Iš­gąs­tis: gy­ven­to­jui nepavyko už­si­re­gist­ruo­ti iš­si­tir­ti mo­bi­lia­ja­me punk­te

Parašė:  2020-03-27

Ant­ra­die­nį Tel­šiuo­se pra­dė­jo veik­ti mo­bi­lu­sis punk­tas ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos la­bo­ra­to­ri­niams mė­gi­niams paim­ti. Pir­mą­ją die­ną iš­tir­ta tik 20 žmo­nių, re­gist­ra­ci­ja ki­tai die­nai vyk­dy­ta ne vi­są die­ną. Mo­bi­lio­jo punk­to veik­la ir re­gist­ra­ci­jos tvar­ka su­kė­lė iš Vo­kie­ti­jos grį­žu­siam gy­ven­to­jui klau­si­mų.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
Ko­vo 24-ąją į „Tel­šių ŽI­NIŲ“ re­dak­ci­ją krei­pė­si gy­ven­to­jas, par­vy­kęs iš Vo­kie­ti­jos. Jis pa­sa­ko­jo pra­dė­ju­sia­me veik­ti mo­bi­lia­ja­me ko­ro­na­vi­ru­so pa­tik­ros punk­te Tel­šiuo­se no­rė­jęs iš­si­tir­ti, ar ne­ser­ga šia in­fek­ci­ja. Pir­mą­ją punk­to dar­bo die­ną, apie 12 val., vos tik jam pra­dė­jus veik­ti, te­le­fo­nu 1808 pa­skam­bi­nęs vy­ras esą su­ži­no­jo, kad to pa­da­ry­ti tą pa­čią die­ną jis ne­ga­lės, nes ne­bė­ra vie­tų. Pap­ra­šęs jį už­re­gist­ruo­ti ki­tai die­nai iš­gir­do, kad to­kia re­gist­ra­ci­ja ne­vyk­do­ma. Vy­rą pa­pik­ti­no ši­to­kia tvar­ka. „Kaip tuo­met rei­kia iš­si­tir­ti, kad vos tik pra­dė­jus veik­ti punk­tui vie­tų jau ne­bė­ra, o re­gist­ra­ci­ja ki­tai die­nai net neat­lie­ka­ma?“ – ste­bė­jo­si tel­šiš­kis.
Tel­šių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė „Tel­šių ŽI­NIAS“ in­for­ma­vo, jog iš la­bo­ra­to­ri­jos Klai­pė­do­je bu­vo gau­tas nu­ro­dy­mas, kad dėl rea­gen­tų trū­ku­mo ga­li­ma iš­tir­ti ne dau­giau kaip 20 mė­gi­nių, at­vež­tų iš mo­bi­lio­jo punk­to Tel­šiuo­se. To­dėl dėl tam tik­rų trik­džių pir­mą­ją die­ną ėmi­niai bu­vo paim­ti tik iš da­lies no­rin­čių­jų. Di­rek­to­rės tei­gi­mu, re­gist­ra­ci­ja ko­vo 25 die­nai bu­vo pra­dė­ta ko­vo 24-ąją, apie 14 va­lan­dą.
„Jei­gu žmo­gus skam­bi­no anks­čiau, gal­būt dėl to jo dar ir neuž­re­gist­ra­vo ki­tai die­nai. Kol yra trik­džių dėl rea­gen­tų trū­ku­mo, tol mes dir­ba­me at­sar­giau, re­gist­ruo­ja­me žmo­nes ki­tai die­nai tik ta­da, kai su­ži­no­me, kiek jų ga­lė­si­me priim­ti pa­gal la­bo­ra­to­ri­jo­je tu­ri­mų rea­gen­tų skai­čių.
Ga­vo­me ži­nią, kad ant­rą­ją mo­bi­lio­jo punk­to dar­bo die­ną jau ga­lė­si­me priim­ti 50 pa­cien­tų. Per die­ną bū­tent tiek mė­gi­nių mak­si­ma­liai ir ga­li­me paim­ti tir­ti. Kai la­bo­ra­to­ri­ja bus ap­rū­pin­ta vi­so­mis ty­ri­mams rei­kia­mo­mis me­džia­go­mis, ta­da re­gist­ra­ci­ja vyks ap­skri­tą pa­rą“, – ant­ra­die­nio va­ka­rą kal­bė­jo L. Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė.
Pir­mo­ji dar­bo die­na mo­bi­lia­ja­me punk­te praė­jo sklan­džiai, kaip ir bu­vo pla­nuo­ta. O dėl dar­bų apim­čių Tel­šių PSPC di­rek­to­rė ra­gi­na vi­suo­me­nę nu­si­ra­min­ti, su­pras­ti, kad da­bar tik mo­bi­lių­jų punk­tų dar­bo pra­džia, trūks­ta tam tik­rų prie­mo­nių ty­ri­mams at­lik­ti, tad ir dirb­ti ga­li­ma tiek, kiek lei­džia ga­li­my­bės.
„Sten­gia­mės, kad vis­kas vyk­tų kuo sklan­džiau. Ma­nau, kad ei­nant lai­kui vi­si da­bar ky­lan­tys neaiš­ku­mai tu­rė­tų iš­si­spręs­ti“, – ti­ki­si L. Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė.
Pri­me­na­me, kad į mo­bi­lų­jį punk­tą at­vyk­ti ga­li­ma tik ga­vus siun­ti­mą iš Karš­to­sios ko­ro­na­vi­ru­so li­ni­jos 1808 spe­cia­lis­tų. Neuž­si­re­gist­ra­vę as­me­nys nė­ra tik­ri­na­mi.
Mo­bi­lu­sis punk­tas ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos la­bo­ra­to­ri­niams ėmi­niams im­ti vei­kia Tel­šių mies­te, bu­vu­sio ka­ri­nio mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je, J. Se­maš­kos gat­vė­je (įva­žia­vi­mas iš Ka­ra­liaus Min­dau­go gat­vės).
Mo­bi­lio­jo punk­to dar­bo lai­kas nuo 8 iki 20 val.
Tel­šių mies­te vei­kian­tis mo­bi­lu­sis punk­tas ap­tar­nau­ja Tel­šių, Ma­žei­kių, Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Anonimas parašė:

    Mūsų biurokratija padarys viską, kad tam žmogui būtų sunkiau. Negi sunku registruoti, filtruoti kam svarbiau, kas gali palaukti? Norint taip padaryti, reikia šiek tiek žmogiškumo. Tai kiek laiko tas žmogus turės skambinti ir išgirsti, kad nėra vietų?

  2. Aletrikas parašė:

    nesvarbu tirs ar netirs,reagentu turi ar neturi alga tai vistiek mokes padidintu tarifu

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Meras siūlo Tarybai atleisti A. Ba­ce­vi­čių iš An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ar tam pritariate?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt