Pirmas puslapis

Parašė:

 2020-03-31

Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­ko­re­ga­vo mū­sų pla­nus ke­liau­ti. Daž­nas gal­vo­jo­me apie ato­sto­gas su trum­pes­nė­mis ar il­ges­nė­mis iš­vy­ko­mis po Lie­tu­vą ar sve­čias ša­lis. Ke­ti­ni­mus teks ati­dė­ti, bet ga­li­me pa­si­da­ly­ti anks­čiau pa­tir­tais įspū­džiais ir at­gai­vin­ti pa­ži­ni­mo per ke­lio­nes džiaugs­mą. Kvie­čia­me siųs­ti nuo­trau­kas iš bu­vu­sių ke­lio­nių […]

Parašė:

 2020-03-31

Redakcijoje nuolat skamba telefonas. Džiaugiamės, kad žmonės dalijasi su mumis savo rūpesčiais. Savaime suprantama, mes džiaugiamės dėl to, kad dalijasi, o ne dėl to, kad tų rūpesčių turi. Visų mintys užblokuotos koronaviruso grėsme – niekas nenori sirgti. Tik vieni labai […]

Parašė:

 2020-03-31

Paskutiniojo aplinkos ministro kvietimo atnaujinti daugiabučius metu (2019 m. rugpjūčio mėn.) buvo sulaukta 480 paraiškų iš Lietuvos gyventojų. Gautas paraiškas vertino Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), iš visų pateiktų projektų tinkamais pripažino 457 projektus. Planuojama, kad jų įgyvendinimo investicijų suma […]

Parašė:

 2020-03-28

Vakar rašėme, kad kovo 26-ąją į Regioninę Telšių ligoninę buvo atvežta moteris, kuri įtarė, kad galbūt serga koronavirusine infekcija. Gavus paimtų mėginių tyrimų rezultatus pranešama, kad moteriai liga nepatvirtinta. Telšiškė penktadienį buvo išleista namo. Tyrimų atsakymų ji laukė namuose. Apie […]

Parašė:

 2020-03-27

„Telšių ŽINIŲ“ redakciją pasiekė sunerimusių gyventojų laiškai. Telšiškiai klausia, ar iš tiesų Regioninėje Telšių ligoninėje gydoma koronavirusine infekcija serganti moteris. Domimasi, kodėl apie tai nėra informuojama visuomenė. Regioninės Telšių ligoninės direktorė Jovita Seiliuvienė patvirtino, kad vakar, kovo 26-ąją, greitosios medicinos […]

Parašė:

 2020-03-27

Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas šau­kia neei­li­nį Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, ku­rio me­tu bus svars­to­mas spren­di­mo pro­jek­tas dėl ra­jo­no biu­dže­to lė­šų per­skirs­ty­mo. Pla­nuo­ja­ma Re­gio­ni­nei Tel­šių li­go­ni­nei skir­ti 50 tūkst. Eur dviem dirb­ti­nės plau­čių ven­ti­lia­ci­jos apa­ra­tams įsi­gy­ti ir 94,3 […]

Parašė:

 2020-03-27

Ant­ra­die­nį Tel­šiuo­se pra­dė­jo veik­ti mo­bi­lu­sis punk­tas ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos la­bo­ra­to­ri­niams mė­gi­niams paim­ti. Pir­mą­ją die­ną iš­tir­ta tik 20 žmo­nių, re­gist­ra­ci­ja ki­tai die­nai vyk­dy­ta ne vi­są die­ną. Mo­bi­lio­jo punk­to veik­la ir re­gist­ra­ci­jos tvar­ka su­kė­lė iš Vo­kie­ti­jos grį­žu­siam gy­ven­to­jui klau­si­mų. Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ Ko­vo 24-ąją […]

Parašė:

 2020-03-27

Že­mai­ti­jos sos­ti­nė Tel­šiai ir ki­tas ne ma­žiau kul­tū­riš­kai svar­bus mies­tas Plun­gė šian­dien pa­ma­žu kei­čia­si: mies­tuo­se ga­li­ma pa­ma­ty­ti vis dau­giau mo­der­ni­zuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų. Ne­re­tai cent­ri­nė lo­ka­ci­ja tam­pa vie­na iš pa­ska­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams im­tis būs­to re­no­va­ci­jos, ta­čiau nau­da nė­ra vien­pu­sė – dėl […]

Parašė:

 2020-03-27

Ug­dant mo­ki­nių gam­tos moks­lų, tech­no­lo­gi­nį ir in­ži­ne­ri­nį raš­tin­gu­mą, sep­ty­niuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Tel­šiuo­se, Aly­tu­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Pa­ne­vė­žy­je, Šiau­liuo­se, Tau­ra­gė­je, Ute­no­je – yra ku­ria­mi re­gio­ni­niai STEAM at­vi­ros priei­gos cent­rai. Telšiuose toks centras steigiamas „Džiugo“ gimnazijos patalpose.  Kas tai yra STEAM? STEAM trum­pi­nys […]

Parašė:

 2020-03-26

Paaiškėjo koronavirusu užsikrėtusio antrojo telšiškio maršrutas.  Atvejis nustatytas 2020 03 25 Telšių r. savivaldybės mobiliame punkte.  Maršrutas:  1. Dalyvavo kovo 14 d. pobūvyje, kavinėje UAB „Atostogų parkas“ (nuo 16 val. iki 22 val.). 2. Lankėsi kovo 16 d. Telšių prekybos […]

http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Telšiuose užfiksuotas pirmasis koronaviruso atvejis. Ar turite pakankamai žinių kaip to išvengti?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt