Bro­lis bro­liui – bai­siau už vil­ką

Parašė:  2018-09-21

Pa­si­ro­do, net bro­lis bro­liui gy­ve­ni­me ga­li duo­bę iš­kas­ti. Taip nu­ti­ko 23 me­tų Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jui Vir­gi­ni­jui (pa­var­dė Re­dak­ci­jai ži­no­ma), ku­ris dėl dve­jais me­tais vy­res­nio bro­lio Re­mi­gi­jaus su­kty­bių net jo iš­si­ža­dė­jo. Kaip paaiš­kė­jo, nu­trauk­ti bro­liš­ką bend­ra­vi­mą kur kas leng­viau, ne­gu iš­si­suk­ti iš pa­dė­ties, į ku­rią Vir­gi­ni­jų įva­rė tik­ras bro­lis. Įsi­su­ko po­li­ci­jos, pro­ku­ra­tū­ros ka­ru­se­lės, da­bar lau­kia teis­mo po­sė­džiai.
Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

At­vė­rė šei­mos žaiz­das
Ne­di­de­lia­me kai­me gy­ve­nan­tis ir vie­šu­mo ne­mėgs­tan­tis Vir­gi­ni­jus pri­si­pa­ži­no, kad kreip­tis į žur­na­lis­tus ry­žo­si po il­gų svars­ty­mų, mat sun­ku bu­vo at­ver­ti šei­mos žaiz­das.
Gi­mi­nys­tė tarp bro­lių ga­lu­ti­nai nu­trū­ko, kai Vir­gi­ni­jus iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ga­vo laiš­ką, kad tu­ri su­mo­kė­ti pi­ni­gus. Ne­sup­ra­tęs, už ką rei­kia mo­kė­ti, jau­nas vy­ras krei­pė­si į ins­pek­ci­ją. Ten paaiš­ki­no, kad pa­gal do­ku­men­tus jis tu­rė­jęs rei­ka­lų su po­li­ci­ja, t. y. nu­si­žen­gė, ir jam pa­skir­tos bau­dos, ku­rių taip ir ne­su­mo­kė­jęs.
Šo­ką ga­vęs Vir­gi­ni­jus krei­pė­si į Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, no­rė­da­mas su­ži­no­ti, ką jis to­kio pri­si­dir­bo, jei­gu pa­ts ne­ži­no.
Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te iš­gir­do, kad du kar­tus vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį, pa­da­ry­da­mas nu­si­žen­gi­mus, jam bu­vo su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir pa­skir­tos bau­dos. Štai taip.


Slaps­to­si nuo bro­lio ir tei­sė­sau­gos
Vir­gi­ni­jus tei­gė, kad su­ži­no­jęs apie nu­si­žen­gi­mus ke­ly­je, iš kar­to su­pra­to, kad tai Tel­šiuo­se gy­ve­nan­čio bro­lio Re­mi­gi­jaus dar­be­liai, nes taip bu­vo nu­ti­kę ir anks­čiau.
Pri­si­min­da­mas pu­sant­rų me­tų se­nu­mo įvy­kį, Vir­gi­ni­jus pa­pa­sa­ko­jo, kad tuo­met Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti be teis­mo.
Tą­kart nu­si­žen­gi­mą pa­da­ręs Re­mi­gi­jus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pri­si­pa­ži­no, kad iš tik­ro jis vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį, ta­čiau ap­si­me­tęs bro­liu.
Vir­gi­ni­jus leng­viau at­si­pū­tė – pro­to­ko­las bu­vo per­ra­šy­tas tik­ra­jam kal­ti­nin­kui. Tad nie­ko dė­tam žmo­gui ne­be­rei­kė­jo mo­kė­ti pa­skir­tos 150 eu­rų bau­dos.
Bet šį kar­tą vis­kas su­dė­tin­giau – pri­si­vei­kęs 25 me­tų Re­mi­gi­jus slaps­to­si ne tik nuo bro­lio, bet ir nuo po­li­ci­jos. Pa­sak Vir­gi­ni­jaus, bro­liui pa­skelb­ta paieš­ka.
Ants­to­lio kon­to­ro­je sko­la pa­dvi­gu­bė­jo

„Blo­giau­sia tai, kad ne­su­mo­kė­jus pa­skir­tų bau­dų, esu per­duo­tas Ants­to­lių kon­to­rai. Ga­vau gra­si­nan­čius laiš­kus, nuė­jau aiš­kin­tis, o ten iš­gir­dau, kad kol ne­bus gau­tas raš­tas dėl išieš­ko­ji­mo su­stab­dy­mo, ant­sto­lis da­rys, kas jam pri­klau­so“, – pro­ble­mas iš­dės­tė Vir­gi­ni­jus.
Sko­lų išieš­ko­ji­mą per­da­vus Ants­to­lio kon­to­rai, pi­ni­gi­nė su­ma, ku­rią pra­šo­ma su­mo­kė­ti, iš­si­pū­tė kaip rei­kiant.
„Vie­toj 170 eu­rų jau pra­šo 400. Su drau­ge au­gi­nu du ma­žus vai­kus: vie­nam – 3,5 me­tu­kų, ki­tam – vos 3 mė­ne­siai. To­dėl man tai di­de­li pi­ni­gai. Ban­ko są­skai­ta areš­tuo­ta, kai tik per­ves at­ly­gi­ni­mą, ant­sto­lis nu­ra­šys pi­ni­gus. Kaip su šei­ma rei­kės gy­ven­ti?“ – krim­to­si jau­nas vy­ras.
Meist­riš­kai ap­si­me­ta ki­tu as­me­niu
Ste­bi­na, kaip pa­žei­dė­jas su­ge­bė­jo meist­riš­kai net tris kar­tus ap­si­mes­ti ki­tu as­me­niu, pra­ktiš­kai pa­vog­ti bro­lio as­me­ny­bę.
Pak­lau­sus Vir­gi­ni­jaus, gal jis ir Re­mi­gi­jus la­bai pa­na­šūs, šis pur­tė gal­vą.
Tie­sa, Vir­gi­ni­jus at­sklei­dė, kad pik­tų kės­lų tu­rė­jęs bro­liu­kas bu­vo nu­žiū­rė­jęs ir min­ti­nai iš­mo­kęs jo as­mens ko­dą.
Paš­ne­ko­vas dės­tė, kad, jo ma­ny­mu, bū­da­vę taip: po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do vai­ruo­jan­tį bro­lį, ku­ris sa­ko ne­va per sku­bė­ji­mą ne­pa­siė­męs ne tik vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo, bet ir as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės. Ta­da pri­si­sta­to ne sa­vo var­du, min­ti­nai iš­pyš­ki­na sve­ti­mą as­mens ko­dą.
„Ma­nau, pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­na duo­me­nų ba­zę, kur ran­da, kad aš tu­riu vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, ir už bro­lio pa­da­ry­tus nu­si­žen­gi­mus su­ra­šo ma­no var­du pro­to­ko­lą, ku­rį pa­si­ra­šo ap­si­me­tė­lis. Ma­čiau tuos pa­ra­šus, tik­rai ne ma­no, o su­klas­to­ti“, – dės­tė į pai­nią is­to­ri­ją ne sa­vo no­ru pa­kliu­vęs vy­ras.
Be­je, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, nuo­lat ke­ly­je pra­si­žen­gian­tis bro­lis vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo net ne­tu­ri, nes nė­ra iš­lai­kęs eg­za­mi­nų.

Štai to­kį ap­ga­vys­tės sce­na­ri­jų pa­pa­sa­ko­jo Vir­gi­ni­jus, ku­riam skau­du dėl bro­lio su­kty­bių ir sun­ku fi­nan­siš­kai dėl pra­si­dė­ju­sio bau­dų išieš­ko­ji­mo pro­ce­so.
Po­li­ci­ja: dėl bau­dų ir jų išieš­ko­ji­mo su­stab­dy­mo spręs teis­mas
Šią neei­li­nę is­to­ri­ją pa­pra­šė­me pa­ko­men­tuo­ti Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą (VPK).
Tel­šių aps. VPK Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Auš­ra Bla­že­vi­čie­nė at­sa­kė, jog mi­ni­ma si­tua­ci­ja po­li­ci­jai yra ži­no­ma, dėl jos rugp­jū­čio 1 d. bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal LR BK 300 str. „Do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas ar dis­po­na­vi­mas su­klas­to­tu do­ku­men­tu“.
A. Bla­že­vi­čie­nės tei­gi­mu, ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai bu­vo įvyk­dy­ti ge­gu­žės 26 d. ir bir­že­lio 5 d.
„Abiem at­ve­jais bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mas neį­re­gist­ruo­tas, ne­draus­tas ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu bei tech­niš­kai ne­tvar­kin­gas au­to­mo­bi­lis. Pas­kir­tos 70 ir 100 eu­rų bau­dos“, – in­for­ma­vo po­li­ci­jos at­sto­vė.
Šiuo me­tu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu yra baig­tas, jį kont­ro­liuo­jan­tis pro­ku­ro­ras per­da­vė teis­mui.
Po­li­ci­ja pra­ne­ša, kad dėl as­me­niui pa­skir­tų bau­dų ir jų išieš­ko­ji­mo su­stab­dy­mo bus spren­džia­ma teis­me. Tad Vir­gi­ni­jui be­lie­ka vie­nin­te­lė pa­guo­da: jei bus įro­dy­ta tei­sia­mo­jo kal­tė, ne­be­rei­kės mo­kė­ti bau­dų ir ant­sto­lio išieš­ko­ji­mo iš­lai­dų, o kal­ti­nin­kas bus nu­baus­tas pa­gal įsta­ty­mą. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už pa­si­nau­do­ji­mą ne­tik­rais as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­le, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu ir pan. nu­ma­to areš­tą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki ket­ve­rių me­tų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt