Žole apaugusi bu­vu­si Jau­ni­mo mo­kyk­la pavirto landyne

Parašė:  2018-09-28

Tel­šiuo­se, Lakš­tin­ga­lų g. 8, bu­vu­si Jau­ni­mo mo­kyk­la ta­po vai­duok­liu. Net dve­jus me­tus ne­pjau­to­se pie­vo­se knibž­da ne tik er­kės, bet, kaip skun­džia­si gy­ven­to­jai, ty­ko nu­si­kal­tė­liai. Ta­čiau, kaip su­tar­ti­nai tei­gė Tel­šių mies­to se­niū­nas Ka­zys Leč­kaus­kas, se­niū­ni­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Hen­ri­kas Ado­mai­tis ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Stir­bys, tai, pa­si­ro­do, nė­ra jo­kia blo­gy­bė.
Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Už­pul­di­nė­ja­mi žmo­nės
Į Re­dak­ci­ją krei­pė­si mo­te­ris, ku­ri pa­pa­sa­ko­jo šiur­pią is­to­ri­ją. Su­te­mus, apie 21 val., ei­nant pro bu­vu­sios Jau­ni­mo mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją, už­pul­tas 45 me­tų vy­riš­kis.
Pa­sak mo­ters, už­puo­li­kai tren­kė vy­rui į gal­vą, nuo smū­gio jis par­kri­to ant že­mės. Iš­gir­dęs, kaip nu­si­kal­tė­liai ta­ria­si iš­kraus­ty­ti ki­še­nes, už­pul­ta­sis tar­si pra­bu­do iš sap­no ir stai­ga pa­šo­kęs pa­bė­go nuo už­puo­li­kų.
Tel­šiš­kė pik­ti­no­si, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­pa­kan­ka­mai rū­pi­na­si sa­vo tur­tu.
„Bai­su praei­ti pro ap­leis­tus ar­do­mus pa­sta­tus, te­ri­to­ri­ja apau­gu­si žo­lė­mis – aki­vaiz­du, kad at­sa­kin­giems Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams nė mo­tais šio ob­jek­to prie­žiū­ra“, – aiš­ki­no mo­te­ris.
Anot pa­šne­ko­vės, pa­sta­to vai­duok­lio te­ri­to­ri­jo­je ren­ka­si nu­si­kal­tė­liai, šį kar­tą už­pul­tas suau­gęs žmo­gus, ki­tą­kart jie ga­li pa­ty­ko­ti ne­ga­lė­sian­čio ap­si­gin­ti vai­ko.
Nu­vy­kę į vie­tą, iš tik­rų­jų ap­ti­ko­me bai­sų vaiz­dą: žo­ly­nai se­niai ne­ma­tę dal­gio; nors už­kal­ti pa­sta­to lan­gai ir du­rys, ta­čiau išar­dy­ta sie­na, pro ku­rią be var­go pa­ten­ka tie, kam įdo­miau trai­nio­tis po ap­leis­tus pa­sta­tus, nei sė­dė­ti šil­tuo­se sa­vo na­muo­se; ap­ra­ši­nė­tos sie­nos; ant­ra­ja­me aukš­te iš­kul­tas lan­gas…
Prie­šais Sa­vi­val­dy­bės val­do­mą pa­sta­tą vai­duok­lį, ant­ro­je gat­vės pu­sė­je, vei­kia Tel­šių „Sau­lė­te­kio“ pra­di­nė mo­kyk­la. To­kia kai­my­nys­tė var­gu ar į nau­dą au­gan­čiai jau­na­jai kar­tai.
Sa­vi­val­dy­bė at­si­tvė­rė ty­los sie­na
Apie pa­si­bai­sė­ti­ną bu­vu­sios Jau­ni­mo mo­kyk­los pa­dė­tį pra­ne­šė­me Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, pra­šy­da­mi pa­ko­men­tuo­ti, ko­dėl ne­si­rū­pi­na sa­vo ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Ta­čiau, ma­tyt, to­mis die­no­mis Sa­vi­val­dy­bė gy­ve­no STT karš­ti­nės nuo­tai­ko­mis, ir klau­si­mai kaž­kur pa­si­me­tė.
Elekt­ro­ni­nis laiš­kas su klau­si­mais bu­vo iš­siųs­tas Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­jai spe­cia­lis­tei (vie­šų­jų ry­šių) Skais­tei Sa­do­ny­tei, tad ne­su­lau­kiant at­sa­ky­mų te­ko pri­min­ti apie pa­rei­gą. Var­gais ne­ga­lais at­sa­ky­mas gau­tas, de­ja, to­li gra­žu ne į vi­sus klau­si­mus.
„Mi­ni­mas pa­sta­tas sta­ty­tas 1983 me­tais. Že­mės skly­pas – 0,8196 ha.
Šiam pa­sta­tui par­duo­ti bu­vo skelb­ti 6 auk­cio­nai, no­rin­čių­jų pirk­ti neat­si­ra­do.
Pas­ta­to kor­pu­se pla­nuo­ja­ma įsteig­ti sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mus, ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti dar­bus“, – in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bė­je už vie­šuo­sius ry­šius at­sa­kin­ga S. Sa­do­ny­tė.
Apie Sa­vi­val­dy­bės ne­vyk­do­mą pa­rei­gą – už­tik­rin­ti te­ri­to­ri­jo­je tvar­ką ir šva­rą – at­sa­ky­me nė­ra jo­kios užuo­mi­nos.
Pas­lap­tis, kas lie­pė ne­pjau­ti žo­lės
Ka­dan­gi Tel­šių se­niū­nas K. Leč­kaus­kas ato­sto­gau­ja, de­da­me vi­sas vil­tis į Se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sią­jį spe­cia­lis­tą Hen­ri­ką Ado­mai­tį.
Jis pri­pa­ži­no ži­nan­tis apie ve­šan­čias džiung­les bu­vu­sios Jau­ni­mo mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je. Jo tei­gi­mu, žo­lė ne­pjau­na­ma… dve­jus me­tus!
Įdo­mu, ko­dėl vie­ti­nė val­džia ne­si­rū­pi­na sa­vo tur­tu? „Ga­vau įsa­ky­mą ne­pjau­ti, tu­ri­me svar­bes­nių da­ly­kų – aikš­tės, skve­rai…“ – paaiš­ki­no se­niū­ni­jos dar­buo­to­jas.
Ban­dy­mas su­ži­no­ti, kas da­vė nu­ro­dy­mą ne­tvar­ky­ti ap­leis­tos te­ri­to­ri­jos, ku­ri kiek­vie­ną die­ną ba­do akis prie­šais vei­kian­čios pra­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nei, ne­da­vė vai­sių. H. Ado­mai­tis stai­ga pra­ra­do at­min­tį: „Ne­ži­nau, kaž­kas lie­pė, bu­vo kaž­koks pa­si­ta­ri­mas.“
Pa­si­tei­ra­vus, ar ne­su­si­mąs­to, kad Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra įsteig­tas Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­rius, ku­ris ga­li už ne­pjau­tą žo­lę su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą ir skir­ti nuo­bau­dą, val­di­nin­kas at­rė­žė, jog te­gul bau­džia. „Esu kal­tas, la­bai kal­tas“, – kaip baž­ny­čio­je per šv. Mi­šias kal­bė­jo H. Ado­mai­tis.
Pa­ga­liau su­si­sie­kus su ato­sto­gau­jan­čiu Tel­šių se­niū­nu K. Leč­kaus­ku, šis aiš­ki­no, jog se­niū­ni­jos pa­jė­gos ir tam skir­tos lė­šos ne­pa­kan­ka­mos, to­dėl ne vi­sur su­spė­ja nu­pjau­ti žo­lę. Ta­čiau pa­ža­dė­jo, kad pir­ma­die­nį grįš į dar­bą ir pa­žiū­rės, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti.
Vie­no­kie kri­te­ri­jai žmo­nėms, ki­to­kie – val­di­nin­kams
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas A. Stir­bys dėl ap­žė­lu­sios, šiukš­lė­mis ap­te­ku­sios bu­vu­sios Jau­ni­mo mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos tu­rė­jo sa­vo nuo­mo­nę. Pa­sak jo, tai nė­ra mies­to cent­ras, to­dėl se­niū­ni­ja ga­lin­ti žo­lės ne­pjau­ti… net il­gus me­tus.
Pa­si­tei­ra­vus, ko­kie rei­ka­la­vi­mai dėl žo­lės pjo­vi­mo, A. Stir­bys tei­gė, jog nie­kur tai nė­ra pa­ra­šy­ta. Ta­čiau žo­lę rei­kė­tų ma­žiau­siai bent du kar­tus per me­tus nu­pjau­ti mies­to erd­vė­se, o jos lei­džia­mas aukš­tis nie­kur ne­nu­ro­dy­tas. Anot A. Stir­bio, rei­kia va­do­vau­tis pro­tin­gu­mo kri­te­ri­jais.
Per­ša­si iš­va­da, kad Tel­šių val­di­nin­kai vie­no­kius tvar­ky­mo­si mies­te kri­te­ri­jus tai­ko pa­pras­tiems gy­ven­to­jams ir vi­sai ki­to­kius – val­diš­ko tur­to prie­žiū­rai, nors tai aki­vaiz­di disk­ri­mi­na­ci­ja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. xxxxxx parašė:

  kaip sakoma: jei pas privatų asmenį yra tokia netvarka, neūkiškumas, jis aplinkinių kaimynų ir visų kitų vadinamas neūkiškai besitvarkančiu, gal net asocialiu… O kaip reikėtų pavadinti juridinį asmenį? Juk pastatas priklauso Savivaldybei. Ir gi klausimas-kur ūkiškumas, gebėjimas savo kieme ūkiškai tvarkyti reikalus.Iki skausmo – liūdna.

 2. Aš :) parašė:

  Prieš uždarant mokyklą ji buvo remontuojama, pakeisti langai ir atrodo,kad ir stogas keistas. Mokykla buvo gavusi daug naujų ir labai brangių mokymo priemonių. O kur viskas dabar ?????

 3. Telšiškė parašė:

  Mielieji,ar ne tie patys gyventojai “nubalsavo“,kad buvusioje jaunimo mokykloje nebūtų įsteigta mergaičių socializacijos centras?Ko norėjo to ir gavo tegu dabar džiaugiasi.O dėl pono A.Stirbio pamastymų tai jau kita kalba.Kai valdininkai nemato toliau savo kišenės,tai apie kokias specialistų kompetencijas eina kalba?Savivaldybėje kai vyksta konkursai specialistams tai galima matyti kokie priimami,kas dar neaišku?

 4. xx2kartx parašė:

  Pritariu Telšiškei.Nereikėjo rinkti tų parašų dėl to,kad nebūtų įsteigtas mergaičių socializacijos centras.Būtų sutvarkytas pastats,aplinka ir 60 daro vietų.Patys to norėjo,tą ir gavo.Bet juk jie nekalti…Reikia vėl ieškoti kaltų.Bėda,kad telšiškiams nieko nereikia.Vos tik kokia naujovė,tuoj sukyla,renka parašus,purkštauja.Dabar,kas dėjo parašus ,tegul eina ir tvarko.

 5. Vita parašė:

  Reikia labai padėkoti tarybos narei Jolantai Virėjai, nes laaabai stengėsi surinkti tuos parašus. O ir mokyklos direktorė į tarybos posėdžio tribūną veržėsi. Tegu dabar draugiškai ir tą žolę nušienauja

 6. rinkėjas parašė:

  Būtų vertingesnis pirkinys nei Ryškėnų Rupšio dvaras,dabar tik Jurytei privatizuoti tinkamas,žinoma savivaldybei pusę kainos nurašant nes ji neišgirdo Kajetono Šliogerio patarimo trauktis iš politikos ir toliau krečia baikas

 7. Nnn parašė:

  Va taip ir jum reikia. Reket kad neatidarytu socializacijoa centro dabar verkiat del to kad uzpulinejami zmones atseit:D

 8. Benis parašė:

  Jau nuo „jaunimo mokyklos“ uždarymo reikėjo palikti sargus. Mokykla ir šiandien būtų buvusi ne užkaltais langais o gyvenamosiomis patalpomis. Kažkada buvau. Ten net gi stalo teniso stalai, minkšti baldai, vamzdynai buvo prižiūrėti ar apynaujai. Dabar snargliu 10-13 metų susirinkimo vieta. Gal ten medum patepta?

 9. Zita parašė:

  Nesuprantu viena, ta darbietė moterėlė seniai rankomis šieną taryboje ravi, tai jau ir Kajetonas pamatė. Bet Seimo nariui matyt gerai, kad jį tokia grubijanka atstovauja

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt