Tel­šių žy­dų se­no­sios ka­pi­nės – at­min­tis prieš už­marš­tį

Parašė:  2018-09-14

Rug­sė­jo 7 die­ną ša­lia Tel­šių žy­dų se­nų­jų ka­pi­nių įvy­ko teat­ra­li­zuo­tas Klai­pė­dos re­gio­ni­nio vals­ty­bės ar­chy­vo Tel­šių fi­lia­lo įgy­ven­din­to pro­jek­to „Tel­šių žy­dų se­no­sios ka­pi­nės – at­min­tis prieš už­marš­tį“ pri­sta­ty­mas. Pro­jek­tas yra įtrauk­tas į 2018 m. Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do die­nų, ku­rios vyks rug­sė­jo 7–9 die­no­mis, pro­gra­mą.
Pris­ta­ty­mo me­tu skam­bė­jo pa­sa­ko­ji­mai apie Tel­šių žy­dų bend­ruo­me­nę, ku­riuos per­tei­kė Tel­šių Že­mai­tės dra­mos teat­ro vai­kų ir jau­ni­mo stu­di­jos „Sa­vi“ jau­nie­ji ak­to­riai (re­ži­sie­rė Lai­mu­tė Po­ce­vi­čie­nė), gro­jo Tel­šių mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jos.
Šven­tė­je ap­si­lan­kė Iz­rae­lio vals­ty­bės ne­pap­ras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai Amir Mai­mon.
Ren­gi­nys pra­si­dė­jo Vac­lo­vo Vai­če­kaus­ko pa­sa­ko­ji­mu apie Tel­šių žy­dų bend­ruo­me­nę, min­ti­mis apie pro­jek­to veik­lą da­li­jo­si Klai­pė­dos re­gio­ni­nio vals­ty­bės ar­chy­vo Tel­šių fi­lia­lo ve­dė­ja Al­ma Jan­kaus­kie­nė.
Ren­gi­nio me­tu apie pa­tir­tus iš­gy­ve­ni­mus bei iš­si­gel­bė­ji­mą kal­bė­jo Tel­šių ge­to ka­li­nė Eit­kės Mil­ne­rai­tės duk­ra Uo­gė, Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ar­chy­va­ras Ra­mo­jus Krau­je­lis, Tel­šių ra­jo­no me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. Ar­chi­tek­tas pro­f. Al­gir­das Žeb­raus­kas pri­si­mi­nė, kad ta­ry­bi­niais me­tais jam at­vy­kus dirb­ti į Tel­šius, bu­vo su­ma­ny­mas vi­siš­kai su­nai­kin­ti Tel­šių žy­dų ka­pi­nai­tes ir jų vie­to­je pa­sta­ty­ti alyt­na­mių kvar­ta­lą. Tuo­met svar­biuo­se po­stuo­se dir­bu­sių pa­do­rių žmo­nių dė­ka jas pa­vy­ko iš­sau­go­ti.
Ren­gi­nyje vy­ko ir Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lių pa­ger­bi­mo ir ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja. 2015 m. Yad Vas­hem ins­ti­tu­tas Ste­fa­ni­ją ir An­ta­ną Nor­kus (Var­nių sen.) pri­pa­ži­no Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­liais už pa­gal­bą gel­bė­jant žy­dus ho­lo­kaus­to me­tu. Iz­rae­lio vals­ty­bės am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Amir Mai­mon „Jad Va­šem“ Pa­sau­lio Tau­tų Tei­suo­lių me­da­liu ir gar­bės raš­tu ap­do­va­no­jo A. ir S. Nor­kų šei­mą. Bū­tent Nor­kų na­muo­se 1941–1944 me­tais žy­dai­tė Ra­che­lė Bol­ni­kai­tė ra­do prie­globs­tį ir žmo­giš­ku­mą. A. ir S. Nor­kų ap­do­va­no­ji­mo at­vy­ko at­siim­ti jų sū­nus An­ta­nas Nor­kus ir anū­kas Al­gis Nor­kus.


Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Tel­šių žy­dų se­no­sios ka­pi­nės – at­min­tis prieš už­marš­tį“ pa­vy­ko iden­ti­fi­kuo­ti net 95 pa­mink­lus ir jų da­lis, iš­vers­ti iš heb­ra­jų kal­bos epi­ta­fi­jas, ša­lia ka­pi­nių pa­sta­ty­ti in­for­ma­ci­nį sten­dą, iš­leis­ti lei­di­nį, ku­ria­me pa­tal­pin­tos ant­ka­pių nuo­trau­kos su iš heb­ra­jų kal­bos iš­vers­ta in­for­ma­ci­ja (var­dais, pa­var­dė­mis, mir­ties da­to­mis, ne­trum­pin­to­mis epi­ta­fi­jo­mis), trum­pa žy­dų ka­pi­nių is­to­ri­ja.
Ren­gi­nys su­lau­kė moks­lei­vių, mo­ky­to­jų, Tel­šių mies­to bend­ruo­me­nės dė­me­sio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt