Mo­ky­to­jų die­na: mokytojai šviesuliai, eilės ir pokalbis apie bu­ro­kus

Parašė:  2018-10-09

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – spa­lio 4 die­ną – Že­mai­tės dra­mos teat­re tra­di­ciš­kai pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti „Mo­ky­to­jai švie­su­liai“.
Ta pro­ga pri­sta­ty­ta nau­ja mo­ky­to­jų kū­ry­bos kny­ga „Me­dus vis teš­ka ant as­fal­to“.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Svei­ki­ni­mai
Šven­tę pra­dė­jo ir mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­ro jau­ni­mo stu­di­jos „Sa­vi“ ak­to­riai. Ren­gi­nį ve­dė ak­to­rė Val­da Bič­ku­tė kar­tu su sa­vo vy­ru poe­tu, teat­ro pe­da­go­gu Min­dau­gu Va­liu­ku.
Švie­ti­mo bend­ruo­me­nę pa­svei­ki­no Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las, svei­ki­ni­mo žo­džiu iš ek­ra­no į mo­ky­to­jus krei­pė­si Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas.
Ren­gi­nio sve­čiams bu­vo pa­ruoš­ti obuo­liai su klau­si­mais – taip imp­ro­vi­zuo­tai ir kū­ry­bin­gai sve­čiai pa­svei­ki­no pe­da­go­gus.
Sei­mo na­riui Va­len­ti­nui Bu­kaus­kui te­ko pri­si­pa­žin­ti, ko­kią iš­dai­gą jis bu­vo iš­krė­tęs mo­kyk­lo­je. Po­li­ti­kas ne­slė­pė, jog bu­vo su­tel­kęs vi­są kla­sę – 29 mo­ki­nius – pa­bėg­ti iš bio­lo­gi­jos pa­mo­kos.
Eu­ro­par­la­men­ta­ro Bro­nio Ro­pės pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė šil­tai pri­si­mi­nė sa­vo lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ją Lai­mu­tę Po­ce­vi­čie­nę.
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos Re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ana­li­zės sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Re­gi­na Po­cie­nė į klau­si­mą – kaip ma­no­te, ar mo­ky­to­jo ap­ran­ga ir šu­kuo­se­na tu­ri įta­kos dar­bui – at­sa­kė: „Tik­rai tu­ri. Ir jei bū­tų ma­no va­lia, vi­siems mo­ky­to­jams įskai­čiuo­čiau „ket­vir­tą ki­še­nę“, kad jie tai ga­lė­tų sau leis­ti.“
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai at­lie­kan­tis di­rek­to­riaus pa­rei­gas, Ri­man­tas Žeb­raus­kas, svei­kin­da­mas pe­da­go­gus, pri­si­mi­nė sa­vo pir­mą­ją mo­ky­to­ją ir lin­kė­jo jai stip­ry­bės.
Lie­tu­vos mo­ky­to­jų švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nės są­jun­gos Tel­šių ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kė Zo­fi­ja Je­si­nie­nė ak­cen­ta­vo, jog mo­ky­to­jo dar­bo sėk­mė pri­klau­so nuo ti­kė­ji­mo, vil­ties ir mei­lės.
Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Ma­žei­kie­nė pa­sa­ko­jo, kaip gi­mė kny­ga „Me­dus vis teš­ka ant as­fal­to“. „Ne­bū­tų jū­sų, ne­bū­tų ir šios kny­gos. O ta idė­ja bren­do se­niai. Ka­da gi dau­giau, jei­gu ne šie­met, kai šven­čia­me Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­tį, mo­ky­to­jui kaip tik čia vie­ta. Ačiū vi­siems, ku­rie kū­rė­te, ir ne tik tiems, ku­rie esa­te šio­je kny­go­je, bet ir vi­siems. Jūs vi­si esa­te kū­rė­jai, nes jūs vi­si ku­ria­te žmo­gų“, – sa­kė ve­dė­ja.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Vi­li­ja Ba­čio­nie­nė įtei­kė Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro ir Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tės „Var­dan tos…“ di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­sos pa­dė­kos raš­tus ir me­da­lius. Jie ati­te­ko: Jū­ra­tei Va­lat­kie­nei (Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­ja), Di­nai Mar­ga­li­kei (Tel­šių „Kran­to“ pro­gim­na­zi­ja) ir ve­dė­jai Da­nu­tei Ma­žei­kie­nei.
Vė­liau pri­sta­ty­ta nau­ja kny­ga. Ren­gi­nio ve­dė­jai, no­rė­da­mi pa­gerb­ti vi­sus 18-ka kny­gos au­to­rių, per­skai­tė po vie­ną jų kū­ri­nį.
Mo­ky­to­jai švie­su­liai
Net­ru­kus pa­gar­sin­ti ir trys „Mo­ky­to­jai švie­su­liai“, ku­riuos iš­rin­ko Tel­šių ra­jo­no mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai.
Pir­mą­ją no­mi­nan­tę – Tel­šių r. Var­nių Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos vyr. mo­ky­to­ją Gied­rę Ba­jo­rū­nie­nę – ap­do­va­no­jo Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos Tel­šių r. moks­lei­vių par­la­men­to pir­mi­nin­kė Ode­ta Ka­tars­ky­tė.
Ant­rą­ja no­mi­nan­te ta­po Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ auk­lė­to­ja me­to­di­nin­kė Jur­gi­ta Na­gie­nė. Įteik­da­ma sim­bo­li­nį obuo­lį nu­ga­lė­to­jai, vi­siems pe­da­go­gams mo­ky­to­ja, poe­tė Ele­na Bo­ru­se­vi­čiū­tė-Šid­laus­kie­nė lin­kė­jo: „Te­gul kuo daž­niau teš­ka džiaugs­mo pra­smės… me­dus ant ko­kio grin­di­nio? Pil­ko, kie­to, kas­die­ny­bės grin­di­nio. Svei­ki­nu.“
Tre­čia­sis sim­bo­li­nis obuo­lys ati­te­ko Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos vyr. mo­ky­to­jai Gi­ta­nai Pik­tu­žy­tei. Jai ap­do­va­no­ji­mą įtei­kė tė­vų bend­ruo­me­nės at­sto­vė, ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, ma­ma Jū­ra­tė Ber­ži­nie­nė: „Mo­ky­to­jas – lyg ak­to­rius, už­si­dė­jęs sa­vo kau­kę, pa­mir­šęs na­mų rū­pes­čius, gal ser­gan­čius tė­vus, gal ne­nu­rau­tus bu­ro­kus, ei­na į pa­mo­ką.“ Iš jos ran­kų at­siė­mu­si gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą G. Pik­tu­žy­tė pa­si­džiau­gė, kad bu­ro­kų ji ne­tu­rin­ti, to­dėl lie­ka dau­giau jė­gų dar­bui su vai­kais.
Pa­gerb­ti il­ga­me­čiai mo­ky­to­jai
Vi­sus pe­da­go­gus pa­svei­ki­no Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ (LPS) Tel­šių bend­ri­jos at­sto­vė mo­ky­to­ja Zi­ta Go­de­liaus­kie­nė. Ji ne tik pa­siū­lė idė­ją, kaip iš­veng­ti mo­kyk­lų tuš­tė­ji­mo me­tų, bet ir pa­ra­gi­no pe­da­go­gus im­tis ki­to­kių veiks­mų: „Pa­ti­kė­ki­te, atė­jo lai­kas į sa­vo „krep­še­lį“ įsi­dė­ti ge­rą glė­be­lį ber­žo vy­te­lių, il­gą li­niuo­tę ar ko­kias rep­le­les au­siai pa­tam­py­ti, kad jė­gos bū­tų ly­gios. Ta­da at­si­ras­tų dia­lo­gas tarp mo­ky­to­jo ir mo­ki­nio.“
LPS „Bo­čiai“ Tel­šių bend­ri­ja Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čio at­mi­ni­mo me­da­liais už nuo­pel­nus Lie­tu­vai ap­do­va­no­jo il­ga­me­čius mo­ky­to­jus: Ja­ni­ną Ko­je­lie­nę – il­ga­me­tę Švie­ti­mo sky­riaus ins­pek­to­rę-mo­ky­to­ją; Po­vi­lą Klas­taus­ką – il­ga­me­tį Spor­to mo­kyk­los di­rek­to­rių, leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­rį; Ste­po­ną Pi­kio­tą – il­ga­me­tį Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ją, 1965 m. res­pub­li­ki­nės dai­nų šven­tės da­ly­vį, Anu­lė­nų kai­mo ka­pe­los me­no va­do­vą, šven­tės-kon­kur­so lau­rea­tą; An­ta­ną Pi­li­pa­vi­čių – il­ga­me­tį Švie­ti­mo sky­riaus va­do­vą.
Ren­gi­nį už­bai­gė Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Eg­lės Ma­cie­nės svei­ki­ni­mas pe­da­go­gams ir ne tik… Pas­vei­kin­ti ne­se­niai auk­so žie­dus su­mai­nę V. Bič­ku­tė ir M. Va­liu­kas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. tamsybe parašė:

    ir kaip ne geda i tokias sventes eiti? Puota maro metu…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt