­gai.“
Ta­ry­bos na­riai pa­si­rin­ko. Slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 15 – už, 11 – prieš. S. Ur­bo­nas at­leis­tas iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų.
Ne­dar­bo iš­ven­gė
At­lei­dę iš pa­rei­gų K. Gu­sa­ro­vą ir S. Ur­bo­ną, Ta­ry­bos na­riai ėmė­si spręs­ti Dar­bo par­ti­jai pri­klau­san­čių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų li­ki­mą. Abiem va­do­vams bu­vo su­teik­tas žo­dis. Abu jie ra­gi­no po­li­ti­kus priim­ti ra­jo­nui ge­riau­sią spren­di­mą. Abu nuo ne­dar­bo kil­pos iš­si­su­ko. Tie­sa, vie­nas iš jų – R. Žeb­raus­kas – vos vos: vie­nu bal­su.
Už K. Ang­lic­ko at­lei­di­mą bal­sa­vo 12 Ta­ry­bos na­rių. Prieš bu­vo 14-ka. Už R. Žeb­raus­ko at­lei­di­mą – 13-ka, prieš – 13-ka.
K. Gu­sa­ro­vas: „Pir­miau­sia rei­kia su­si­tai­ky­ti su emo­ci­jo­mis“
Penk­ta­die­nį – pa­sku­ti­nę dar­bo die­ną – vi­ce­me­ro pa­rei­gas ėjęs K. Gu­sa­ro­vas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ pri­si­pa­ži­no, jog slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai jam bu­vo ne­ti­kė­ti: „Yra kaip yra. Tai – po­li­ti­ka. Prieš ma­no at­lei­di­mą tu­rė­jo bū­ti 14 Ta­ry­bos na­rių, ku­rie dė­jo pa­ra­šus po rei­ka­la­vi­mu su­šauk­ti neei­li­nį Ta­ry­bos po­sė­dį. Jei pa­ra­šą de­di – už jį at­sa­kai, žo­džio lai­kai­si. Ta­čiau tai la­biau mo­ra­li­niai da­ly­kai…“
K. Gu­sa­ro­vas Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ju dir­bo 2,5 me­tų, prieš tai 10 me­tų ėjo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Į klau­si­mą, ko­kie to­li­mes­ni pla­nai, K. Gu­sa­ro­vas at­sa­kė: „Vi­sų pir­ma – su­si­tai­ky­ti su emo­ci­jo­mis. Po­li­ti­ko­je ir to­liau da­ly­vau­siu kaip Ta­ry­bos na­rys. O dėl dar­bo – ma­no at­lei­di­mas su­ta­po su ge­rais orais: pail­sė­siu tiek fi­ziš­kai, tiek psi­cho­lo­giš­kai, ta­da ir sprę­siu.“
S. Ur­bo­nas iš ak­ty­vios po­li­ti­kos trauk­tis ne­ke­ti­na

Iš­va­ka­rė­se ne­ma­lo­nios gim­ta­die­nio do­va­nė­lės – at­lei­di­mo la­pe­lio – iš Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių su­lau­kęs S. Ur­bo­nas ki­tą die­ną „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė, jog po­li­ti­nis ne­sta­bi­lu­mas ra­jo­no val­džio­je bu­vo jau­čia­mas nuo pat me­tų pra­džios, ka­da jis bu­vo pa­tvir­tin­tas kan­di­da­tu ar­tė­jan­čiuo­se tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se. „Ga­li­ma sa­ky­ti, jog nuo pat me­tų pra­džios ėmiau jaus­ti ne­ga­ty­vą iš ka­dai­se bu­vu­sių koa­li­ci­jos par­tne­rių (Dar­bo par­ti­jos, – red.), – kal­bė­jo S. Ur­bo­nas. – Vis­kas pra­si­ver­žė ba­lan­džio mė­ne­sį me­rui pa­reiš­kus man po­li­ti­nį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Po pir­mo, ne­pa­vy­ku­sio, ban­dy­mo ma­ne at­leis­ti iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gų aš ieš­ko­jau komp­ro­mi­sų dėl to­li­mes­nio dar­bo kar­tu. Ta­čiau su­lau­kiau ant­ros in­ter­pe­lia­ci­jos… Vi­sas šis po­li­ti­nis ne­sta­bi­lu­mas pa­ska­ti­no im­tis ryž­tin­gų žings­nių. Ieš­ko­jo­me po­li­ti­nės jė­gos, su ku­ria ga­lė­tu­me kar­tu dirb­ti, o ne po­li­ti­kuo­ti. Bet da­lis tų, ku­rie su­ti­ko ir pa­dė­jo pa­ra­šus, ne­si­lai­kė duo­to žo­džio. Ta­čiau gy­ve­ni­mas tuo ne­sus­to­ja. Ir to­liau ak­ty­viai da­ly­vau­siu po­li­ti­nė­je veik­lo­je, tie­sio­gi­niuo­se rin­ki­muo­se siek­siu me­ro pa­rei­gų, su frak­ci­ja ar­ti­miau­siu me­tu su­si­tik­si­me ir tar­si­mės, ką da­ry­ti to­liau. Neat­me­tu ga­li­my­bės, jog so­cial­de­mok­ra­tai pa­si­skelbs konst­ruk­ty­via opo­zi­ci­ja Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.“
Pak­laus­tas, ko­kie pla­nai ieš­kan­tis nau­jo dar­bo, S. Ur­bo­nas at­sa­kė, jog prieš tap­da­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi jis ėjo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Tel­šių sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas. Tad, kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas, jis tu­rin­tis tei­sę at­kur­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jo sta­tu­są. „Vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­bu nuo 1999 me­tų. Pra­dė­jau nuo pa­pras­to spe­cia­lis­to iki Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus. Ma­nau, kad ma­no pa­tir­tis ir ži­nios bus nau­din­gos vals­ty­bės tar­ny­bo­je, – tvir­ti­no S. Ur­bo­nas. – Taip pat tu­riu tei­sę at­gau­ti ir Ta­ry­bos na­rio man­da­tą. Ar grįž­ti į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, tar­siuo­si su par­ti­jos bi­čiu­liais.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Valio parašė:

  Valio!!! Pagaliau. Atsikvėps visa aplinka ir administracija.

 2. as parašė:

  Tegul meras nesidžiaugia, jam irgi jokių šansų per kitus rinkimus.

 3. Izoliatorius parašė:

  Zoniakai pasakytų: meras čmo, išdavė kentus, tad ir jo likimas aiškus…

 4. tep parašė:

  vo kov baigas vėina nekompetensėjė kėta arogancėjė.

 5. Katalikas parašė:

  Pabuvote prie “lovio“ laikas užleisti kitiems…

 6. pagarba fotografui parašė:

  nuotrauka tai gera,- pagieža ir neviltis spinduliuoja tiesiog. iš tiesų, blogiau nei prie socdemų nebeturėtų būti. gal pajegs rajonas atsispirti nuo dugno ir kilti į viršų

 7. Mačernisc parašė:

  Turėk savigarbos,,gusare“neapsimyžk…gėda savo vaikams ir giminei darai…

 8. xx parašė:

  ką tokio socdemai prisidirbo,kad reikėjo atleisti,gal meras nori savus sukišti,juk rinkimai ant nosies.

 9. vandenis parašė:

  No ton socdema kestuti ir tep ilga šėldė. be to ir savo chėbra užteka

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt