Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-08-03

Bir­že­lio pa­bai­go­je Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Sau­liaus Ur­bo­no įsa­ky­mu su­da­ry­ta fi­nan­si­nės pa­ra­mos me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų da­ro­mos ža­los pre­ven­ci­nėms prie­mo­nėms dieg­ti tei­ki­mo ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Ang­lic­kas) įver­ti­no 2018 m. gau­tas pa­raiš­kas. Ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kas ir ko­kią fi­nan­si­nę […]

Parašė:

 2018-07-31

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos val­dy­ba kar­tu su Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je šiuo me­tu jau bank­ru­ta­vu­sios Tel­šiuo­se įsteig­tos kre­di­to uni­jos kre­di­ta­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas ir jam pa­dė­ju­si ka­si­nin­kė-va­dy­bi­nin­kė kal­ti­na­mi be­veik 150 tūkst. eu­rų […]

Parašė:

 2018-07-31

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė 2017 me­tų me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų duo­me­nis. Šie­met pir­mą kar­tą pa­skelb­tos ir po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jų – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų, me­ro pa­ta­rė­jų, Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jų-sek­re­to­rių – me­ti­nės dek­la­ra­ci­jos. […]

Parašė:

 2018-07-31

Be­ga­li­nė mei­lė au­gin­ti­niams tel­šiš­kių pa­mėg­to­je poil­sia­vie­tė­je prie Ger­man­to eže­ro per­žen­gia vi­sas ri­bas. Pa­sak poil­siau­to­jų, ne­ma­lo­nu il­sė­tis drau­gi­jo­je šu­nų, ku­rie ne tik de­da krū­ve­les, o jų šei­mi­nin­kams tai nė mo­tais, bet ir at­gra­su turkš­tis van­de­ny­je, kai prie ta­vęs ne­ti­kė­tai pri­siar­ti­na sve­ti­mas […]

Parašė:

 2018-07-31

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­tos ko­mi­si­jos iš­va­da dėl Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Jo­lan­tos Sut­ku­tės veiks­mų – pa­lan­ki jai. At­ro­do, bib­lio­te­kos di­rek­to­rę iš­gel­bė­jo me­las: vie­ną ji kal­bė­jo „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ir vi­sai ką ki­tą – ko­mi­si­jai. Siek­da­ma iš­sau­go­ti di­rek­to­rės […]

Parašė:

 2018-07-27

Liepos 20–21 d. Anykščiuose šurmuliavo miesto šventė „Anykščių glėbyje“, kurioje Telšių rajono Mitkaičių kaimo bendruomenės sukurtas floristinis kilimas nuskynė laurus. 12-ajame tarptautiniame floristinių kilimų konkurse pirmąją vietą užėmusi Mitkaičių bendruomenė gavo diplomą už originaliausią kilimą. Giedra AKAVICKIENĖ „Asta Rimkienė sukurtą […]

Parašė:

 2018-07-27

Telšių r. Varnių sen. Pavandenės mstl. ugnis atėmė 48 metų vyro gyvybę. Manoma, kad gaisras įsiplieskė nuo dujinės viryklės. Giedra AKAVICKIENĖ Žmonės užgesino gaisrą Liepos 22-osios vakarą, 18.20 val., ugniagesiams pranešta, kad Pavandenėje dega namas. Telšių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos […]

Parašė:

 2018-07-27

Praėjęs šeštadienis Upynoje buvo išskirtinis: pagrindinė mokykla minėjo šimtmečio jubiliejų, miestelis rengė tradicinę šventę „Šventa Ona – duonos ponia“. Upyniškiai sutartinai dalyvavo visuose renginiuose ir vienas kitam dovanojo gerų emocijų. Visų laukta nuo pat ryto Upynos pagrindinės mokyklos durys buvo […]

Parašė:

 2018-07-27

„Parama žemdirbiams dėl pernai nuo liūčių patirtų nuostolių kompensavimo bus išmokėta laiku, tai ketinama padaryti dviem etapais“, – informuoja Žemės ūkio ministerija. Europos Komisijos Lietuvai nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems ūkininkams skirta 9,120 mln. Eur kompensacija bus išmokėta iki rugsėjo […]

Parašė:

 2018-07-24

Lie­pos 13–15 die­no­mis Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je ap­si­lan­kė bū­re­lis sve­čių iš Minsk Ma­zo­wiec­ki mies­to (Len­ki­ja). „Im­pul­so“ ir Minsk Ma­zo­wiec­ki klu­bų te­ni­si­nin­kai kei­čia­si vi­zi­tais jau ke­tu­rio­li­ka me­tų. Šie­met at­vy­ko try­li­ka len­kų, bet žai­dė de­vy­ni vy­rai ir vie­na mo­te­ris. Tel­šių te­ni­so kor­tuo­se su­žais­tas drau­giš­kas […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Šiais metais rugsėjo 1 d. yra šeštadienis. Kada reikėtų daryti Rugsėjo 1-osios šventę ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt