Ką kalba telšiškiai iš koronaviruso paveiktų šalių

Parašė:  2020-03-17

Pa­sau­lį ir to­liau kaus­to ko­ro­na­vi­ru­so bai­mė. Lie­tu­vo­je, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, ko­vo 16 die­ną jau pa­tvir­tin­ta 14 in­fek­ci­jos at­ve­jų. Vi­si jie – įvež­ti­niai. Pir­mo­ji pa­cien­tė yra pa­svei­ku­si ir iš­leis­ta na­mo.
„Tel­šių ŽI­NIOS“ kal­bi­na tel­šiš­kius, įvy­kių liu­di­nin­kus, ku­rie šiuo me­tu gy­ve­na įvai­rio­se ša­ly­se. Skai­ty­to­jus ra­gi­na­me ne­pa­si­duo­ti pa­ni­kai ir lai­ky­tis Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos nu­ro­dy­mų.

 


  JAV – Ma­ja­mis

Gied­rė Arau gy­ve­na Ma­ja­my­je, Flo­ri­dos vals­ti­jo­je. Jos tei­gi­mu, šio­je vals­ti­jo­je už­re­gist­ruo­ta apie 100 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų.
„Dar praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo vos 3, bet skai­čiai kal­ba už sa­ve. Už­va­kar bu­vau par­duo­tu­vė­je, tai pa­ni­kos ne­si­jau­tė, bet šian­dien ry­te (ko­vo 15 d.) už­su­kau nu­si­pirk­ti šio bei to pus­ry­čiams ir len­ty­nos bu­vo kaip iš­šluo­tos. Sa­vi­val­dy­bė ge­rai in­for­muo­ja apie pre­ven­ci­nes prie­mo­nes nuo vi­ru­so – ne tik vie­šo­jo­je erd­vė­je, bet ir vi­siems į pa­što dė­žu­tes bu­vo pri­sta­ty­ti in­for­ma­ci­niai lanks­ti­nu­kai, kaip ap­si­sau­go­ti. Esa­me tik­rai ge­rai in­for­muo­ti, bet ne­pri­gąs­din­ti. Kaip ži­no­ma, vi­ru­sas neiš­gy­ve­na aukš­tes­nė­je nei +27 C tem­pe­ra­tū­ro­je, o Ma­ja­my­je kaip tik va­sa­ros se­zo­nas pra­si­dė­jo, tad pas mus +28–32 C“, – pa­sa­ko­jo Gied­rė.
Ma­ja­my­je dviem sa­vai­tėms yra už­da­ry­tos mo­kyk­los, bet švie­ti­mo sky­rius iš­da­li­jo dau­giau nei 3 000 plan­še­čių, kad moks­lo pro­ce­sas ne­nut­rūk­tų.
Ma­ja­mis gar­sė­ja sa­vo pa­plū­di­miais, ku­rių priei­gos yra ri­bo­ja­mos ka­ran­ti­no me­tu, taip pat yra ap­ri­bo­tas lan­ky­to­jų skai­čius ka­vi­nė­se.
Dau­gu­ma vie­šų­jų ren­gi­nių at­šauk­ti, mu­zie­jai ir par­kai už­da­ry­ti, vi­suo­me­nė­je ska­ti­na­mas są­mo­nin­gu­mas ir hi­gie­na, daug kur ga­li de­zin­fe­kuo­ti ran­kas ne­mo­ka­mu skys­čiu ar ser­ve­tė­lė­mis. Yra įkur­ta spe­cia­li pa­gal­bos li­ni­ja ser­gan­tiems ar vi­ru­so ne­šio­to­jams.
„Aš as­me­niš­kai ne­si­jau­di­nu ir ne­pa­ni­kuo­ju, bet stip­ri­nu imu­ni­te­tą. Vis­kas bus ge­rai, taip sa­kant: „Stay calm and wash your hands!“ Lin­kė­ji­mai iš Pal­mių mies­to!“ – sa­kė G. Arau.


 Aust­ra­li­ja – Sid­nė­jus

Tel­šiš­kis Au­gis Bid­va gy­ve­na Aust­ra­li­jo­je, Sid­nė­ju­je.
„Pas mus ka­ran­ti­no dar nė­ra (ko­vo 14 d.), ta­čiau par­duo­tu­vių len­ty­nos jau tuš­čios. Ne­ga­li­ma skris­ti į Ki­ni­ją, Ira­ną, Ko­rė­ją ir Ita­li­ją. Mo­kyk­los kol kas neuž­da­ry­tos, nors žmo­nės dėl to la­bai ne­pa­ten­kin­ti. Par­duo­tu­vė­se ne­bė­ra tua­le­ti­nio po­pie­riaus, ry­žių, ma­ka­ro­nų, mui­lo. Vi­sur yra su­dė­tos de­zin­fek­ci­nės šluos­tės ran­koms va­ly­ti, o hi­gie­nos prie­mo­nių be­veik ne­bė­ra. Ak­ty­viai per­ka­mi vais­tai“, – kal­bė­jo Au­gis.
Tel­šiš­kis ap­si­rū­pi­no vis­kuo iš anks­to, nu­si­pir­ko mais­to at­sar­gų – neaiš­ku, ku­ria link­me vis­kas ga­li pa­kryp­ti.
A. Bid­va pa­sa­ko­jo, jog jo drau­gė dir­ba vie­na­me di­džiau­sių pre­ky­bos cent­rų. Ja­me anks­čiau bū­da­vo la­bai di­de­li pir­kė­jų srau­tai, o šiuo me­tu čia praei­na vos ke­li žmo­nės.
„Vi­si, kas at­vyks­ta į ša­lį, tu­ri sa­ve izo­liuo­ti dviem sa­vai­tėms. Vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms yra pa­skir­tas at­ski­ras lai­kas ap­si­pirk­ti pre­ky­bos cent­ruo­se – nuo 7 iki 8 val.“, – sa­kė Aust­ra­li­jo­je gy­ve­nan­tis tel­šiš­kis.


 Kel­tu po Vi­dur­že­mio jū­rą

Tel­šiš­kė Vik­to­ri­ja Plei­ny­tė dir­ba kel­te, ku­ris ke­liau­ja po Vi­dur­že­mio jū­rą stab­te­lė­da­mas įvai­rio­se pa­sau­lio vieto­se – Pran­cū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je, Kor­si­ko­je, Sar­di­ni­jo­je.
„Va­kar iš­plau­kė­me iš Ita­li­jos (ko­vo 12 d. – red. pa­st.), šian­dien esa­me Pran­cū­zi­jo­je. Vi­si dė­vi­me me­di­ci­ni­nes kau­kes. Ita­li­jo­je di­džiu­lė bai­mė – ša­lis pa­ra­ly­žiuo­ta vi­siš­kai. Žmo­nės nu­si­per­ka mais­to ir le­kia na­mo, be rei­ka­lo nie­kas nie­kur nei­na. Po­li­ci­ja ga­li su­stab­dy­ti pa­klaus­ti, kur ei­na­te ar va­žiuo­ja­te. Pran­cū­zi­jo­je si­tua­ci­ja šiek tiek ge­res­nė – ša­lis dar lai­ko­si“, – sa­kė Vik­to­ri­ja.
Kol kas ne visi uos­tai už­da­ryti, lai­vai vis dar plau­kio­ja. Ka­dan­gi ke­lei­vių ne­daug, tad pu­sė kel­to dar­buo­to­jų iš­siųs­ti na­mo – iš­lai­pin­ti Ita­li­jo­je.
„Mi­ni­ma­lus su­si­sie­ki­mas pri­va­lo bū­ti. Ma­žie­ji rei­sai bu­vo su­jung­ti. Dau­giau­sia kel­te tik vil­ki­kai, ku­rie ga­be­na pre­kes į Sar­di­ni­ją ir į Kor­si­ką, kad sa­los ne­lik­tų be mais­to ir prie­mo­nių“, – kal­bė­jo tel­šiš­kė.
Vik­to­ri­ja dir­ba kel­to „Du­ty free“ par­duo­tu­vė­je. Mer­gi­na pa­sa­ko­jo, kad ne­se­niai par­duo­tu­vė­je bu­vo gau­tos ke­tu­rios dė­žes de­zin­fek­ci­nio ran­kų ge­lio. Pre­kė la­bai pa­klau­si, greit din­go iš len­ty­nos.
Ko­vo 14 d. kel­tas, ku­ria­me dir­ba Vik­to­ri­ja, vėl iš­plau­kia į Ita­li­ją, po to pa­sieks Kor­si­ką ir Li­vor­ną.


 Is­pa­ni­ja

Is­pa­ni­jo­je il­gus me­tus gy­ve­nan­ti tel­šiš­kė Dai­va Li­dai­tė ti­ki­na, jog jų ša­ly­je ne­ri­mas di­džiu­lis. Nors iš pra­džių į vi­ru­są rea­guo­ta ga­na ra­miai ir gal net ne­rim­tai, ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja pa­si­kei­tė. Ser­gan­čių­jų skai­čius di­dė­ja, mi­ru­sių­jų taip pat, bet džiu­gu, kad yra ir pa­svei­ku­sių žmo­nių.
„Užd­raus­tos šven­tės, di­des­ni žmo­nių su­si­bū­ri­mai, ne­be­vei­kia ba­rai. Žmo­nės per­ka mais­tą, be prie­žas­ties ne­ga­li išei­ti iš na­mų. Vais­ti­nė­se ne­bė­ra me­di­ci­ni­nių kau­kių, vi­ta­mi­nų, de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių. Pra­džio­je ir aš ne­ti­kė­jau, kad taip vis­kas pa­kryps, dar praė­ju­sią sa­vai­tę vi­si ėjo­me į dar­bą. Si­tua­ci­ja kei­čia­si kas va­lan­dą. Mes lai­ko­mės ra­miai, sten­gia­mės lai­ky­tis re­ko­men­da­ci­jų“, – pa­sa­ko­jo Dai­va. Ša­ly­je vei­kia li­go­ni­nės, mais­to par­duo­tu­vės, dir­ba po­li­ci­ja.

 


Nor­ve­gi­ja – Ber­ge­nas

Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti tel­šiš­kė Ži­vi­lė Klei­vai­tė-Burk­sa „Tel­šių ŽI­NIOMS“ pa­sa­ko­jo, jog už­si­krė­tu­sių­jų skai­čius spar­čiai di­dė­ja. Ša­ly­je nuo ko­vo 12-osios bu­vo įves­tas ka­ran­ti­nas vi­siems grį­žu­siems iš bet ko­kios už­sie­nio ša­lies 14 die­nų nuo par­vy­ki­mo da­tos. Už­da­ry­tos vi­sos mo­kyk­los, dar­že­liai, spor­to klu­bai, pa­ma­žu už­si­da­ro ir gro­žio sa­lo­nai. Gy­dy­to­jams yra už­draus­ta iš­vyk­ti iš ša­lies.
„Kol kas jo­kių leng­va­tų žmo­nėms nė­ra. Vy­riau­sy­bė­je vyks­ta pa­si­ta­ri­mai – vers­las lau­kia at­sa­ky­mų, kaip vals­ty­bė jiems pa­dės iš­gy­ven­ti ka­ran­ti­ną. Mais­to par­duo­tu­vės ir vais­ti­nės dir­ba nor­ma­liu gra­fi­ku. Ne­se­niai bu­vau par­duo­tu­vė­je Ber­ge­ne – jo­kių mais­to pro­duk­tų ne­trū­ko. Už­su­ku­si į vais­ti­nę de­zin­fek­ci­nio skys­čio ne­ga­vau“, – pa­sa­ko­jo Ži­vi­lė.
Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms yra re­ko­men­da­ci­jos, kas ga­li dar­bą dirb­ti nuo­to­li­niu bū­du – iš na­mų.
„Jei žmo­nės są­ži­nin­gai lai­ky­tų­si nu­ro­dy­mų, ne­bū­tu­me šian­dien ka­ran­ti­ne“, – įsi­ti­ki­nu­si Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti tel­šiš­kė.


  Ang­li­ja – Lon­do­nas

Tel­šiš­kė Gre­ta Si­ru­ty­tė-Va­lat­ka, gy­ve­nan­ti Lon­do­ne, ti­ki­na, jog ša­ly­je jau pa­tvir­ti­nta per 600 ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jų. Dau­ge­lis žmo­nių yra tie­siog už­si­da­rę na­muo­se, tad ser­gan­čių­jų skai­čius yra kur kas di­des­nis, nei nu­ro­do­ma.
„Žmo­nės su­ne­ri­mę, tai ro­do šluo­te šluo­ja­mos par­duo­tu­vių len­ty­nos. Pa­ra­no­jiš­kai ap­si­pir­ki­nė­ja, ne­svar­bu, rei­kia ko ar ne. Par­duo­tu­vių aikš­te­lė­se ne­be­tel­pa au­to­mo­bi­liai, len­ty­no­se jau ne­bė­ra tua­le­ti­nio po­pie­riaus, de­zin­fek­ci­nių prie­mo­nių, mui­lo. Kol kas mies­te vi­sos įstai­gos ir par­duo­tu­vės dir­ba – vis­kas ati­da­ry­ta. Da­lis gy­ven­to­jų stip­riau pa­ni­kuo­ja, o ki­ti gy­ve­na kaip ir gy­ve­no iki šiol“, – sa­kė Gre­ta.
Lon­do­ne di­de­li, ma­si­niai ren­gi­niai yra at­šauk­ti. Vi­sa ki­ta kol kas vyks­ta kaip ir su­pla­nuo­ta.
„Šiaip jo­kių drau­di­mų ar spe­cia­lių nu­ro­dy­mų ne­tu­ri­me, bet jei ky­la tem­pe­ra­tū­ra, ko­su­lys, tu­ri­me sa­ve izo­liuo­ti sa­vai­tei na­muo­se“, – kal­bė­jo Lon­do­ne gy­ve­nan­ti tel­šiš­kė.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt