Ka­ran­ti­no re­ži­mo lai­ko­si ne vi­si

Parašė:  2020-03-24

Nors nuo ko­vo 16-osios vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­skelb­tas ka­ran­ti­no re­ži­mas, ap­ri­bo­jan­tis gy­ven­to­jų, įmo­nių ir ki­tų su­bjek­tų veik­lą, ta­čiau ne vi­si pai­so drau­di­mų. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je daž­niau­siai nu­sta­to­mas pa­žei­di­mas – iš už­sie­nio ša­lių par­vy­kę as­me­nys ne­si­lai­ko sa­vii­zo­lia­ci­jos rei­ka­la­vi­mų. Kol kas pa­žei­dė­jai tik įspė­ja­mi, bet bū­ti­na pa­mi­nė­ti, kad už tai ga­li grės­ti ir bau­dos iki 560 eu­rų.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Drau­džia­ma įvai­ri veik­la
Jau ant­rą sa­vai­tę vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės pa­skel­bus ka­ran­ti­ną yra drau­džia­mas be­veik vi­sų pa­slau­gų tei­ki­mas. Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mu nuo 2020 m. ko­vo 16 d. 0 val. iki ko­vo 30 d. 24 val. drau­džia­ma vi­sa veik­la, ku­ri nė­ra skir­ta ap­rū­pin­ti žmo­nes bū­ti­nai­siais iš­tek­liais. Šiuo me­tu ga­li­ma tik mais­to, ve­te­ri­na­ri­jos, vais­ti­nių ir op­ti­kos pre­kių par­da­vi­mo veik­la. Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įstai­gų, res­to­ra­nų, ka­vi­nių ir ba­rų veik­la ga­li­ma tik tais at­ve­jais, kai mais­tas ga­mi­na­mas iš­si­neš­ti ar­ba ki­tais bū­dais pri­sta­to­mas gy­ven­to­jams.
Taip pat yra drau­džia­mas vi­sų ki­tų pa­slau­gų, to­kių kaip gro­žio, spor­to, poil­sio cent­rų ir kt., tei­ki­mas.
Pri­me­na­me, kad as­me­nims, grį­žu­siems iš už­sie­nio, dvi sa­vai­tes pri­va­lo­ma izo­liuo­tis, ki­taip ta­riant, ne­pa­lik­ti na­mų ar ki­tos izo­lia­vi­mo­si vie­tos, ne­vaikš­čio­ti į par­duo­tu­ves, ne­priim­ti sve­čių ir lai­ky­tis vi­sų ki­tų nu­sta­ty­tų sau­gu­mo ap­ri­bo­ji­mų.


Pa­žei­dė­jai – grį­žę iš už­sie­nio
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus dar­buo­to­jai ir Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pa­rei­gū­nai, kont­ro­liuo­jan­tys, kad bū­tų lai­ko­ma­si ka­ran­ti­no re­ži­mo, nu­sta­tė ne­ma­žai pa­žei­dė­jų.
Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Stir­bys in­for­ma­vo, kad daž­niau­siai ka­ran­ti­no re­ži­mo nu­ro­dy­mų ne­si­lai­ko iš už­sie­nio ša­lių par­vy­kę as­me­nys. Ko­vo 19 die­nos duo­me­ni­mis, ra­jo­ne bu­vo įspė­ti 34 to­kie as­me­nys. Apie tai, kad grį­žu­sie­ji ne­si­lai­ko sa­vii­zo­lia­ci­jos, in­for­muo­ja gy­ven­to­jai, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai.
„Tiek su pra­ne­šė­jais, tiek su pa­žei­dė­jais bend­rau­ja­me nuo­to­li­niu bū­du. Pas ke­le­tą gy­ven­to­jų te­ko lan­ky­tis na­muo­se, nes ne­tu­rė­jo­me kon­tak­tų. Bu­vo ke­li ne­pak­lus­nūs kai­mo vie­to­vė­se gy­ve­nan­tys as­me­nys, ku­rių draus­min­ti va­žia­vo­me su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais. Jie ag­re­sy­viai el­gė­si ki­tų at­žvil­giu, ta­čiau į mū­sų pa­sta­bas rea­ga­vo su­pras­da­mi, kad ki­taip ne­bus. Dau­gu­ma žmo­nių į įspė­ji­mus vis dėl­to rea­guo­ja ge­ra­no­riš­kai“, – penk­ta­die­nį „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ko­men­ta­vo A. Stir­bys.
Ko­vo 19 die­nos duo­me­ni­mis, Tel­šių aps. VPK gau­ti 8 pra­ne­ši­mai, ku­riuo­se nu­ro­do­ma, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai pa­žei­džia ka­ran­ti­no nu­ro­dy­mus ir ne­si­lai­ko sa­vii­zo­lia­ci­jos.
Vi­si pa­žei­dė­jai kol kas tik įspė­ti. Bau­dos jiems ne­tai­ky­tos.
Vers­li­nin­kai rea­ga­vo at­sa­kin­gai

Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai su Tel­šių mies­to se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais pir­mo­sio­mis ka­ran­ti­no re­ži­mo die­no­mis tik­ri­no ir pa­slau­gas tei­kian­čias, pre­ky­bą vyk­dan­čias par­duo­tu­ves ir ki­tus vers­lo su­bjek­tus.
A. Stir­bio tei­gi­mu, vers­li­nin­kai at­sa­kin­gai rea­ga­vo į drau­di­mus, nu­sta­ty­ti tik ke­li pa­žei­dė­jai.
„Mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se pa­žei­di­mų neuž­fik­suo­ta, tik nu­sta­ty­ta ke­le­tas vei­kian­čių au­to­mo­bi­lių pre­kių par­duo­tu­vių, nors tai bu­vo drau­džia­ma. Į įspė­ji­mus su­rea­guo­ta ope­ra­ty­viai, par­duo­tu­vės už­si­da­rė. Dir­ban­čių kir­pyk­lų, gro­žio sa­lo­nų ir ki­tas gro­žio pa­slau­gas tei­kian­čių su­bjek­tų neuž­fik­sa­vo­me. Tik sta­dio­ne be­si­tre­ni­ruo­jan­čius fut­bo­li­nin­kus te­ko įspė­ti, kad nu­trauk­tų veik­lą“, – in­for­ma­vo A. Stir­bys.
Taip pat tik­rin­ti tak­si pa­slau­gas tei­kian­tys su­bjek­tai. Rei­kia­mas ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nes jie tu­rė­jo, su rei­ka­la­vi­mais bu­vo su­si­pa­ži­nę ir jų lai­kė­si.
Pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta ir pa­tik­ri­nus vie­šo­jo trans­por­to mies­ti­nius au­to­bu­sus.
A. Stir­bys pra­ne­šė, kad tik­rin­ti au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai lai­kė­si vi­sų sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų, tu­rė­jo ir nau­do­ja rei­kia­mas ap­si­sau­go­ji­mo prie­mo­nes. Au­to­bu­sai, nu­va­žia­vę į ga­li­nę sto­te­lę, de­zin­fe­kuo­ja­mi.
Ri­bo­ji­mai vie­šo­sio­se erd­vė­se
Sie­kiant su­val­dy­ti ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo grės­mes, praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­ti ri­bo­ji­mai, ku­rių rei­kia lai­ky­tis lan­kan­tis vie­šo­sio­se erd­vė­se. Tei­gia­ma, kad par­kuo­se ir ki­to­se vie­šo­sio­se erd­vė­se žmo­nės tu­rė­tų vaikš­čio­ti, bū­riuo­tis ma­žo­mis – ne di­des­nė­mis kaip pen­kių žmo­nių – gru­pe­lė­mis, o vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se – žais­ti tik vie­nos šei­mos vai­kai.
Be to, par­kuo­se ir ki­to­se at­vi­ro­se vie­šo­sio­se erd­vė­se be­si­lan­kan­tie­ji yra įpa­rei­go­ti lai­ky­tis sau­gaus – 2 met­rų – at­stu­mo, veng­ti tie­sio­gi­nio fi­zi­nio kon­tak­to, lai­ky­tis tin­ka­mos as­mens hi­gie­nos.
Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės da­bar ra­gi­na­mi ap­skri­tai veng­ti bet ko­kio išė­ji­mo iš na­mų, jei nė­ra bū­ti­ny­bės.

Ga­li grės­ti bau­dos
Tel­šių aps. VPK pra­ne­ša, kad už tei­sė­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mą ka­ran­ti­no re­ži­mo me­tu yra nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė – tai­ko­mos tam tik­ros Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) nuo­sta­tos, o ne­si­lai­kant jų ga­li­ma už­si­trauk­ti ir bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.
ANK 45 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė as­me­niui, ku­ris pa­žei­dė LR žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės įsta­ty­mą, dėl ku­rio ša­ly­je yra pa­skelb­tas ka­ran­ti­no lai­ko­tar­pis bei nu­sta­ty­ti neįp­ras­ti, ra­di­ka­lūs ir ne­kas­die­niai veik­los ri­bo­ji­mai.
ANK 45 straips­nio 3 da­ly­je nu­ro­dy­ta, kad as­me­niui, ku­ris pa­žei­dė įsta­ty­mą, su­kė­lė pa­vo­jų iš­plis­ti pa­vo­jin­goms ar ypač pa­vo­jin­goms už­kre­čia­mo­sioms li­goms, ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo 300 iki 560 eu­rų.
Sa­vii­zo­lia­ci­jos pa­žei­di­mas, ku­ris ga­lė­jo su­kel­ti pa­sek­mes ki­tų as­me­nų svei­ka­tai, taip pat už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. BK 277 straips­ny­je nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už ko­vos su epi­de­mi­jo­mis ar už­kre­čia­mo­sio­mis li­go­mis tai­syk­lių pa­žei­di­mus. BK 277 straips­nio 1 da­ly­je nu­ma­to­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė as­me­niui, ku­ris pa­žei­dė tei­sės ak­tų dėl svei­ka­tos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus ar už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos kont­ro­lės tai­syk­les, jei­gu dėl to iš­pli­to li­ga ar ki­lo epi­de­mi­ja. Šio straips­nio 2 da­ly­je nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė as­me­niui, ku­ris bū­da­mas me­di­ci­nos įstai­gos in­for­muo­tas apie sa­vo būk­lę ir įspė­tas dėl ap­sau­gos prie­mo­nių lai­ky­mo­si bū­ti­nu­mo, bend­rau­da­mas su ki­tais žmo­nė­mis, są­mo­nin­gai jų ne­siė­mė, el­gė­si ri­zi­kin­gai, kė­lė pa­vo­jų ki­tiems už­si­krės­ti pa­vo­jin­ga in­fek­ci­ne li­ga. Ši­taip be­siel­gian­tis as­muo ga­li bū­ti bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt