Ža­lio­sios gat­vės re­mon­tas. Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­na – bus šie­met, gy­ven­to­jai abe­jo­ja

Parašė:  2018-08-03

Ža­lio­sios gat­vės Tel­šiuo­se gy­ven­to­ja su­ne­ri­mo: šiais me­tais ra­jo­no va­do­vai bu­vo pa­ža­dė­ję, užuo­t nuo­lat lo­pę Ža­lią­ją gat­vę, ją kaip rei­kiant su­re­mon­tuo­ti ir tam rei­ka­lui dar ko­vo mė­ne­sį bu­vo nu­ma­tę 88 tūkst. eu­rų. Bet štai – va­sa­ra per­si­ri­to į ant­rą­ją pu­sę, o dar­bų pra­džios ne­ma­ty­ti. Ar tik ne­bus gat­vės re­mon­tui skir­tos lė­šos nu­plau­ku­sios kaž­kur ki­tur?
Be to, kur tai ma­ty­ta, kad pa­čia­me mies­to cent­re esan­čio­je gat­vė­je ne­bū­tų ap­švie­ti­mo: „Stul­pus Ža­lio­jo­je gat­vė­je nuė­mė, nu­tie­sė po­že­mi­nes elekt­ros li­ni­jas, bet gat­vės ap­švie­ti­mo taip ir ne­pa­da­rė. Nors kar­tais ir įreng­tas ap­švie­ti­mas neį­jun­gia­mas – taip yra Že­mai­tės gat­vė­je: ap­švie­ti­mas įreng­tas, bet jis ne­vei­kia. Die­nos neiš­ven­gia­mai trum­pė­ja, bus pa­vo­jin­ga vaikš­čio­ti.“
Tel­šiš­kė įžvel­gė dar vie­ną pro­ble­mą, ku­rią, ger­biant žmo­nių ra­my­bę, rei­kė­tų iš­spręs­ti. „Gat­vė­se, ku­rios nau­jai tvar­ko­mos, kei­čia­mi ir nuo­te­kų šu­li­nių dang­čiai. Iš pir­mo žvilgs­nio vis­kas lyg ir pui­ku, bet tur­būt rei­kia gy­ven­ti ne­to­lie­se, kad su­pras­tum, jog kaž­kas pa­da­ry­ta ne taip: dang­čiai nuo kiek­vie­nos pra­va­žiuo­jan­čios ma­ši­nos la­bai gar­siai dunk­si. Tas bil­dė­ji­mas grei­čiau­siai ky­la dėl to, kad ar­ba ne­ko­ky­biš­kai at­lik­ti dar­bai, ar­ba su­dė­ti pra­sti dang­čiai, ar­ba ne­su­dė­tos tar­pi­nės. Kaž­kas tu­rė­tų įver­tin­ti tą nuo­la­ti­nį bil­dė­ji­mą ir iš­tai­sy­ti pa­da­ry­tas klai­das“, – nuo­la­ti­nio triukš­mo prie­žas­tis var­di­jo gy­ven­to­ja.
Mo­te­ris iš ra­jo­no val­džios no­ri konk­re­čių at­sa­ky­mų: ka­da bus su­tvar­ky­ta Ža­lio­ji gat­vė? Kur pa­dė­ti tie ža­dė­ti 88 tūks­tan­čiai eu­rų? Ka­da bus įreng­tas ap­švie­ti­mas, o ten, kur jis yra įreng­tas Že­mai­tės gat­vė­je, ka­da veiks? Ko­dėl nuo pra­va­žiuo­jan­čių ma­ši­nų kil­no­ja­si šu­li­nių dang­čiai ir gar­siai bil­da? Kas dėl to kal­tas ir ka­da bus šie de­fek­tai iš­tai­sy­ti? Be to, la­bai svar­bu įvar­dy­ti, kas tuos dar­bus at­li­ko, kad ki­ti ži­no­tų, su kuo rei­ka­lą tu­ri.
Skai­ty­to­jų no­rai – mums lyg įsta­ty­mai, to­dėl nie­ko ne­lauk­da­mi klau­si­mus per­da­vė­me Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Skais­tė Sa­do­ny­tė tei­gė, kad gy­ven­to­jai nė­ra pa­grin­do ne­ri­mau­ti – Ža­lio­ji gat­vė tik­rai bus su­tvar­ky­ta: „Nuo spren­di­mo išas­fal­tuo­ti vie­ną ar ki­tą gat­vę iki fak­ti­nių dar­bų pra­džios bū­ti­na at­lik­ti dau­gy­bę pro­ce­dū­rų, pa­reng­ti, pa­tvir­tin­ti įvai­rius do­ku­men­tus. Tik už­sa­ko­vui ir ran­go­vui at­li­kus rei­kia­mas pro­ce­dū­ras, ga­li bū­ti pra­de­da­mi dar­bai.“
S. Sa­do­ny­tė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu su­tar­tis su ran­go­vu – UAB „Plun­gės la­gū­na“ – jau pa­si­ra­šy­ta, ir už­tik­ri­no, jog gat­vės re­mon­to dar­bai bus at­lik­ti šiais me­tais. Be to, tech­ni­nia­me pro­jek­te nu­ma­ty­ta įreng­ti ir gat­vės ap­švie­ti­mą.
Lė­šos šiems dar­bams at­lik­ti yra nu­ma­ty­tos.
O Že­mai­tės gat­vė­je įreng­tas ap­švie­ti­mas ne­vei­kė dėl to, kad ESO šiais me­tais re­konst­ra­vo Eže­ro gat­vės elekt­ros tink­lus (at­li­ko ori­nių ETL ka­be­lia­vi­mą), to­dėl bu­vo nu­trauk­tas elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas el. spin­tai, iš ku­rios bu­vo tie­kia­mas Že­mai­tės gat­vės ap­švie­ti­mas.
„Iki tam­sio­jo me­tų pe­rio­do nu­ma­ty­ta re­konst­ruo­to­je Eže­ro g. da­ly­je įreng­ti gat­vės ap­švie­ti­mą ir pri­jung­ti elekt­rą ap­švie­ti­mo spin­tai, iš ku­rios mai­ti­na­si Že­mai­tės gat­vė“, – pa­ti­ki­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vė spau­dai.
O kaip su tais triukš­mą ke­lian­čiais dang­čiais?
„Tel­šių ŽI­NIOS“ su­si­sie­kė su UAB „Tel­šių van­de­nys“ ga­my­bos di­rek­to­riu­mi Si­gi­tu Stul­pi­nu. Jo tei­gi­mu, vi­si šu­li­nių dang­čiai ati­tin­ka EN 124 stan­dar­to rei­ka­la­vi­mus. EN 124:1994 yra Eu­ro­pos stan­dar­tas, skir­tas „ke­lių ka­na­li­za­ci­jos lie­taus tra­pams ir ap­žiū­ros šu­li­nių liu­kams“. Kad bū­tų pa­siek­ta ati­tik­tis stan­dar­tui DIN EN 124, ga­min­to­jas pri­va­lo už­tik­rin­ti vi­sas ga­mi­nio cha­rak­te­ris­ti­kas, įvyk­dy­ti konst­ruk­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, ir vi­sa tai tu­ri pa­tvir­tin­ti bei ser­ti­fi­kuo­ti pri­pa­žin­ta ne­prik­lau­so­ma ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­ga. Vi­si nau­jai mon­tuo­ja­mi dang­čiai pri­va­lo ati­tik­ti šį stan­dar­tą, ta­čiau, kaip pri­pa­žįs­ta UAB „Tel­šių van­de­nys“ ga­my­bos di­rek­to­rius, vie­nų ga­min­to­jų dang­čiai grei­čiau pra­de­da dunk­sė­ti, ki­tų – vė­liau. Bend­ro­vė šią pro­ble­mą spren­džia, vi­suo­met rea­guo­ja, jei­gu su­lau­kia pra­ne­ši­mų šiais te­le­fo­nų nu­me­riais: (8 444) 60730, (8 444) 60740.
Nors gat­vė­se esan­čius van­den­tie­kio, bui­ti­nių ir pa­vir­ši­nių nuo­te­kų šu­li­nius pri­žiū­ri „Tel­šių van­de­nys“, kiek yra šu­li­nių, tiks­laus skai­čiaus pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo, tink­lų ap­skai­ta ve­da­ma met­rais kie­ky­bi­ne iš­raiš­ka.
„Tel­šių ŽI­NIŲ“ inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt