Dar vie­na gi­ja tarp sos­ti­nių

Parašė:  2020-08-11

Bal­to­ji mo­kyk­la – Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ja kas­met pa­ly­di į pa­sau­lį šim­tą, kar­tais dau­giau ar šiek tiek ma­žiau gra­žiau­sių, šau­niau­sių ir ga­biau­sių mū­sų kraš­to jau­nuo­lių ir mer­gi­nų. Tai mū­sų mo­kyk­los do­va­na Že­mai­ti­jai, Lie­tu­vai, pa­sau­liui. La­bai ma­lo­nu, kad at­si­ran­da to­kių, ku­rie ne­pa­mirš­ta gim­to­jo mies­to, su­grįž­ta ir ga­li­ma jais pa­si­džiaug­ti. Vie­na to­kių – Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos 2000 me­tų abi­tu­rien­tė Mar­ga­ri­ta Bla­dže­naus­kai­tė.
Aiš­kus ke­lias
Pa­sak Mar­ga­ri­tos, jau vai­kys­tė­je kla­sės drau­gai daž­nai ją su leng­va pa­šai­pė­le pa­va­din­da­vo „ar­tis­te“. Be­ne sep­tin­to­je kla­sė­je ji at­si­sė­do prie iš­jung­to te­le­vi­zo­riaus ir ek­ra­ne tar­si veid­ro­dy­je pa­ma­tė sa­vo vei­dą. Tai pa­dė­jo mer­gi­nai ap­si­spręs­ti, ir ji dau­giau ne­bes­vars­tė, kuo ga­lė­tų bū­ti užau­gu­si – aiš­ku, kad tik ak­to­re. Ta­čiau me­tus te­ko pa­lauk­ti – 2000-ai­siais Vil­niaus mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je ne­bu­vo su­da­ro­ma pa­gei­dau­ja­mos spe­cia­ly­bės stu­den­tų gru­pė. Tad me­tus tuo­met dar vei­ku­sia­me Tel­šių aukš­tes­nio­sios tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Pe­da­go­gi­kos sky­riu­je mo­kė­si cho­reog­ra­fi­jos. 2001 me­tais tel­šiš­kė at­si­dū­rė Vil­niu­je ir dve­jus me­tus stu­di­ja­vo ak­to­ri­nį meist­riš­ku­mą pas re­ži­sie­rių Vy­tau­tą Či­bi­rą. Bu­vo sun­ku – ne­pap­ras­tai griež­ti rei­ka­la­vi­mai, gan šal­ti san­ty­kiai tarp stu­den­tų ir dar­bas, dar­bas, dar­bas. Stu­di­jos „už ge­le­ži­nės už­dan­gos“ – re­ži­sie­rius sa­vo stu­den­tus sau­go­jo, kad ne­pri­si­gau­dy­tų „štam­pų“, ir jo­kiu bū­du ne­bu­vo ga­li­ma pa­pul­ti į te­le­vi­zi­ją. Ak­to­riai bu­vo ruo­šia­mi tik teat­rui. Sma­gu bu­vo tik tai, kad stu­den­te bū­da­ma ga­lė­jo ne­mo­ka­mai lan­ky­ti vi­sus Vil­niaus teat­rų spek­tak­lius, tad ma­tė jų dau­gy­bę.
Neišt­vė­ru­si pe­rė­jo į Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­tą, kur ket­ve­rius me­tus mo­kė­si vai­dy­bos pas re­ži­sie­rių Po­vi­lą Gai­dį. Čia bu­vo kiek leng­viau, o svar­biau­sia – bend­ra­vi­mas bu­vo šil­tes­nis, žmo­giš­kes­nis. Sėk­min­gai bai­gu­si stu­di­jas įsi­dar­bi­no Kau­no mies­to ka­me­ri­nia­me teat­re. Iš stu­di­jų Klai­pė­do­je li­ko gra­žus bū­rys bi­čiu­lių, su ku­riais iki šiol nuo­šir­džiai bend­rau­ja.
Ba­ge­tės įno­ris ir ne­ti­kė­tas pa­siū­ly­mas
Pir­ma­sis vaid­muo – juok­da­rys pje­sė­je-pa­sa­ko­je „Ba­tuo­tas ka­ti­nas“. Įdo­mu tai, kad vaid­muo bu­vo su­kur­tas spe­cia­liai Mar­ga­ri­tai (kas skai­tė pa­sa­ką, ži­no, kad ten joks juok­da­rys ne­mi­ni­mas). Ant­ra­sis – vie­na iš grai­kių mo­te­rų Aris­to­fa­no ko­me­di­jo­je „Ly­sist­ra­ta“. Su­kur­ta jau apie tris­de­šimt vaid­me­nų, pel­ny­ti ap­do­va­no­ji­mai už ak­to­ri­nį meist­riš­ku­mą. Ge­riau­sios ak­to­rės pri­zas pel­ny­tas fes­ti­va­ly­je „Kau­no teat­ro pa­va­sa­ris“ už Mil­dos Gol­dos vaid­me­nį Dai­vos Če­paus­kai­tės pje­sė­je „Die­na ir nak­tis“. Už tą pa­tį vaid­me­nį ta­po ge­riau­sia ak­to­re ir Va­rė­no­je, Da­lios Ta­mu­le­vi­čiū­tės pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je. Dirb­da­ma Kau­ne mė­gi­no stu­di­juo­ti cho­reog­ra­fi­ją Vil­niaus Juo­zo Tal­lat-Kelp­šos mu­zi­kos kon­ser­va­to­ri­jo­je – iš­tvė­rė me­tus – vis dėl­to tas nuo­la­ti­nis va­ži­nė­ji­mas tarp mies­tų la­bai var­gi­no.
Mar­ga­ri­ta – gry­nak­rau­jė že­mai­tė, tel­šiš­kė. Per ato­sto­gas ar šiaip tu­rė­da­ma lai­ko ji daž­nai lan­ky­da­vo­si Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, kur gy­ve­na jos ma­ma ir sto­vi gim­tie­ji na­mai. 2019 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį Mar­ga­ri­ta vaikš­ti­nė­jo Mas­čio eže­ro pa­kran­te su sa­vo au­gin­ti­ne ba­se­te Ba­ge­te. Pap­ras­tai ei­da­vo eže­ro pa­kran­te, pa­kil­da­vo iki am­fi­teat­ro, po to su­kda­vo na­mo, ta­čiau tą kar­tą Ba­ge­tė už­si­spy­rė ir ko­pė aukš­tyn – abi ne­ti­kė­tai at­si­dū­rė prie Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­ro du­rų. Tuo me­tu pro du­ris išė­jo re­ži­sie­rė Lai­ma Po­ce­vi­čie­nė. Po­kal­bio me­tu re­ži­sie­rė pa­sa­kė, kad teat­re at­si­ra­do lais­vas eta­tas pro­fe­sio­na­liam ak­to­riui ir ad­mi­nist­ra­ci­ja ieš­ko žmo­gaus. Mar­ga­ri­ta su­ti­ko. Šie­met pa­ruo­šė sce­nai gru­zi­nų dra­ma­tur­gės Ni­no Ba­si­lia pje­sę „Lif­tas“. Tai be­veik vie­no vaid­mens spek­tak­lis, ki­tas per­so­na­žas pa­si­ro­do tik pje­sės pa­bai­go­je. Dir­ba kar­tu su gru­zi­nu re­ži­sie­riu­mi Bad­ri Tse­cia­ria­ni. Prem­je­rai, de­ja, su­truk­dė ka­ran­ti­nas. Da­bar pla­nuo­ja­ma pje­sę Tel­šių žiū­ro­vams pa­ro­dy­ti spa­lio mė­ne­sį.
Mar­ga­ri­ta ne­nut­rau­kė ry­šių su Kau­nu. Vai­di­na se­nuo­sius vaid­me­nis, nau­jų kol kas ne­ku­ria, nes šiuo me­tu teat­ro kū­ry­bi­nę erd­vę uzur­pa­vo jau­ni­mas. Tel­šiai – tik­ro­ji sos­ti­nė ir že­mai­tiš­kai „dū­šiai“ ar­ti­mas mies­tas, Kau­nas lai­ki­nai Lie­tu­vos sos­ti­ne bu­vo. Mar­ga­ri­ta da­bar tar­si gi­ja tarp šių dvie­jų sos­ti­nių.
Po­mė­giai
Šiaip jau Mar­ga­ri­ta ne­mė­go pir­ties. Ta­čiau kar­tą da­ly­va­vo to­kio­je me­di­ta­ci­jos sto­vyk­lo­je. Ten į pro­gra­mą bu­vo įtrauk­ta ir pir­tis. Da­vė pauos­ty­ti ber­ži­nės van­tos – kva­pas pa­ti­ko, net ža­dą atė­mė. Su­do­mi­no. Mar­ga­ri­ta bai­gė Pir­ties aka­de­mi­ją Vil­niu­je, mo­ko­si „Per­kū­ni­jos“ pir­ties mo­kyk­lo­je Kau­ne. Ji nė­ra pa­pras­ta pir­ties mė­gė­ja kaip mes, ku­rios sma­giai plie­kia­mės Tel­šių pir­ty­je, įkai­tu­sio­je iki 100o C. Ji jau iš­mo­ko per­tis su­bti­liai siek­da­ma tik­ros di­de­lės pa­lai­mos ir nau­dos svei­ka­tai. Nuo­lat sa­vo su­ge­bė­ji­mus iš­ban­do ir pir­ti­mi mė­gau­ja­si su bū­re­liu drau­gių. Pir­tis jau ta­po aist­ra, ir Mar­ga­ri­ta ma­no, kad at­ras jo­je dar daug vi­so­kios nau­dos bei ma­lo­nu­mų.
Mar­ga­ri­ta dar at­ra­do mez­gi­mo pa­sau­lį, kai Kau­no teat­re kei­tė­si va­do­vy­bė ir at­si­ra­do daug lais­vo lai­ko. Mez­gė iš­skir­ti­nio di­zai­no ir raš­tų mez­gi­nius dve­jus me­tus. Net feis­bu­ke su­si­kū­rė sa­vo pus­la­pį, ku­ris va­di­na­si „Mar­go“. Aiš­ku, tik­ro­ji aist­ra – teat­ras. Mar­ga­ri­ta ne­ma­no, kad jau pa­sie­kė vir­šū­nę, ir ti­ki­si su­kur­ti ne­ma­žai vaid­me­nų, ku­rie už­burs žiū­ro­vus. Gy­ve­ni­me dar lau­kia daug ieš­ko­ji­mų ir at­ra­di­mų, eks­pe­ri­men­tų ir įgy­ven­din­ti­nų idė­jų.
Elė KA­KA­NAUS­KIE­NĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt