Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-10-01

Pasaulyje jau kurį laiką sklinda tvaraus vartojimo idėjos: nuo siekių apmokestinti vienkartinius kavos puodelius iki industrinio verslo gigantų, vis efektyviau mažinančių gamybos kaštus ir visiškai minimizuojančius atliekų kiekį. Nors aplinkai draugiškus verslo sprendimus skatina populiariausi pasaulyje gamintojai, ES leidžiamos direktyvos, […]

Parašė:

 2018-09-28

Dau­ge­liui gy­ven­to­jų na­mai yra tvir­to­vė – vie­ta, ku­rio­je jie jau­čia­si sau­giau­siai. Kad šis jaus­mas neap­leis­tų, pir­miau­sia rei­kia ap­sau­go­ti na­mus ir juo­se esan­tį tur­tą nuo įvai­rių pa­vo­jų. Drau­di­mo bend­ro­vė ER­GO Lie­tu­vo­je pa­ta­ria, kaip ap­si­sau­go­ti nuo daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių si­tua­ci­jų, per ku­rias nu­ken­čia […]

Parašė:

 2018-09-28

Tel­šiuo­se, Lakš­tin­ga­lų g. 8, bu­vu­si Jau­ni­mo mo­kyk­la ta­po vai­duok­liu. Net dve­jus me­tus ne­pjau­to­se pie­vo­se knibž­da ne tik er­kės, bet, kaip skun­džia­si gy­ven­to­jai, ty­ko nu­si­kal­tė­liai. Ta­čiau, kaip su­tar­ti­nai tei­gė Tel­šių mies­to se­niū­nas Ka­zys Leč­kaus­kas, se­niū­ni­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Hen­ri­kas Ado­mai­tis ir Tel­šių […]

Parašė:

 2018-09-28

Dau­giau nei du mė­ne­sius Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) gre­to­se iš­bu­vęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Do­mar­kas stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je. „Dar neiš­siun­čiau pra­šy­mo, o jūs jau skam­bi­na­te ir klau­sia­te, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ ant­ra­die­nį sa­kė A. Do­mar­kas. – Taip, ke­ti­nu […]

Parašė:

 2018-09-28

Rug­sė­jo 20 die­ną Tel­šių mies­to am­fi­teat­ras pri­klau­sė tik Tel­šių kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jams. Sma­giai nu­si­tei­ku­si kom­pa­ni­ja pie­tų me­tu pa­ruo­šė staig­me­ną Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riui Li­nui Ulkš­ti­nui. Jis tą­dien kaip tik mi­nė­jo sa­vo 40 me­tų ju­bi­lie­jų. Ta pro­ga ko­le­gos su­ren­gė ir di­rek­to­riaus inau­gu­ra­ci­ją. […]

Parašė:

 2018-09-28

45-ąją su­kak­tį Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Ber­že­lis“ pa­si­tin­ka­me 116 vai­kų, 29 dar­buo­to­jai, iš ku­rių – 15 pe­da­go­gų, taip pat gau­si, ak­ty­vi bei ge­ra­no­riš­ka tė­vų ir glo­bė­jų bend­ruo­me­nė. Iš is­to­ri­jos Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis „Ber­že­lis“ sa­vo veik­lą skai­čiuo­ja nuo 1973 me­tų lie­pos 1 d. Du­ris […]

Parašė:

 2018-09-25

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) pa­reiš­kus įta­ri­mus dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos bu­vu­siam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Sau­liui Ur­bo­nui ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Juo­zui But­ke­vi­čiui – abiem po­li­ti­kams su­stab­dy­tos na­rys­tės par­ti­jo­se. Be to, praė­ju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) […]

Parašė:

 2018-09-25

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma prie mies­to te­ri­to­ri­jos pri­jun­gia­mų kai­miš­kų te­ri­to­ri­jų sa­vi­nin­kams tai­ky­ti že­mės mo­kes­čio leng­va­tas. Spren­di­mo pro­jek­tu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­tų že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pams že­mės mo­kes­čių leng­va­tas tai­ky­ti de­šim­ties me­tų lai­ko­tar­piui, gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos – […]

Parašė:

 2018-09-25

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK), pri­si­dė­da­mas prie ap­lin­kos tar­šos ma­ži­ni­mo nau­do­jant at­si­nau­ji­nan­čios ener­gi­jos šal­ti­nį, t. y. sau­lės ener­gi­ją, taip pat siek­da­mas su­tau­py­ti, Kli­ma­to kai­tos spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šo­mis sėk­min­gai įgy­ven­di­no pro­jek­tą „Sau­lės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mas Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, Že­mai­tės […]

Parašė:

 2018-09-25

„Pir­miau­sia no­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Cent­ra­li­zuo­to vi­daus au­di­to tar­ny­bai už at­lik­tą pa­tik­rą. Man pa­tin­ka, kai yra kont­ro­liuo­ja­ma ir tik­ri­na­ma“, – taip aš sa­kiau au­di­to va­do­vei Bi­ru­tei Ma­sai­tie­nei. Nes tik tik­ri­ni­mo me­tu ga­li pa­ma­ty­ti klai­das ir trū­ku­mus, gau­ti iš­sa­mius […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt