Kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­ja – į pa­bai­gą, lai­kas pirk­ti bal­dus

Parašė:  2020-08-14

Nors ir nė­ra mi­ni­mi konk­re­tūs ter­mi­nai, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vis gar­siau kal­ba, jog šie­met ga­li­mai pa­vyks at­ver­ti Tel­šių kul­tū­ros cent­ro du­ris. Ta­čiau ko­kie Sa­vi­val­dy­bės pla­nai dėl kul­tū­ros cent­ro sa­lės kė­džių pir­ki­mo?
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tas Lu­kaus­kas praė­ju­sią sa­vai­tę „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė, jog šiuo me­tu vi­si kul­tū­ros cent­ro re­konst­ruk­ci­jos dar­bų de­fek­tai yra iš­tai­sy­ti. Per 6–8 sa­vai­tes į ob­jek­tą tu­rė­tų bū­ti pri­sta­ty­tos pro­jek­to rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čios sie­nų akus­ti­nės plokš­tės. Jas su­mon­ta­vus ir at­li­kus bai­gia­muo­sius dar­bus pra­si­dės do­ku­men­ta­ci­jos ir ob­jek­to pe­rė­mi­mo bei tei­ki­mo Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai dėl sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ros. Ve­dė­jas žur­na­lis­tams ne­drį­so įvar­dy­ti ter­mi­no, ka­da įstai­ga at­vers du­ris, ta­čiau neat­me­tė, jog tai ga­li įvyk­ti jau šie­met.
Bet jei­gu try­li­ka me­tų tru­ku­si re­konst­ruk­ci­ja šiais me­tais ir bū­tų baig­ta, kul­tū­ros cent­ras var­gu ar ga­lė­tų pra­dė­ti vyk­dy­ti vi­sa­ver­tę veik­lą. Mat iki šiol nė­ra nu­pirk­tos sa­lės kė­dės. Per­nai Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba į ki­tą biu­dže­to ei­lu­tę per­kė­lė lė­šas, skir­tas Tel­šių kul­tū­ros cent­ro bal­dams įsi­gy­ti (150 tūkst. Eur). Sup­la­nuo­ti pi­ni­gai kė­dėms nu­ke­lia­vo į Pra­mo­nės gat­vės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­li­ku­sio ran­go­vo ki­še­nę, su ku­riuo Sa­vi­val­dy­bė vė­la­vo at­si­skai­ty­ti.
Pui­kiai ži­no­me, kad vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sas už­trun­ka ga­nė­ti­nai il­gai. Kol po­li­ti­kai su­si­zgribs, kad rei­kia pirk­ti kė­des, kol bus ras­ta biu­dže­to lė­šų, pa­ruoš­tas Ta­ry­bos spren­di­mas ir, pa­ga­liau, įvyks pir­ki­mas – ga­li truk­ti iki pu­sės me­tų… Tad no­rint lai­ku nu­pirk­ti bal­dus kul­tū­ros cent­rui – vi­sas pro­ce­dū­ras rei­kė­tų pra­dė­ti jau šian­dien.
„Ruošk ro­ges va­sa­rą, o ra­tus žie­mą“ – ar šiuo po­sa­kiu Sa­vi­val­dy­bė va­do­vau­ja­si? Ar pla­nuo­ja­ma šie­met reng­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą dėl lė­šų sky­ri­mo kul­tū­ros cent­ro bal­dams įsi­gy­ti? Jei taip – ka­da pla­nuo­ja­ma, ko­kia tai bū­tų su­ma, iš ku­rios biu­dže­to ei­lu­tės tu­rė­tų bū­ti paim­tos lė­šos?
Į klau­si­mus at­sa­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas:
– Pla­nuo­ja­ma, kad Tel­šių kul­tū­ros cent­re dar­bai ga­li bū­ti baig­ti spa­lio mė­ne­sį. Po dar­bų už­bai­gi­mo bus komp­lek­tuo­ja­ma do­ku­men­ta­ci­ja ir krei­pia­ma­si į Vals­ty­bi­nę te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ją dėl sta­ty­bos už­bai­gi­mo pro­ce­dū­ros, ku­rios me­tu ko­mi­si­jo­je esan­tys na­riai ga­li pa­reikš­ti pa­sta­bų, pa­pra­šy­ti pa­teik­ti pa­pil­do­mų do­ku­men­tų ir pan., o tai ga­li da­ry­ti įta­ką ob­jek­to pra­dė­ji­mo eksp­loa­tuo­ti ter­mi­nui. Ta­čiau ti­ki­ma­si du­ris at­ver­ti dar šie­met. Šiuo me­tu yra ren­gia­ma kul­tū­ros cent­ro bal­dų pir­ki­mo tech­ni­nė spe­ci­fi­ka­ci­ja, o pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ti­ki­ma­si pra­dė­ti dar rugp­jū­čio mė­ne­sį. Nu­ma­to­ma kė­des įsi­gy­ti iš biu­dže­to prie­mo­nės „Pro­jek­to „Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mai­tės dra­mos teat­ro, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to Tel­šiuo­se, Res­pub­li­kos g. 18 / Ka­ted­ros a. 1, ava­ri­nės būk­lės lik­vi­da­vi­mas ir re­konst­ra­vi­mas“ įgy­ven­di­ni­mas“ lė­šų, ku­rios tam tiks­lui bu­vo skir­tos jau tvir­ti­nant pir­mi­nį 2020 me­tų biu­dže­tą. At­siž­vel­giant į už­klu­pu­sią pan­de­mi­ją, da­lis dar­bų bu­vo su­stab­dy­ta, da­lis per­si­kė­lė į 2021 me­tus, dėl to sun­ku tiks­liai pro­gno­zuo­ti ir vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sus, jų re­zul­ta­tą bei kul­tū­ros cent­ro veik­los pra­džią ir veik­los in­ten­sy­vu­mą. Api­bend­ri­nant aukš­čiau pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ti­ki­ma­si, kad dar šie­met ran­go­vas sėk­min­gai įvyk­dys ir už­baigs vi­sus rei­ka­lin­gus dar­bus ir mus pa­sieks da­lis bal­dų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Telsiai verslas parašė:

    Bus viskas sutvarkyta ir tikekimes kad bus daug geru renginiu

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt