Buo­žė­niš­kis žino, kaip rasti daug grybų

Parašė:  2020-08-14

Gry­ba­vi­mas 33-ejų And­riui Nor­kui – ne tik lais­va­lai­kio už­siė­mi­mas, bet ir bū­das at­si­pa­lai­duo­ti, pa­si­mė­gau­ti gam­ta, pa­si­krau­ti tei­gia­mų emo­ci­jų. O jei lai­mi­kis ge­ras – nuo­tai­ka dar pui­kes­nė. Buo­žė­niš­kis su šei­ma vi­sai ne­se­niai per ke­lias die­nas pri­rin­ko net 75 lit­rus vo­ve­rai­čių.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Ei­na ten, kur ve­da nuo­jau­ta
And­rius tei­gia lai­ką leis­ti miš­ke mė­gęs jau nuo ma­žu­mės ir šmaikš­tau­ja, kad jo gry­ba­vi­mo pa­tir­tis – apie 30 me­tų. Per tiek me­tų vy­ras ne tik vie­tas su­ži­no­jęs, kur dau­giau­siai gry­bų au­ga, bet ir nuo­jau­tą iš­siug­dęs, ku­rio­je vie­to­je ga­li­ma ras­ti dau­giau miš­ko gė­ry­bių.
„Jei vie­tos miš­ke pa­žįs­ta­mos, ži­nau, kur kas au­ga. Tai per­bė­gu per sa­vo vie­tas ir pri­si­ren­ku. O jei ei­nu į ne­pa­žįs­ta­mą vie­tą, tie­siog ieš­kau, žiū­riu. Kur jau­nas eg­ly­nas – bū­na daug ba­ra­vy­kų, kur dre­bu­lės – rau­do­ni­kių. Kai gry­bau­ji daug me­tų, tie­siog at­si­ran­da nuo­jau­ta ei­ti vie­nur ar ki­tur“, – kal­bė­jo Buo­žė­nuo­se gy­ve­nan­tis vy­ras.
Iš miš­ko tuš­čio­mis gry­bau­to­jas grįž­ta re­tai, o ki­bi­ras gry­bų – ir­gi men­kas lai­mi­kis. Paš­ne­ko­vui vie­nu išė­ji­mu į miš­ką pa­si­se­ka ras­ti įspū­din­gus kie­kius gry­bų. Kar­tu su juo daž­nai gry­bau­ja, pa­de­da par­neš­ti gry­bus iki au­to­mo­bi­lio žmo­na Ge­nu­tė ir duk­ra Aus­tė­ja.
Pa­vyz­džiui, pir­mą­jį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį And­rius su šei­ma miš­ke pri­rin­ko net 75 lit­rus vo­ve­rai­čių.
„Vo­ve­rai­čių tai ma­žiau, tai dau­giau bū­na kiek­vie­nais me­tais. Bet šie­met jų pa­vy­ko ras­ti tik­rai įspū­din­gai daug. Ga­li bū­ti, kad per tas po­rą die­nų bu­vo su­rink­tas re­kor­di­nis kie­kis. Pa­na­šūs kie­kiai bu­vo prieš 3–4 me­tus. Ži­no­ma, ši­tiek su­rin­ko­me, nes ra­do­me ne­ma­žai di­des­nių vo­ve­rai­čių. At­ro­do, miš­kas vi­siems ži­no­mas, bet vo­ve­rai­tės, ma­no nuo­sta­bai, il­gą lai­ką ne­bu­vo rink­tos. Tie­siog sėk­mė ap­lan­kė“, – pa­sa­ko­jo il­ga­me­tis gry­bau­to­jas.
And­rius sa­kė, kad jis daž­niau­siai gry­bau­ja dvie­jo­se vie­to­se. Vie­na iš jų – Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jo­je, ne­to­li jo gim­to­jo Gai­liš­kių kai­mo. Daž­niau­siai ten rink­da­vo ba­ra­vy­kus, tad ne­si­ti­kė­jo pri­si­rink­ti pil­nų ki­bi­rų vo­ve­rai­čių. Ki­ta vie­ta – pu­šy­nas tarp Tel­šių ir Plun­gės, kur au­ga vo­ve­rai­tės.


Lau­kia ba­ra­vy­kų der­liaus
Nors šie­met And­rius jau ga­li pa­si­džiaug­ti ne­ma­žu ras­tų gry­bų kie­kiu, jis pa­ts tvir­ti­no, kad gry­ba­vi­mo se­zo­nas dar tik pra­si­de­da. Vy­ras su ne­kant­ru­mu lau­kia, ka­da už­de­rės ba­ra­vy­kai.
„Šie­met vo­ve­rai­tėms pa­si­se­kė – ga­vo pa­kan­ka­mai drėg­mės rei­kia­mu lai­ku, to­dėl dy­go gau­siai. Kal­bant apie ba­ra­vy­kus, kol kas jų der­lius nė­ra la­bai įspū­din­gas. Pa­vy­ko tik po­rą ki­bi­rų par­si­neš­ti, nes jų bu­vo la­bai trum­pai, gal tik apie sa­vai­tę, ir tie pa­tys smar­kiai su­kir­mi­ję.
Prieš ko­kius 3–4 me­tus to­kiu kaip da­bar lai­ku jau tem­piau ba­ra­vy­kus ki­bi­rais, į miš­ką ei­da­vau per die­ną po du kar­tus – iš ry­to ir po pie­tų. Šie­met dar ti­kiuo­si su­lauk­ti ru­de­ni­nio ba­ra­vy­kų der­liaus. Ir orai la­bai pa­lan­kūs, ga­vo­me daug lie­taus, ir ši­lu­mos ža­da. Be to, ieš­ko­da­mas gry­bų pa­ste­biu, kad jau pa­si­ro­do pa­vie­nių ba­ra­vy­kų, kaip aš va­di­nu – žval­gų. Jei jiems pa­tiks oro są­ly­gos, pra­dės dyg­ti ma­siš­kai“, – ti­ki­si pa­šne­ko­vas.
Vy­ras tei­gė, kad gry­bus rink­ti jam pa­tin­ka la­biau nei val­gy­ti, tad sau šei­ma jų pa­si­lie­ka tik ne­di­de­lį kie­kį. Su­rink­tas miš­ko gė­ry­bes jie par­duo­da, iš­da­li­ja drau­gams ir pa­žįs­ta­miems.
Ne­pak­lys­ti pa­de­da tech­no­lo­gi­jos
Miš­kuo­se ne tik lau­kia gė­ry­bės, bet ir ty­ko pa­vo­jai. A. Nor­kus sa­ko, kad daug lai­ko pra­leis­da­mas miš­ke jo­kių bai­mių ten ei­da­mas ne­tu­ri, o ne­pa­sik­lys­ti ne­ži­no­muo­se miš­kuo­se jam pa­de­da šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos.
„Te­le­fo­nuo­se yra pro­gra­mos, skir­tos brai­žy­ti marš­ru­tą že­mė­la­py­je. Įsi­jun­gęs ją aš ga­liu klai­džio­ti po miš­ką, ne­si­jau­din­da­mas, kad pa­si­kly­siu. Kai no­riu grįž­ti prie au­to­mo­bi­lio, tik pa­si­žiū­riu, į ku­rią pu­sę ei­ti, ir sėk­min­gai pe­rei­nu“, – pa­sa­ko­jo gry­bau­to­jas.
Kai gry­bų ne­be­lie­ka, buo­žė­niš­kis ski­ria lai­ką ki­tiems po­mė­giams – pro­gra­ma­vi­mui, elekt­ro­ni­kos konst­ra­vi­mui. Šei­ma tu­ri ne­di­de­lį ūkį, kur dar­buo­da­mie­si ir il­sė­da­mie­si pra­lei­džia di­džią­ją lai­ko da­lį.
And­rius, pa­pra­šy­tas pa­si­da­ly­ti pa­ta­ri­mais, kaip ras­ti kuo dau­giau gry­bų, sa­kė: „No­rint kuo dau­giau pri­si­rink­ti, rei­kia steng­tis bū­ti miš­ke pir­mam, kol ki­ti ne­sus­pė­jo vis­ko nu­rink­ti. Ge­riau­siai gry­bau­ti ei­ti sa­vai­tės vi­du­ry­je, kai miš­kas bū­na at­si­ga­vęs po sa­vait­ga­lio lan­ky­to­jų. O jei iki miš­ko ga­li nu­vyk­ti tik sa­vait­ga­liais, tai ta­da reik­tų ei­ti į jį kuo gi­lyn, kur re­čiau už­klys­ta ki­ti gry­bau­to­jai.
Aiš­ku, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad gry­ba­vi­mas – kaip lo­te­ri­ja: išei­ni į miš­ką ir ne­ži­nai, pil­no­mis ar tuš­čio­mis ran­ko­mis grį­ši.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Telsiai verslas parašė:

    pasiektas grybu rinkimo rekordas valio

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt