Žinios iš Savivaldybės

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tų siū­ly­mai re­gio­no dar­naus ju­du­mo, svei­ka­tos, so­cia­li­nės ap­sau­gos, švie­ti­mo, ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mų prie­žas­tims spręs­ti

Kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti: Svei­ka­tos ap­sau­gai ra­jo­ne ge­rin­ti siū­lo­me šiuos pro­jek­tus: • Lė­ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų pre­ven­ci­jos bei psi­cho­lo­gi­nės ge­ro­vės pa­slau­gų priei­na­mu­mo ge­ri­ni­mas...

Read more
Page 3 of 26 1 2 3 4 26

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai