Už me­la­gin­gą po­li­ci­jos ir grei­to­sios iš­kvie­ti­mą – 1 100 eu­rų bau­da

Parašė:  2018-08-17

Tel­šių apy­lin­kės teis­mo Tel­šių rū­mų tei­sė­jas To­mas Pukš­mys vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą, ku­rio­je pi­lie­tė R. S. trau­kia­ma ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 493 str. „Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro dar­bo truk­dy­mas, spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­kvie­ti­mas ži­nant, kad pa­gal­ba ne­rei­ka­lin­ga“ 2 d. Ji nu­ma­to, kad prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos, po­li­ci­jos, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ir ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų iš­kvie­ti­mas ži­nant, kad pa­gal­ba ne­rei­ka­lin­ga, už­trau­kia bau­dą nuo 200 iki 2 000 eu­rų.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ
Su­me­la­vo, kad su­gy­ven­ti­nis no­ri nu­si­žu­dy­ti
Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mam as­me­niui R. S. ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las su­ra­šy­tas dėl to, kad ji 2018 m. bir­že­lio 10 d., 18.05 val., bū­da­ma ne­blai­vi (nu­sta­ty­tas sun­kus, 3,81 pro­m., gir­tu­mas), į sa­vo na­mus iš­kvie­tė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą, pra­neš­da­ma me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją. Mo­te­ris su­me­la­vo, kad jos su­gy­ven­ti­nis A. M. no­ri nu­si­žu­dy­ti. Šiais sa­vo veiks­mais R. S. pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą.
R. S. į by­los nag­ri­nė­ji­mą neat­vy­ko, apie teis­mo po­sė­dį jai pra­neš­ta tin­ka­mai, pra­šė by­lą nag­ri­nė­ti jai ne­da­ly­vau­jant. Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­la ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­ma teis­mo po­sė­dy­je ne­da­ly­vau­jant ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mam as­me­niui, jei­gu jam tin­ka­mai ir lai­ku pra­neš­ta apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką ir jei­gu iš ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mo as­mens ne­gau­tas pra­šy­mas ati­dė­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą.
Be to, kai į teis­mo po­sė­dį neat­vyks­ta nė vie­nas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo tei­se­no­je da­ly­vau­jan­tis as­muo, jei­gu apie teis­mo po­sė­džio vie­tą ir lai­ką ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mam as­me­niui, nu­ken­tė­ju­sia­jam ir ins­ti­tu­ci­jai, ku­rios pa­rei­gū­nas at­li­ko ty­ri­mą, bu­vo tin­ka­mai pra­neš­ta, tei­sė­jui nu­ta­rus ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą nag­ri­nė­ti jiems ne­da­ly­vau­jant, by­los nag­ri­nė­ji­mas vyks­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka. Įver­ti­nus tai, jog vi­si pro­ce­so da­ly­viai apie by­los nag­ri­nė­ji­mo vie­tą ir lai­ką bu­vo tin­ka­mai in­for­muo­ti ir jie į teis­mo po­sė­dį neat­vy­ko, by­la nag­ri­nė­ti­na ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka.
Sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė – gir­tu­mas


Ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn trau­kia­mam as­me­niui ink­ri­mi­nuo­tas nu­si­žen­gi­mas nu­sta­ty­tas re­mian­tis ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lu, po­li­ci­jos pa­rei­gū­no tar­ny­bi­niu pra­ne­ši­mu, A. M. paaiš­ki­ni­mu, ki­tais ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je su­rink­tais įro­dy­mais.
Ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­le už­fik­suo­ta­me paaiš­ki­ni­me R. S. tei­gė, kad neat­si­me­na, ko­dėl pa­gal­vo­jo, jog su­gy­ven­ti­nis ruo­šia­si žu­dy­tis, ir iš­kvie­tė spe­cia­lią­sias tar­ny­bas.
Grei­čiau­siai dėl vis­ko kal­tas al­ko­ho­lis. Mo­te­riai nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mas. Šios ap­lin­ky­bės ro­do, jog yra R. S. at­sa­ko­my­bę sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė – ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą pa­da­rė bū­da­ma ne­blai­vi, ir ši ap­lin­ky­bė tu­rė­jo įta­kos ad­mi­nist­ra­ci­niam nu­si­žen­gi­mui pa­da­ry­ti.
Nu­si­žen­gia ne pir­mą kar­tą, tu­ri ga­lio­jan­čių nuo­bau­dų
Skir­da­mas nuo­bau­dą, teis­mas įver­ti­na ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos tiks­lus, as­me­nį cha­rak­te­ri­zuo­jan­čią me­džia­gą. Kaip paaiš­kė­jo, pi­lie­tė R. S. anks­čiau baus­ta ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, tu­ri ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų, to­dėl jai skir­ti­nas LR ANK 493 str. 2 d. san­kci­jo­je nu­ma­ty­tos bau­dos vi­dur­kis.
Teis­mas nu­ta­rė R. S. pri­pa­žin­ti pa­da­rius ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nu­ma­ty­tą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 493 str. 2 d., ir pa­skir­ti 1 100 eu­rų bau­dą.
Bau­dą mo­te­ris tu­ri su­mo­kė­ti į bet ku­rią Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos biu­dže­to pa­ja­mų su­ren­ka­mą­ją są­skai­tą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt