Pas­ka­tin­ta kai­my­nys­tės pa­vyz­džio dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja įsi­bė­gė­ja ir Že­mai­ti­jo­je

Parašė:  2020-03-27

Že­mai­ti­jos sos­ti­nė Tel­šiai ir ki­tas ne ma­žiau kul­tū­riš­kai svar­bus mies­tas Plun­gė šian­dien pa­ma­žu kei­čia­si: mies­tuo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau mo­der­ni­zuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų. Ne­re­tai cent­ri­nė lo­ka­ci­ja tam­pa vie­na iš pa­ska­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams im­tis būs­to re­no­va­ci­jos, ta­čiau nau­da nė­ra vien­pu­sė – dėl at­nau­jin­tų pa­sta­tų gra­žė­jan­čia ap­lin­ka ga­li pa­si­džiaug­ti ir ki­ti mies­te­lė­nai. Be to, re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai ne tik kei­čia mies­to vaiz­dą, bet ir tam­pa pa­vyz­džiu kai­my­ni­niams na­mams.
Tiek dau­gia­bu­tis Plun­gė­je, Se­na­mies­čio a. 5, tiek Tel­šiuo­se, Vil­niaus g. 2, iš­si­ski­ria sa­vo cent­ri­ne lo­ka­ci­ja, rep­re­zen­tuo­jan­čia mies­tą. Dėl šios prie­žas­ties na­mo bend­ruo­me­nės jau ku­rį lai­ką svars­tė apie re­no­va­ci­ją, o dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­ci­jos me­tu sky­rė ne­ma­žai dė­me­sio es­te­ti­nei na­mų iš­vaiz­dai. Sa­vi­val­dy­bės taip pat džiaugs­min­gai priė­mė gy­ven­to­jų no­rą re­no­vuo­ti būs­tą.
Re­no­vuo­jant šiuos dau­gia­bu­čius bu­vo at­nau­jin­tos šil­dy­mo ir van­den­tie­kio sis­te­mos, su­mon­tuo­ti nau­ji lie­taus nuo­te­kų vamz­džiai, ap­šil­tin­ti sto­gai, sie­nos ir co­ko­lis, at­nau­jin­ti bal­ko­nai, pa­keis­ti se­ni bu­tų lan­gai, taip pat iš­va­ly­tos na­mo vė­di­ni­mo sis­te­mos.
Žy­mus ener­gi­jos są­nau­dų su­ma­žė­ji­mas
Dar reng­da­mi in­ves­ti­ci­nį re­no­va­ci­jos pla­ną, tiek vie­no, tiek ki­to dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iš­sky­rė pa­grin­di­nį būs­to mo­der­ni­za­ci­jos prio­ri­te­tą – dau­giau­siai dė­me­sio sky­rė aukš­tos dar­bų ko­ky­bės ir eko­no­miš­kų spren­di­mų ba­lan­sui.
Ro­dos, iš­si­kel­tas tiks­las bu­vo įgy­ven­din­tas: prieš re­no­va­ci­ją Se­na­mies­čio a. 5, Plun­gė­je, esan­tis dau­gia­bu­tis su­nau­do­da­vo 412,5 kWh/kv. m, o po at­nau­ji­ni­mo dar­bų na­mas ener­gi­jos su­nau­do­ja be­veik 4 kar­tus ma­žiau – 106,46 kWh/kv. m. Da­bar dau­gia­bu­čio ener­gi­jos su­tau­py­mas sie­kia 74 pro­c.
Gy­ve­na­mo­jo na­mo Tel­šiuo­se, Vil­niaus g. 2, būs­to mo­der­ni­za­ci­jos dar­bai lė­mė skai­čiuo­ja­mo­sios ener­gi­jos są­nau­dų su­ma­žė­ji­mą iki 42 pro­c. Jį gy­ven­to­jai spė­jo pa­jus­ti iš­kart po re­no­va­ci­jos – ži­no­ma, dau­giau­sia su­ma­žė­ju­sio­mis iš­lai­do­mis šil­dy­mui.
Po re­no­va­ci­jos dar­bų dau­gia­bu­čių ener­gi­nė efek­ty­vu­mo kla­sė pa­ki­lo į C, o iš­me­ta­mo ang­lies dvi­de­gi­nio, pri­si­de­dan­čio prie kli­ma­to kai­tos, bend­ras kie­kis su­ma­žė­jo net 215,53 t per me­tus. Da­bar gy­ve­na­mie­ji na­mai pri­si­de­da ne tik prie gra­žes­nio mies­tų vaiz­do, bet ir prie gam­tos tau­so­ji­mo.
Kai­my­nys­tės pa­vyz­džio svar­ba
Dau­gia­bu­čio Plun­gė­je re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės at­sto­vė Vi­li­ja Bud­rec­kie­nė pa­žy­mi, kad ša­lia esan­čio kai­my­ni­nio dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­ja pa­ska­ti­no Se­na­mies­čio a. 5 gy­ven­to­jus reng­ti in­ves­ti­ci­nį re­no­va­ci­jos pla­ną ir pra­dė­ti dar­bus.
„Se­na­mies­čio aikš­tė­je vie­nas na­mas jau se­niau bu­vo mo­der­ni­zuo­tas. Tad, ly­gi­nant šiuos du na­mus, skir­tu­mas bu­vo aki­vaiz­dus, ypač žiū­rint iš ar­chi­tek­tū­ri­nės pu­sės, ka­dan­gi tie pa­sta­tai tu­ri iš­skir­ti­nį sie­nų de­ko­rą. Ži­no­ma, pa­tys gy­ven­to­jai la­biau at­krei­pė dė­me­sį į ženk­lų ener­gi­jos są­nau­dų su­ma­žė­ji­mą, ku­ris bu­vo le­mia­mas veiks­nys, pa­ska­ti­nęs re­no­vuo­ti būs­tą. Vis dėl­to ga­li­ma pa­tvir­tin­ti, kad kai­my­nys­tės pa­vyz­dys iš tie­sų vei­kia“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.
Vil­niaus g. 2, Tel­šiuo­se, esan­tis dau­gia­bu­tis de­monst­ruo­ja ki­to­kį pa­vyz­dį – šio dau­gia­bu­čio re­no­va­ci­ja ta­me kvar­ta­le bu­vo pir­mo­ji, ku­ri pa­ska­ti­no ki­tus tris kai­my­ni­nius na­mus im­tis būs­to mo­der­ni­za­ci­jos.
„Bet ko­kias abe­jo­nes dėl re­no­va­ci­jos daž­niau­siai iš­sklai­do sėk­min­ga ki­tų gy­ven­to­jų pa­tir­tis ir re­no­va­ci­jos tei­kia­mi pra­na­šu­mai. Žmo­nės tar­pu­sa­vy­je pa­si­kal­ba, ir tie re­no­va­ci­jos pliu­sai yra aiš­kiai įvar­di­ja­mi. Ži­no­ma, vei­kia ir ki­tas fak­to­rius – kai­my­ni­nių na­mų gy­ven­to­jai kas­dien ma­to gra­žų at­nau­jin­tą na­mą, taip pat pa­ste­bi jau­kes­nę ir tvar­kin­ges­nę gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, to­dėl at­si­ran­da po­rei­kis ir pa­tiems im­tis veiks­mų“, – sa­ko vy­res­ny­sis re­no­va­ci­jos spe­cia­lis­tas Rai­mun­das Bud­ni­kas, pri­žiū­rė­jęs Tel­šiuo­se esan­čio dau­gia­bu­čio mo­der­ni­za­ci­ją.
Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­to rin­ki­mai
Šie dau­gia­bučiai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se „Me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tas 2020“, ku­riuos ren­gia Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA). Su­si­pa­žin­ti su vi­sais kan­di­da­tais ga­li­ma BE­TA „Fa­ce­book“ pus­la­py­je ir nau­jie­nų po­rta­le. Ge­riau­sius įgy­ven­din­tus pro­jek­tus kvie­čia­mi rink­ti vi­si Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Bal­sa­vi­mas už kan­di­da­tus pra­si­dės ko­vo 31 d. nau­jie­nų po­rta­le, o lai­mė­to­jai bus pa­skelb­ti ba­lan­džio pra­džio­je.

Nuot­rau­ka iš BE­TA ar­chy­vo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Aldona parašė:

    Man atrodo Kęstučio 25(senosios vaistinės) namas tapo miesto pavyzdžiu…Namas atrodo apgailėtinai…

  2. Aletrikas parašė:

    Ne nu kur nepajus sildymo islaidu sumazejimo kai visa ziema pliusine temperatura,butu kaip pries 40-30 metu pajustu kokius 5 procentus sumazejima

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Meras siūlo Tarybai atleisti A. Ba­ce­vi­čių iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ar tam pritariate?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt