Žyma: Sveikatingumosodas

Tel­šių r. PSPC di­rek­to­rė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė: „Pa­cien­tai ir me­di­kai pa­ska­ti­no idė­jos „Svei­ka­tin­gu­mo so­das“ įgy­ven­di­ni­mą“

Pas­kel­bus Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei bend­ruo­me­nių ini­cia­ty­vų pro­jek­tų idė­jų pa­raiš­kų kon­kur­są il­gai gal­vo­jau, ką bū­tų ga­li­ma pa­siū­ly­ti ra­jo­no gy­ven­to­jams ir Ta­ry­bai ...

Apklausa

Baigiasi mokslo metai. Ką rinktis abiturientams?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai