Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-10-19

Spa­lio 12 die­ną Že­mai­ti­jos sos­ti­nė pa­si­puo­šė dar vie­nu me­no kū­ri­niu. Prie Že­mai­tės gim­na­zi­jos ati­deng­tas pa­mink­las poe­tui Vy­tau­tui Ma­čer­niui. Kū­ri­nio au­to­rius – Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas pro­f. Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius, lie­ji­kas – Žil­vi­nas Pab­rin­kis, ar­chi­tek­tas – pro­f. Al­gir­das Žeb­raus­kas. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Skulp­to­riaus min­tys […]

Parašė:

 2018-10-19

Spa­lio 13 die­ną Vil­niaus Šv. Sta­nis­lo­vo ir Šv. Vla­dis­lo­vo ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je, Šv. Ka­zi­mie­ro kop­ly­čio­je, gar­bin­gu Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Gar­bės me­da­liu ap­do­va­no­tas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­fe­so­rius, nu­si­pel­nęs Lie­tu­vos ar­chi­tek­tas Al­gir­das Žeb­raus­kas. Ap­do­va­no­ji­mą tel­šiš­kiui įtei­kė Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no di­dy­sis ma­gist­ras Hen­ri­kas Ar­moš­ka-Eis­mon­tas. […]

Parašė:

 2018-10-19

Spa­lio 10 die­ną Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai – mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai – da­ly­va­vo kas­me­ti­nia­me So­li­da­ru­mo bė­gi­me. Vi­si star­ta­vo prie Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ ir su ge­ra nuo­tai­ka pa­gal Mas­čio eže­ro pa­kran­tę bė­go iki Tel­šių „Kran­to“ pro­gim­na­zi­jos. „Džiu­go“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas […]

Parašė:

 2018-10-16

Tel­šiuo­se taip triukš­min­gai pa­mi­nė­ta Vie­tos sa­vi­val­dos die­na, kad neap­siei­ta be po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų įsi­ki­ši­mo. Už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą surašytas protokolas. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Įs­ta­ty­mas už triukš­mą nu­ma­to iki 80 eu­rų bau­dą Spa­lio 10-ąją šven­ti­nis ren­gi­nys vy­ko Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riaus, esan­čio Se­dos […]

Parašė:

 2018-10-16

Spa­lio 6 d. Tel­šių Tur­gaus aikš­tė­je vy­ko tra­di­ci­nė ru­dens gė­ry­bių ir links­my­bių šven­tė „Tur­gus 2018“. Ren­gi­ny­je gy­ven­to­jai pa­si­ge­do iš­kil­min­gos se­niū­ni­jų ei­se­nos mies­to gat­vė­mis ir gė­ry­bė­mis nu­krau­tų bend­ruo­me­nių kie­me­lių. Žmo­nės klau­sė­si ra­jo­no me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­to, žval­gė­si po pre­ky­bi­nin­kų pa­la­pi­nes, lai­mę ban­dė […]

Parašė:

 2018-10-16

Ru­duo do­va­no­ja ne tik krin­tan­čius la­pus, bet ir gra­žius ju­bi­lie­jus. 85-ojo gim­ta­die­nio su­lau­kė de­gai­tiš­kis Jus­ti­nas Šim­kus. Atė­ju­siems jo pa­svei­kin­ti De­gai­čių se­niū­nui A. Kont­ri­mui ir se­niū­ni­jos dar­buo­to­jams vy­ras sa­kė, kad tu­rė­tų dar il­go­kai pa­gy­ven­ti, nes tė­ve­lis su­lau­kė 106 m. Pui­kios nuo­tai­kos […]

Parašė:

 2018-10-12

Nuo ki­tų me­tų star­tuo­ja pen­si­jų kau­pi­mo per­tvar­ka, ku­rios es­mę nu­sa­ko du pa­grin­di­niai pa­kei­ti­mai. Pir­ma, ne­be­liks „Sod­ros“ per­ve­di­mų į pri­va­čius pen­si­jų fon­dus, to­dėl kau­pi­mas ne­be­reikš „Sod­ros“ se­nat­vės pen­si­jos ma­žė­ji­mo, kaip kad bu­vo iki šiol. Ant­ra, dir­ban­tys žmo­nės ga­lės kaup­ti 3 pro­c. […]

Parašė:

 2018-10-12

Spa­lio 9 d. (ant­ra­die­nį) įvy­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos (LSDP) Tel­šių sky­riaus vi­suo­ti­nis na­rių su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu iš­rink­tas nau­jas sky­riaus pir­mi­nin­kas. Juo ta­po 31 me­tų To­mas Kat­kus, ku­ris taip pat yra ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je se­niū­nas. […]

Parašė:

 2018-10-12

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) šią sa­vai­tę sa­vo in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­tei­kė at­nau­jin­tą Me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų tei­ki­mo for­mą, ku­rio­je duo­me­nys per­žiū­rai pa­tei­kia­mi pa­gal pa­pil­do­mus kri­te­ri­jus. Taip pat VMI pa­skel­bė 200 di­džiau­sią tur­tą 2017 m. dek­la­ra­vu­sių […]

Parašė:

 2018-10-12

AS Tal­link Grupp – tarp­tau­ti­nė lai­vy­bos kom­pa­ni­ja Bal­ti­jos jū­ros Šiau­ri­nia­me re­gio­ne. Ji tei­kia aukš­tos ko­ky­bės krui­zi­nes ke­lio­nes ir ke­lei­vių per­ve­ži­mus Bal­ti­jos jū­ro­je. Tal­link tu­ri 14 lai­vų, plau­kian­čių skir­tin­gais marš­ru­tais tarp Lat­vi­jos, Šve­di­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos. Lai­vai plau­kio­ja su Tal­link ir Sil­ja […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt