Ke­lio tvar­ky­mo dar­bai su­kė­lė gy­ven­to­jams abe­jo­nių

Parašė:  2020-08-11

„Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­ja su­lau­kė gy­ven­to­jų klau­si­mų apie at­nau­jin­tą ke­lio link Liep­lau­kės at­kar­pą prie so­di­nin­kų bend­ri­jų „Pu­ti­nas“ ir „Že­mai­tis“. Tel­šiš­kiai do­mi­si, ko­dėl nu­spręs­ta re­mon­tuo­ti iš pa­žiū­ros ne­blo­gos būk­lės ke­lią, svars­to­ma, ar lė­šos pa­nau­do­tos efek­ty­viai.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Ra­jo­ni­nio ke­lio Telšiai–Lieplaukė–Plungė prie­žiū­ros ir re­mon­to klau­si­mus spren­džia Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. Šios ins­ti­tu­ci­jos Tarp­tau­ti­nių ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bi­nin­kas Sau­lius Jan­so­nas in­for­ma­vo, kad vi­sų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių su as­fal­to dan­ga būk­lė kiek­vie­nais me­tais ver­ti­na­ma nau­do­jan­tis mo­bi­lio­sios la­bo­ra­to­ri­jos su­rink­tais duo­me­ni­mis. Pa­gal šiuos pa­ra­met­rus ap­skai­čiuo­ja­mas kiek­vie­no ke­lio ruo­žo dan­gos būk­lės in­dek­sas.
„At­siž­vel­giant į šį pa­ra­met­rą ir skir­tą fi­nan­sa­vi­mą yra pla­nuo­ja­mi ke­lių dan­gų re­mon­to ar re­konst­ruk­ci­jos dar­bai. Šio ke­lio ruo­žo dan­gos būk­lė bu­vo įver­tin­ta kaip blo­ga, ir po vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų su­da­rius su­tar­tį at­lie­ka­mas pa­pras­ta­sis re­mon­tas. Pap­ras­to­jo re­mon­to dar­bai yra dar­bų rū­šis, kai at­ku­ria­mi tik vir­šu­ti­nės ke­lio konst­ruk­ci­jos sluoks­niai“, – paaiš­ki­no S. Jan­so­nas.
Jis pra­ne­šė, kad as­fal­to dan­gos pa­pras­ta­sis re­mon­tas at­lie­ka­mas 829 met­rams mi­nė­to ke­lio. Su­tar­ties su­ma šiems dar­bams at­lik­ti – 87 tūkst. eu­rų.
Rea­guo­da­mas į gy­ven­to­jų pa­svars­ty­mą, kad mi­nė­tas ke­lias ir taip bu­vo ga­na ge­ros būk­lės, kad Tel­šių ra­jo­ne yra daug ki­tų ne­tvar­kin­gų ke­lių, ku­riems rei­ka­lin­gas re­mon­tas, ir kad lė­šas bu­vo ga­li­ma pa­nau­do­ti efek­ty­viau, pa­šne­ko­vas at­sa­kė: „Ne vi­siems ke­liams, ku­rių būk­lė yra blo­ga, ga­li­ma at­lik­ti dan­gos pa­pras­tą­jį re­mon­tą. Šia­me ruo­že ke­lio dan­gos konst­ruk­ci­jos pa­ra­met­rai tech­no­lo­giš­kai lei­džia at­lik­ti pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bus. Tais at­ve­jais, kai ke­lio vi­sa konst­ruk­ci­ja yra pra­ra­du­si tin­ka­mas sa­vy­bes, yra pla­nuo­ja­mas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ar re­konst­ruk­ci­ja. In­for­muo­ja­me, kad ir ki­ti blo­gos būk­lės ruo­žai bus re­mon­tuo­ja­mi.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Joo parašė:

    Kada dzūkeliams VARĖNA-LYNEŽERIS 20 km žvyrkelio asfaltuos? Žada nuo tarybinių laikų…

  2. aaaaaw parašė:

    Telsiuose elektrines g. geriau sutvarkykite o ne gera kelia pertvarkykite zmonems smelio atvezet kaip Palngoje gyvena dulkesi

  3. Juzis parašė:

    Visai nusivažiavo „Kelių priežiūra“. Ot ką reiškia valstybinė įmonė…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt