Žinios iš Savivaldybės

Parašė:

 2021-02-23

Telšių rajono savivaldybės administracija, kurios kodas 180878299, buveinės adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., skelbia nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų (jei parduodamas nekilnojamasis turtas su žeme) pardavimą viešuose aukcionuose. Elektroniniai aukcionai skelbiami elektroninių varžytynių sistemoje www.evarzytynes.lt. Parduodama: 1. […]

Parašė:

 2021-02-23

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299). Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiai, (8 444) 52229. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Perkami nekilnojamieji daiktai (butai): 1) dviejų kambarių butas Varnių m., Telšių r.; 2) trijų kambarių butas Varnių […]

Parašė:

 2021-02-23

Vakcinos – tai vienas didžiausių žmonijos sveikatos laimėjimų. Europos Sąjunga siekia užtikrinti, kad visuomenei būtų prieinamos tik aukštus Europos Sąjungos saugumo ir veiksmingumo standartus atitinkančios COVID-19 vakcinos. Europos Komisija, Europos vaistų agentūrai atlikus vertinimą, suteikė leidimą bendrovių „BioNTech-Pfizer“, „Moderna“ ir […]

Parašė:

 2021-02-19

Telšiškiai – išradingi žmonės, o šią žiemą gausiai iškritus sniegui vienai Telšių miesto gyventojai kilo mintis jį paversti įvairiausiais kūriniais – žmonių ir įvairių gyvūnų skulptūromis. Telšių miesto viduryje, šalia Mažosios Kalno ir Respublikos gatvių sankirtos, nuosavo namo kieme įkurtas […]

Parašė:

 2021-02-19

Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja: Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (įmo­nės ko­das 180878299). Ad­re­sas, te­le­fo­nas, fak­sas: Že­mai­tės g. 14, Tel­šiai, (8 444) 52229. Pir­ki­mo bū­das: skel­bia­mos de­ry­bos. Per­ka­mi ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai (bu­tai): 1) vie­no kam­ba­rio bu­tai Tel­šių mies­te; 2) dvie­jų kam­ba­rių bu­tai Tel­šių mies­te; 3) […]

Parašė:

 2021-02-19

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) nuo 2016 m. vykdo projektą „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ (toliau – Projektas). Projekto pagrindinis tikslas – padidinti Telšių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, apsirūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčias teisę į […]

Parašė:

 2021-02-16

Bendra užsikrėtimų statistika Vasario 12 d. fiksuotais epidemiologiniais duomenimis, Telšių rajone COVID-19 infekcija iš viso serga 147 gyventojai. Pasveikusiųjų nuo šios infekcijos (nuo rugpjūčio 1 d.) skaičiuojama 1 983. Dviejų pastarųjų savaičių sergamumas 100 tūkst. gyventojų – 250,3 atvejo. Sveikatos […]

Parašė:

 2021-02-02

Bend­ra už­si­krė­ti­mų sta­tis­ti­ka Sau­sio 29 d. fik­suo­tais epi­de­mio­lo­gi­niais duo­me­ni­mis, Tel­šių ra­jo­ne CO­VID-19 in­fek­ci­ja iš vi­so ser­ga 283 gy­ven­to­jai. Pas­vei­ku­sių nuo šios in­fek­ci­jos (nuo rug­sė­jo 1 d.) skai­čiuo­ja­ma 1 758, mi­ru­sių – 65. Dvie­jų pa­sta­rų­jų sa­vai­čių ser­ga­mu­mas 100 tūkst. gy­ven­to­jų – […]

Parašė:

 2021-01-29

Sausio 28 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų planas, kuriuo siekiama sukurti aukštos kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą už valstybei ir Savivaldybei prieinamą kainą. Nesibaigiantis vaikų gimstamumo ir mokinių […]

Parašė:

 2021-01-29

Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu patvirtinti 2021 metų projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai. Teikti paraiškas gauti paramą projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems numatytus prioritetus, gali Telšių rajono biudžetinės, viešosios įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir neformalios jaunimo […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar pritariate, kad Regioninės Telšių ligoninės dalininke taptų LR sveikatos apsaugos ministerija?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt