Res­pub­li­kos gat­vė: žadėto darbų grafiko dar nėra

Parašė:  2020-08-14

Tre­čia­die­nį, ly­giai po sa­vai­tės, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vėl su­šauk­tas ga­my­bi­nis po­sė­dis dėl Tel­šių mies­to Res­pub­li­kos gat­vė­je vyk­do­mų re­konst­ruk­ci­jos dar­bų. De­ja, di­de­liais po­stū­miais ran­go­vas (UAB „Til­ta“) pa­si­gir­ti ne­ga­lė­jo ir kaip praė­ju­sią sa­vai­tę ža­dė­jo, jog si­tua­ci­ja aiš­kes­nė bus… ki­tą sa­vai­tę.
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Kad ne­pra­dė­ti as­fal­ta­vi­mo dar­bai Res­pub­li­kos gat­vės at­kar­po­je nuo Ge­di­mi­no gat­vės iki Že­mai­tės gat­vės, ga­my­bi­nia­me po­sė­dy­je ran­go­vas kal­ti­no pro­jek­tuo­to­ją (UAB „Kelp­ro­jek­tas“). Esą jis ne­de­ri­na ar­ba ne­tei­kia bū­ti­nų dar­bams at­lik­ti do­ku­men­tų. Anot UAB „Til­ta“ at­sto­vų, jau ki­tą sa­vai­tę bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti as­fal­ta­vi­mo dar­bus nuo Že­mai­tės gat­vės iki san­kry­žos su pre­ky­bos cent­ru „Nor­fa“: bu­vo at­lik­ti pa­grin­dų su­tvir­ti­ni­mo ban­dy­mai, ku­rių re­zul­ta­tas tei­gia­mas, bet ne­gau­tas pro­jek­tuo­to­jo pri­ta­ri­mas.
Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad pro­jek­tuo­to­jas bu­vo įpa­rei­go­tas da­ly­vau­ti Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ga­my­bi­nia­me po­sė­dy­je, ta­čiau ja­me ne­pa­si­ro­dė. Va­do­vams pa­ban­džius su juo su­si­siek­ti te­le­fo­nu – neat­si­lie­pė.
As­fal­ta­vi­mo dar­bų pra­džia Res­pub­li­kos gat­vės at­kar­po­je nuo san­kry­žos su „Nor­fa“ iki Ge­di­mi­no gat­vės, anot ran­go­vų, pla­nuo­ja­ma rug­sė­jo pra­džio­je.
Dis­ku­si­jas to­liau kė­lė ir klau­si­mas dėl Res­pub­li­kos gat­vė­je ap­tik­to dur­pių sluoks­nio. Ran­go­vas įsi­ti­ki­nęs, kad šiems ne­nu­ma­ty­tiems dar­bams tu­ri bū­ti skir­ta pa­pil­do­mai lė­šų. Esą į da­bar­ti­nę su­tar­ties kai­ną dur­pių iš­ve­ži­mas ir tin­ka­mo grun­to at­ve­ži­mas „ne­tel­pa“. Prie­šin­gos nuo­mo­nės bu­vo už­sa­ko­vas (Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė) – esą vi­si įkai­niai bu­vo pa­skai­čiuo­ti va­do­vau­jan­tis kai­no­da­ros tai­syk­lė­mis ir jo­kių prie­žas­čių nė­ra tam skir­ti pa­pil­do­mai pi­ni­gų.


Taip pat ran­go­vas in­for­ma­vo, jog ra­do su­bran­go­vą – už­da­rą­ją ak­ci­nę bend­ro­vę „Vans­ta“. Nau­jai bri­ga­dai bū­tų pa­ves­ta pra­dė­ti klo­ti Res­pub­li­kos gat­vė­je ko­mu­ni­ka­ci­nius tink­lus nuo va­di­na­mo­jo „tri­kam­pio“ aukš­tyn link Že­mai­tės gat­vės.
Nors praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ga­my­bi­nia­me po­sė­dy­je UAB „Til­ta“ ir ža­dė­jo po sa­vai­tės gy­ven­to­jams pa­teik­ti konk­re­čių dar­bų gra­fi­ką, ta­čiau to ne­pa­da­rė. Gra­fi­kas dar ne­pa­ruoš­tas, bet, anot ran­go­vo, jau šian­dien aiš­ku, kad šie­met ne­pa­vyks pa­nau­do­ti vi­sų Res­pub­li­kos gat­vės re­konst­ruk­ci­jai skir­tų lė­šų – trūks­ta pa­jė­gu­mų. Esą, net jei ir la­bai sklan­džiai vi­si dar­bai vyk­tų, ne­ma­to ga­li­my­bės pa­nau­do­ti apie 350 tūkst. Eur (iš skir­tų 1,45 mln. Eur).
Tiek Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­man­tas Lu­ka­vi­čius, tiek Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Lu­kaus­kas ra­gi­no ran­go­vus di­din­ti pa­jė­gu­mus. Esą dar­bų fron­tas yra di­de­lis ir, jei­gu vie­nur ky­la pro­ble­ma, ga­li­ma dirb­ti ten, kur nė­ra jo­kių trik­džių: klo­ti in­ži­ne­ri­nius tink­lus, ar­dy­ti ir pan.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas sa­vo ruož­tu pa­brė­žė, jog vi­sos šie­met Res­pub­li­kos gat­vei re­konst­ruo­ti skir­tos lė­šos pri­va­lo bū­ti pa­nau­do­tos. Ki­taip li­ku­tį teks grą­žin­ti į vals­ty­bės biu­dže­tą. O toks sce­na­ri­jus nė­ra nau­din­gas Sa­vi­val­dy­bei, ka­dan­gi ki­tais me­tais Vy­riau­sy­bė, skirs­ty­da­ma pi­ni­gus, ga­li sua­be­jo­ti, ar ver­ta Res­pub­li­kos gat­vės tvar­ky­mo dar­bams skir­ti di­de­lę su­mą, jei jos ne­su­ge­ba­ma pa­nau­do­ti.
Taip pat ra­jo­no va­do­vas pri­mi­nė UAB „Til­ta“ at­sto­vams apie tai, jog bū­ti­na su­reng­ti su­si­ti­ki­mą su Res­pub­li­kos gat­vės vers­li­nin­kais, kad ga­lė­tų at­sa­ky­ti į jų klau­si­mus. Ta­čiau ran­go­vas ėmė muis­ty­tis. Esą kam jam to rei­kia – „ka­riau­ti su žmo­nė­mis“? Jis – tik at­lie­ka dar­bus, o su gy­ven­to­jais te­gul ko­mu­ni­kuo­ja pa­ti Sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A. Lu­ka­vi­čius nu­kir­to, jog to­kių su­si­ti­ki­mų me­tu bū­na daug klau­si­mų, į ku­riuos ga­li at­sa­ky­ti tik ran­go­vas. Tie­sa, va­do­vas lyg ir iš­gir­do UAB „Til­ta“ pa­gei­da­vi­mą su­si­ti­ki­mą su gy­ven­to­jais or­ga­ni­zuo­ti tik pra­dė­jus Res­pub­li­kos gat­vės as­fal­ta­vi­mo dar­bus… kad bū­tų ra­miau.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus Sta­ty­bos po­sky­rio ve­dė­jas Ado­mas Žvirz­di­nas pri­mi­nė rei­ka­la­vi­mą at­lie­kant dar­bus ne­pa­mirš­ti sau­gu­mo: Res­pub­li­kos gat­vę ap­tver­ti ap­sau­gi­nė­mis tvo­ro­mis, kad ne­nu­ken­tė­tų praei­viai. Taip pat ve­dė­jas pra­šė iš­spręs­ti gat­vės pra­džio­je su­si­da­ran­čių ba­lų pro­ble­mą. Esą ar­tė­jant ru­de­niui orai ne­ge­rės. Bus dau­giau lie­taus, to­dėl ran­go­vas tu­ri pa­si­rū­pin­ti lie­taus van­dens nu­ve­di­mu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. ST parašė:

    Laba diena,
    Maža detalė Rangovas nepasikeitė, sutartį kaip ir vykdė taip ir vykdo jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“ UAB „Tilta“ ir UAB „Orlis“. Pasikeitė tik pagrindinis partneris iš UAB „Techsis“ į UAB „Tilta“, bet oficialios informacijos sutarties priedo ar kito pranešimo apie partnerių pasikeitimą CVPIS portale sutarčių poskyryje nėra, o atsakomybė už vykdomus rangos darbus tenka visiems trims anksčiau išvardintiems partneriams solidariai.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt