Tūks­tan­ti­nes su­mas pa­si­sa­vi­nu­sio te­le­fo­ni­nio su­kčiaus by­la per­duo­ta teis­mui

Parašė:  2018-08-07

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus ty­rė­jai at­li­ko ba­lan­džio pa­bai­go­je pra­dė­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų veiks­mus dėl 11 kar­tų teis­to, Šiau­liuo­se gy­ve­na­mą­ją vie­tą dek­la­ra­vu­sio te­le­fo­ni­nio su­kčiaus. Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Tel­šių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra by­lą su kal­ti­na­muo­ju ak­tu per­da­vė teis­mui.
Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad kal­ti­na­ma­sis (gim. 1988 m.) iš Tel­šiuo­se ir Ma­žei­kiuo­se gy­ve­nan­čių ke­tu­rių mo­te­rų (gim. 1930–1944 m.) ap­gau­lės bū­du iš­vi­lio­jo per 10 000 eu­rų. Sa­vin­da­ma­sis pi­ni­gus, dviem at­ve­jais vy­ras pa­nau­do­jo smur­tą.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo baig­tas per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – tris mė­ne­sius.
Ty­ri­mo me­tu su­rink­ta duo­me­nų, kad kal­ti­na­ma­sis nu­si­kals­ta­mas vei­kas vyk­dė ne vie­nas, o ga­li­mai veik­da­mas iš­vien su pa­tai­sos na­muo­se ka­lin­čiu bend­ru (-ais). Aiš­ki­nan­tis nu­si­kal­ti­mo sche­mą, nu­sta­ty­ta, kad pa­sta­rie­ji su nu­ken­tė­ju­sio­mis bend­rau­da­vo te­le­fo­nu, o kal­ti­na­ma­sis šiau­liš­kis pa­si­bels­da­vo į mo­te­rų du­ris pri­si­sta­tęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­nu.
Vyk­dy­da­mi nu­si­kals­ta­mas vei­kas, mo­te­rims pa­skam­bi­nę as­me­nys teig­da­vo, kad jos už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas at­si­skai­tė ne­va pa­dirb­tais 50 eu­rų bank­no­tais ar­ba iš jų są­skai­tų yra va­gia­mi pi­ni­gai. Neį­tar­da­mos klas­tos, pas jas at­vy­ku­siam ne­va pa­rei­gū­nui nu­ken­tė­ju­sio­sios pa­ti­kė­da­vo tu­ri­mus gry­nuo­sius bei ban­ko kor­te­les su PIN ko­dais, lei­du­siais iš ban­ko są­skai­tų iš­gry­nin­ti tūks­tan­ti­nes su­mas.
Šiau­liš­kis kal­ti­na­mas de­šim­ties nu­si­kals­ta­mų vei­kų įvyk­dy­mu. Jam teks at­sa­ky­ti už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą elekt­ro­ni­nė­mis mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis ar­ba jų duo­me­ni­mis, ne­tei­sė­tą elekt­ro­ni­nių mo­kė­ji­mo prie­mo­nių ar jų duo­me­nų pa­nau­do­ji­mą, su­kčia­vi­mą, plė­ši­mą, ne­tei­sė­tą pri­si­jun­gi­mą prie in­for­ma­ci­nės sis­te­mos.


Ke­tu­rias gar­baus am­žiaus mo­te­ris ap­ga­vu­siam ir per 10 000 eu­rų iš­vi­lio­ju­siam kal­ti­na­ma­jam bu­vo pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – suė­mi­mas dviem mė­ne­siams, vė­liau ter­mi­nas pra­tęs­tas dar mė­ne­siui, to­dėl vy­ras teis­mo po­sė­džio lau­kia suim­tas.
Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Yra du va­rian­tai kaip tvar­ky­ti Tel­šių Res­pub­li­kos gat­vę se­na­mies­čio zo­no­je: klo­ti as­fal­tą (truks trum­piau) ar grįs­ti ak­me­ni­mis (truks il­giau). Ko­kį va­rian­tą ren­ka­tės?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt