Naktį patekta į Savivaldybės administraciją – vyksta tyrimas

Parašė:  2020-07-31

Praė­ju­sią sa­vai­tę, trečiadienį, apie vidurnaktį, bu­vo pa­tek­ta į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pas. In­for­ma­ci­ja apie šį įvy­kį tiek Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas, tiek jį ti­rian­tys tei­sė­sau­gos at­sto­vai dalijasi ne itin noriai. Gal­būt toks fak­tas ir jo de­ta­lės sle­pia­mos ne šiaip sau?
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Ty­ri­mo ei­ga
Su­ži­no­ję apie įsi­bro­vi­mo fak­tą krei­pė­mės į Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą (VPK). Nors ir bu­vo pa­tvir­tin­tas ban­dy­mo pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bę fak­tas, ta­čiau jo­kia ki­ta in­for­ma­ci­ja ne­su­teik­ta.
„Me­džia­ga dėl šio įvy­kio iš­siųs­ta į Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą, ku­ri ir pa­teiks at­sa­ky­mą į Jū­sų klau­si­mus“, – pra­ne­šė Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Do­ku­men­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Edi­ta Ubar­tie­nė.
De­ja, Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė at­sa­ky­mų į vi­suo­me­nei svar­bius klau­si­mus ir­gi ne­ga­lė­jo su­teik­ti, ar­gu­men­tuo­da­ma, kad vi­są Tel­šių aps. VPK su­rink­tą me­džia­gą pro­ku­ra­tū­ra per­da­vė Šiau­lių aps. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nams. Jiems yra pa­ves­ta iš­tir­ti vi­sas įvy­kio ap­lin­ky­bes ir įver­tin­ti, bū­ti­na pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar ne. Spren­di­mas bus priim­tas per de­šimt dar­bo die­nų.
Tik kiek vė­liau pa­vy­ko su­ži­no­ti, kad apie ban­dy­mą pa­tek­ti į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­ny­bi­nes pa­tal­pas Tel­šių aps. VPK pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta lie­pos 22 die­ną 23.26 val. Į ko­kias konk­re­čiai pa­tal­pas ir ko­kiu bū­du ban­dy­ta įsi­brau­ti – neatsk­lei­džia­ma. Apie ga­li­mus įta­ria­muo­sius taip pat in­for­ma­ci­ja ne­tei­kia­ma.
„Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ne­bu­vo pa­tek­ta į vi­dų, tik ban­dy­ta tai pa­da­ry­ti. Sa­vi­val­dy­bė tei­gia, kad ža­los ne­pa­tir­ta. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl įvy­kio kol kas ne­pra­dė­tas, ver­ti­na­ma tu­ri­ma me­džia­ga ir ti­ria­ma, ar tam yra pa­grin­do“, – ko­men­ta­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Stun­džie­nė.
Ko­dėl to­kia neįprasta šio įvy­kio ty­ri­mo ei­ga tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se?
Lai­ki­nai Tel­šių aps. VPK vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­čio Rai­mon­do Vait­ke­vi­čiaus pa­si­tei­ra­vo­me, ko­dėl priim­tas spren­di­mas apie įvy­kį su­rink­tą me­džia­gą per­duo­ti Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai, o ne ko­le­goms Tel­šiuo­se.
„Aš ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, ko­kia pra­kti­ka daž­niau­siai tai­ko­ma čia: šia­me ko­mi­sa­ria­te dir­bu trum­pą lai­ką. Bet ma­no dar­bo pra­kti­ko­je bū­ta to­kių at­ve­jų, kai pro­ku­ra­tū­ra nu­spren­džia, kad jie pa­tys priims spren­di­mą dėl vie­nos ar ki­tos me­džia­gos. Tai yra tik­rai nor­ma­li pra­kti­ka“, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ sa­kė R. Vait­ke­vi­čius.
Di­rek­to­riaus ko­men­ta­ras
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Iman­tas Mo­tie­jū­nas in­ci­den­to de­ta­les taip pat ven­gė ko­men­tuo­ti, esą ne­no­ri pa­kenk­ti ty­ri­mui.
„Mus saugos tarnyba informavo, kad po dar­bo va­lan­dų bu­vo pa­tek­ta į Sa­vi­val­dy­bės administracijos pa­tal­pas. Minimo įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai. Ar tai pa­da­ry­ta tei­sė­tai, ar ne – aiš­ki­na­ma­si. Pa­da­ry­ta ža­la ar ne, kol kas pa­tys ne­ži­no­me. Tam ir yra ty­ri­mas, kad vis­kas paaiš­kė­tų“, – tei­gė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
Į klau­si­mus, kas už­fik­sa­vo pa­te­ki­mo į Sa­vi­val­dy­bę fak­tą, apie ga­li­mus įta­ria­muo­sius ir tai, kad gal­būt vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ro­mis už­fik­suo­ti vaiz­dai pa­dė­tų nu­sta­ty­ti kal­ti­nin­kus, at­sa­ky­mų ne­su­lau­kė­me.
To­kia po­zi­ci­ja kiek ste­bi­na. Do­mi­mės pa­te­ki­mo į Sa­vi­val­dy­bę at­ve­ju, ko­kia ža­la pa­tir­ta, o į klau­si­mus at­sa­ko­ma taip, lyg pra­šy­tu­me at­skleis­ti valstybės paslaptį. Įvy­kis, ro­dos, ne­su­dė­tin­gas, ža­la, kaip tvir­ti­na pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė, ne­pa­tir­ta, ta­čiau in­for­ma­ci­ja apie jį sau­go­ma. Bet juk vis­kas įvy­ko vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je!
Ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos sto­ka ska­ti­na įvai­rias in­terp­re­ta­ci­jas. Kal­ba­ma, kad į Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pas bu­vo pa­tek­ta sig­na­li­za­ci­jos sky­de­ly­je su­ve­dus bu­vu­sio Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jo ko­dą. Ki­ta sklan­dan­ti ver­si­ja, kad, pa­te­kus į Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­pas, jo­se ant sie­nos bu­vo pa­ra­šy­ta I. Mo­tie­jū­ną įžei­džian­tys žo­džiai. Šį fak­tą pa­ts Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ka­te­go­riš­kai nei­gė.
„Jus kaž­kas klai­di­na. Jo­kių už­ra­šų tik­rai ne­bu­vo. Jų ne­pas­te­bė­jo­me nei mes pa­tys, nei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai“, – tvir­ti­no I. Mo­tie­jū­nas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. Anonimas parašė:

  O ką ten tirti? Jei ėjo koks darbuotojas, tai išsiaiškins patys, jei svetimi, tai nusikaltimas. O motyvai kokie? Juk neis vogti org technikos? Savivaldybėje yra tik informacija vertinga. Kurią pavogus galima arba šantažuoti arba išvengti atsakomybės.

 2. Bebras parašė:

  Bandyta patekti, čia tas pats kas bandyta skristi į mėnulį. Visiški pūliai ir nesąmonės.

 3. Orakulas parašė:

  Ką ten vogti, savivaldybėje viskas seniai yra išvogta, nebent motiejaus mergos triusikus?

 4. CHA parašė:

  manau,kad buvo reikalinga kokia nors vertinga informacija tam kas yra gerai prisišiūkšlines

 5. Kęstutis G. parašė:

  Gal naktį pats mentas įėjo į savo kabinetą pasiimti kandonų, gal pritrūko…

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt