Žinios iš Savivaldybės

Parašė:

 2021-02-19

Per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja: Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja (įmo­nės ko­das 180878299). Ad­re­sas, te­le­fo­nas, fak­sas: Že­mai­tės g. 14, Tel­šiai, (8 444) 52229. Pir­ki­mo bū­das: skel­bia­mos de­ry­bos. Per­ka­mi ne­kil­no­ja­mie­ji daik­tai (bu­tai): 1) vie­no kam­ba­rio bu­tai Tel­šių mies­te; 2) dvie­jų kam­ba­rių bu­tai Tel­šių mies­te; 3) […]

Parašė:

 2021-02-19

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) nuo 2016 m. vykdo projektą „Socialinio būsto fondo plėtra įsigyjant butus“ (toliau – Projektas). Projekto pagrindinis tikslas – padidinti Telšių rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, apsirūpinti būstu asmenis ir šeimas, turinčias teisę į […]

Parašė:

 2021-02-16

Bendra užsikrėtimų statistika Vasario 12 d. fiksuotais epidemiologiniais duomenimis, Telšių rajone COVID-19 infekcija iš viso serga 147 gyventojai. Pasveikusiųjų nuo šios infekcijos (nuo rugpjūčio 1 d.) skaičiuojama 1 983. Dviejų pastarųjų savaičių sergamumas 100 tūkst. gyventojų – 250,3 atvejo. Sveikatos […]

Parašė:

 2021-02-02

Bend­ra už­si­krė­ti­mų sta­tis­ti­ka Sau­sio 29 d. fik­suo­tais epi­de­mio­lo­gi­niais duo­me­ni­mis, Tel­šių ra­jo­ne CO­VID-19 in­fek­ci­ja iš vi­so ser­ga 283 gy­ven­to­jai. Pas­vei­ku­sių nuo šios in­fek­ci­jos (nuo rug­sė­jo 1 d.) skai­čiuo­ja­ma 1 758, mi­ru­sių – 65. Dvie­jų pa­sta­rų­jų sa­vai­čių ser­ga­mu­mas 100 tūkst. gy­ven­to­jų – […]

Parašė:

 2021-01-29

Sausio 28 dieną vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų planas, kuriuo siekiama sukurti aukštos kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą už valstybei ir Savivaldybei prieinamą kainą. Nesibaigiantis vaikų gimstamumo ir mokinių […]

Parašė:

 2021-01-29

Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu patvirtinti 2021 metų projektų, finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis, prioritetai. Teikti paraiškas gauti paramą projektams, veiklos pobūdžiu atitinkantiems numatytus prioritetus, gali Telšių rajono biudžetinės, viešosios įstaigos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir neformalios jaunimo […]

Parašė:

 2021-01-29

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299). Adresas, telefonas, faksas: Žemaitės g. 14, Telšiai, (8 444) 52229. Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Perkami nekilnojamieji daiktai (butai): 1) vieno kambario butai Telšių mieste; 2) dviejų kambarių butai Telšių mieste; 3) […]

Parašė:

 2021-01-22

Sausio 13 d. Telšių rajono savivaldybėje VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Telšių r. PSPC) pradėjus vakcinaciją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, pradėti skiepyti nurodytoms prioritetinėms grupėms priklausantys asmenys: – darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose […]

Parašė:

 2021-01-19

Sausio 13 d. Telšių rajono savivaldybėje VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Telšių r. PSPC) pradėjus vakcinaciją nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, pradėti skiepyti nurodytoms prioritetinėms grupėms priklausantys asmenys: – darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose […]

Parašė:

 2021-01-19

Bendra užsikrėtimų statistika Sausio 15 d. fiksuotais epidemiologiniais duomenimis, Telšių rajone COVID-19 infekcija iš viso serga 313 gyventojų. Pasveikusių nuo šios infekcijos (nuo rugsėjo 1 d.) skaičiuojama 1 506. Dviejų pastarųjų savaičių sergamumas 100 tūkst. gyventojų – 569,9 atvejo. Nustatyti […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar skiepysitės nuo COVID-19 ir kokią vakciną rinktumėtės, jeigu būtų galimybė?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2021 tzinios.lt