Val­di­nin­kams ne­rū­pi, kad už­gro­bia­mas val­diš­kas tur­tas. Pa­sek­mės – skau­džios

Parašė:  2018-09-11

Gais­ras Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­bo­je at­sklei­dė, kaip Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė rū­pi­na­si sa­vo tur­tu. Su­de­gu­si dar­ži­nė bu­vo ne šiaip sau ko­kia nors pa­šiū­rė – ji dar 2000-ai­siais bu­vo įra­šy­ta į kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą.
De­ja, dėl šio ug­ny­je pra­žu­vu­sio neį­kai­no­ja­mo tur­to at­sa­kin­gi Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­kai ne­su­ka sau gal­vos: nors ži­no­ma, kad dar­ži­ne de­šimt­me­tį sa­va­va­liš­kai nau­do­jo­si ūki­nin­kas, dėl jo ne­tei­sė­tos veik­los ne­pra­dė­tas joks ty­ri­mas; taip pat ne­siaiš­ki­na­ma, kas ne­su­žiū­rė­jo, kad po dar­ži­nę va­ži­nė­jo­si trak­to­riai, bu­vo su­krau­ti šim­tai šie­no ru­lo­nų.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Žmo­nės kal­tę ver­čia ir ūki­nin­kui
Nors gais­ras Bir­žu­vė­nų dva­re siau­tė­jo rugp­jū­čio 23-io­sios va­ka­rą ir praė­jo ne­ma­žai lai­ko, kaip pa­tvir­ti­no Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė Skais­tė Sa­do­ny­tė, Sa­vi­val­dy­bė­je ne­pra­dė­tas ty­ri­mas, ne­su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­ri tu­rė­tų iš­siaiš­kin­ti, ar tin­ka­mai bei tei­sė­tai bu­vo nau­do­ja­mas vals­ty­bės tur­tas.
Į klau­si­mus, ko­kiais pa­grin­dais Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te ūki­nin­kas lai­kė šie­ną, ar tu­rė­jo su­tar­tį, ar mo­kė­jo už nau­do­ji­mą­si, jei taip, kiek mo­kė­jo, kiek me­tų nau­do­jo­si dar­ži­ne, gau­tas trum­pas at­sa­ky­mas: „Ūki­nin­kas ne­tu­rė­jo lei­di­mo lai­ky­ti šie­ną dar­ži­nė­je“.
Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (vie­šu­jų ry­šių) S. Sa­do­ny­tė nu­ro­dė, kad nors dar­ži­nė pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei, ji bu­vu­si Luo­kės se­niū­ni­jos ži­nio­je.
Tuo tar­pu Luo­kės se­niū­nas Čes­lo­vas Ubar­tas „Tel­šių ŽI­NIOMS“ aiš­ki­no, kad tai bu­vęs ap­leis­tas Sa­vi­val­dy­bės tur­tas, ku­riam už­kon­ser­vuo­ti ši ne­tu­rė­ju­si lė­šų. Tei­rau­jan­tis apie val­diš­ką dar­ži­nę oku­pa­vu­sį ūki­nin­ką se­niū­nas bu­vo ne­kal­bus, neatsk­lei­dė jo pa­var­dės, nors vi­sam kai­mui tai nė­ra jo­kia pa­slap­tis.
Be­je, Bir­žu­vė­nuo­se žmo­nės kal­ba, kad vie­na iš rea­lių ne­lai­mės ver­si­jų ta, kad ug­nis įsi­plies­kė nuo į dar­ži­nę su­vež­to šie­no. Kas­met ša­ly­je pa­si­tai­ko sa­vai­mi­nio šie­no už­si­de­gi­mo at­ve­jų. Ta­čiau pir­mi­nę vai­kų iš­dy­ka­vi­mo su ug­ni­mi ver­si­ją iš­kė­lę ug­nia­ge­siai dar ti­ria gais­ro ap­lin­ky­bes ir ofi­cia­lių prie­žas­čių kol kas ne­pa­tei­kia.
Na­cio­na­li­nės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Tel­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, pa­pil­do­mai at­lie­kan­ti ve­dė­jo pa­rei­gas, Lo­re­ta Ba­ry­sie­nė in­for­ma­vo, kad Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­bos ant­ra dar­ži­nė yra na­cio­na­li­nio reikš­min­gu­mo lyg­mens kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, tu­rin­tis pa­mink­lo sta­tu­są kaip ir vi­sa Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­ba.
Pas­ta­to ver­tin­go­sios sa­vy­bės skel­bia­mos Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to tink­la­la­py­je.
Ar­chi­tek­tū­ri­ne pra­sme ver­tin­gos dar­ži­nės tū­ris – kom­pak­ti­nis, sta­čia­kam­pio pla­no, 1 a. su at­vi­ra pa­sto­ge; sto­go for­ma – pus­val­mi­nė; sto­go dan­gos me­džia­ga ar jos ti­pas – me­di­nių len­te­lių dan­gos ti­pas.
Konst­ruk­ci­jos – pa­ma­tas su lau­ko ak­me­nų mū­ro ir ak­me­nu­kų už­pil­do co­ko­liu; lau­ko ak­me­nų mū­ro su ak­me­nu­kų už­pil­du stul­pų pa­grin­dai; me­di­nės kar­ka­si­nės konst­ruk­ci­jos su pus­rąs­čių už­pil­du 1 a. sie­nos, me­di­nių len­tų ver­ti­ka­laus dvi­gu­bo ap­ka­lo sky­dų sie­nos; me­di­nė stul­pi­nė konst­ruk­ci­ja ant lau­ko ak­me­nų mū­ro su skal­dos kam­ša at­ra­mų, ato­tam­po­mis ir sker­si­nė­mis si­jo­mis su­jung­ta su sie­nų kar­ka­su, geg­ni­nė-stat­rams­ti­nė sto­go konst­ruk­ci­ja; funk­ci­nė įran­ga – me­di­nio išil­gi­nio til­to su ati­tva­ro­mis tarp įva­žia­vi­mo var­tų pa­sto­gės ly­gy­je ti­pas; sta­lių ir ki­ti ga­mi­niai – dvi­vė­riai ver­ti­ka­liai su­kal­tų len­tų įva­žia­vi­mo var­tai, var­tų ti­pas, me­ta­li­niai ap­kaus­tai.
Vil­čių, kad dar­ži­nė bus at­sta­ty­ta, – ma­žai
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Tel­šių sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, pa­pil­do­mai at­lie­kan­ti ve­dė­jo pa­rei­gas, L. Ba­ry­sie­nė tvir­ti­no, jog iš­gir­du­si apie įvy­kį (Sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­vo žo­džiu, po to el. pa­štu), ne­del­siant nu­vy­ko į gais­ra­vie­tę, ku­rio­je te­be­vy­ko ge­si­ni­mo dar­bai.
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui yra iš­siųs­tas pra­ne­ši­mas apie įvy­kį ir pa­pra­šy­ta su­da­ry­ti ko­mi­si­ją gais­ro pa­da­ry­tai ža­lai įver­tin­ti.
L. Ba­ry­sie­nė pa­ti­ki­no, kad apie dar­ži­nė­je ūki­nin­ko lai­ko­mą šie­ną su­ži­no­jo tik po gais­ro.
„At­kū­rus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bę, vyk­dant pri­va­ti­za­ci­ją Bir­žu­vė­nų dva­ro so­dy­bos dar­ži­nės, kaip ir ki­ti dva­ro pa­sta­tai, bei ūkio tur­tas bu­vo iš­da­lin­ti pa­ji­nin­kams, t. y. Bir­žu­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jams. Jie nau­do­jo­si vi­sais ūkio ir gy­ve­na­mai­siais pa­sta­tais. Nuo­sa­vy­bes tei­ses pe­rė­mus Sa­vi­val­dy­bei (dar­ži­nės 2011 m.), dar­ži­nės, ma­tyt, ir to­liau bu­vo nau­do­ja­mos šie­nui san­dė­liuo­ti.
Ar nor­ma­lu, kad dar­ži­nė­je lai­ko­mas šie­nas? Ma­nau, nor­ma­lu. Nor­ma­lu, kai pa­sta­tas pri­žiū­ri­mas, sau­go­ma, kad ne­pra­kiur­tų sto­gas, neiš­lūž­tų var­tai ir pan. Aiš­ku, Sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo iš­duo­ti su­ti­ki­mą nau­do­ti pa­sta­tą, su są­ly­ga, kad jis bus sau­go­mas ir pri­žiū­ri­mas. Apie tai, kad bū­tų toks lei­di­mas kaž­kam iš­duo­tas, ne­tu­ri­me duo­me­nų“, – kal­bė­jo L. Ba­ry­sie­nė.
De­ja, kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tai ma­žai tu­ri vil­čių, kad dar­ži­nė bus at­sta­ty­ta. Mat sa­vi­nin­kas – Sa­vi­val­dy­bė, o lė­šų rei­kės daug.
Pa­sak pa­šne­ko­vės, da­bar svar­biau­sia iš­sau­go­ti li­ku­sią dar­ži­nę ir ap­sau­go­ti nuo iri­mo su­de­gu­sios dar­ži­nės pa­ma­tus.
Skir­tin­gos nuo­mo­nės dėl ver­tės
Dėl XX a. pr. pa­sta­ty­tos dar­ži­nės, ku­rios plo­tas – 1219,98 kv. m, ver­tės nuo­mo­nės iš­si­ski­ria.
Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­vel­do­sau­gi­nė ver­tė ar­chi­tek­tū­ri­nė, jei tu­ri­ma ome­ny­je kaip tur­to, tai Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė su­da­ro vos 1216 eu­rų.
Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos Tel­šių pa­vie­to nuo­mo­ne, uni­ka­li dar­ži­nė, iš­si­sky­ru­si sa­vi­ta me­di­ne konst­ruk­ci­ja, itin ver­tin­ga ir jos ver­tė sie­kia mi­li­jo­nus eu­rų.
Sa­vi­val­dy­bė įvy­kį ža­da ko­men­tuo­ti pla­čiau su­lau­kus ug­nia­ge­sių ir kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų iš­va­dų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar esate patenkinti Telšių rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatais?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt