Val­džios puo­de kun­ku­liuo­jan­ti ko­šė pa­gar­din­ta nau­jais prie­sko­niais

Parašė:  2018-09-25

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) pa­reiš­kus įta­ri­mus dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos bu­vu­siam Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Sau­liui Ur­bo­nui ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Juo­zui But­ke­vi­čiui – abiem po­li­ti­kams su­stab­dy­tos na­rys­tės par­ti­jo­se.
Be to, praė­ju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) įsiteisėjus Telšių apylinkės teismo apkaltinamajam nuosprendžiui pa­nai­ki­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tą Vy­tau­tui Ra­kic­kui. Jo vie­tą Ta­ry­bo­je užims Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rė Ja­dzė Tar­vai­nie­nė.
An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS

Sus­tab­dy­ta na­rys­tė
„Pa­gal par­ti­jos sta­tu­tą Sau­liui Ur­bo­nui su­stab­dy­ta na­rys­tė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ tei­gė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, par­ti­jos frak­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je se­niū­nas To­mas Kat­kus. – Ki­tą sa­vai­tę rink­sis par­ti­jos sky­riaus Ta­ry­ba ir svars­ty­si­me klau­si­mą dėl S. Ur­bo­no. Sa­vo ver­ty­bes tu­ri­me, į to­kius įta­ri­mus, ži­no­ma, rea­guo­si­me.“ Anot T. Kat­kaus, S. Ur­bo­no na­rys­tė par­ti­jo­je bus su­grą­žin­ta, ka­da bus gau­ti do­ku­men­tai, įro­dan­tys jo ne­kal­tu­mą.
S. Ur­bo­nas taip pat yra Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ke­lia­mas kan­di­da­tas tie­sio­gi­niuo­se Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­muo­se.
Į klau­si­mą, ar kan­di­da­tas ne­si­keis po STT pa­reikš­tų įta­ri­mų, T. Kat­kus at­sa­kė, jog vis­ką spręs ar­ti­miau­siu me­tu į vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą su­kvies­ti par­ti­jos bi­čiu­liai.
Tą pa­čią die­ną, ka­da STT pa­reiš­kė įta­ri­mus dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo kon­ser­va­to­riui, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Juo­zui But­ke­vi­čiui, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) prie­žiū­ros ko­mi­te­tas su­stab­dė po­li­ti­ko na­rys­tę par­ti­jo­je. „TS-LKD Tel­šių sky­rius taip pat priė­mė spren­di­mą su­stab­dy­ti J. But­ke­vi­čiaus na­rys­tę par­ti­jo­je, iki kol paaiš­kės nau­jos ap­lin­ky­bės. Ne­ži­no­me, ko­kio rim­tu­mo įta­ri­mai jam pa­reikš­ti. Ta­čiau jei­gu jie yra rim­ti, ma­no ma­ny­mu, J. But­ke­vi­čius tu­rė­tų pa­si­trauk­ti iš par­ti­jos“, – tvir­ti­no TS-LKD Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kas Man­tas Ser­va.
Į Ta­ry­bą grįž­ta J. Tar­vai­nie­nė
Į šios ka­den­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­te­ko du Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­riai – Al­gir­das Tar­vai­nis ir Vy­tau­tas Ra­kic­kas. Per­bė­gus juo­dai ka­tei tarp vals­tie­čių ir V. Ra­kic­ko – pa­sta­ro­jo ke­liai su par­ti­ja iš­si­sky­rė. V. Ra­kic­kas pri­si­jun­gė prie Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos, o A. Tar­vai­nis li­ko vie­nas lai­ky­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos vė­lia­vą Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je.
Ta­čiau šią va­sa­rą Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nams at­li­kus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, Tel­šių apy­lin­kės teis­mo Tel­šių rū­muo­se jis bu­vo baig­tas bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, ku­riuo V. Ra­kic­kas, kaip že­mės ūkio bend­ro­vės „Tel­šių sep­ty­nios kal­vos“ di­rek­to­rius, pri­pa­žin­tas kal­tu pa­da­rius nu­si­kal­ti­mus, nu­ma­ty­tus LR bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se.
LR sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo 88 straips­nio 5 da­ly­je reg­la­men­tuo­ta, jog įsi­tei­sė­jus teis­mo ap­kal­ti­na­ma­jam nuo­spren­džiui – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta prieš ter­mi­ną. Tai ta­po aks­ti­nu Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Al­gir­dui Ba­ce­vi­čiui pa­ra­šy­ti raš­tą VRK su pra­šy­mu pra­dė­ti V. Ra­kic­ko at­sta­ty­di­ni­mo iš Ta­ry­bos na­rių pro­ce­dū­rą.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si VRK pa­nai­ki­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­tą Vy­tau­tui Ra­kic­kui. Ta­ry­bo­je at­si­ra­dus lais­vai vie­tai, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu tam­pa kan­di­da­tų są­ra­šo, pa­gal ku­rį bu­vo iš­rink­tas ne­be­san­tis Ta­ry­bos na­rys, pir­ma­sis Ta­ry­bos na­rio man­da­to ne­ga­vęs kan­di­da­tas. Tai­gi, į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą grįž­ta ne vie­ną ka­den­ci­ją Ta­ry­bo­je dir­bu­si Ja­dzė Tar­vai­nie­nė.
„Ne­ži­nau, ar dėl to, kad bu­vau nu­baus­tas bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, man bu­vo pa­nai­kin­tas Ta­ry­bos na­rio man­da­tas. Aš pa­ts krei­piau­si į VRK su pra­šy­mu tai pa­da­ry­ti, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ kal­bė­jo V. Ra­kic­kas. – At­sis­ta­ty­din­ti nu­spren­džiau siek­da­mas, kad dau­giau ne­bū­tų es­ka­luo­ja­mas man skir­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas. Iš tik­rų­jų la­bai gai­liuo­si, kad jo lai­ku neaps­kun­džiau.“ Pak­laus­tas, ko­kie jo, kaip po­li­ti­ko, atei­ties pla­nai, V. Ra­kic­kas at­sa­kė: „Pir­miau­sia ban­dy­siu ap­skųs­ti bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą. Jei­gu vis­kas ge­rai – po­li­ti­ko­je ir to­liau da­ly­vau­siu.“
Pa­siū­lė sa­vo kan­di­da­tus
Vi­sų šių įvy­kių fo­ne praė­ju­sią sa­vai­tę su Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Pet­ru Kui­zi­nu su­si­ti­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos, TS-LKD frak­ci­jos Ta­ry­bo­je at­sto­vai bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys A. Tar­vai­nis. Gru­pė Ta­ry­bos na­rių me­rui pa­tei­kė sa­vo kan­di­da­tus į lais­vas Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jo ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Į vi­ce­me­rus pa­siū­ly­tas so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas T. Kat­kus, į Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius – Tel­šių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris M. Ser­va.
Siū­ly­mą iš po­li­ti­kų me­ras ga­vo li­kus 7 dar­bo die­noms iki Ta­ry­bos po­sė­džio. Už­re­gist­ra­vus do­ku­men­tą lai­ku – jau šią sa­vai­tę ga­lė­jo bū­ti tei­kia­mos kan­di­da­tū­ros į vi­ce­me­ro ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Ta­čiau P. Kui­zi­nas to ne­pa­da­rė. „Tu­ri bū­ti po­li­ti­nis su­si­ta­ri­mas dėl po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo po­stų, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ aiš­ki­no me­ras. – Atė­jo siū­ly­da­mi kan­di­da­tus ir mo­juo­ja 14 Ta­ry­bos na­rių bal­sais. Bet yra dar me­ras, ku­riam tos kan­di­da­tū­ros tu­ri bū­ti tin­ka­mos. Ne­lei­siu nie­kam su­ki­nė­ti man ran­kų.“
Tie­sa, į šią sa­vai­tę vyk­sian­čio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę dar nė­ra įtrauk­tas ir siū­ly­mas iš ki­tos ba­ri­ka­dų pu­sės – dėl Al­man­to Lu­ka­vi­čiaus sky­ri­mo į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.
Lo­giš­ka, jog STT pa­reiš­kus įta­ri­mus lai­ki­nai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­čiam Kęs­tu­čiui Ang­lic­kui bei jį teis­mo spren­di­mu 6 mė­ne­siams nu­ša­li­nus nuo pa­rei­gų, jo kan­di­da­tū­ros į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius me­ras ne­be­teiks Ta­ry­bai.
„Spren­di­mo pro­jek­tas dėl A. Lu­ka­vi­čiaus sky­ri­mo į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas kol kas į dar­bot­var­kę neįt­rauk­tas. Nė­ra po­li­ti­nio su­ta­ri­mo, – „Tel­šių ŽI­NIOMS“ dės­tė P. Kui­zi­nas. – O vie­to­je K. Ang­lic­ko ieš­ko­me ki­to žmo­gaus. Kol kas apie as­me­ny­bes nie­ko ne­kal­bė­jo­me. Ta­čiau tai ne­tu­rė­tų bū­ti žmo­gus iš gat­vės. Tai ga­lė­tų bū­ti ir ne­par­ti­nis as­muo. Svar­biau­sia – tu­rė­ti kom­pe­ten­ci­jos.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. ciocė parašė:

  Ne Rakickis tai skel „medinius“ bajerius. Šiaip įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas. Ryškiai matosi kad šiam „eks“ politikui kažko trūksta arba dėmesio arba … nes niekaip nesupranta kad padarė nusikaltimą ir už tai yra nubaustas ir pašalintas iš tarybos.

 2. Hmm... parašė:

  …..„S. Ur­bo­nas taip pat yra Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos ke­lia­mas kan­di­da­tas….“, o dabar ką daryti jie spręs visuotiniame susirinkime. Tai jeigu narystė partijoje sustabdyta, vadinasi Urbonas nėra partijos narys. O tai kels kandidatu ne partijos narį? O gal šiam skyriuje dėl vienokių ar kitokių priežasčių daugiau nėra ką kelti?

 3. Patyręs parašė:

  Pribrido šaunusis ketvertukas, ai dar ketvirtas ne, laiko klausymas, Petrai ruoškis…

 4. valdžios puodas parašė:

  jau baigia paspringti ta savo koše.“Žadnost frajera pagubit“.

 5. Alma parašė:

  Artūras Domarkas stabdo narystę TS-LKDP, nors tik prieš kelias savaites į ją įstojo ir pozavo ant kalnelio kartu Serva. Negaliu suprasti tokio žmogaus paslėpto cinizmo. Visiems aiškios priežastys – niekas nieko nepasiūlė naujoje koalicijoje, o juk toks protingas, toks sumanus, toks išsilavinęs. Bet truputis vandenėlio nutekės ir visos smailios ausys šio jaunuolio išlys. Ir kurioje partijoje po to šis jaunuolis dideles vertybes (be sandalų ir kojų) atras. Gal DP. p gal TTP? Net juokas nebeima

 6. Expertb parašė:

  Ka dėl Artūro domarko rasot – tai visiška tiesa. Aš konservatorių vietoj spjauciau į jo pusę ir daugiau jokių diskusijų. Trina jis pas Kirkilas ar karabasa ar dar kur. Perejunas laimės ieškotojas. Jaučiu liberalai labai nenuliudo ji prarade

 7. Lina parašė:

  Bordakas. Nebesutelpa veltedziai. Visus juos tikrint is eiles

 8. As parašė:

  Savivaldybės puslapyje Anglickas tebėra laikinai einantis direktoriaus pareigas. Iš izoliatoriaus vadovauja? Ir algą su priedais dar mokame?

 9. klausutis parašė:

  Ar tiesa Petrai,kad viešai prievartavote šamų auginimu užsiimsianti ir ES paramą gaunantį verslininką prie Luokės ir taip nuo visų norite trupinėlių?Tikrai tamstai priklauso eilės nr.5 na turės ateiti ir mūsų seimūno eilė,jis visur šildosi šlovės spinduliuose ir ne už ačiū

 10. Jo parašė:

  Rakickis kaip visada Š… mala ir mala. Geriau patylėtu ir „nekabintų makaronų“ su tokiomis savo teisinėmis žiniomis.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt