V. Stir­bys: „Griež­tai drau­džia­ma ve­džio­ti šu­nis pa­plū­di­miuo­se prie Mas­čio, Lūks­to ir Ger­man­to“

Parašė:  2018-07-31

Be­ga­li­nė mei­lė au­gin­ti­niams tel­šiš­kių pa­mėg­to­je poil­sia­vie­tė­je prie Ger­man­to eže­ro per­žen­gia vi­sas ri­bas. Pa­sak poil­siau­to­jų, ne­ma­lo­nu il­sė­tis drau­gi­jo­je šu­nų, ku­rie ne tik de­da krū­ve­les, o jų šei­mi­nin­kams tai nė mo­tais, bet ir at­gra­su turkš­tis van­de­ny­je, kai prie ta­vęs ne­ti­kė­tai pri­siar­ti­na sve­ti­mas šuo. O ką jau kal­bė­ti dėl ma­žų vai­kų ir kū­di­kių, ku­riuos ne juo­kais ga­li iš­gąs­din­ti, o gal net ir grybš­te­lė­ti dan­tis iš­šie­pęs ke­tur­ko­jis.

Gied­ra AKA­VIC­KIE­NĖ

Tel­šiš­kė dvie­jų vai­ku­čių ma­ma Do­na­ta Kaz­laus­kie­nė žur­na­lis­tams ir at­sa­kin­gų val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jams iš­pla­ti­no laiš­ką:
„Liūd­na, kuo­met ge­rą nuo­tai­ką ir poil­sį ga­di­na Ger­man­to eže­ro pa­kran­tė­je ka­ra­liau­jan­tys šu­nys. Prie eže­ro (ne dar­bo va­lan­do­mis, tarp 19–20 val.) lan­kė­mės kar­tu su šei­ma. Ma­tė­me, kaip ant to pa­ties smė­lio, kur žai­džia vai­kai, šla­pi­na­si šu­nys, o ant žo­lės, kur klo­ja­me ple­dus, šu­nys ir ka­ko­ja…
Ger­man­to pa­kran­tė pui­ki, kaip gra­žiai ji tvar­ko­ma! Tik il­sė­kis ir mė­gau­kis va­sa­ra, bet… ra­my­bę drums­čia pa­lai­di ir ne­pri­žiū­ri­mi ar­ba net pa­čių šei­mi­nin­kų mau­do­mi šu­nys. Nuo jork­šy­rų ir ret­ri­ve­rių…
Lan­kė­mės du va­ka­rus iš ei­lės, šu­nų pil­na. Ypač šian­dien. Sus­kai­čia­vo­me be­maž 10!!! Pa­si­jau­tė­me tar­si šu­nų pa­ro­do­je. Pra­de­du svars­ty­ti, gal pa­plū­di­mys ruo­šia­mas ne žmo­nėms, o šu­nims? Tik­rai nie­ko prieš šiuos gy­vū­nus ne­tu­riu, bet vis­kam yra ri­bos. Juk nuo gy­vū­nų iš­ma­tų bei šla­pi­mo ir vys­to­si po to vi­so­kios li­gos, at­si­ran­da įvai­rūs bė­ri­mai ir t. t.
Tai­syk­lės vi­siems ge­rai ži­no­mos, kad prie van­dens tel­ki­nių šu­nų bū­ti ne­ga­li. Ta­čiau šu­nų šei­mi­nin­kams, at­ro­do, tai nė mo­tais, nes, ma­tyt, ma­žo­ka kont­ro­lės, o gal ir per ma­žai in­for­muo­ja­mi žmo­nės apie tai­syk­les?
O gal atė­jo me­tas bau­doms ir rei­dams ne tik dar­bo va­lan­do­mis, bet ir po jų? Be­je, pa­si­ge­dau ir ženk­lo, kad šu­nų ve­džio­ti ne­ga­li­ma. Pa­tai­sy­ki­te ma­ne, jei klys­tu. Gal ne­pas­te­bė­jau.
Kuo šiuo laiš­ku ti­kiuo­si? Vi­liuo­si, kad at­sa­kin­gi as­me­nys kar­tu su ži­niask­lai­da su­vie­nys jė­gas ir su­draus­mins ne­draus­min­gus gy­vū­nų au­gin­to­jų šei­mi­nin­kus, jei ne bau­do­mis, tai bent įspė­ji­mais. O pa­siek­tas re­zul­ta­tas bus ne vien­kar­ti­nis ir ga­liau­siai bus įskie­py­ta į gy­ven­to­jų sa­vi­mo­nę, kad pa­plū­di­mys skir­tas žmo­nėms, ne gy­vū­nams.
Jei ne­bus krei­pia­mas dė­me­sys, tai gal greit iš pa­kran­tės ir vi­są ga­nyk­lą pa­da­rys ne tik šu­nų, bet ir ož­kų, kar­vių, ark­lių sa­vi­nin­kai?
Ti­kiuo­si, kad per­spė­ji­mų ne­bus vie­nas ar du, o de­šim­tys. Jei vai­ruo­to­jai nuo­lat bau­duo­ja­mi už ne­pa­žy­mė­tą au­to­mo­bi­lio pa­sta­ty­mo lai­ką ir dau­gy­bės trans­por­tų prie­mo­nių lan­gus „puo­šia“ oran­ži­niai lip­du­kai, tad gal me­tas to­kius lip­du­kus ant kak­tų už­kli­juo­ti ir ne­draus­min­giems gy­vū­nų šei­mi­nin­kams? Be abe­jo, šar­žuo­ju, bet tik­rai nuo­šir­džiai pra­šau at­kreip­ti dė­me­sį į šią pro­ble­mą ir ne­pa­si­žiū­rė­ti į tai biu­rok­ra­tiš­kai, o im­tis ati­tin­ka­mų veiks­mų. Mes šian­dien nu­vai­kė­me ir su­draus­mi­no­me tri­jų šu­nų šei­mi­nin­kus, bet juk nuo­lat ten ne­pas­to­vė­si­me, o, be to, yra ir as­me­nys, ku­rių pa­rei­gy­bė­se pri­ski­ria­mos šios kom­pe­ten­ci­jos bei už vie­šo­sios tvar­kos ser­gė­ji­mą mo­ka­mas at­ly­gis, to­dėl ti­kiuo­si, kad ir vie­šai nuo­lat bus pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kiek ne­draus­min­gų gy­vū­nų sa­vi­nin­kų per­spė­ta / nu­baus­ta per ati­tin­ka­mą lai­ko­tar­pį.“
Pa­žei­dė­jams gre­sia įspė­ji­mas, pa­skui – bau­da
Dėl ke­tur­ko­jų, oku­pa­vu­sių poil­sia­vie­tę, krei­pė­mės į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­ją Ar­tū­rą Stir­bį, pra­šy­da­mi pa­ko­men­tuo­ti ne­ma­lo­nią si­tua­ci­ją.
A. Stir­bys pa­tvir­ti­no, kad tel­šiš­kės D. Kaz­laus­kie­nės iš­var­din­tais at­ve­jais gy­ven­to­jai pa­žei­dė Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tai­syk­les.
Pa­sak A. Stir­bio, gy­vū­nų lai­ky­to­jas pri­va­lo už­tik­rin­ti, kad vie­šo­se vie­to­se gy­vū­nai ne­bū­tų pa­lie­ka­mi be prie­žiū­ros; ne­dels­da­mas tu­ri su­rink­ti gy­vū­nų eksk­re­men­tus ar ki­tus gy­vū­no pa­lik­tus ter­ša­lus, gy­vū­nui pri­ter­šus vie­šo­je vie­to­je. Be to, bū­ti­na už­tik­rin­ti, kad lai­ko­mie­ji gy­vū­nai ne­kel­tų grės­mės žmo­nių gy­vy­bei, svei­ka­tai ar tur­tui, ki­tų gy­vū­nų gy­vy­bei ar svei­ka­tai.
Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas A. Stir­bys gy­ven­to­jus ra­gi­na lai­ky­tis tai­syk­lių. As­me­nims drau­džia­ma ve­džio­ti ar­ba leis­ti gy­vū­nams bė­gio­ti ma­si­nio žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­se, švie­ti­mo iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų te­ri­to­ri­jo­se, svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gų, spor­to ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­se, pa­plū­di­miuo­se, par­kuo­se, skve­ruo­se (iš­sky­rus tuos, ku­riuo­se įreng­tos ve­džio­ji­mo aikš­te­lės) bei vie­to­se, pa­žy­mė­to­se ženk­lu su už­ra­šu „Šu­nis ve­džio­ti drau­džia­ma“ (ap­va­lus 25 cm skers­mens skri­tu­lys, ku­rio fo­ne pa­vaiz­duo­tas bal­tas šuns si­lue­tas, su įstri­ža rau­do­na li­ni­ja iš kai­rės ženk­lo vir­šu­ti­nės da­lies že­myn į ženk­lo de­ši­nę da­lį) bei ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se.
Už vie­šą­ją tvar­ką at­sa­kin­gas V. Stir­bys iš­var­di­jo te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se griež­tai drau­džia­ma ve­džio­ti šu­nis: tai yra pa­plū­di­miai prie Mas­čio, Lūks­to ir Ger­man­to eže­rų.
Rei­kia ži­no­ti, kad mau­dy­ti gy­vū­nus plia­žuo­se, poil­sia­vie­tė­se ir ki­to­se žmo­nių mau­dy­mo­si vie­to­se griež­tai drau­džia­ma. Už to­kius pa­žei­di­mus ga­li­ma tai­ky­ti LR ANK 346 str. 1 d., nu­ma­ty­ta įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 30 iki 120 eu­rų.
Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės spren­di­me „Dėl Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mies­tų ir ki­tų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių tvar­ky­mo ir šva­ros tai­syk­lių“ skel­bia­ma, kad bend­ro­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se drau­džia­ma ve­dant šu­nis, ka­tes bei ki­tus gy­vū­nus ir jiems pri­ter­šus ki­tas bend­ro nau­do­ji­mo vie­tas, pa­lik­ti eksk­re­men­tus. Gy­vū­nų sa­vi­nin­kai ar at­sa­kin­gi as­me­nys pri­va­lo ne­dels­da­mi su­rink­ti bei iš­va­ly­ti eksk­re­men­tus.
Žmo­nių mau­dy­mo­si vie­to­se griež­tai drau­džia­ma mau­dy­ti gy­vū­nus. Tad už mau­dy­nes, pa­vyz­džiui, Ger­man­to eže­re pi­lie­čiams pa­gal LR ANK 66 str. gre­sia įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 20 iki 140 eu­rų.
Šu­nis ve­džio­ti drau­džian­čius ženk­lus… iš­vo­gė
Kaip tei­gė Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­jas A. Stir­bys, ženk­lai „Šu­nis ve­džio­ti drau­džia­ma“ bu­vo pa­sta­ty­ti vi­so­se rei­kia­mo­se vie­to­se, ta­čiau juos nuo­lat kaž­kas… pa­va­gia. Kai ku­rio­se vie­to­se ženk­lai bu­vo sta­to­mi po ke­le­tą kar­tų – tarp jų prie Ger­man­to, Mas­čio eže­rų ir ki­tur.
Pa­sak A. Stir­bio, pa­sta­rą­jį kar­tą prieš po­rą me­tų bu­vo pirk­ti 25 ženk­lai. Šiuo me­tu ieš­ko­ma įmo­nės, ku­ri ga­li pa­ga­min­ti to­kius ženk­lus (bu­vu­si ženk­lų ga­min­to­ja Ne­men­či­nės įmo­nė, ma­tyt, su­si­du­ria su sun­ku­mais, su­si­tar­ti dėl ne­di­de­lio kie­kio ženk­lų ne­pa­vyks­ta). Ta­čiau tik­rai to­kie ženk­lai bus pa­ga­min­ti ir vėl pa­sta­ty­ti.
Prob­le­mi­niam pa­plū­di­miui skirs dau­giau dė­me­sio
Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mo sky­riaus dar­buo­to­jai prie eže­rų pra­dė­jo reng­ti rei­dus. Lan­kė­si prie Ger­man­to, Tau­sa­lo bei Mas­čio eže­rų. Ke­le­tas as­me­nų dėl šu­nų ve­džio­ji­mo įspė­ti žo­džiu.
„Rei­dai vyks­ta nuo­lat, ta­čiau mes tu­ri­me žy­miai dau­giau įvai­riau­sių funk­ci­jų“, – tei­gė A. Stir­bys.
Ka­dan­gi Ger­man­to eže­ro pa­plū­di­mys ta­po pro­ble­mi­nis dėl šu­nų, vie­šą­ją tvar­ką už­tik­ri­nan­tys Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai ža­da ten lan­ky­tis nuo­lat. Dar šie­met bai­gus sta­ty­bų dar­bus, poil­sia­vie­tė­je at­si­ras ženk­lai ir įspė­ja­mo­sios len­te­lės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

 1. 8LAN parašė:

  Nuvažiuokit darbo valandomis ir taip pamatysit.kažkoks šunų pliažas. Čia kūdikius prausia,čia šunį… nu normaliai žodžiu… gal ponas Stirby pakrutinam užpakalį ir pravažiuojam kartas nuo karto?! Kad ir darbo valandomis

 2. Ūkininkas parašė:

  Labai jau apleista Lūksto ežero poilsiavietė…

 3. telšiškis parašė:

  Durnesnio pasiteisinimo dėl „nerandamų“ ženklų nesugalvosi lyg ponas nežinotų apie Telšiuose esančias reklamų gamybos įmones.

 4. saulė parašė:

  Reikia bausti piniginėmis baudomis, gal tada šuniukai liks namuose, o mes su vaikučiais galėtume ramiai ilsėtis prie ežero.

 5. As parašė:

  Pliaže prie tilto biotoletą pastatykit, žmonių pilna… O kas liečia šunis, tai tada sudėkit ženklus visur- kur negalima ir kur galima juos vedžioti. Būtų tvarka.

 6. marius parašė:

  o jei kokia lape,barsukas ateis atsigerti kas tada???Nusaus???Zmoniu ego nera ribu.Gaila,kad gyvunai negali uzdrausti zmonems vykti i miska juos zudyti,medzioti,pjauti medzius,siukslinti,triuksmauti,kurenti lauzus,baliavoti…juk tai nejuokais gasdina misko gyventojus!

 7. Mers parašė:

  Kalbėk konkrečiai- kiek ir kada išaiškinai pažeidėjų? Kitaip, Artūrai, tuščios kalbos.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
Telšiškiams – trys medaliai (1)

Telšių jaunieji sportininkai varžybose iškovojo tris medalius. Merginų grupėje svorio kategorijoje iki 60 kg čempionės vardą […]

2019-01-28
Tabaluga (0)
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Ar apsisprendėte, už ką ketinate balsuoti Telšių rajono savivaldybės tarybos ir mero rinkimuose, kurie vyks kovo 3 d.?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt