Bai­gė­si Šimt­me­čiui skir­tas Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio pro­jek­tas

Parašė:  2018-10-12

Rug­sė­jo 27-ąją – Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną – Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ su­reng­ta Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio pro­gra­mos „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“ už­da­ry­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos me­tu pri­sta­ty­ti 75-iuo­se mu­zie­juo­se vy­ku­sio pro­jek­to re­zul­ta­tai ir ki­tų me­tų pla­nai.

Pro­jek­tas
Tarp­tau­ti­nę mu­zie­jų die­ną (ge­gu­žės 18-ąją) Na­cio­na­li­nia­me M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­ju­je sep­tin­tą­jį kar­tą pra­si­dė­jo ša­lies mu­zie­jus vie­ni­jan­tis pro­jek­tas „Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lias“. Ak­tua­li­zuo­jant Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį ir Eu­ro­pos kul­tū­ros pa­vel­do me­tus, 75 mu­zie­jai vi­so­je ša­ly­je il­giau nei 4 mė­ne­sius plė­to­jo te­mą „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“.
Na­cio­na­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do ak­tua­li­ni­mo, kul­tū­ros ir me­no sklai­dos bei mo­der­nių mu­zie­ji­nių ini­cia­ty­vų edu­ka­ci­nio pro­jek­to da­ly­viai – Lie­tu­vos mu­zie­jai – Šimt­me­čiui pra­dė­jo ruoš­tis jau prieš pen­ke­rius me­tus. 2014 m. pra­si­dė­jo ren­gi­nių cik­las, tiks­lin­gai ap­žvel­gęs te­mas, ve­du­sias Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo link. Mu­zie­jai ro­dė ir kal­bė­jo apie su­kaup­tas ar­cheo­lo­gi­nes ver­ty­bes, lie­tu­vių liau­dies me­ną, įvai­rias dva­rų kul­tū­ros for­mas, pri­si­mi­nė Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vą kū­ru­sias ir ne­prik­lau­so­my­bės idė­ją puo­se­lė­ju­sias as­me­ny­bes.
Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­tas pro­jek­tas šie­met bai­gia pa­sku­ti­niuo­sius, penk­tuo­sius, me­tus iš mi­nė­to­jo ren­gi­nių cik­lo, ku­rio me­tu kvie­tė ap­mąs­ty­ti ir šiuo­lai­kiš­kai iš­reikš­ti svar­biau­sius Lie­tu­vos Res­pub­li­kos (1918–1940 m.) lai­mė­ji­mus, pa­ženk­li­nu­sius moks­lo, me­nų, kul­tū­ros, švie­ti­mo, dip­lo­ma­ti­jos rai­dą, pra­mo­nės ir kt. sri­čių plėt­rą.
Or­ga­ni­zuo­ja­mų veik­lų įvai­ro­vė lei­do pa­žvelg­ti į Va­sa­rio 16-osios Res­pub­li­kos pa­mink­lus, na­cio­na­li­nės svar­bos pro­jek­tus, mu­zie­jų sau­go­mas ver­ty­bes, švie­ti­mo, me­no, vals­ty­bės įstai­gų pa­sta­tus ir ki­tus ver­tin­giau­sius Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lus, jau ta­pu­sius Lie­tu­vos sim­bo­liais.
Lai­ky­da­mie­si su­si­for­ma­vu­sių pro­jek­to tra­di­ci­jų, mu­zie­jai ak­ty­vų­jį ren­gi­nių lai­ko­tar­pį pra­dė­jo pa­gal jų pri­klau­so­my­bę et­nog­ra­fi­niam re­gio­nui. Pir­mie­ji plė­to­ti te­mą „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“ ėmė Aukš­tai­ti­jos mu­zie­jai, vė­liau – Dzū­ki­jos, Su­val­ki­jos (Sū­du­vos), Ma­žo­sios Lie­tu­vos. Į pa­sku­ti­nius pro­jek­to ren­gi­nius rug­sė­jį kvie­tė Že­mai­ti­jos mu­zie­jai. Veik­lų re­zul­ta­tai ir Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio atei­ties pla­nai, pa­si­bai­gus penk­me­čio pla­nui, bus ap­žvelg­ti bai­gia­ma­ja­me pro­gra­mos „Nep­rik­lau­so­my­bės me­tų ženk­lai“ ren­gi­ny­je.
Kon­fe­ren­ci­ja Tel­šiuo­se
Kon­fe­ren­ci­ja Že­mai­čių mu­zie­ju­je „Al­ka“ pra­si­dė­jo eks­po­zi­ci­jų ir pa­ro­dos „Pir­mie­ji. Įs­pū­din­gie­ji. Nau­jau­si“ ap­žiū­ra.
Vi­sus pa­svei­ki­no mu­zie­jaus di­rek­to­rė El­vy­ra Spu­dy­tė: „Neei­li­nių me­tų – neei­li­nis įvy­kis. Šis pro­jek­tas vi­sus su­jun­gė bend­ram tiks­lui. Nors ir tu­ri­me pa­pil­do­mų dar­bų, bet la­bai sma­gu su­si­tik­ti, pa­bend­rau­ti, pa­dis­ku­tuo­ti.“
Per Lie­tu­vą nu­vil­ni­ju­siu pro­jek­tu ir pa­si­bai­gu­siu bū­tent Šimt­me­čio me­tais džiau­gė­si Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos va­do­vas-val­dy­bos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Bal­za.
„Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio“ ren­gi­nių ap­žval­gas pen­kiuo­se ren­gi­niuo­se pri­sta­tė: koor­di­na­to­rė Aukš­tai­ti­jo­je Jo­li­ta Kir­ki­lai­tė, koor­di­na­to­rė Dzū­ki­jo­je Dai­na Ple­die­nė, koor­di­na­to­rius Su­val­ki­jo­je To­mas Ku­kaus­kas, koor­di­na­to­rė Ma­žo­jo­je Lie­tu­vo­je Liud­vi­ka Burz­džiu­vie­nė, koor­di­na­to­rė Že­mai­ti­jo­je Vi­da Ka­nap­kie­nė.
Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas stra­te­gi­niam pla­na­vi­mui, plėt­rai ir va­dy­bai Vy­tau­tas Bal­čiū­nas pri­sta­tė Na­cio­na­li­nės kul­tū­ri­nės ta­pa­ty­bės for­ma­vi­mo ir puo­se­lė­ji­mo 2019–2021 m. pro­gra­mos „Tė­vy­nės ieš­ko­ji­mas“ ir ak­ci­jos „Lie­tu­vos mu­zie­jų pa­sas“, ku­ris pa­žy­mi­mas „Lie­tu­vos kul­tū­ros ant­spau­du“, kon­cep­ci­ją.
Vė­liau pra­ne­ši­mus kei­tė dis­ku­si­ja – 2019 me­tų Lie­tu­vos mu­zie­jų ke­lio te­mos „Kul­tū­ri­niai kraš­to­vaiz­džiai: mū­sų van­de­nų kul­tū­ri­nė at­min­tis“ kryp­tys ir spren­di­mai.
Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo Tel­šių mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gų ir moks­lei­vių kon­cer­tas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Rugpjūtis – paskutinis vasaros mėnuo. Ar užtenka pramogų Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt