Bran­dos eg­za­mi­nų der­lius – šešiolika šim­tu­kų

Parašė:  2020-08-11

Rugp­jū­čio 5 die­ną paaiš­kė­jo vi­si il­gai lauk­ti bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Šie­met Tel­šių ra­jo­no abi­tu­rien­tai su­rin­ko 16 šim­tu­kų – vie­nu šim­tu­ku dau­giau nei praė­ju­siais me­tais.
Su­su­ma­vus eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo du ly­de­riai – Že­mai­tės gim­na­zi­jos mo­ki­niai bend­rak­la­siai Vin­cas Leč­kaus­kas ir Au­ri­mas Mi­liaus­kas.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Ra­jo­ne – še­šio­li­ka šim­tu­kų
Ge­riau­sius re­zul­ta­tus šiais me­tais, kaip ir per­nai, pa­de­monst­ra­vo Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Jie pel­nė net 11 šim­tu­kų. Ak­vi­lė Drak­šai­tė šim­tu­ką ga­vo iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­no, vi­si li­ku­sie­ji – iš ang­lų kal­bos eg­za­mi­no: Eg­lė Ado­mai­ty­tė, Gab­rie­lė Dar­ge­vi­čiū­tė, Vi­lius Di­kon­tas, Ode­ta Ka­tars­ky­tė, Vin­cas Leč­kaus­kas, Au­ri­mas Mi­liaus­kas, Go­da Mons­ta­vi­čiū­tė, Ge­ri­man­tas Ri­bins­kas, Ga­bi­ja Šar­kaus­kai­tė, Mar­ty­nas Žu­tau­tas.
Po vie­ną šim­tu­ką  iš IT, pel­nė Var­nių Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nys Eli­jus Vil­kas, o iš anglų kalbos: Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos mo­ki­nė Ger­da Va­bo­ly­tė, „Džiu­go“ gim­na­zi­jos mo­ki­nys Man­tas Vil­čins­kas, Tel­šių suau­gu­sių­jų mo­kyk­los mo­ki­nė Ka­ro­li­na Rup­šy­tė.
Nag­lis Vič­kač­ka kaip eks­ter­nas ba­zi­nė­je mo­kyk­lo­je (Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je) lai­kė lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­ną ir ga­vo 100 ba­lų.
Rink­sis me­di­ci­ną
Pui­kius eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus pa­de­monst­ra­vęs V. Leč­kaus­kas iš vi­so lai­kė še­šis eg­za­mi­nus. Dau­gu­mos jų re­zul­ta­tai abi­tu­rien­tą ma­lo­niai nu­džiu­gi­no. Iš ang­lų kal­bos eg­za­mi­no pa­si­se­kė gau­ti 100 ba­lų, geog­ra­fi­jos – 93 ba­lus, che­mi­jos – 91 ba­lą, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros – 90 ba­lų, bio­lo­gi­jos – 88 ba­lus, o ma­te­ma­ti­kos – 79 ba­lus.
„Kaip ir ma­no kla­sės auk­lė­to­ja gim­na­zi­jo­je yra sa­kiu­si: „Virš lu­bų dar yra dan­gus, tai­gi to­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra.“ Tai­gi, nors ir yra dar kur to­bu­lė­ti, re­zul­ta­tais esu pa­ten­kin­tas, ka­dan­gi maž­daug to­kių jų ir ti­kė­jau­si“, – sa­kė Vin­cas.
Abi­tu­rien­tas at­vi­ra­vo, jog pa­sku­ti­niai moks­lo me­tai ne­ti­kė­tai ta­po pa­tys įsi­min­ti­niau­si, nuo­to­li­nio mo­ky­mo­si iš­šū­kiai, ne­tra­di­ciš­kai in­ter­ne­tu vyks­tan­tys abi­tu­rien­tų mo­kyk­los ren­gi­niai ir ki­tos pa­na­šios de­ta­lės lei­do šiuos moks­lo me­tus iš­skir­ti iš ki­tų: „Ar jie bu­vo sun­kūs? Ži­no­ma, ta­čiau juk su neįp­ras­to­mis mo­ky­mo bei mo­ky­mo­si su­bti­ly­bė­mis su­si­do­ro­ti bu­vo sun­ku vi­siems: mo­ky­to­jams, mo­ki­niams, švie­ti­mo pro­ce­se da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims. Ma­nau, jog nie­kas ne­si­ti­kė­jo to­kių moks­lo me­tų. Lin­kiu stip­ry­bės ir daug mo­ty­va­ci­jos bū­si­miems abi­tu­rien­tams nuo­to­li­nio pa­si­ruo­ši­mo eg­za­mi­nams at­ve­ju.“
Nuo de­vin­tos kla­sės V. Leč­kaus­kas sva­jo­jo stu­di­juo­ti me­di­ci­ną, ka­dan­gi jį do­mi­na žmo­gaus or­ga­niz­mo ypa­ty­bės, no­ras pa­dė­ti žmo­nėms. To tiks­lo link Vin­cas ėjo nuo­sek­liai ruoš­da­ma­sis dvy­lik­tos kla­sės eg­za­mi­nams.
„Kai tu­ri aiš­kią vi­zi­ją prieš akis, daug leng­viau siek­ti aukš­tų re­zul­ta­tų ir ras­ti mo­ty­va­ci­jos mo­ky­tis, o jei šių da­ly­kų trūks­ta, tai ne­pa­dės net ko­re­pe­ti­to­riai, be ku­rių, be­je, pa­si­ro­do, įma­no­ma pa­siek­ti no­ri­mų re­zul­ta­tų. Jei­gu nie­kas ne­pa­si­keis, sva­jo­ju dirb­ti pa­to­lo­gi­nės ana­to­mi­jos sri­ty­je“, – pa­sa­ko­jo gim­na­zis­tas.
La­biau­siai Vin­cas mėgs­ta už­siim­ti ak­ty­viu lais­va­lai­kiu, žais­ti krep­ši­nį su drau­gais, leis­ti lai­ką gam­to­je, ke­liau­ti. Prieš pra­si­de­dant pan­de­mi­jai su ko­man­da daž­nai var­žy­da­vo­si mies­to pro­tmū­šiuo­se. Sa­vo po­mė­gių es­mę ga­lė­tų api­bū­din­ti kaip kū­no ir pro­to mankš­tą. Abi­tu­rien­tas įsi­ti­ki­nęs, kad ne be rei­ka­lo eg­zis­tuo­ja po­sa­kis, jog tik svei­ka­me kū­ne ga­li gy­ven­ti svei­ka sie­la.
Stu­di­juos in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas
Džiu­gi­nan­tys re­zul­ta­tai ir ki­to Že­mai­tės gim­na­zi­jos mo­ki­nio A. Mi­liaus­ko. Jis lai­kė še­šis eg­za­mi­nus, ku­rie bu­vo įver­tin­ti itin aukš­tais ba­lais: ang­lų kal­ba – 100 ba­lų, 99 ba­lus ga­vo iš in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, 95 – iš lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, 94 – iš is­to­ri­jos, 88 – iš geog­ra­fi­jos, 76 – iš ma­te­ma­ti­kos.
„Esu iš da­lies pa­ten­kin­tas sa­vo re­zul­ta­tais – ypač nu­ste­bi­no lie­tu­vių kal­bos re­zul­ta­tai. No­rė­jo­si dau­giau iš ma­te­ma­ti­kos bei ti­kė­jau­si 100 ba­lų iš in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų“, – at­vi­ra­vo Au­ri­mas.
Pa­sak gim­na­zis­to, moks­lo me­tai tik­rai bu­vo uni­ka­lūs ir chao­tiš­ki: „Nors ma­no kla­sės drau­gams nuo­to­li­nis mo­ky­mas, be abe­jo­nių, pa­ken­kė, man iš da­lies pa­ti­ko mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du ir le­mia­mos reikš­mės dau­gu­mai ma­no re­zul­ta­tų jis ne­tu­rė­jo. Vis dėl­to sun­ku­mų su­kel­da­vo tech­ni­niai ne­sklan­du­mai ir kar­tais bū­da­vo sun­ku su­si­kaup­ti. Ža­los nuo­to­li­nis mo­ky­mas, bent man, tu­rė­jo tik ma­te­ma­ti­kai – pri­trū­ko rea­lių pa­mo­kų.“
Pla­nuo­ja Au­ri­mas stu­di­juo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­te in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas. Se­niau ke­ti­no stu­di­juo­ti is­to­ri­ją, bet ket­vir­tos gim­na­zi­jos kla­sės me­tu nuo­mo­nę pa­kei­tė – su­gal­vo­jo rink­tis in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas.
„Ma­nau, jog stu­di­juo­da­mas is­to­ri­ją žais­čiau lo­te­ri­ją įsi­dar­bi­ni­mo po­žiū­riu, vis dėl­to nie­kas ne­drau­džia stu­di­juo­ti is­to­ri­jos vė­liau. Re­zul­ta­tas iš bran­dos eg­za­mi­no man tik įro­dė, jog ga­liu stu­di­juo­ti in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas, bet su­si­do­mė­jęs bu­vau ir anks­čiau. Ypač pa­tik­da­vo pro­gra­muo­jant ieš­ko­ti keis­čiau­sių spren­di­mų ma­te­ma­ti­nėms už­duo­tims. Prog­ra­ma­vi­mas at­ro­dy­da­vo tar­tum me­nas“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.
Di­de­lę da­lį sa­vo lais­va­lai­kio A. Mi­liaus­kas pra­lei­džia žais­da­mas kom­piu­te­ri­nius žai­di­mus – ypač stra­te­gi­nius. Taip pat la­bai do­mi­si pa­sau­lio is­to­ri­ja, ypač Va­ka­rų vals­ty­bių po­li­ti­ne is­to­ri­ja. Kar­tais da­ly­vau­ja pro­tmū­šiuo­se ir žai­džia šach­ma­tais.
Bendra situacija Telšių rajone
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, 2020 me­tais Tel­šių ra­jo­ne eg­za­mi­nus lai­kė 300 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų ir 74 Tel­šių re­gio­ni­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro abi­tu­rien­tai.
De­vy­nių vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų iš­lai­ky­mo pro­cen­tas ge­res­nis nei per­nai, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros bei ma­te­ma­ti­kos – pra­stes­nis. Kaip ir vi­so­je ša­ly­je, dau­ge­ly­je mū­sų ra­jo­no mo­kyk­lų ypač blo­gi ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no re­zul­ta­tai. 3 ra­jo­no abi­tu­rien­tai pa­tei­kė ape­lia­ci­jas dėl lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, 7 – dėl ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų įver­ti­ni­mų.
Kaip ir kiek­vie­nais me­tais, ge­riau­siai eg­za­mi­nus iš­lai­kė Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai. Dau­giau­sia neiš­lai­kiu­sių ma­te­ma­ti­kos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną yra Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je. Bus ana­li­zuo­ja­mas mo­ki­nių me­ti­nių pa­žy­mių ir vals­ty­bi­nių bran­dos re­zul­ta­tų ati­ti­ki­mas ir prie­žas­tys, ko­dėl re­zul­ta­tai to­kie.
Ly­gi­nant ra­jo­no ir ša­lies vi­sų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų iš­lai­ky­mo sta­tis­ti­ką, iš­skir­ti ga­li­ma fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Fi­zi­kos eg­za­mi­no iš­lai­ky­mo pro­cen­tas ra­jo­ne 5 pro­c. di­des­nis nei vi­so­je ša­ly­je, o ma­te­ma­ti­kos – 13 pro­c. ma­žes­nis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Telsiai verslas parašė:

    sveikinu visus abiturientus

  2. Anonimas parašė:

    Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokinys Elijus Vilkas 100 balų gavo iš informacinių technologijų egzamino.

  3. ? parašė:

    O kodėl nepaminėti šių moksleivių mokytojai?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt