Žyma: renginys

Da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se – ga­li­my­bė ne tik pri­sta­ty­ti Tel­šių ra­jo­ną ir jam at­sto­vau­ti, bet ir pa­si­sem­ti ge­ro­sios ir rea­liai pri­tai­ko­mos pa­tir­ties

Liub­li­no mies­te Len­ki­jo­je vy­ko dvie­jų die­nų tarp­tau­ti­nis Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­vos kong­re­sas ir re­gio­nų eko­no­mi­kos fo­ru­mas. Kong­re­se, ku­rį glo­bo­jo Len­ki­jos Res­pub­li­kos ...

Page 2 of 2 1 2

Apklausa

Dera vaisiai, uogos, grybai. Ar juos konservuojate žiemai?

Rezultatai

Loading ... Loading ...

Orai