Teminiai puslapiai

Parašė:

 2020-08-28

Žemaičių muziejuje „Alka“ išsaugotame Platelių dvaro archyve, susijusiame su prancūzų kilmės grafų Šuazelių-Gufjė (pranc. – de Choiseul-Gouffier) šeima, valdžiusia Platelius nuo XIX amžiaus pradžios iki 1940 metų, išliko ne viena unikali kolekcija. Vienas retesnių rinkinių – stereoskopinės fotografijos. Kiekviename dvare […]

Parašė:

 2020-08-28

Rugpjūčio 28 dieną Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesorius, garsus skulptorius, medalininkas, tapytojas Romualdas Inčirauskas mini 70 metų sukaktį. Vienas žymiausių metalo menininkų Lietuvoje žvelgdamas į prabėgusius metus ir nuveiktus darbus teigia, jog visi jo darbai yra brangūs – išgyventi […]

Parašė:

 2020-08-25

Šią savaitę Telšių rajono savivaldybės tarybai bus teikiamas svarstyti sprendimo projektas, kuriuo perskirstomos šiemet vietinės reikšmės kelių priežiūrai skirtos lėšos. „Sprendimas parengtas atsižvelgiant į gautus papildomus asignavimus iš LR susisiekimo ministerijos ir šiuo metu atliktas viešųjų pirkimų procedūras darbams įsigyti, […]

Parašė:

 2020-08-21

Kitą savaitę vyksiančiame Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikų bus prašoma pritarti įgyvendinti nemažai naujų projektų. Tarybos nariams pritarus, Savivaldybė teiks paraiškas finansavimui gauti. Apie tai, kokius naujus projektus ketinama teikti, kokie jau įgyvendinti arba įgyvendinami, klausėme Telšių rajono […]

Parašė:

 2020-08-21

Palaidais plaukais, basomis kojomis, draugų ir bendraminčių būryje atšvęsta gamtos ir derliaus brandos šventė – Žolinė. Šventė Biržuvėnų dvaro sodyboje tarsi lengvas atodūsis po sunkių vasaros darbų subūrė Luokės seniūnijos bendruomenę, svečius, rėmėjus ir žiūrovus dalytis, džiaugtis, bendrauti, viešėti artimų […]

Parašė:

 2020-08-14

Šie­met Tel­šių ra­jo­ne bran­dos eg­za­mi­nus iš vi­so lai­kė 374 abi­tu­rien­tai. 16 jau­nuo­lių iš vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ga­vo šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus. Tai – vie­nu šim­tu­ku dau­giau nei praė­ju­siais me­tais. Ge­riau­siai Tel­šių ra­jo­no abi­tu­rien­tai iš­lai­kė ang­lų kal­bos vals­ty­bi­nį bran­dos eg­za­mi­ną – net […]

Parašė:

 2020-08-11

Lie­pos 23 die­ną Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko dvie­jų pa­ro­dų ati­da­ry­mas, su­si­ti­ki­mas su tel­šiš­kiu poe­tu, ta­py­to­ju, me­da­lių kū­rė­ju Gvi­du La­ta­ku ir fo­to­me­ni­nin­ku Pet­ru Vai­čiu­liu. Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ Su­si­rin­ku­sie­siems neei­li­nes as­me­ny­bes pri­sta­tė li­te­ra­tė Ie­va Si­gi­ta Nag­lie­nė ir ren­gi­nį pra­dė­jo G. La­ta­ko […]

Parašė:

 2020-08-11

Bal­to­ji mo­kyk­la – Tel­šių Že­mai­tės gim­na­zi­ja kas­met pa­ly­di į pa­sau­lį šim­tą, kar­tais dau­giau ar šiek tiek ma­žiau gra­žiau­sių, šau­niau­sių ir ga­biau­sių mū­sų kraš­to jau­nuo­lių ir mer­gi­nų. Tai mū­sų mo­kyk­los do­va­na Že­mai­ti­jai, Lie­tu­vai, pa­sau­liui. La­bai ma­lo­nu, kad at­si­ran­da to­kių, ku­rie ne­pa­mirš­ta […]

Parašė:

 2020-08-07

Kaskart, kai liepos paskutinįjį savaitgalį Klaipėda prisipildo jūrinio šurmulio, reiškia, kad mieste vyksta tradicinė Jūros šventė. Šiemetinės Jūros šventės kodas „Pasimatymai su vėju“ prilygsta dovanai, kuri suteikė mums galimybę švęsti ir susitikti: gal neapsikabinti, bet bent pamojuoti ir pamatyti vienas […]

Parašė:

 2020-08-07

„Poezijos pavasario“ renginio išvakarėse „Telšių ŽINIOS“ kalbina telšiškę, visiems puikiai pažįstamą poetiškos sielos moterį, literatūros žinovę Ievą Sigitą Naglienę. Poetė atvirauja, jog jai visada giedriau kalbėti apie kitus, nei pasakoti apie save. Aurelija SERVIENĖ – Papasakokite apie save. Kur Jūsų […]

- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip vertinate karantino sąlygomis mokymą/mokymąsi Telšių rajone?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt