Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-10-12

Tel­šių ap­skri­ties vy­ria­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl nu­si­kals­ta­mo bank­ro­to ir ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo vie­no­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je, ku­ri bu­vo re­gist­ruo­ta Tel­šiuo­se. Ty­ri­mui va­do­va­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, […]

Parašė:

 2018-10-10

Spalio 10 dieną pasaulis mini Psichikos Sveikatos dieną, kuria kviečia rūpintis savo bei aplinkinių psichine sveikata taip pat kaip ir fizine sveikata. Vilties linija, kartu su daugeliu kitų organizacijų, šiemet kviečia kelti diskusiją ir klausimus, apie psichinės sveikatą Lietuvoje. Pasaulinė […]

Parašė:

 2018-10-09

Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se – spa­lio 4 die­ną – Že­mai­tės dra­mos teat­re tra­di­ciš­kai pa­skelb­ti ir ap­do­va­no­ti „Mo­ky­to­jai švie­su­liai“. Ta pro­ga pri­sta­ty­ta nau­ja mo­ky­to­jų kū­ry­bos kny­ga „Me­dus vis teš­ka ant as­fal­to“. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Svei­ki­ni­mai Šven­tę pra­dė­jo ir mo­ky­to­jus pa­svei­ki­no Tel­šių Že­mai­tės […]

Parašė:

 2018-10-09

Penk­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai bei frak­ci­joms ir po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­prik­lau­san­tis Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Ba­ce­vi­čius įtei­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Pet­rui Kui­zi­nui pa­si­ra­šy­tą koa­li­ci­nę su­tar­tį, pa­gal […]

Parašė:

 2018-10-09

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jas UAB „Tel­šių van­de­nys“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų bei at­si­skai­to­mų­jų ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros ir var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gos ba­zi­nes kai­nas. In­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims van­duo brangs 0,15 Eur (nuo 1,96 […]

Parašė:

 2018-10-09

Spa­lio 4 die­ną „Tel­šių ŽI­NIOS“ su­lau­kė su­ne­ri­mu­sios mo­te­riš­kės skam­bu­čio. Tel­šiš­kė Da­nu­tė pra­šė kuo sku­biau pa­dė­ti su­ras­ti žmo­nes, ku­rie iš­gel­bė­tų į žve­jų va­lus įkliu­vu­sias gul­bes. Net du jau­nik­liai Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je įnir­tin­gai ko­vo­jo dėl sa­vo gy­vy­bės, no­rė­da­mi iš­si­va­duo­ti iš jų ko­jas […]

Parašė:

 2018-10-05

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ten­ki­no To­mo Ubar­to pra­šy­mą at­leis­ti jį iš ei­na­mų Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų. T. Ubar­tas va­do­vo kė­dę iš­kei­tė į geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jo eta­tą gim­na­zi­jo­je. Ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ko­dėl priė­mė to­kį spren­di­mą, bu­vęs Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ […]

Parašė:

 2018-10-05

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus ir jų kel­to kan­di­da­to tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se To­mo Le­ka­vi­čiaus ke­liai iš­si­sky­rė. Ne­te­kę kan­di­da­to, vals­tie­čiai šiuo me­tu ieš­ko nau­jo, o T. Le­ka­vi­čius bu­ria žmo­nes ir ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na steig­ti vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą. „Ne­su­ta­po mū­sų […]

Parašė:

 2018-10-05

Rug­sė­jo 22 d. jau penk­tą kar­tą Tel­šiuo­se su­reng­ta as­me­ni­nio ir es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo šven­tė „Ju­dė­ki­me kar­tu 2018“ su šū­kiu „Da­ly­vauk bė­gi­me ir na­mo grįžk nau­jais „Asics“ bė­gi­mo ba­te­liais!“. Nors oras ne­le­pi­no tą die­ną ir bu­vo lie­tin­ga, vis­gi bė­gi­mo šven­tė įvy­ko su […]

Parašė:

 2018-10-05

Su dar­bi­niu vi­zi­tu į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­kę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai iš­va­žia­vo „ap­do­va­no­ti“ bau­da už tai, kad pa­li­ko sto­vė­ti au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je prie­šais Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ta­čiau už ma­ši­nos lan­go ne­pa­li­ko laik­ro­dė­lio. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt