Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mas: to­ta­li ne­są­mo­nė

Parašė:  2018-08-03

Tel­šiai – gy­vas me­nų mies­tas, tu­ris­tus vi­lio­jan­tis iš­skir­ti­ne sa­vo ap­lin­ka, ma­žo­mis ar­chi­tek­tū­ros de­ta­lė­mis, api­pin­tas is­to­ri­jo­mis bei įvai­rio­mis le­gen­do­mis. Dar Že­mai­ti­jos sos­ti­nė sve­čius ste­bi­na ypa­tin­go­mis eis­mo są­ly­go­mis: san­kry­ža ties Ma­žą­ja baž­ny­tė­le, eis­mas ra­tu ties mies­to laik­ro­džiu, „iš­ma­nie­ji“ švie­so­fo­rai prie au­to­bu­sų sto­ties… Ir kaž­kas tur­būt pa­gal­vo­jo, o ko­dėl ne­su­jun­gus me­no ir eis­mo. Taip ir at­si­ra­do ori­gi­na­lus, tar­si šiuo­lai­ki­nio me­no įkvėp­tas, re­konst­ruo­tos Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mas.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Dėl, švel­niai ta­riant, neįp­ras­to Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo (at­kar­pos nuo via­du­ko link Šiau­lių plen­to) so­cia­li­niai tink­lai nuo tel­šiš­kių pa­si­pik­ti­ni­mų tar­si spro­go: „Pa­sit­re­ni­ra­vo su švie­so­fo­ru prie au­to­bu­sų sto­ties, tai da­bar ki­bo į ženk­li­ni­mą Se­dos g. Nuos­ta­bu, su­kur­si­me sa­vi­tą sti­liu­ką Tel­šių mies­te. At­va­žiuos tu­ris­tai pa­si­gro­žė­ti ne tik mies­tu“, – ra­šė Vac­lo­vas. Jam ant­ri­no Sta­nis­lo­vas: „Tik­rai ne­sup­ran­ta­mas ženk­li­ni­mas. Ko ge­ro, vie­nin­te­lis vi­so­je Eu­ro­po­je. Ke­lių ženk­li­ni­mas nea­ti­tin­ka ke­lių ženk­lų. Ver­ti no­mi­na­ci­jos tiek ženk­li­ni­mas, tiek Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gi kler­kai.“
Ki­ti tel­šiš­kiai tei­gė li­kę šo­ki­ruo­ti nau­jo Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo: esą, ko­kio vel­nio rei­kė­jo re­mon­tuo­ti gat­vę, jei po ženk­li­ni­mo eis­mo są­ly­gos tik pa­blo­gė­jo. Dar ki­ti siū­lė už­fik­suo­ti tai fo­to­vaiz­do me­džia­go­je ir da­ly­vau­ti „kvai­liau­sio ke­lio žy­mė­ji­mo“ kon­kur­se. Ne­va pri­zas – ga­ran­tuo­tas.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je in­for­ma­vo, kad su­lau­kus nu­si­skun­di­mų dėl Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo, ar­ti­miau­siu me­tu bus kvie­čia­mas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pa­si­ta­ri­mas.
„Ne­ma­lo­nus da­ly­kas, – tei­gė ant­ra­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­ku­sios Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Žeb­raus­kas. – Se­dos gat­vės su­ženk­li­ni­mas pa­ro­dė, kad mes ne vi­siš­kai at­sa­kin­gai žiū­ri­me į do­ku­men­tus, ku­riuos mums pa­tei­kia de­rin­ti. 2015 m. Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja (tuo­me­ti­nio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ėjo Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, – red.) pri­ta­rė pro­jek­tuo­to­jų pa­siū­ly­tai sche­mai. Da­bar at­šauk­ti pri­ta­ri­mą, ka­da pra­dė­ti dar­bai, – nei šis, nei tas. O ir pa­da­ry­ti tai var­gu ar ga­li­me.“
Anot R. Žeb­raus­ko, ženk­li­nant Se­dos g., yra gau­su neišsp­ręs­tų pro­ble­mų, kaip an­tai, iš­va­žiuo­jant iš de­ga­li­nės – drau­džia­ma su­kti į kai­rę. Esą leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai ga­li su­kti į de­ši­nę, link Ka­ra­liaus Min­dau­go gat­vės, ir ten ieš­ko­ti bū­dų, kaip ap­si­suk­ti. Ta­čiau ką da­ry­ti sun­kias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms? Joms įva­žia­vi­mas į mies­tą yra drau­džia­mas. Esą joms į Se­dos gat­vę link Šiau­lių plen­to iš­va­žiuo­ti bū­tų ga­li­ma va­žiuo­jant Pra­mo­nės gat­ve ir pa­su­kant į Šiau­ri­nę gat­vę. Ta­čiau vėl – nė­ra jo­kių ženk­lų, ku­rie tas trans­por­to prie­mo­nes nu­kreip­tų.
Ki­tas da­ly­kas – pės­čių­jų pe­rė­ja ties Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riu­mi. Ji, anot Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, taip pat nė­ra sau­gi, nes, pa­vyz­džiui, di­des­nei tech­ni­kai su­kant į bu­vu­sią mui­ti­nės aikš­te­lę, ši už­sto­ja ma­to­mu­mą link mies­to va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liams. „Taip ga­li­ma leng­vai ir pės­čią­jį ant ka­po­to nu­si­vež­ti“, – pri­dū­rė R. Žeb­raus­kas. Esą pės­čių­jų pe­rė­ja tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­ma švie­so­fo­ro.


Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta ir apie pa­tį spren­di­mą iš bu­vu­sių ke­tu­rių eis­mo juos­tų gat­vės pa­da­ry­ti dvie­jų eis­mo juos­tų. Esą tai – VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio, se­niau va­din­tos VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, va­do­vy­bės iš­mąs­ty­mas. Da­lis ko­mi­si­jos na­rių tei­gė pri­si­me­nan­tys, jog 2015 m. de­ri­nant gat­vės sche­mą, pro­jek­tuo­to­jai į jų pa­ste­bė­ji­mus (dėl pla­nuo­ja­mų dvie­jų, o ne ke­tu­rių eis­mo juos­tų gat­vės) at­sa­kė, kad to­kias už­duo­tis jiems yra iš­kė­lęs už­sa­ko­vas – VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“. O pa­tys „Tel­šių re­gio­no ke­lių“ at­sto­vai į ko­mi­si­jos na­rių reiš­kia­mus prie­kaiš­tus pa­sa­kė: „Ne jū­sų ke­lias, ne jū­sų pi­ni­gai, ne jūs ir kiš­ki­tės.“
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė tei­gė, jog 2015 m. po­li­ci­ja ne­pri­ta­rė pro­jek­tuo­ja­mos Se­dos gat­vės spren­di­niams. Ta­čiau tar­ny­bos pri­ta­ri­mą pro­jek­tuo­to­jai ga­vo iš aukš­čiau – Vil­niu­je sė­din­čių pa­rei­gū­nų. Pap­ra­šy­ta įver­tin­ti da­bar­ti­nį gat­vės ženk­li­ni­mą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nė at­sa­kė: „To­ta­li ne­są­mo­nė.“
Kad ir kaip ten bū­tų, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nį gat­vės ženk­li­ni­mą bū­tų ga­li­ma teig­ti, jog pro­fe­sio­na­les­nes de­ry­bas 2015 m. su pro­jek­tuo­to­jais ir VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ ve­dė AB „Že­mai­ti­jos pie­nas“: gat­vė­je at­si­ra­do ir au­to­mo­bi­liams sto­vė­ti leis­ti­nos vie­tos, ir iš­suk­ti į Se­dos g. ne­truk­do­mai ga­li­ma tiek į kai­rę, tiek į de­ši­nę pu­ses… Tie­siog svies­tu pa­tep­ta Se­dos gat­vė.
O mū­sų Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai li­ko tik ti­kė­tis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ma­lo­nės – į ją nu­spręs­ta kreip­tis iš­lin­dus gat­vės ženk­li­ni­mo klai­doms. Esą gal­būt ši at­si­žvelgs, jog spren­di­niai yra nie­kam ti­kę. Tuo me­tu ke­li­nin­kai to­liau brūkš­niu­kais siau­ri­na ka­dai­se bu­vu­sią pla­čią Se­dos gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Egs parašė:

  Ten tikrai didziausia nesamone-nuo viaduko link ziedo-kaireje puseje masinos stovi,vaziavimo dalis siaura,o ta dalis,kur butu galima protingai isnaudot-dryziais subraizyta.Tik Telsiuos gali taip padaryt.

 2. Aletrikas -Ginekologas parašė:

  prie turgaus irgi baisiausia nesamone tas uzsuktas saligatvis. po kokiu 5 metu kai baigs ta Tyskiu gatves remonta ten irgi kokia tona dazu supils zenklindami

 3. Nu jo parašė:

  Paviesinkite pavardes kas cia viska suplanavo ir iskabinkite plakata kad galetumeme apmetyti pasvinkusiais kiausiniais tuos „proto bokstus“. Nes nera galo…. Cirkas va i telsius buna atvaziuoja ir isvaziuoja o klounai Telsiu valdzioje kas gatves, sankryzas ir zymejima projektuoja- tie patys lieka 😀

 4. Ei parašė:

  Kestuti Gusarovai- Esi „saunuolis“ bet tau ne to kad saugaus eismo komisijai vadovaut tau vaiku darzelio klasei vadovaut neuztenka smegenu…Patvirtinai projekteli gatves rekonstrukcijos ir zenklinimo turbut jo net nepaziurejes… o dabar visi telsiskiai turi per tavo tuscia galva kenteti….

 5. XE parašė:

  Pasidare sau gatve Zemaitijos masliankos suplake rankomis kartu su dalbajobais is telsiu keliu 😀

 6. Telsiskis parašė:

  Reiktu kad benzokolonele paduotu i teisma kelininkus, nes dabar jiems kljentu sumazes gerokai(o gal specialiai del to taip ir padaryta, kad kolonele uzsidarytu)

 7. Gyventojas parašė:

  Norint vakare išvažiuoti iš žemaitijos pieno stovėjimo aikštelės reikia pastovėti po 10 min., o kitąsyk ir ilgiau jei kas sugalvojo sukti į kairę. Niekada tiek nelaugdavau.

 8. Isabelle parašė:

  gia xe kia

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt