Meras žėrė įtarimus dėl konservatorių balsų skaidrumo

Parašė:  2018-08-07

Pra­si­dė­jus neei­li­niam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, žo­džio pa­pra­šė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Pet­ras Kui­zi­nas. Ra­jo­no va­do­vas vie­šai iš­sa­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mai pa­pirk­tų kon­ser­va­to­rių bal­sų: kad šie bal­suo­tų prieš so­cial­de­mok­ra­tų – Sau­liaus Ur­bo­no ir Kęs­tu­čio Gu­sa­ro­vo – at­lei­di­mą bei pa­lai­ky­tų spren­di­mą at­leis­ti Dar­bo par­ti­jai pri­klau­san­čius Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus Kęs­tu­tį Ang­lic­ką ir Ri­man­tą Žeb­raus­ką. Sa­vo kal­bo­je me­ras ne kar­tą pa­brė­žė, kad jo pra­ne­ši­mas grįs­tas įta­ri­mais, o ne kal­ti­ni­mais.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Me­ro pra­ne­ši­mas
„Pas­ta­rų­jų mė­ne­sių įvy­kiai su­kė­lė su­maiš­tį ne tik po­li­ti­ko­je, bet ir vi­sa­me ra­jo­ne. Po­rei­kis at­sta­ty­din­ti po­li­ti­nį ir, drįs­tu teig­ti, pro­fe­si­nį pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­du­sį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių (Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Sau­lių Ur­bo­ną, – red.) są­ly­go­jo šian­die­ni­nį po­sė­dį, ku­rio nie­kaip ki­taip ne­pa­va­din­si kaip kerš­to ak­ci­ja, – pra­dė­da­mas kal­bą sa­kė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas. – Ne kar­tą esu mi­nė­jęs, pa­si­kar­to­siu ir šian­dien – so­cial­de­mok­ra­tus aš ir to­liau re­giu kaip sa­vo par­tne­rius, su ku­riais ga­liu ir no­riu dirb­ti. Vi­sa pro­ble­ma sly­pė­jo ir te­bes­ly­pi vie­na­me žmo­gu­je, o ne vi­sa­me Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tų sky­riu­je.
Ne­tin­ka­mai be­siel­gian­tis žmo­gus pri­va­lo su­pras­ti, kad pro­ble­ma sly­pi bū­tent ja­me. Ne ma­ny­je, kaip ne kar­tą ban­dė įteig­ti ki­tiems.
Sa­vo nuo­mo­nės dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus aš ne­kei­siu, o pa­sta­rie­ji įvy­kiai tik pa­tvir­ti­no, kad bu­vau tei­sus, siek­da­mas at­sta­ty­din­ti šį as­me­nį iš uži­ma­mų pa­rei­gų.
Ta­ry­bos na­rių dė­ka Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius iš­sau­go­jo pa­rei­gas ir ga­li­mai už šią pa­slau­gą tiems Ta­ry­bos na­riams, jų po­li­ti­nės ar as­me­ni­nės ap­lin­kos žmo­nėms at­si­ly­gi­no biu­dže­ti­niais už­sa­ky­mais. Pab­rė­žiu – tai, ką da­bar esu tvir­tai pa­si­ry­žęs at­skleis­ti, yra ne kal­ti­ni­mai, o įta­ri­mai.
Vie­nas iš čia esan­čių Ta­ry­bos na­rių, pri­klau­san­čių kon­ser­va­to­rių par­ti­jai, va­do­vau­ja sta­ty­bi­nei bend­ro­vei. Po­sė­dis dėl S. Ur­bo­no at­sta­ty­di­ni­mo vy­ko ge­gu­žės 15 die­ną, o jau ge­gu­žės 23 d. ši bend­ro­vė ga­vo pir­mą­jį už­sa­ky­mą šiais me­tais – per 11 000 Eur. Vien per ke­tu­rias ge­gu­žės mė­ne­sio die­nas šio kon­ser­va­to­riaus va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ga­vo už­sa­ky­mų be­maž už 20 000 Eur. Fak­tas, jog per vi­sus 2017-uo­sius ši bend­ro­vė bu­vo ga­vu­si tiek už­sa­ky­mų, kiek maž­daug vien per šių me­tų ge­gu­žę, ke­lia įta­ri­mų, jog už pa­lan­kų bal­są, gau­tą iš Ta­ry­bos na­rio, ga­li­mai bu­vo at­si­ly­gin­ta mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šo­mis.
Tai – dar ne vis­kas. Ta pa­ti si­tua­ci­ja ir su ki­to­mis kon­ser­va­to­rių val­do­mo­mis įmo­nė­mis. Ki­ta kon­ser­va­to­riaus val­do­ma bend­ro­vė 2017 m. tu­rė­jo tik 1 už­sa­ky­mą, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šie­met nuo ge­gu­žės mė­ne­sio – jau 5 už­sa­ky­mus už maž­daug 100 000 Eur. Sa­ky­si­te, kad ir vėl su­ta­pi­mas?
Tre­čio­ji kon­ser­va­to­riaus val­do­ma bend­ro­vė už­sa­ky­mus taip pat pra­dė­jo gau­ti bū­tent nuo šių me­tų ge­gu­žės, vien per ge­gu­žę už­sa­ky­mų – dau­giau nei už 20 000 Eur.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, nuo ge­gu­žės mė­ne­sio kon­ser­va­to­rių val­do­mos įmo­nės ga­lė­jo gau­ti apie treč­da­lį vi­sų vyk­dy­tų pir­ki­mų. Di­džio­ji da­lis – ma­žos ver­tės, ku­riems ne­rei­kia skelb­ti kon­kur­so, pa­kan­ka pa­siū­ly­mą iš­siųs­ti tik vie­nam tie­kė­jui.
Štai čia Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius vėl nu­mes­tų an­tį, kad nė­ra at­sa­kin­gas už vie­šuo­sius pir­ki­mus. Tie, ku­rie dir­ba Sa­vi­val­dy­bė­je, aiš­kiai ma­to kles­tin­čią di­rek­to­riaus vien­val­dys­tę, kai pa­va­duo­to­jai nė­ra įtrau­kia­mi į spren­di­mų priė­mi­mą, o, be ki­ta ko, Vie­šų­jų pir­ki­mų po­sky­riui va­do­vau­ja ir ja­me dir­ba bū­tent so­cial­de­mok­ra­tai. Ne pa­slap­tis ir tai, jog šį po­sky­rį ku­ruo­ja Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tų pir­mi­nin­kas, uži­man­tis Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.
Kie­no spren­di­mu ir lie­pi­mu bū­tent kon­ser­va­to­rių val­do­moms bend­ro­vėms pa­gau­sė­jo už­sa­ky­mų, ne­su­dė­tin­ga su­pras­ti – pa­kan­ka po­li­tiš­kai pa­žiū­rė­ti, ko­kia par­ti­ja kar­tu su so­cial­de­mok­ra­tais ini­ci­ja­vo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų, pri­klau­san­čių Dar­bo par­ti­jai, at­lei­di­mą. Jei už­sa­ky­mus bū­tų „pa­rū­pi­nę“ dar­bie­čiai, kon­ser­va­to­riai, kaip vi­siems aki­vaiz­du, bū­tų jų pu­sė­je.
Tai – dar ne vi­si fak­tai, ke­lian­tys įta­ri­mų, jog už di­rek­to­riui pa­lan­kų bal­są ga­li­mai bu­vo at­si­ly­gin­ta biu­dže­ti­niais už­sa­ky­mais. Pir­ma­sis ir kol kas vie­nin­te­lis už­sa­ky­mas tam tik­rai įmo­nei skir­tas šių me­tų bir­že­lį – už 9 440 Eur. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ši įmo­nė bu­vo įsteig­ta tik šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį, įmo­nė­je dir­ba tik du dar­buo­to­jai. Sa­ky­si­te, jog ir vėl su­ta­pi­mas, bet šiai bend­ro­vei va­do­vau­ja Ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus bend­ra­pa­var­dis – Ma­rius Ser­va.
Aš vi­sa­da pa­lai­kau ra­jo­no vers­li­nin­kus ir esu už są­ži­nin­gą kon­ku­ren­ci­ją tiek po­li­ti­ko­je, tiek vers­le. Ta­čiau iš­var­din­ti fak­tai ke­lia dve­jo­nių dėl tam tik­rų as­me­nų ne po­li­ti­nio, o tur­ti­nio suin­te­re­suo­tu­mo priim­ti tam tik­riems va­do­vams nau­din­gą spren­di­mą šios die­nos Ta­ry­bo­je.
Dar vie­nas pa­vyz­dys – kon­ser­va­to­riaus val­do­ma įmo­nė, ku­ri vie­nin­te­lė ga­vo pa­siū­ly­mą re­mon­tuo­ti mies­to cent­re esan­tį ob­jek­tą, pa­ti neat­li­ko dar­bų, o pa­sam­dė su­bran­go­vą už ma­žes­nę su­mą. Tai ke­lia įta­ri­mų, ar dar­bų pa­skirs­ty­mas po ban­dy­mų at­sta­ty­din­ti Sau­lių Ur­bo­ną vyks­ta skaid­riai – gal ver­tė­jo ap­klaus­ti bent ke­lias įmo­nes ir dar­bus skir­ti siū­lan­čiai ma­žes­nę kai­ną?
Pa­na­šių fak­tų ga­lė­čiau iš­var­din­ti ir dau­giau, bet iš­va­da aiš­ki – bū­tent tos po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vai, ku­rie ga­vo dau­giau nei įpras­ta už­sa­ky­mų, vie­šai ro­do pa­lan­ku­mą ir jun­gia­si į nau­ją da­ri­nį su so­cial­de­mok­ra­tais.
Man, kaip tie­sio­giai gy­ven­to­jų iš­rink­tam me­rui, šie fak­tai ke­lia įta­ri­mų bū­tent dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus veiks­mų ati­tik­ties įsta­ty­mams at­lie­kant tie­sio­gi­nes pa­rei­gas. Klau­si­mas: ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės lė­šos ati­te­ko bū­tent Ta­ry­bos na­rių ar jų ap­lin­kos as­me­nų val­do­moms bend­ro­vėms?“
Pa­siū­lė nu­si­ša­lin­ti nuo bal­sa­vi­mo
Baig­da­mas kal­bą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras P. Kui­zi­nas pa­brė­žė, jog Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos išaiš­ki­ni­mas dėl in­te­re­sų konf­lik­to yra la­bai pa­pras­tas: spren­di­mas plius pri­va­tus in­te­re­sas – ly­gu in­te­re­sų konf­lik­tas. To­dėl pri­myg­ti­nai nuo bal­sa­vi­mo pa­siū­lė nu­si­ša­lin­ti Ta­ry­bos na­riams kon­ser­va­to­riams Man­tui Ser­vai ir Juo­zui But­ke­vi­čiui: „Man­tui Ser­vai siū­lau nu­si­ša­lin­ti nuo bal­sa­vi­mų dėl di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jų, nes jis yra ga­vęs pa­siū­ly­mą užim­ti vie­no iš jų pa­rei­gas. Taip pat, sie­kiant iš­sklai­dy­ti vi­suo­me­nė­je ky­lan­čias dve­jo­nes, jog bū­tent dėl so­cial­de­mok­ra­tų ga­li­mos įta­kos Jū­sų gi­mi­nai­čiui bu­vo skir­tas sta­ty­bos dar­bų už­sa­ky­mas, re­ko­men­duo­ju jums nu­si­ša­lin­ti ir nuo so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro pa­va­duo­to­jo ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus – at­lei­di­mo. Spren­di­mą dėl vi­ce­me­ro, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir jo pa­va­duo­to­jų nu­ša­li­ni­mo šian­dien tu­ri priim­ti ir Ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius J. But­ke­vi­čius, ku­rio bend­ro­vei bū­tent nuo to lai­ko­tar­pio, kai bu­vo bal­suo­ja­ma už S. Ur­bo­no at­lei­di­mą, pa­gau­sė­jo už­sa­ky­mų. Man, kaip tie­sio­giai gy­ven­to­jų iš­rink­tam me­rui, taip pat ir vi­suo­me­nei, ky­la pa­grįs­tų dve­jo­nių, jog dėl pri­va­taus in­te­re­so – tur­ti­nio suin­te­re­suo­tu­mo – J. But­ke­vi­čius ne­ga­li iš­lik­ti ob­jek­ty­vus ir ne­ša­liš­kas.“
M. Ser­va: „Pra­ne­ši­mas – me­ro kerš­tas kon­ser­va­to­riams“
Po me­ro pra­ne­ši­mo klau­si­mų ki­lo Ta­ry­bos na­riui Al­gir­dui Ba­ce­vi­čiui. Šis P. Kui­zi­no klau­sė, ko­dėl dis­po­nuo­da­mas to­kia in­for­ma­ci­ja, at­sklei­džian­čia ga­li­mai ko­rup­ci­nę veik­lą, ra­jo­no va­do­vas ne­si­krei­pė į pro­ku­ra­tū­rą, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą ir pan. „Aš sa­vo pra­ne­ši­me ne­sa­kiau, kad to ne­pa­da­ry­siu“, – at­sa­kė me­ras.
„Ma­lo­nu, kad iš­nag­ri­nė­jo­te ma­no įmo­nė­lės rei­ka­lus, – į ra­jo­no va­do­vo pra­ne­ši­mą su­rea­ga­vo kon­ser­va­to­rius J. But­ke­vi­čius. – Ta įmo­nė­lė vei­kia 22 me­tus ir vi­są tą lai­ką ji tu­rė­da­vo ma­žų už­sa­ky­mų Tel­šių ra­jo­ne. Taip pat ir šie­met. Jie gau­ti pa­gal įsta­ty­mi­nę tvar­ką. Nei ma­nęs di­rek­to­rius (S. Ur­bo­nas, – red.) pra­šė pa­dė­ti, nei ža­dė­jo pa­ra­mą. To­kius da­ly­kus ga­li­ma įvai­riai iš­ve­džio­ti: tel­šiš­kių tar­pe kiek­vie­nas ra­si­me gi­mi­nai­čių, ar­ti­mų žmo­nių, dėl ku­rių ga­lė­tų kil­ti kaž­ko­kios min­tys. Ne­la­bai sma­gu man klau­sy­tis to­kių da­ly­kų, nes taip nė­ra.“
Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Ur­bo­nas taip pat iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Esą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­gal pa­tvir­tin­tą biu­dže­tą per­ka dau­gy­bę sta­ty­bos dar­bų, ku­rių bend­ra ver­tė sie­kia de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų. Da­lis iš jų – ma­žos ver­tės, nes sie­kia­ma, jog dar­bai bū­tų pa­da­ry­ti ope­ra­ty­viai. „Di­die­ji pir­ki­mai už­trun­ka la­bai il­gai. Kar­tais me­tus, – tei­gė S. Ur­bo­nas. – O dėl iš­var­din­tų įmo­nių – nei vie­nos iš jų ne­pra­šiau pa­teik­ti sa­vo ge­nea­lo­gi­nio me­džio. In­terp­re­ta­ci­jos ne­vi­siš­kai tin­ka­mos ir neat­ro­do so­li­džiai. Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­muo­se – kiek bu­vo tik­rin­ta tam tik­rų tar­ny­bų – nie­ka­da ne­ra­do jo­kių nu­si­žen­gi­mų. Vis­kas at­lie­ka­ma pa­gal įsta­ty­mo rai­dę. O jei­gu pir­ki­mus su­gru­puo­tu­me pa­gal par­ti­jų są­ra­šus – tik­rai pa­ma­ty­si­te ga­nė­ti­nai įdo­mių da­ly­kų. Ir tik­rai, me­re, ne jū­sų nau­dai.“
Į me­ro pra­ne­ši­mą su­rea­ga­vo ir kon­ser­va­to­rius M. Ser­va. „Prieš svai­dan­tis to­kiais kal­ti­ni­mais, o aš tai va­di­nu kal­ti­ni­mais, rei­kė­tų ge­rai su­pras­ti įsta­ty­mus, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys. – Žmo­gui ta­pus Ta­ry­bos na­riu, jo vi­sa gi­mi­nė – žmo­na, bro­liai, se­se­rys – ne­pri­va­lo tap­ti Dar­bo bir­žos klien­tais ir bū­ti be­dar­biais. Jū­sų mi­ni­mas ma­no to­li­mas gi­mi­nai­tis vi­siš­kai ne­su­si­jęs su ma­no, kaip Ta­ry­bos na­rio, veik­la. To­kie pa­reiš­ki­mai šo­ki­ruo­ja… Ta­čiau pri­si­mi­nus jū­sų siū­ly­mus mū­sų frak­ci­jai ir kad mes ne­su­ti­ko­me su Dar­bo par­ti­ja ei­ti kar­tu į dau­gu­mą – to­kį pra­ne­ši­mą ver­ti­nu kaip jū­sų kerš­tą kon­ser­va­to­riams.“
Apie ko­kias kon­ser­va­to­rių val­do­mas įmo­nes me­ras sa­vo pra­ne­ši­me kal­bė­jo?
Pir­miau­sia akys kryps­ta į kon­ser­va­to­riaus J. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mą UAB „Les­te­ma“. Ši bend­ro­vė per ge­gu­žės mė­ne­sį iš Sa­vi­val­dy­bės ga­vo net ke­tu­ris už­sa­ky­mus: Rai­nių mo­kyk­los tvo­ros įren­gi­mo dar­bams (11 168 Eur), pa­vė­si­nėms – ro­ton­doms per­da­žy­ti Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je (6 984 Eur), lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ tvo­ros įren­gi­mo dar­bams (11 969 Eur) ir mies­to laik­ro­džio bokš­to ir fon­ta­no re­mon­tui (7 381 Eur). Iki tol UAB „Les­te­ma“ iš Sa­vi­val­dy­bės šie­met ne­bu­vo ga­vu­si nė vie­no už­sa­ky­mo.
Ki­ta me­ro mi­ni­ma įmo­nė su­si­ju­si su Ta­ry­bos na­rio M. Ser­vos gi­mi­ne – UAB „Mars­ta­ta“. Jai va­do­vau­ja Man­to Ser­vos pusb­ro­lis Ma­rius Ser­va. Įmo­nė šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį ga­vo 9 444 Eur už­sa­ky­mą Eže­ro g. esan­čio šlai­to su­tvir­ti­ni­mo dar­bams. Įdo­mi de­ta­lė: UAB „Mars­ta­ta“ 2018 m. ge­gu­žės 15 d. dek­la­ra­vo tu­rin­ti tik vie­ną dar­buo­to­ją.
Li­ku­sių dvie­jų ga­li­mai Sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mais pa­ma­lo­nin­tų kon­ser­va­to­rių įmo­nių P. Kui­zi­nas tie­sio­giai neį­var­di­jo. Ta­čiau iš pra­ne­ši­me pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos – „Ki­ta kon­ser­va­to­riaus val­do­ma bend­ro­vė 2017 m. tu­rė­jo tik 1 už­sa­ky­mą, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šie­met nuo ge­gu­žės mė­ne­sio – jau 5 už­sa­ky­mus už maž­daug 100 000 Eur“ ir „Kon­ser­va­to­riaus val­do­ma bend­ro­vė už­sa­ky­mus taip pat pra­dė­jo gau­ti bū­tent nuo šių me­tų ge­gu­žės, vien per ge­gu­žę už­sa­ky­mų dau­giau nei už 20 000 Eur“ – bei vykdytų mažos vertės pirkimų sąrašo ga­li­ma iden­ti­fi­kuo­ti UAB „Ar­jo“ ir UAB „Tel­šių gelž­be­to­nis“. Vėliau meras „Telšių ŽINIOMS“ pripažino, jog būtent apie šias įmones savo pranešime ir kalbėjo.
UAB „Ar­jo“ va­do­vau­ja Al­gir­das Le­va­naus­kas, ku­rį 2015 m. vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai bu­vo de­le­ga­vę į rin­ki­mų ste­bė­to­jus.
Nuo ge­gu­žės mė­ne­sio iki lie­pos pra­džios UAB „Ar­jo“ iš Sa­vi­val­dy­bės su­lau­kė 5 už­sa­ky­mų: Vieš­vė­nų se­niū­ni­jos pa­tal­pų re­mon­to dar­bams (7 433 Eur), Luo­kės se­niū­ni­jos pa­tal­pų re­mon­to dar­bams (3 811 Eur), pro­jek­to „Tel­šių Vin­cen­to Bo­ri­se­vi­čiaus gim­na­zi­jos pa­sta­to ir pa­tal­pų mo­der­ni­za­vi­mas“ pro­jek­ti­nei do­ku­men­ta­ci­jai pa­reng­ti ir ran­gos dar­bams (72 233 Eur), Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jos pa­tal­pų re­mon­to dar­bams (6 694 Eur), pa­tal­poms, esan­čioms Ge­di­mi­no g. 17, pri­tai­ky­ti Tel­šių so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­rui (45 827 Eur). Per­nai įmo­nė iš Sa­vi­val­dy­bės bu­vo ga­vu­si tik vie­ną už­sa­ky­mą.
UAB „Tel­šių gelž­be­to­nis“ sta­ty­bos di­rek­to­rius Min­dau­gas Šim­kus 2015 m. bu­vo iš­kel­tas ant­ru nu­me­riu Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą są­ra­še. Be­je, UAB „Tel­šių gelž­be­to­nis“ va­do­vas yra M. Šim­kaus bend­ra­pa­var­dis – Ge­du­tis Šim­kus.
Per šiuos me­tus UAB „Tel­šių gelž­be­to­nis“ iš Sa­vi­val­dy­bės ga­vo ke­tu­ris už­sa­ky­mus. Ir vi­sos su­tar­tys su­da­ry­tos ge­gu­žės mė­ne­sį: Ža­rė­nų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to fa­sa­do re­mon­tui (3 835 Eur), lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ me­ta­li­niams ir ki­tiems nea­ti­tin­kan­tiems rei­ka­la­vi­mų kie­mo įren­gi­niams de­mon­tuo­ti (4 428 Eur), lop­še­lio-dar­že­lio „Mas­tis“ tvo­ros įren­gi­mo dar­bams (9 317 Eur), Upy­nos se­niū­ni­jos pa­tal­pų re­mon­to dar­bams (5 916 Eur).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Julius parašė:

    idomu kaip butkeviciaus lestemoje dirbantys tik du žmones gali isisavinti tas lėšas.

  2. Juliui parašė:

    O kam įsisavinti Lestemoje? Šiame straipsnyje yra toks sakinys: …..„pa­ti neat­li­ko dar­bų, o pa­sam­dė su­bran­go­vą už ma­žes­nę su­mą“.

  3. Žmogus parašė:

    čia gal paprastesnis variantas dėl tų viešųjų pirkimų: komisijos pirmininkas juk gerb. K. Anglickas, juk jo iniciatyva galėjo, matomai, būti vykdomos protekcijos, o paskui, kaip niekur nieko, kaip visada, „aš nė prie ko“, direktorius kaltas, jis parašą deda visur, deja. Juk tos žarijos svetimom rankom žarstomos ohoho kiek metų. Ir kas to nežino, pons Dievs ir tas žino.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ką darote su naudotais, nereikalingais tapusiais daiktais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
http://argus.lt/lt/autonominiai-dumu-detektoriai
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt