Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mas: to­ta­li ne­są­mo­nė

Parašė:  2018-08-03

Tel­šiai – gy­vas me­nų mies­tas, tu­ris­tus vi­lio­jan­tis iš­skir­ti­ne sa­vo ap­lin­ka, ma­žo­mis ar­chi­tek­tū­ros de­ta­lė­mis, api­pin­tas is­to­ri­jo­mis bei įvai­rio­mis le­gen­do­mis. Dar Že­mai­ti­jos sos­ti­nė sve­čius ste­bi­na ypa­tin­go­mis eis­mo są­ly­go­mis: san­kry­ža ties Ma­žą­ja baž­ny­tė­le, eis­mas ra­tu ties mies­to laik­ro­džiu, „iš­ma­nie­ji“ švie­so­fo­rai prie au­to­bu­sų sto­ties… Ir kaž­kas tur­būt pa­gal­vo­jo, o ko­dėl ne­su­jun­gus me­no ir eis­mo. Taip ir at­si­ra­do ori­gi­na­lus, tar­si šiuo­lai­ki­nio me­no įkvėp­tas, re­konst­ruo­tos Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mas.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Dėl, švel­niai ta­riant, neįp­ras­to Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo (at­kar­pos nuo via­du­ko link Šiau­lių plen­to) so­cia­li­niai tink­lai nuo tel­šiš­kių pa­si­pik­ti­ni­mų tar­si spro­go: „Pa­sit­re­ni­ra­vo su švie­so­fo­ru prie au­to­bu­sų sto­ties, tai da­bar ki­bo į ženk­li­ni­mą Se­dos g. Nuos­ta­bu, su­kur­si­me sa­vi­tą sti­liu­ką Tel­šių mies­te. At­va­žiuos tu­ris­tai pa­si­gro­žė­ti ne tik mies­tu“, – ra­šė Vac­lo­vas. Jam ant­ri­no Sta­nis­lo­vas: „Tik­rai ne­sup­ran­ta­mas ženk­li­ni­mas. Ko ge­ro, vie­nin­te­lis vi­so­je Eu­ro­po­je. Ke­lių ženk­li­ni­mas nea­ti­tin­ka ke­lių ženk­lų. Ver­ti no­mi­na­ci­jos tiek ženk­li­ni­mas, tiek Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gi kler­kai.“
Ki­ti tel­šiš­kiai tei­gė li­kę šo­ki­ruo­ti nau­jo Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo: esą, ko­kio vel­nio rei­kė­jo re­mon­tuo­ti gat­vę, jei po ženk­li­ni­mo eis­mo są­ly­gos tik pa­blo­gė­jo. Dar ki­ti siū­lė už­fik­suo­ti tai fo­to­vaiz­do me­džia­go­je ir da­ly­vau­ti „kvai­liau­sio ke­lio žy­mė­ji­mo“ kon­kur­se. Ne­va pri­zas – ga­ran­tuo­tas.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je in­for­ma­vo, kad su­lau­kus nu­si­skun­di­mų dėl Se­dos gat­vės ženk­li­ni­mo, ar­ti­miau­siu me­tu bus kvie­čia­mas Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pa­si­ta­ri­mas.
„Ne­ma­lo­nus da­ly­kas, – tei­gė ant­ra­die­nį į po­sė­dį su­si­rin­ku­sios Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Žeb­raus­kas. – Se­dos gat­vės su­ženk­li­ni­mas pa­ro­dė, kad mes ne vi­siš­kai at­sa­kin­gai žiū­ri­me į do­ku­men­tus, ku­riuos mums pa­tei­kia de­rin­ti. 2015 m. Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja (tuo­me­ti­nio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas ėjo Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, – red.) pri­ta­rė pro­jek­tuo­to­jų pa­siū­ly­tai sche­mai. Da­bar at­šauk­ti pri­ta­ri­mą, ka­da pra­dė­ti dar­bai, – nei šis, nei tas. O ir pa­da­ry­ti tai var­gu ar ga­li­me.“
Anot R. Žeb­raus­ko, ženk­li­nant Se­dos g., yra gau­su neišsp­ręs­tų pro­ble­mų, kaip an­tai, iš­va­žiuo­jant iš de­ga­li­nės – drau­džia­ma su­kti į kai­rę. Esą leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai ga­li su­kti į de­ši­nę, link Ka­ra­liaus Min­dau­go gat­vės, ir ten ieš­ko­ti bū­dų, kaip ap­si­suk­ti. Ta­čiau ką da­ry­ti sun­kias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms? Joms įva­žia­vi­mas į mies­tą yra drau­džia­mas. Esą joms į Se­dos gat­vę link Šiau­lių plen­to iš­va­žiuo­ti bū­tų ga­li­ma va­žiuo­jant Pra­mo­nės gat­ve ir pa­su­kant į Šiau­ri­nę gat­vę. Ta­čiau vėl – nė­ra jo­kių ženk­lų, ku­rie tas trans­por­to prie­mo­nes nu­kreip­tų.
Ki­tas da­ly­kas – pės­čių­jų pe­rė­ja ties Tel­šių ap­skri­ties vers­lo in­ku­ba­to­riu­mi. Ji, anot Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, taip pat nė­ra sau­gi, nes, pa­vyz­džiui, di­des­nei tech­ni­kai su­kant į bu­vu­sią mui­ti­nės aikš­te­lę, ši už­sto­ja ma­to­mu­mą link mies­to va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liams. „Taip ga­li­ma leng­vai ir pės­čią­jį ant ka­po­to nu­si­vež­ti“, – pri­dū­rė R. Žeb­raus­kas. Esą pės­čių­jų pe­rė­ja tu­ri bū­ti re­gu­liuo­ja­ma švie­so­fo­ro.
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta ir apie pa­tį spren­di­mą iš bu­vu­sių ke­tu­rių eis­mo juos­tų gat­vės pa­da­ry­ti dvie­jų eis­mo juos­tų. Esą tai – VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio, se­niau va­din­tos VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“, va­do­vy­bės iš­mąs­ty­mas. Da­lis ko­mi­si­jos na­rių tei­gė pri­si­me­nan­tys, jog 2015 m. de­ri­nant gat­vės sche­mą, pro­jek­tuo­to­jai į jų pa­ste­bė­ji­mus (dėl pla­nuo­ja­mų dvie­jų, o ne ke­tu­rių eis­mo juos­tų gat­vės) at­sa­kė, kad to­kias už­duo­tis jiems yra iš­kė­lęs už­sa­ko­vas – VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“. O pa­tys „Tel­šių re­gio­no ke­lių“ at­sto­vai į ko­mi­si­jos na­rių reiš­kia­mus prie­kaiš­tus pa­sa­kė: „Ne jū­sų ke­lias, ne jū­sų pi­ni­gai, ne jūs ir kiš­ki­tės.“
Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė tei­gė, jog 2015 m. po­li­ci­ja ne­pri­ta­rė pro­jek­tuo­ja­mos Se­dos gat­vės spren­di­niams. Ta­čiau tar­ny­bos pri­ta­ri­mą pro­jek­tuo­to­jai ga­vo iš aukš­čiau – Vil­niu­je sė­din­čių pa­rei­gū­nų. Pap­ra­šy­ta įver­tin­ti da­bar­ti­nį gat­vės ženk­li­ni­mą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nė at­sa­kė: „To­ta­li ne­są­mo­nė.“
Kad ir kaip ten bū­tų, ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nį gat­vės ženk­li­ni­mą bū­tų ga­li­ma teig­ti, jog pro­fe­sio­na­les­nes de­ry­bas 2015 m. su pro­jek­tuo­to­jais ir VĮ „Tel­šių re­gio­no ke­liai“ ve­dė AB „Že­mai­ti­jos pie­nas“: gat­vė­je at­si­ra­do ir au­to­mo­bi­liams sto­vė­ti leis­ti­nos vie­tos, ir iš­suk­ti į Se­dos g. ne­truk­do­mai ga­li­ma tiek į kai­rę, tiek į de­ši­nę pu­ses… Tie­siog svies­tu pa­tep­ta Se­dos gat­vė.
O mū­sų Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai li­ko tik ti­kė­tis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ma­lo­nės – į ją nu­spręs­ta kreip­tis iš­lin­dus gat­vės ženk­li­ni­mo klai­doms. Esą gal­būt ši at­si­žvelgs, jog spren­di­niai yra nie­kam ti­kę. Tuo me­tu ke­li­nin­kai to­liau brūkš­niu­kais siau­ri­na ka­dai­se bu­vu­sią pla­čią Se­dos gat­vės va­žiuo­ja­mą­ją da­lį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Juozukas parašė:

  Manau yra Telšiuose politinių partijų kurios tokius dalykus archyvuoja ir panaudos pateikdami šia medžiagą prieš rinkimus. 😀

 2. šviesoforas parašė:

  … oi oi kokie visi vargšeliai bejėgiai, net juokas neima visi nori nusikratyt atsakomybės, jei iš tiesų kas yra atsakingi už tai būtų puole priešintis į visas instancijas nieko tokio ir nebut ivykę, o dabar ar saugodami savo kėdes, nenorėdami judint aukštesnių valdininkų, ar šiaip nelabai domėjosi šiuo reikalu ir leido tam projektėliui praslyst

 3. zemaitis parašė:

  …gražus .erdvus, didingas prasidedancio Telsiu miesto vaizdas , pasukus iš Šiauliu plento į Telsius ,po renovuotos placios Sedos gatves,bet tai buvo…į ka siandien ši gatve pavirto,akys raibsta ir vietinis nezinai kaip elgtis ,kam visa ta renovacija jei placioje gatveje nebera vietos ,tik ištisines juostos ir zebrai,gal vietoj išpieštu zebru galejo padaryti zalia veja ar geliu klombas ,nors grazu butu ir zalia ,ar cia is mandrumo ar pinigu pertekliaus šis menas ant renovuotos gatves..kas atlygins patirtas išlaidas,už panaudotus beprasmiai brangius dažus,išmoketus keliu dailininkams atlyginimus…

 4. ya parašė:

  nafik tos komisijos, jei i jas suvaromi asilai

 5. Donatas parašė:

  Išvis kam tą komisiją šaukti jai ji bejėgė ir vistiek nieko nepakeis? Kyla klausymas ar tai tik formalumas sukviesti komisiją ar tam kad butų taisomos klaidos?

 6. Jonas parašė:

  Dar vienas „PROTINGAS SPRENDIMAS“ – aikštelė prie didžiojo turgaus.

 7. Ko parašė:

  čia cypaujat. Išsirinkom pačius geriausius iš savo tarpo, reikia džiaugtis kad dirba, kuria, netinginiauja ?

 8. jonas parašė:

  Reikia, kad saugaus eismo komisijos nariai padengtu patirtus nuostolius uz nesamoninga sprendima. Ir kokiam durniui sove i galva ,kad isvaziuojant is degalines ir norint vaziuoti link Siauliu reikia vaziuoti i miesta apsisukti, nors apsisukimui nera beveik galimybes , nebent pro pasta link gelezinkelio stoties ir atgal……tai yra apie 2 km, o furoms is vis be sansu apsisukti , nes mieste eismas draudziamas sunkiems automobiliams. Tvinpyksas o ne zemaitijos sostine.Turejom platu grazu ivaziavima i miesta o dabar liko tik baltu juostu galybe ir jokio grozio.Gal gali ponai klerkai pasakyti
  kiek Sedos g . buvo avariju , kad reikejo taip viska suvelti.Eismas sudetingesnis nei Vilniuj pas mums ir tai dirbtinai padaroma. Prie laikrodzio dar viena nesamone , kokiam durniui sove i galva mintis uzdaryti miesto centrine gatve……nebent kad labiau butu tersiams miestas. Dabar per pietus, po darbo, o svenciu dienomis is vis kosmaras, nes kamstyje reikia stovet nuo savivaldybes ar nuo pasto ar mazosios baznyteles……kur logika.Nereikia versti kaltes ponas mere kitiems, Jus esat miesto ir rajono seimininkas tai ir tvarkykites, o prasizengusius bauskit .manu yra ir protingu zmoniu kurie galetu ir protingus sprendimus priimti, o nesuprantantysbtegu gydo karves,,,,,,,

 9. saulius parašė:

  Jo Telsiu eismo ypatumus ne visi mirtingieji gali suprasti,pavyzdys Daukanto ir K.mindaugo gatviu „ziedukas“ ,koks ismintingasis isgalvojo?

 10. vaidotas parašė:

  siulyciau keliu policijai nebausti vairuotoju kirtus istisine linija, juk ir pati policija pripazysta kad tai nesamone.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt