Pirmas puslapis

Parašė:

 2018-08-10

Šim­tai Tel­šių ra­jo­no gy­ven­to­jų vis dar ri­kiuo­ja­si ei­lė­je so­cia­li­niam būs­tui gau­ti. Da­lis iš jų vil­ties, jog Sa­vi­val­dy­bė su­teiks sto­gą virš gal­vos, ne­pra­ran­da dau­giau kaip de­šimt me­tų. Ir nors ei­lė ju­da, ta­čiau Tel­šių ra­jo­ne esa­mas so­cia­li­nių bu­tų po­rei­kis to­li gra­žu nė­ra […]

Parašė:

 2018-08-10

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šie­met įsi­gi­jo 11 leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių DA­CIA DUS­TER. Vie­no au­to­mo­bi­lio kai­na – 15 197,60 Eur. Iš vi­so Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­nys mo­kes­čių mo­kė­to­jams kai­na­vo 167 173 Eur. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tės Skais­tės Sa­do­ny­tės […]

Parašė:

 2018-08-10

Dėl Lie­tu­vą už­plū­du­sių karš­čių Tel­šių Mas­čio eže­ro van­duo taip su­žy­dė­jo, kad dau­ge­liui vos pa­žvel­gus ne­ge­ra da­ro­si. Ki­tos bė­dos – gau­sy­bė ne­gy­vų žu­vų ir sklindantis baisus dvokas. Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ Daž­nas, pa­žvel­gęs į Mas­čio eže­ro van­de­nį, ne­sup­ran­ta, kas nu­ti­ko, gal pik­ta­da­riai taip […]

Parašė:

 2018-08-07

Be­maž ke­tu­ris mė­ne­sius trun­kan­ti ko­va dėl val­džios praė­ju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją. Neei­li­nio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš ei­na­mų pa­rei­gų at­leis­ti Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Ur­bo­nas. Ne­te­ku­siems vie­nų iš […]

Parašė:

 2018-08-07

Ra­šė­me apie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­skelb­tus po­li­ti­kų, pa­rei­gū­nų, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų, me­ro pa­ta­rė­jų 2017 me­tų me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų iš­ra­šų duo­me­nis. Šį kar­tą trum­pai ap­žvelg­si­me vie­šų­jų įstai­gų, ak­ci­nių bend­ro­vių, ku­rių stei­gė­ja ar da­li­nin­kė yra vals­ty­bė ar Sa­vi­val­dy­bė, va­do­vų ir jų […]

Parašė:

 2018-08-07

Pra­si­dė­jus neei­li­niam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, žo­džio pa­pra­šė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. Ra­jo­no va­do­vas vie­šai iš­sa­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mai pa­pirk­tų kon­ser­va­to­rių bal­sų: kad šie bal­suo­tų prieš so­cial­de­mok­ra­tų – Sau­liaus Ur­bo­no ir Kęs­tu­čio Gu­sa­ro­vo – at­lei­di­mą bei pa­lai­ky­tų […]

Parašė:

 2018-08-07

Ne­pai­sant gar­baus 90-ojo gim­ta­die­nio, tel­šiš­kė Bro­nė Vi­liu­šie­nė sa­vo na­muo­se ir kie­me su­ka­si kaip vi­jur­kas. Ypa­tin­go gim­ta­die­nio pro­ga su gė­lė­mis at­vy­ku­sius sve­čius – Tel­šių mies­to se­niū­ną Ka­zį Leč­kaus­ką ir bū­rį bu­vu­sių ko­le­gių, su ku­rio­mis dir­bo vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Mas­tis“ – mo­te­ris pa­si­ti­ko […]

Parašė:

 2018-08-03

Tel­šiai – gy­vas me­nų mies­tas, tu­ris­tus vi­lio­jan­tis iš­skir­ti­ne sa­vo ap­lin­ka, ma­žo­mis ar­chi­tek­tū­ros de­ta­lė­mis, api­pin­tas is­to­ri­jo­mis bei įvai­rio­mis le­gen­do­mis. Dar Že­mai­ti­jos sos­ti­nė sve­čius ste­bi­na ypa­tin­go­mis eis­mo są­ly­go­mis: san­kry­ža ties Ma­žą­ja baž­ny­tė­le, eis­mas ra­tu ties mies­to laik­ro­džiu, „iš­ma­nie­ji“ švie­so­fo­rai prie au­to­bu­sų sto­ties… […]

Parašė:

 2018-08-03

Ža­lio­sios gat­vės Tel­šiuo­se gy­ven­to­ja su­ne­ri­mo: šiais me­tais ra­jo­no va­do­vai bu­vo pa­ža­dė­ję, užuo­t nuo­lat lo­pę Ža­lią­ją gat­vę, ją kaip rei­kiant su­re­mon­tuo­ti ir tam rei­ka­lui dar ko­vo mė­ne­sį bu­vo nu­ma­tę 88 tūkst. eu­rų. Bet štai – va­sa­ra per­si­ri­to į ant­rą­ją pu­sę, o […]

Parašė:

 2018-08-03

Lie­pos 13 d. kul­tū­ros mi­nist­rė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son kar­tu su švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­re Jur­gi­ta Pet­raus­kie­ne pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, pa­tvir­ti­nan­tį Kul­tū­ros pa­so kon­cep­ci­ją. Skel­bia­mi kvie­ti­mai kul­tū­ros ir me­no įstai­goms, me­ni­nin­kams bei edu­ka­to­riams teik­ti pa­siū­ly­mus, ką įtrauk­ti į moks­lei­viams skir­tų kul­tū­ri­nių pa­slau­gų rin­ki­nį. […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Šiais metais rugsėjo 1 d. yra šeštadienis. Kada reikėtų daryti Rugsėjo 1-osios šventę ugdymo įstaigose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt