Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-10-09

Penk­ta­die­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai bei frak­ci­joms ir po­li­ti­nėms par­ti­joms ne­prik­lau­san­tis Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Ba­ce­vi­čius įtei­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Pet­rui Kui­zi­nui pa­si­ra­šy­tą koa­li­ci­nę su­tar­tį, pa­gal […]

Parašė:

 2018-10-09

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­jas UAB „Tel­šių van­de­nys“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo, pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų bei at­si­skai­to­mų­jų ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros ir var­to­to­jų ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gos ba­zi­nes kai­nas. In­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims van­duo brangs 0,15 Eur (nuo 1,96 […]

Parašė:

 2018-10-09

Spa­lio 4 die­ną „Tel­šių ŽI­NIOS“ su­lau­kė su­ne­ri­mu­sios mo­te­riš­kės skam­bu­čio. Tel­šiš­kė Da­nu­tė pra­šė kuo sku­biau pa­dė­ti su­ras­ti žmo­nes, ku­rie iš­gel­bė­tų į žve­jų va­lus įkliu­vu­sias gul­bes. Net du jau­nik­liai Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je įnir­tin­gai ko­vo­jo dėl sa­vo gy­vy­bės, no­rė­da­mi iš­si­va­duo­ti iš jų ko­jas […]

Parašė:

 2018-10-05

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ten­ki­no To­mo Ubar­to pra­šy­mą at­leis­ti jį iš ei­na­mų Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų. T. Ubar­tas va­do­vo kė­dę iš­kei­tė į geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jo eta­tą gim­na­zi­jo­je. Ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, ko­dėl priė­mė to­kį spren­di­mą, bu­vęs Ža­rė­nų „Mi­ni­jos“ […]

Parašė:

 2018-10-05

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus ir jų kel­to kan­di­da­to tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se To­mo Le­ka­vi­čiaus ke­liai iš­si­sky­rė. Ne­te­kę kan­di­da­to, vals­tie­čiai šiuo me­tu ieš­ko nau­jo, o T. Le­ka­vi­čius bu­ria žmo­nes ir ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na steig­ti vi­suo­me­ni­nį rin­ki­mų ko­mi­te­tą. „Ne­su­ta­po mū­sų […]

Parašė:

 2018-10-05

Rug­sė­jo 22 d. jau penk­tą kar­tą Tel­šiuo­se su­reng­ta as­me­ni­nio ir es­ta­fe­ti­nio bė­gi­mo šven­tė „Ju­dė­ki­me kar­tu 2018“ su šū­kiu „Da­ly­vauk bė­gi­me ir na­mo grįžk nau­jais „Asics“ bė­gi­mo ba­te­liais!“. Nors oras ne­le­pi­no tą die­ną ir bu­vo lie­tin­ga, vis­gi bė­gi­mo šven­tė įvy­ko su […]

Parašė:

 2018-10-05

Su dar­bi­niu vi­zi­tu į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­kę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai iš­va­žia­vo „ap­do­va­no­ti“ bau­da už tai, kad pa­li­ko sto­vė­ti au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je prie­šais Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ta­čiau už ma­ši­nos lan­go ne­pa­li­ko laik­ro­dė­lio. Šią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos […]

Parašė:

 2018-10-02

Nus­te­bo­te? Sa­ko­te, kad Ka­lė­doms dar ne lai­kas?! Su­tin­ka­me, gal dar šiek tiek ir anks­to­ka Di­džio­sioms me­tų šven­tėms, bet mū­sų nuo­tai­ka šian­dien kaip tik to­kia: spa­lio pir­mą die­ną laik­raš­tis „Tel­šių ŽI­NIOS“ mi­ni de­vy­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį, o drau­gys­tė su Ju­mis, mie­li skai­ty­to­jai, mums […]

Parašė:

 2018-10-02

Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė ir to­liau in­ten­sy­viai ruo­šia­si res­pub­li­ki­niam ren­gi­niui – Mo­ki­nių, mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­jai „Poe­to Vy­tau­to Ma­čer­nio li­ki­mo žvaigž­dės“ ir poe­to V. Ma­čer­nio pa­mink­lo ati­den­gi­mo iš­kil­mėms Tel­šiuo­se. Dar­bai pra­si­dė­jo – pie­ve­lė­je jau pa­sta­ty­tas po­sta­men­tas. Bend­ruo­me­nė lau­kia par­vežant Ma­čer­nio skulp­tū­rą ir […]

Parašė:

 2018-10-02

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Tel­šių ap­skri­ty­je Lo­re­ta Bag­do­na­vi­čie­nė krei­pė­si į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą bei Ta­ry­bos na­rius su rei­ka­la­vi­mu vyk­dy­ti LR vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, ku­ria­me reg­la­men­tuo­ja­ma, kad per du mė­ne­sius nuo me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­lei­di­mo iš pa­rei­gų die­nos Sa­vi­val­dy­bės […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt