Žyma: telsiurajonosavivaldybe

KVIE­ČIA­ME RUGP­JŪ­ČIO 23 D. NE­VA­RĖ­NŲ, MIT­KAI­ČIŲ IR NE­RIM­DAI­ČIŲ GY­VEN­TO­JUS AT­VYK­TI Į SU­SI­TI­KI­MĄ DĖL VĖ­JO ELEKT­RI­NIŲ IŠ­DĖS­TY­MO

Su­si­rin­ki­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas at­si­žvel­giant į tai, kad vy­ku­siuo­se Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se ki­lo klau­si­mų (Vie­ti­nio ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo ...

Li­go­ni­nių per­tvar­ka – ne­ri­mą ke­lian­ti te­ma, ta­čiau tai re­for­ma, orien­tuo­ta į re­zul­ta­tą – ge­rė­jan­čią gy­ven­to­jų svei­ka­tą ir in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mą

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ver­ti­ni­mu VšĮ Re­gio­ni­nė Tel­šių li­go­ni­nė yra ly­de­riau­jan­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga sa­vo geog­ra­fi­nė­je plot­mė­je. Siek­da­ma iš­lai­ky­ti ...

Apklausa

Kaip palaikote nuo karo kenčiančius ukrainiečius?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai