Mo­ti­na at­si­sa­kė duk­rų, nes ne­tu­ri dar­bo, pa­ja­mų ir mais­to

Parašė:  2018-09-18

Tel­šių apy­lin­kės teis­mo Tel­šių rū­muo­se teis­mo po­sė­dy­je iš­nag­ri­nė­ta ci­vi­li­nė by­la pa­gal ieš­ko­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ieš­ki­nį at­sa­ko­vams – mo­ti­nai ir dviem tė­vams – dėl lai­ki­no ir ne­ter­mi­nuo­to tė­vų val­džios ap­ri­bo­ji­mo dviem jų duk­roms. Teis­me paaiš­kė­jo, kad dviem mer­gai­tėms ge­riau gy­ven­ti pas glo­bė­ją ir val­diš­kuo­se na­muo­se ne­gu pas ma­mą.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Su­dė­tin­ga šei­mos is­to­ri­ja: sky­ry­bos, al­ko­ho­lis, smur­tas
Tel­šiš­kė D. A. su at­sa­ko­vu M. D. tu­ri duk­rą O. A. Su­si­tuo­kę jie ne­bu­vo, gy­ve­no at­ski­rai. Mo­te­ris su duk­ra gy­ve­no Tel­šiuo­se, o mer­gai­tės tė­vas – Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Vy­riš­kis yra pri­pa­ži­nęs duk­ros tė­vys­tę, ta­čiau prie iš­lai­ky­mo ne­pri­si­de­da ir su ja ne­bend­rau­ja.
Be to, tel­šiš­kė tu­ri dar ki­tą duk­rą V. A., ku­rios tė­vas yra at­sa­ko­vas R. A. Gi­mus duk­rai, po­ra ku­rį lai­ką gy­ve­no kar­tu, ta­čiau šei­mos san­ty­kiai ne­su­sik­los­tė ir san­tuo­ka Tel­šių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu 2010-10-13 bu­vo nu­trauk­ta. Duk­ros gy­ve­na­mo­ji vie­ta nu­sta­ty­ta su ma­ma. Šios mer­gai­tės tė­vas, ne­pai­sant sky­ry­bų, kol gy­ve­no Tel­šiuo­se, duk­ra do­mė­jo­si, lan­ky­da­vo, tei­kė iš­lai­ky­mą, ta­čiau iš­vy­kęs iš Tel­šių pa­mir­šo tė­viš­kas pa­rei­gas.
Mo­ti­na Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui ži­no­ma nuo 2012-02-06. Tuo­met pir­mą kar­tą gau­tas pra­ne­ši­mas te­le­fo­nu, kad bu­te, ku­ria­me gy­ve­no, šau­kia ant vai­kų, o šie kly­kia. Nu­vy­kus nu­ro­dy­tu ad­re­su, na­muo­se ras­ta mo­te­ris su vai­kais tei­si­no­si, kad yra gar­sia­kal­bė, o mer­gai­tės la­bai jud­rios, ne­klau­so, to­dėl su­draus­min­da­ma ba­ra.
Vy­res­nio­ji duk­ra O. A. ser­ga epi­lep­si­ja, tu­ri rai­dos su­tri­ki­mo, ju­dė­ji­mo pro­ble­mų. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2017-03-31 įsa­ky­mu mer­gai­tei nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji glo­ba, o glo­bė­ju pa­skir­ti Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mai.
Nuo 2012 m. šei­ma įra­šy­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, ap­skai­tą dėl so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos rū­pi­nan­tis vai­kais, tvar­kant do­ku­men­tus rei­kia­mai pa­slau­gai ar pa­gal­bai. Vai­ko tei­sių gy­nė­jams bu­vo ži­no­ma, kad mo­te­ris ne­ge­ba pa­si­rū­pin­ti vai­kais, ve­da ne­tin­ka­mą gy­ve­ni­mo bū­dą, na­muo­se smur­tau­ja­ma, ji kei­kia­si, nea­dek­va­čiai rea­guo­ja į si­tua­ci­jas, yra ner­vin­ga.


Ug­nia­ge­siai iš­kė­lė mer­gai­tes iš bal­ko­no
2015 m. šei­ma iš­brauk­ta iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, ap­skai­tos. Ta­čiau ne­praė­jus nė mė­ne­siui gau­ta in­for­ma­ci­ja iš Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, kad dau­gia­bu­čio na­mo tre­čio­jo aukš­to bal­ko­ne dvi ma­ža­me­tės pa­lik­tos be prie­žiū­ros, sve­ria­si per bal­ko­ną, mė­to daik­tus. At­vy­kus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ir ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, mer­gai­tės iš bal­ko­no iš­kel­tos, o šei­ma vėl įra­šy­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, au­gi­nan­čių vai­kus, ap­skai­tą.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus spren­di­mu šei­mai bu­vo skir­tos so­cia­li­nių įgū­džių ug­dy­mo ir pa­lai­ky­mo pa­slau­gos, ku­rias tei­kė Tel­šių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro so­cia­li­niai dar­buo­to­jai dar­bui su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis.
Tei­kiant pa­slau­gas šei­mai nu­sta­ty­ta, kad mo­ti­na ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri vai­kus, trūks­ta so­cia­li­nių įgū­džių tvar­kant bui­ti­nius šei­mos dar­bus. Mo­ti­na at­vi­rai kal­bė­jo, kad la­bai pa­var­go au­gin­da­ma neį­ga­lią duk­rą, no­ri at­si­gau­ti psi­cho­lo­giš­kai, to­dėl pa­pra­šė, kad duk­ra bū­tų lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ta mo­kyk­lo­je su nak­vy­ne. D. A. taip pat bu­vo įpa­rei­go­ta lan­ky­ti Bend­ra­vi­mo įgū­džių su vai­kais to­bu­li­ni­mo kur­sus.
So­cia­li­nių dar­buo­to­jų ata­skai­tos, šei­mos ap­lan­ky­mo ak­tai liu­di­jo, kad mo­ti­nos el­ge­sys nei šei­mo­je, nei su vai­kais, nei su ją lan­kan­čiais so­cia­li­niais dar­buo­to­jais ne­si­kei­tė. Mo­te­ris bu­vo ag­re­sy­vi, dar­buo­to­jų neį­si­leis­da­vo, psi­chi­nė būk­lė ne­sta­bi­li, ne­val­dė emo­ci­jų, pyk­čio. Di­džiau­sia pro­ble­ma – ne­tin­ka­mas bend­ra­vi­mas su vai­kais.
Teis­me pri­si­min­tas ir 2016 m. šei­mo­je įvy­kęs smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, ku­rį te­ko ste­bė­ti ir ma­ža­me­tei duk­rai. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai smur­tą pa­ty­ru­siai mo­te­riai siū­lė psi­cho­lo­go pa­gal­bą, pra­šė neį­si­leis­ti į na­mus smur­tau­jan­čio, al­ko­ho­lį var­to­jan­čio drau­go, ta­čiau vis­kas vel­tui.
Ag­re­sy­vi mo­te­ris pa­gro­bė vai­ką

2017-02-08 Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je gau­tas pra­ne­ši­mas, kad vi­są nak­tį ver­kė vai­kas, o bu­te gir­di­mas ma­mos šau­ki­mas. At­vy­kus so­cia­li­niams dar­buo­to­jams, ne­sta­bi­lios psi­chi­nės būk­lės mo­te­ris įtū­žo: čiu­po dar­buo­to­ją už plau­kų ir stū­mė į du­ris. Te­ko kvies­ti po­li­ci­ją.
Duk­ra bu­vo paim­ta iš šei­mos dėl ki­lu­sio pa­vo­jaus ir ma­mos ne­sta­bi­lios psi­chi­nės būk­lės. Ki­ta duk­ra tuo me­tu bu­vo mo­kyk­lo­je. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai, pa­skam­bi­nę į pro­gim­na­zi­ją, pe­da­go­gus in­for­ma­vo, kad nea­ti­duo­tų mer­gai­tės ma­mai, ku­rios psi­chi­nė būk­lė nė­ra sta­bi­li.
So­cia­li­nei pe­da­go­gei bu­vo pra­neš­ta, kad pa­si­bai­gus pa­mo­koms mer­gai­tės pa­siim­ti at­vyks Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai. Ta­čiau mo­ti­na pir­miau nu­vy­ko, su­kė­lė triukš­mą, o ban­dę ją ra­min­ti pe­da­go­gai nu­ken­tė­jo fi­ziš­kai. Ag­re­sy­vi mo­te­ris pa­siė­mė duk­rą ir iš­vy­ko iš mo­kyk­los. Dar kar­tą bu­vo iš­kvies­ta po­li­ci­ja, mer­gai­tė paim­ta iš ma­mos.
Abiem mer­gai­tėms nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji rū­py­ba. Jau­nes­nio­ji ap­gy­ven­din­ta glo­bė­jos šei­mo­je, o vy­res­nė sun­kią ne­ga­lę tu­rin­ti jos se­sė įkur­din­ta Šiau­lių vai­kų glo­bos na­muo­se.
Sva­jo­nė – pa­tek­ti už gro­tų, nes ten mai­ti­na
2017-03-22 mo­ti­na pa­ra­šė raš­tą, kad at­si­sa­ko sa­vo vai­kų, nes ne­tu­ri dar­bo, pa­ja­mų ir mais­to.
Mo­te­ris su su­gy­ven­ti­niu gy­ve­na so­cia­li­nia­me būs­te, jai nu­sta­ty­tas 45 pro­c. dar­bin­gu­mo ly­gis. Po­ra dir­ba at­si­tik­ti­nius dar­bus, var­to­ja al­ko­ho­lį. Su­gy­ven­ti­nis tu­ri nuo­bau­dų už va­gys­tes, bu­vo įka­lin­tas.
Ne­re­tai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ras­da­vo su­muš­tus su­gy­ven­ti­nius. Pak­lau­sus, kas juos mu­ša, ne­slė­pė, kad abu mu­ša­si. Mo­te­riš­kė at­sklei­dė dau­žan­ti su­gy­ven­ti­nį me­di­ne laz­da, nes tas pri­si­dir­ba. Pa­ra­gin­ta gy­ven­ti at­ski­rai, po­ra juo­kė­si ti­kin­da­ma, kad vis­kas ge­rai.
Pak­lau­sus mo­ters, kas nu­tik­tų, jei šei­mo­je įvyk­tų ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, at­sa­kė, kad ap­si­džiaug­tų, nes at­si­sės­tų už gro­tų, o ta­da bū­tų ne­mo­ka­mai mai­ti­na­ma, ne­rei­kė­tų mo­kė­ti mo­kes­čių.
„Mo­ters iš­puo­liai, ne­prog­no­zuo­ja­mas el­ge­sys, ki­vir­čai šei­mo­je yra ne­sau­gūs ne tik šei­mą lan­kan­tiems dar­buo­to­jams, vai­kai to­kio­je ap­lin­ko­je taip pat ne­sau­gūs, to­dėl jų grą­ži­ni­mas į šei­mą ne­ga­li­mas“, – kons­ta­ta­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius.

Tik vie­nas tė­vas no­ri bend­rau­ti su duk­ra
Tel­šių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus duo­me­ni­mis, mer­gai­tės V. A. tė­vas, at­sa­ko­vas R. A., yra iš­vy­kęs į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę. 2017-03-20 su­ra­šius glo­bo­ja­mo vai­ko ap­lan­ky­mo ak­tą, mer­gai­tė pa­sa­ko­jo, kad ma­ma skam­bi­no po­rą kar­tų, o apie tė­tį nie­ko pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. 2017-05-08 į Tel­šių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių at­vy­ko vy­riš­kis, ku­ris pri­si­sta­tė esąs glo­bo­ja­mos V. A. tė­vas R. A., pra­šė pa­si­ma­ty­ti su duk­ra, au­gan­čia glo­bė­jų šei­mo­je. Nuo to lai­ko at­sa­ko­vas tė­vas su duk­ra bend­rau­ja te­le­fo­nu, bu­vo at­va­žia­vęs ap­lan­ky­ti, at­siun­tė do­va­nė­lių.
2017-12-27 į Tel­šių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių at­vy­kęs tė­vas tei­gė ne­prieš­ta­rau­jan­tis, kad duk­ra gy­ven­tų glo­bė­jos šei­mo­je, kol jis pa­ts tu­rės są­ly­gas au­gin­ti ir at­kurs nu­trū­ku­sį ry­šį. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jų nuo­mo­ne, vy­ras šiuo me­tu ne­tu­ri ga­li­my­bių tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti sa­vo duk­ra, nes dir­ba ir gy­ve­na Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, į Lie­tu­vą grįž­ta tik kas pus­me­tį, to­dėl tiks­lin­ga lai­ki­nai ap­ri­bo­ti tė­vo val­džią ir pri­teis­tą iš­lai­ky­mą mer­gai­tei mo­kė­ti jos glo­bė­jos nau­dai.
Ki­tos mer­gai­tės O. A. tė­vas M. D., Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ži­nio­mis, gy­ve­na taip pat Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, to­dėl pa­si­rū­pin­ti duk­ra ne­tu­ri ga­li­my­bės, o jei ir tu­rė­tų, ne­si­rū­pin­tų, nes nie­ka­da to ne­da­rė. To­kiu at­ve­ju tiks­lin­ga ne­ter­mi­nuo­tai ap­ri­bo­ti tė­vo val­džią.
Mo­ti­na su ieš­ki­niu su­ti­ko, ta­čiau nu­ro­dė ne­ga­lin­ti mo­kė­ti kiek­vie­nam vai­kui iš­lai­ky­mo po 70 eu­rų kiek­vie­ną mė­ne­sį, nes tu­rin­ti neį­ga­lu­mą. Ji siū­lė mo­kė­ti po 20 eu­rų.
Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys mer­gai­čių tė­vai teis­mo po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.
Mo­ti­na ir du tė­vai tu­rės mo­kė­ti už vai­kų iš­lai­ky­mą
Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad at­sa­ko­vai – mo­ti­na ir du tė­vai – ven­gia at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas auk­lė­ti vai­kus, yra nu­si­ša­li­nę nuo prie­žiū­ros, au­gi­ni­mo, auk­lė­ji­mo ir iš­lai­ky­mo. Nei vie­nas šiuo me­tu ne­tu­ri są­ly­gų au­gin­ti ne­pil­na­me­tes duk­ras. Il­giau kaip per me­tus lai­ko, kai vai­kams bu­vo nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji rū­py­ba, ne­bu­vo duo­me­nų, kad si­tua­ci­ja at­sa­ko­vų gy­ve­ni­me kei­čia­si į ge­ra, kad jie sten­gia­si su­si­grą­žin­ti vai­kus.
Teis­me vai­kams nu­sta­ty­ta lai­ki­no­ji glo­ba, O. A. glo­bė­ju pa­skir­ti Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mai, o V. A. glo­bė­ja pa­skir­ta I. L.
Teis­mas nu­ta­rė ieš­ki­nį ten­kin­ti iš da­lies. Ne­ter­mi­nuo­tai ap­ri­bo­ta mo­ti­nos val­džia at­sa­ko­vei D. A. abie­jų duk­rų at­žvil­giu. Ne­ter­mi­nuo­tai ap­ri­bo­ta tė­vo val­džia at­sa­ko­vui M. D. duk­ros O. A. at­žvil­giu.

Teis­mas at­si­žvel­gė į at­sa­ko­vo R. A. pa­stan­gas su­si­grą­žin­ti duk­rą V. A. ir tik lai­ki­nai ap­ri­bo­jo tė­vo val­džią, mat dar yra ti­ki­my­bė, kad vy­ras ga­lė­tų au­gin­ti duk­rą pa­ts.
Iš mo­ti­nos duk­roms pri­teis­tas iš­lai­ky­mas po 50 eu­rų kas mė­ne­sį.
Iš vi­sų tė­vų pri­teis­tas iš­lai­ky­mas bus ski­ria­mas glo­bė­jos ir vai­kų glo­bos na­mų, kur gy­ve­na se­su­tės, nau­dai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Barsas parašė:

    Vaikų namai yra išlaikomi iš mokesčių mokėtojų pinigų, tai yra iš valstybės biudžeto. Kad ir kaip graudu, bet yra dar ir kvaila, priteisti iš tėvų išlaikymą vaikams, kai juos išlaiko valstybė. Ar bent yra pagalvojama, ar iš viso tokie tėvai mokės teismo priteistą išlaikymą, nes jie neturi pinigų. Jei situacija pagerėtų ir tėvai pradėtų dirbti, tai jiems vaikų negrąžins, kol nepadengs įsiskolinimo valstybei, o jei ir grąžins, tai antstoliai apiplėš šiuos tėvus galutiniai ir vaikai vėl bus grąžinti į vaikų namus. Ar suprantate, kokioje idiotų valstybėje gyvenate?

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt