Se­no­lė ne­pa­ten­kin­ta so­cia­li­nės dar­buo­to­jos pa­slau­go­mis

Parašė:  2020-11-10

Į „Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­ją krei­pė­si 79 me­tų se­no­lė, gy­ve­nan­ti Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jos Kal­nė­nų kai­me. Sun­kiai vaikš­tan­čią, įvai­rių svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čią mo­te­rį lan­ko so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, ta­čiau prie­žiū­ra ji ne­pa­ten­kin­ta. Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kias pa­slau­gas tu­ri teik­ti so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir ar sen­jo­rės ne­pa­si­ten­ki­ni­mas pa­grįs­tas.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Anks­čiau bu­vo ge­riau
Pas­kam­bi­nu­si Kal­nė­nų kai­mo gy­ven­to­ja guo­dė­si, kad jos svei­ka­tos būk­lė ga­nė­ti­nai sun­ki, to­dėl jai rei­ka­lin­ga so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­gal­ba. Ja mo­te­ris nau­do­ja­si jau ne vie­ne­rius me­tus. Sen­jo­rės tei­gi­mu, anks­čiau ją na­muo­se lan­ky­da­vo ma­lo­ni, rū­pes­tin­ga, mie­la so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, ta­čiau grį­žus iš sū­naus į sa­vo na­mus ir vėl pa­pra­šius pa­slau­gos te­ko nu­si­vil­ti.
„At­vy­ko ki­ta dar­buo­to­ja nei anks­čiau, ir ji net ne­pak­lau­sė, ar aš pa­val­giu­si, ar vais­tų iš­gė­ru­si. Ne­pa­si­rū­pi­no, ar ma­no na­mai šil­ti, ar ne­trūks­ta mal­kų, o ir kam­ba­rį ap­tvar­kė pa­sku­bo­mis. Tik paė­mė pi­ni­gus su­mo­kė­ti už elekt­rą, ir tiek. Ne­sup­ran­tu, iš kur to­kia ne­rū­pes­tin­ga ir ne­ma­lo­ni ta dar­buo­to­ja. Man ir taip sun­ku, o jo­kios pa­guo­dos ne­su­lau­kiu“, – kal­bė­jo mo­te­ris.
Ji pa­sa­ko­jo ban­džiu­si pri­si­skam­bin­ti į Tel­šių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rą pa­si­do­mė­ti ga­li­my­be pa­keis­ti so­cia­li­nę dar­buo­to­ją, ta­čiau at­sa­ky­mo į šį klau­si­mą gau­ti ne­pa­vy­kę.
Pa­žei­di­mų neįž­vel­gė
Tel­šių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė, at­sa­kin­ga už pa­gal­bą į na­mus ir die­nos so­cia­li­nę glo­bą na­muo­se, Vir­gi­ni­ja Ni­kie­nė abe­jo­jo, kad dar­buo­to­ja ga­lė­jo se­no­lei pa­slau­gas su­teik­ti ne­tin­ka­mai.
„Man pa­skam­bi­nu­si se­no­lė pra­šė so­cia­li­nės dar­buo­to­jos pa­gal­bos tik su­mo­kė­ti mo­kes­čius, nes ji sa­kė grei­tu lai­ku kaž­kur iš­vyk­sian­ti. Spa­lio 26 die­ną jai bu­vo at­nau­jin­tos pa­slau­gos. So­cia­li­nės dar­buo­to­jos tei­gi­mu, kros­nis mo­ters na­muo­se de­gė. Ji­nai ne­pra­šė nei kad dar­buo­to­ja mais­to at­neš­tų, nei ko ki­to. Tai, ko se­no­lė pra­šė pa­skam­bi­nu­si man, su­mo­kė­ti mo­kes­čius, dar­buo­to­ja pa­da­rė“, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė V. Ni­kie­nė. Ji pri­dū­rė, kad se­no­lę lan­kan­ti dar­buo­to­ja – pa­rei­gin­ga, rū­pes­tin­ga, jo­kių nu­si­skun­di­mų ki­ti klien­tai ne­tu­ri.
O konf­lik­tas tarp jos ir 79-erių me­tų mo­ters esą ki­lo dėl to, kad pa­sta­ro­ji pa­pra­šė iš­va­ly­ti jos na­muo­se gy­ve­nan­čio nuo­mi­nin­ko kam­ba­rį. To dar­buo­to­ja ne­da­rė, nes ji esą to ne­pri­va­lo – so­cia­li­nė dar­buo­to­ja pa­slau­gas tei­kia tik konk­re­tiems as­me­nims, va­lo ne­bent tuos kam­ba­rius, ku­riuo­se gy­ve­na pri­žiū­ri­mas as­muo, o ne vi­sus na­mus.
Rei­ka­lau­ja per daug?
Dar­buo­to­jų kai­tos dėl mi­nė­to in­ci­den­to so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­rė sa­kė ne­pla­nuo­jan­ti. Paš­ne­ko­vės tvir­ti­ni­mu, šiuo pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu, kai ap­lin­ki­niai ser­ga, ne­ma­žai įstai­gos dar­buo­to­jų yra sa­vii­zo­lia­ci­jo­je, dir­ban­tie­siems ten­ka tik­rai ne­ma­ži krū­viai. Dir­ba­ma su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis, tad ti­ki­ma­si gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mo ir pa­lai­ky­mo.
„Daž­niau­siai iš mū­sų dar­buo­to­jų žmo­nės rei­ka­lau­ja va­ly­mo pa­slau­gos. Taip, to­kia pa­slau­ga tei­kia­ma, bet kai kiek­vie­nam yra di­džiu­lė grės­mė už­si­krės­ti ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai pir­me­ny­bę tei­kia bū­ti­no­sioms pa­slau­goms. Mi­nė­tai sen­jo­rei tei­kia­ma pa­slau­ga yra tik pa­gal­ba į na­mus, tai nė­ra so­cia­li­nė glo­ba. To­kie žmo­nės lan­ko­mi bent ke­lis kar­tus per sa­vai­tę pa­gal nu­sta­ty­tą gra­fi­ką. Vi­zi­tas trun­ka iki dvie­jų va­lan­dų. O pas slau­go­mą žmo­gų dar­buo­to­jas bū­na il­giau, lan­ko­si po du kar­tus per die­ną, bū­na kar­tais net po sep­ty­nias ar aš­tuo­nias va­lan­das. Mes tik­rai įver­ti­na­me, ko­kia pa­gal­ba rei­ka­lin­ga konk­re­čiam žmo­gui“, – pa­brė­žė V. Ni­kie­nė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Ne socialine parašė:

    Tos senutės nebežino ko nori iš socialinių. O kur jų vaikai, kodėl ir šiai bobulytei sūnus su šeimyna negali retsykiais aptvarkyti kambambarių? Kur dingo tos geraširdės, besišypsančios močiūtės su nėriniais rankose ir saldainiukais ant stalo?

  2. Telšiškė parašė:

    Socialiniai darbuotojai tam ir reikalingi, kad padėtų nebegalintiems pasirūpinti žmonėms, už tai valstybė jiems moka algą. Senoliams reikalinga ne tik fizinė ir finansinė pagalba, bet ir žmogiškas bendravimas. O vaikai (jei nešvykę užsienin) dirba arba patys savimi negali pasirūpinti dėl sveikatos (priklausomybių) problemų. Manau, kad kiekvienoj didesnėj gyvenvietėj turi atsirasti paslaugų centrai, užimtumas ir dėmesys seniems ir neįgaliems žmonėms turi tapti natūraliu dalyku. Savivaldybėj uždarytų mokyklų pastatų yra, tik reikia mąstančio žmogaus socialinės rūpybos skyriuje ar socialinių paslaugų centre, kuris pasinaudotų valstybės teikiamomis galimybėmis.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt