Ko­dėl ir kaip at­si­ra­do Lie­tu­vos fi­to­te­ra­pi­jos są­jun­ga

Parašė:  2020-01-21

Lie­tu­vos fi­to­te­ra­pi­jos są­jun­ga įsteig­ta 2016 me­tų ge­gu­žės 27 die­ną. Ją įkū­rė trys far­ma­ci­nin­kai: Ovi­di­jus Vyš­niaus­kas, Ed­var­das Kaz­laus­kis ir Kęs­tu­tis Ber­ži­nis.
Trum­pa prie­šis­to­rė
Są­jun­gos va­do­vas Ovi­di­jus nuo ma­žų die­nų au­go gam­tos ap­sup­ty­je Anykš­čių ra­jo­ne, sun­kia li­ga ne­si­rgęs, o ne­sun­kius ne­ga­la­vi­mus mo­čiu­tė gy­dė žo­lė­mis. Nuo de­šim­tos kla­sės jau ži­no­jo, kad stu­di­juos far­ma­ci­ją tuo­me­ti­nia­me Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, kur dės­to­mas far­ma­ci­nės bo­ta­ni­kos ir far­ma­kog­no­zi­jos kur­sas bei gau­sy­bė su me­di­ci­na su­si­ju­sių dis­cip­li­nų. Dar be­si­mo­ky­da­mas mo­kyk­lo­je dve­jus me­tus Vil­niu­je stu­di­ja­vo „Nea­ki­vaiz­di­nė­je vais­ta­žo­li­nin­kų mo­kyk­lo­je“.
La­biau­siai iš tri­ju­lės žo­lė­mis gal­vą sau ir ki­tiems pra­mu­šęs pro­vi­zo­rius Ed­var­das, ki­lęs nuo Tve­rų. Šio­je sri­ty­je jis jau­čia­si itin ge­rai, lyg žu­vis van­de­ny – vais­ti­nin­ko ži­no­ji­mą gi­li­no Bar­se­lo­nos uni­ver­si­te­te, o ir šiaip žvit­ri jo akis ne­pras­lys­ta pro pa­sau­li­nes fi­to­te­ra­pi­jos ži­nias, ku­rios bū­ti­nos kas­dien kon­sul­tuo­jant pa­cien­tus, pri­spir­tus net la­bai sun­kių li­gų.
Tre­čiam „bro­liui“ pro­vi­zo­riui Kęs­tu­čiui itin svar­būs se­ne­lių, gy­ve­nu­sių Lau­ku­vos apy­lin­kė­se, nau­do­ti gy­duo­liai, ku­rių veiks­min­gu­mą šian­dien pri­pa­žįs­ta moks­las. Pvz.: pa­pras­to­ji po­nia­bu­dė („že­mės tau­kai“), bal­to­ji brie­nė, Že­mai­čiuo­se par­sta­pu šau­kia­ma, žie­mą pri­lau­žy­ti pa­pras­tų­jų avie­čių ūg­liai ir t. t. Jie vėl pa­si­ruo­šę mus iš li­gos glė­bio trauk­ti…
Fi­to­te­ra­pi­jos są­jun­ga


Ed­var­das abu ko­le­gas ge­rai pa­ži­no­jo ir bend­ram po­mė­giui juos su­bū­rė. Ta­da jau­niau­sias ko­le­ga Ovi­di­jus po pen­ke­rių me­tų bend­rys­tės, dar­bo vais­ta­žo­lių ga­myk­lo­je, ėmė­si ini­cia­ty­vos steig­ti Lie­tu­vos fi­to­te­ra­pi­jos są­jun­gą, jun­gian­čią bend­ra­min­čius, kad įpras­min­tų vais­ta­žo­lių var­to­ji­mą žmo­nėms gy­dy­ti. Iki įstei­gi­mo vei­kian­čios ir fi­to­te­ra­pi­ją pro­pa­guo­jan­čius spe­cia­lis­tus vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos ne­bu­vo. Juo la­biau dar ir šian­dien fi­to­te­ra­pi­ja nė­ra ofi­cia­li (įtei­sin­ta) gy­dy­mo sis­te­ma. Be vi­so to, ju­ri­di­nis vie­ne­tas pa­gel­bė­tų ke­liau­jant biu­rok­ra­ti­niais ke­liais, nes be „už­nu­ga­rio“ la­bai grei­tai at­si­trenk­tu­me į sie­ną ir nie­ko ne­pe­šę lik­tu­me vie­ni su žo­lė­mis. Są­jun­gos tiks­las yra su­vie­ny­ti fi­to­te­ra­peu­tus, žo­li­nin­kus, žo­liau­to­jus (ūki­nin­kus) ir jiems pri­jau­čian­čius as­me­nis, or­ga­ni­zuo­ti moks­li­nes-pra­kti­nes kon­fe­ren­ci­jas, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­sus, da­ly­vau­ti ku­riant au­ga­li­nių pro­duk­tų su­dė­tis, pa­dė­ti to­bu­lin­ti jau su­kur­tas for­mu­les tam, kad iš­veng­tu­me ne­tin­ka­mų są­vei­kų tarp au­ga­li­nių ža­lia­vų ekst­rak­tų, su­teik­ti pa­cien­tams ga­li­my­bę kreip­tis ir gau­ti pro­fe­sio­na­lią kon­sul­ta­ci­ją dėl jau pa­skir­tų ar rei­ka­lin­gų au­ga­li­nių pre­pa­ra­tų, įver­ti­nant ga­li­mas są­vei­kas su sin­te­ti­niais vais­tais ir (ar­ba) ki­tais au­ga­li­niais pro­duk­tais.
Iki šios die­nos spau­do­je, in­ter­ne­to pla­ty­bė­se ir net lei­di­niuo­se apie au­ga­lus ra­šo, kal­ba la­bai daug skir­tin­gų spe­cia­lis­tų, ku­rie ne­pra­lei­džia pro­gos už­si­min­ti ir apie vais­ta­žo­les ar ki­tus te­ra­pi­nį po­vei­kį tu­rin­čius au­ga­lus. Vis dau­gė­ja mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, ku­rie, ne­sup­ras­da­mi fi­to­te­ra­pi­jos prin­ci­pų, dės­to sa­vo idė­jas, vis­ką ma­ty­da­mi per mais­to pri­zmę. De­ja, daž­nas jų kal­ba la­bai skir­tin­gai apie tuos pa­čius au­ga­lus ir juos ne­re­tai va­di­na skir­tin­gais, kar­tais net ne­be­var­to­ti­nais var­dais. Daž­nai klai­din­gai mi­ni­ma, kad gy­dy­mo ar pro­fi­lak­ti­kos tiks­lais ga­li­ma nau­do­ti tik tam tik­rą ri­bo­tą au­ga­lų rū­šių kie­kį. Tai la­bai klai­di­na žmo­nes; taip gims­ta mi­tai. O kur dar „goog­le gy­dy­to­jas“? Ma­no­me, kad su­maiš­tis dėl vais­ta­žo­lių var­to­ji­mo drau­di­mų ir lei­di­mų tu­rė­tų pa­si­baig­ti, nes per ar­ti­miau­sią de­šimt­me­tį pla­nuo­ja­ma įsta­ty­mu įtei­sin­ti fi­to­te­ra­pi­ją. Gal ta­da vis­kas leng­viau su­kris į sa­vas vė­žes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Yra du va­rian­tai kaip tvar­ky­ti Tel­šių Res­pub­li­kos gat­vę se­na­mies­čio zo­no­je: klo­ti as­fal­tą (truks trum­piau) ar grįs­ti ak­me­ni­mis (truks il­giau). Ko­kį va­rian­tą ren­ka­tės?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt