Galimybė teikti paraiškas. Savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų projektų prioritetai

Parašė:  2021-01-29

Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu patvirtinti 2021 metų projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai. Teikti paraiškas gauti paramą projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems numatytus prioritetus, gali Telšių rajono biudžetinės, viešosios įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir neformalios jaunimo grupės. Tiksli skiriama lėšų suma projektams pagal sritis bus žinoma patvirtinus 2021 metų Savivaldybės biudžetą.
Sporto projektų rėmimas
Parama skiriama sporto projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir pirmenybėse; Telšių rajono sporto ir fizinį aktyvumą skatinantys renginiai (renginių tęstinumas, masiškumas); Telšių rajone organizuojami ir vykdomi tarptautiniai renginiai (dalyvauja ne mažiau kaip 3 šalys); sportininkų, dalyvaujančių pasaulio, Europos čempionatuose, turnyruose, dalinis finansavimas.
Vaikų futbolo ugdymui organizuoti skiriamas iki 100 proc. finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis. Sportinės veiklos projektams, Telšių rajono krepšinio komandai dalyvauti Nacionalinės krepšinio lygos čempionate, Telšių rajono futbolo komandai dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios sporto paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d.
Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausiasis specialistas Vygantas Macevičius, tel. 8 646 06431, el. p.: vygantas.macevicius@telsiai.lt.

Socialinių projektų rėmimas


Parama skiriama socialiniams projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: socialinių paslaugų teikimas; novatoriška socialinė veikla; paslaugos, mažinančios socialinę atskirtį; tęstiniai socialiniai projektai.
Socialiniams projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vedėjos pavaduotoja Reda Raginskienė, tel. (8 444) 53895, el. p.: reda.raginskiene@telsiai.lt.
Verslą skatinančių projektų rėmimas
Parama skiriama verslą skatinantiems projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: verslo bendradarbiavimo tinklo plėtros skatinimas; renginių organizavimas verslo atstovams; pagalba naujoms besikuriančioms Telšių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms.
Verslumą skatinantiems projektams, pagalbai naujai besikuriančioms įmonėms skiriamas iki 100 proc. nuo projekto vertės finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios verslo skatinimo paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Urbonienė, tel. (8 444) 22358, el. p.: neringa.urboniene@telsiai.lt.

Kultūros projektų rėmimas


Parama skiriama kultūros projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: kultūros projektai, gavę finansavimą iš respublikinių, tarptautinių ir kitų fondų; Telšių krašto tradicijų išsaugojimą skatinantys projektai; bendruomeniškumą skatinantys projektai; nematerialiojo kultūros paveldo aktualizavimo projektai; novatoriški naujos kultūrinės veiklos projektai.
Kultūrinės veiklos projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios kultūros paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Udovičienė, tel. (8 444) 56185, el. p:. vaida.udoviciene@telsiai.lt.

Jaunimo projektų rėmimas
Parama skiriama jaunimo projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: projektai, skirti atvirajam darbui su jaunimu vykdyti; projektai, skirti mobiliajam darbui su jaunimu Telšių rajone vykdyti; iniciatyvų projektai, skatinantys savanorystę ir pilietinės veiklos galimybių plėtrą; projektai, skatinantys bendradarbiavimą jaunimui aktualiose srityse; aplinkos apsaugos ir jos tausojimo, taršos mažinimo projektai; projektai, skatinantys jaunų žmonių fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą bei domėjimąsi juo.
Atvirajam darbui su jaunimu užtikrinti, mobiliajam darbui su jaunimu skiriamas iki 100 proc. finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis. Jaunimo iniciatyvų projektams, formalių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas.
Telšių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos ir įstaigos bei neformalios jaunimo grupės nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos vyriausiajai specialistei (jaunimo reikalų koordinatorei) Linai Kybartaitei-Jokubauskienei einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą vyr. specialistė teikia tel. (8 444) 52690, el. p.: lina.jokubauskiene@telsiai.lt.

Gerinančių turizmo sąlygas projektų rėmimas
Parama skiriama gerinantiems turizmo sąlygas projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: turizmo paslaugų plėtros projektai; turizmo informacijos sklaidos projektai; Telšių rajono materialiojo kultūros paveldo aktualizavimo projektai; inovacijų turizmo srityje projektai.
Gerinantiems turizmo sąlygas projektams skiriamas iki 100 proc. finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios turizmo paslaugas, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Monika Domarkienė, tel. (8 444) 56185, el. p.: monika.domarkiene@telsiai.lt.

Vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, vienijančių pensinio amžiaus asmenis, projektų rėmimas
Parama skiriama vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, vienijančių pensinio amžiaus asmenis, projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: bendradarbiavimo projektai, skatinantys vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje; vyresnio amžiaus žmonių užimtumą skatinantys projektai; novatoriški projektai, kuriantys naujas patirtis.


Vyresnio amžiaus žmonių visuomeninės veiklos skatinimo projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Vyresnio amžiaus žmonių organizacijos, kurios vienija pensinio amžiaus asmenis, užsiimančius kultūrine veikla, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Monika Domarkienė, tel. (8 444) 56185, el. p.: monika.domarkiene@telsiai.lt

Vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektų rėmimas
Parama skiriama vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: projektai, kuriuose mokinių vasaros atostogų metu numatomos ne trumpesnės nei 3 dienų Telšių rajone vykdomos praktinės, kūrybinės, fizinį aktyvumą, komandinį darbą, savanorystę skatinančios veiklos; projektai, skatinantys organizacijų bendradarbiavimą įgyvendinant Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; projektai, plėtojantys vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą, užtikrinantys įtraukiojo ugdymo(si) principus, mažinantys socialinę atskirtį.
Vaikų socializacijai, prevencinėms programoms vykdyti skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono įstaigos ir organizacijos, teikiančios vaikų socializacijos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos projektus bei kitus projektus, kurie finansuojami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Švietimo ir sporto skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki balandžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus specialistė Daiva Marčenkovienė tel. (8 444) 60278, el. p.: daiva.marcenkoviene@telsiai.lt.

Bendruomenių projektų rėmimas
Parama skiriama bendruomenių projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems šiuos prioritetus: dalinis prisidėjimas prie kaimo bendruomenių projektų, gavusių finansavimą iš fondų ir / ar programų; bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo skatinimas.
Bendruomenėms parengtiems projektams skiriamas dalinis – iki 90 proc. – finansavimas Savivaldybės biudžete numatytomis lėšomis.
Telšių rajono ir miesto vietos veiklos grupės, bendruomenės, registruotos Telšių rajono teritorijoje, nustatytos formos paraiškas projektų finansinei paramai gauti teikia Administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui (toliau – Skyrius) einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 1 d. Informaciją apie lėšų projektams finansuoti skyrimą teikia Skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Geidukienė, tel. (8 444) 56186, el. p.: jurgita.geidukiene@telsiai.lt.

Telšių rajono savivaldybės inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Iš Telšių parašė:

    Tikriausiai pirmą kartą Telšių savivaldybės istorijoj, kad informacija apie projektus paviešinta. Iki šiol tai sužinodavo tik „išskirtinių“ istaigų ar organizacijų vadovai. Rašysim😁

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt