Že­mai­ti­jos re­gio­no jaunimas – apie etnokultūrą

Parašė:  2020-03-27

Tel­šių „Džiu­go“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ant­ro­sios Lie­tu­vos mo­ki­nių et­ninės kultū­ros olim­pia­dos ant­ra­sis eta­pas. Olim­pia­dos or­ga­ni­za­to­riai – Re­gio­ninė et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­ba ir Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos Už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių ir et­nog­ra­fi­nių re­gionų koor­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­listė Agnė Ja­ka­vi­čiutė.
Jau­ni­mas iš vi­so Že­mai­ti­jos re­gio­no de­monst­ra­vo sa­vo ži­nias ir gebė­ji­mus dvie­juo­se olim­pia­dos eta­puo­se, et­no­kultū­ri­nia­me pa­ži­ni­mo tes­te ir kūry­binė­je už­duo­ty­je. Mo­ki­nių dar­bus ir kūry­bi­nes už­duo­tis ver­ti­no ko­mi­si­ja: Vir­gi­ni­ja Ru­da­vi­čienė, et­ninės kultū­ros mo­ky­to­ja eks­pertė, ug­dy­mo tu­ri­nio kon­sul­tantė, ko­mi­si­jos pir­mi­ninkė; Dia­na Kanc­lerė, Že­mai­ti­jos re­gio­ninės et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos narė; Al­do­na Kup­re­lytė, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos Gam­tos ir kultū­ros pa­vel­do sky­riaus vedė­jo pa­va­duo­to­ja; Li­na Mi­siu­lytė, Pag­ra­man­čio re­gio­ni­nio par­ko kultū­ro­logė; Bi­rutė Poš­kienė, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dybės et­ninės kultū­ros ir tra­di­ci­nių amatų cent­ro di­rek­torė.
5–8 kla­sių grupė­je pir­mo­sios vie­tos laimė­to­jai: Ka­zi­mie­ras Eg­ly­nas, Pa­lan­gos Vla­do Jur­gu­čio pa­grin­dinės mo­kyk­los moks­lei­vis (mo­ky­to­jos R. Šal­kaus­kienė ir D. Še­dui­kienė); Emi­li­ja Aš­mon­taitė, Kal­tinėnų Alek­sand­ro Stul­gins­kio gim­na­zi­jos moks­leivė (mo­ky­to­ja I. Rau­do­nienė). Ant­ro­sios vie­tos laimė­to­jai: Do­vilė Va­si­liaus­kaitė, Vi­duklės Si­mo­no Sta­ne­vi­čiaus gim­na­zi­jos mo­kinė (mo­ky­to­ja D. Gied­rai­tienė); Lu­kas Mer­ke­lis, Pa­lan­gos „Bal­ti­jos“ pa­grin­dinės mo­kyk­los mo­ki­nys (mo­ky­to­ja L. Ja­nu­lienė).
9–12 kla­sių grupė­je pir­mo­sios vie­tos laimė­to­jai: Dei­mantė Stat­ke­vi­čiūtė, Ak­menės ra­jo­no Ven­tos gim­na­zi­jos mo­kinė (mo­ky­to­ja E. Čio­bienė); Jorūnė Di­maitė, Ma­žei­kių Mer­ke­lio Rač­kaus­ko gim­na­zi­jos mo­kinė (mo­ky­to­ja L. Ska­bic­kienė). Ant­ro­sios vie­tos laimė­to­jai: Ne­da Uper­taitė, Ši­lalės ra­jo­no Kvėdar­nos Ka­zi­mie­ro Jau­niaus gim­na­zi­jos moks­leivė (mo­ky­to­ja D. Kra­saus­kienė); Lau­ry­nas Bau­ža, Pa­lan­gos se­no­sios gim­na­zi­jos moks­lei­vis (mo­ky­to­jos R. Ka­če­raus­kienė ir D. Še­dui­kienė).
Olim­pia­dos laimė­to­jus ir da­ly­vius svei­ki­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas (at­lie­kan­tis sky­riaus vedė­jo funk­ci­jas) Ge­di­mi­nas Gu­das.
Da­ly­viams įteik­ti Et­ninės kultū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­ninkės Da­lios Ur­bo­na­vi­čienės pa­dėkos raš­tai ir rėmėjų – kre­di­to uni­jos „Ger­man­to lo­bis“ – do­va­nos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt