Tel­šių krep­ši­nio klu­bas pelnė aukš­čiau­sią pa­sie­kimą mies­to krep­ši­nio is­to­ri­jo­je: laimė­tas si­dab­ras

Parašė:  2020-03-27

Dėl ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos bu­vo nu­trauk­tas VI­KING­LOT­TO-NKL 2019–2020 metų čem­pio­na­tas. Pir­mo­sios grupės ko­man­doms iki re­gu­lia­rio­jo se­zo­no pa­bai­gos bu­vo li­ku­sios tre­jos rung­tynės, o ant­ro­sios grupės eki­pos dar turė­jo su­žais­ti po du ar­ba tris ma­čus. Ga­lu­tinė ko­mandų ri­kiuotė nu­sta­ty­ta pa­gal ko­vo 13 die­nos tur­ny­rinės len­telės re­zul­ta­tus.
Šį se­zoną Tel­šių „Tel­šiai“ su 31 per­ga­le ir 8 ne­sėkmėmis užėmė ant­rąją vietą. Šis pa­sie­ki­mas – aukš­čiau­sias Tel­šių krep­ši­nio is­to­ri­jo­je. Praė­ju­siais me­tais ko­man­da pelnė bron­zos ap­do­va­no­jimą.
Apie Tel­šių krep­ši­nio ko­man­dos na­rių nuo­tai­kas pa­si­bai­gus čem­pio­na­tui, veiks­nius, ve­dan­čius ko­mandą į prie­kį, ir atei­ties pla­nus kalbė­jomės su ko­man­dos va­do­vu Artū­ru Do­mar­ku.
Mo­ni­ka GIRD­VAINĖ
– Šių metų čem­pio­na­te Tel­šių krep­ši­nio klu­bas „Tel­šiai“ užėmė ant­rąją vietą. Ką ko­man­dai reiš­kia toks laimė­ji­mas?
– Bend­rai kal­bant, tai aukš­čiau­sias pa­sie­ki­mas Tel­šių krep­ši­nio is­to­ri­jo­je. Praė­ju­sia­me se­zo­ne užim­ta tre­čio­ji vie­ta ir iš­sau­go­tas tas pa­ts pa­grin­di­nių žaidėjų bran­duo­lys lei­do tikė­tis dar ge­res­nių re­zul­tatų šie­met.


– Kaip ver­ti­na­te tai, kad čem­pio­na­tas baigė­si ne­su­žai­dus visų rung­ty­nių? Turbūt bu­vo rimtų am­bi­cijų ir siek­ti aukš­čiau­sio įver­ti­ni­mo?
– At­ro­dytų, esant ge­riau­siam is­to­ri­jo­je pa­sie­ki­mui nu­si­vy­li­mo ne­turėtų būti, ta­čiau per­ne­lyg di­de­liu džiaugs­mu ne­trykš­ta­me. Be abe­jo, norė­jo­si čem­pio­natą už­baig­ti iki ga­lo ir įro­dy­ti sa­vo ga­li­my­bes tap­ti fi­na­li­nio ket­ver­to nu­galė­to­jais. Ta­čiau pui­kiai su­pran­ta­me esa­mos si­tua­ci­jos grėsmin­gumą ir kad svar­biau­sia šiuo me­tu yra mūsų visų svei­ka­ta ir at­sa­kin­gas po­žiū­ris į pan­de­mi­jos ke­lia­mus pa­vo­jus.
– Ilgą laiką bu­vo­te ly­gos ly­de­riai. Trum­pai ap­žvel­ki­te, koks šis čem­pio­na­tas šie­met bu­vo Tel­šių „Tel­šiams“. Pa­vy­ko įgy­ven­din­ti už­sibrėž­tus tiks­lus?
– Iki pat pa­sku­ti­nio­jo mėne­sio ir ne­tgi pa­sku­ti­niųjų spėtų su­žais­ti rung­ty­nių da­li­jomės pirmą­ja tur­ny­rinės len­telės vie­ta. Tad natū­ra­lu, kad se­zo­no me­tu tvir­tai jautėmės ir tikė­jo­me, jog ga­li­me tap­ti čem­pio­nais. Ypač tu­rint ome­ny­je ne tik eki­pos de­monst­ruotą aukštą krep­ši­nio lygį, bet ir nuo­stabų pa­lai­kymą Tel­šių are­no­je. Muš­ti vi­si lan­ko­mu­mo re­kor­dai mūsų spor­ti­nin­kams vi­sa­da lei­do jaus­ti stip­rią žiū­ro­vo, kaip šeš­to­jo žaidė­jo, at­ramą. Galbūt todėl pa­siek­ta ge­riau­sia vi­sa­me čem­pio­na­te pen­kio­li­kos per­ga­lių se­ri­ja iš eilės bei bent kartą Tel­šiuo­se įveik­tos vi­sos ja­me da­ly­va­vu­sios ko­man­dos. Taip pat su šiuo ga­lin­gu lo­ja­lių ir ak­ty­vių sir­ga­lių už­nu­ga­riu tik vie­nu me­ti­mu šį se­zoną LKF taurės rung­tynė­se Tel­šiuo­se nu­si­leis­ta LKL klu­bui.
– Ovi­di­jus Ka­mins­kis ir Ig­nas Ra­zu­tis pa­te­ko į nau­din­giau­siųjų žaidėjų dvi­de­šim­tuką. Ko­kiems dar ko­man­dos žaidė­jams šis čem­pio­na­tas bu­vo sėkmin­gas? Kas ap­skri­tai yra vi­sos ko­man­dos va­ro­mo­ji jėga?
– „Tel­šių“ stip­rybė – vie­nybė­je ir ko­man­di­nia­me žai­di­me. Aukštų re­zul­tatų pa­de­da siek­ti ne in­di­vi­dualūs žaidėjų pa­si­ro­dy­mai ar ge­ra as­me­ninė sta­tis­ti­ka, o il­ga­me­tis žai­di­mas kar­tu, nu­stu­miant į šoną in­di­vi­dua­lius pa­sie­ki­mus. Prie daug metų ko­man­dai ati­da­vu­sių vie­ti­nių žaidėjų – ka­pi­to­no Min­dau­go Nor­kaus, Ovi­di­jaus Ka­mins­kio, Ig­no Ra­zu­čio, Lau­ry­no Ka­vec­kio ir Vi­liaus Po­ciaus – pri­dėjus puo­li­me pa­jėgius krep­ši­nin­kus, šį se­zoną „Tel­šiai“ ne tik de­monst­ra­vo sau būdingą pui­kią gy­nybą, ta­čiau ryš­kiai spindė­jo ir puo­li­me. Dau­ge­ly­je būtent ko­man­dinės sta­tis­ti­kos grafų „Tel­šiai“ bu­vo ne­pra­len­kia­mi.
– Ko­kių atei­ties planų ir sie­kių tu­ri Tel­šių „Tel­šiai“?

– Klu­bo vi­zi­ja nuo pat 2012 m. ne­si­keitė ir ne­turėtų keis­tis atei­ty­je. Iš­lai­ky­da­mi ko­man­dos bran­duolį siek­si­me kuo aukš­tesnės vie­tos NKL čem­pio­na­te ir galbūt bi­lie­to į LKL. Ten pa­te­kus dėl di­des­nių da­ly­vau­jan­tiems klu­bams ke­liamų rei­ka­la­vimų būtų rei­ka­lin­gas net ke­tu­ris kar­tus di­des­nis biud­že­tas ir pa­pil­domų in­ves­ti­cijų rei­ka­lau­jan­tis are­nos pri­tai­ky­mas to­kio ly­gio rung­tynėms. Todėl šian­dien žen­gi­mas į dar aukš­tesnį lygį Tel­šių krep­ši­niui at­ro­do mig­lo­tas, nors dėl nuo­sek­liai gerė­jan­čių re­zul­tatų bei įspūdin­go vie­tos bend­ruo­menės pa­lai­ky­mo at­ro­do tam jau ir vi­siš­kai pri­brendęs.
Norė­tu­me dar kartą pa­dėko­ti vi­siems sir­ga­liams ir sa­vo il­ga­me­čiams pa­grin­di­niams rėmėjams: Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, UAB „Rob­mo­na“, UAB „Stat­max“, UAB „Tel­šių ke­liai“, UAB „Slėnis“. Mus taip pat re­mia pre­ky­bos cent­ras „Nor­fa“, „Veo­lia“, Skio­čių ūkis, UAB „Tel­šių meist­ras“, UAB „Au­toar­ka“, UAB „Ža­lia­sis rais­tas“. Il­gus me­tus bend­ra­dar­biau­ja­me su sau­gos tar­ny­ba „Ar­gus“, vežė­jais UAB „Žem­ve­ža“, spor­to klu­bu „Vi­ta­mi­nas“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
SUPERFIESTA Telšiuose! (0)

Rugpjūčio 13 d., penktadienį, 19 val. SUPERFIESTA atvyksta į Telšius!  Jus linksminti atvyksta VICTORIA (Viktorija Rupeikytė) […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomonė apie Galimybių pasą.

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt