Tel­šių li­go­ninės is­to­ri­ja

Parašė:  2020-03-27

Apie 1910 m. Kal­no g. 382 (da­bar­tinės li­go­ninės vie­to­je – Kal­no g. 40) bu­vo ati­da­ry­ta nau­ja 30 vietų ap­skri­ties li­go­ninė. Pa­tal­pas ap­skri­ties sa­vi­val­dybė nuo­mo­jo iš Tel­šių mies­to gy­ven­to­jo A. Sta­ne­vi­čiaus. 1938 m. ba­land­žio 7 d. ar­chi­tek­tas Ste­po­nas Stul­gins­kis pa­rengė Tel­šių ap­skri­ties sa­vi­val­dybės li­go­ninės pra­plėti­mo pro­jektą. Pa­gal jį bu­vo nu­ma­ty­ta Kal­no ir Sta­dio­no gat­vių san­kir­to­je esan­čios se­no­sios li­go­ninės pra­stos ko­kybės kor­pusą ir vir­tuvės pa­statėlį nu­griau­ti, li­go­ninės tūrį dvi­gu­bai pa­di­din­ti. Jau po metų pa­sta­ty­ta da­lis nau­jos li­go­ninės (baig­ta sta­ty­ti 1943 m.). Jo­je bu­vo 140 sta­cio­na­rių lovų. Seną ir naują kor­pu­sus su­jungė įėji­mo ir ves­ti­biu­lio zo­na su te­ra­sa ki­to­je pusė­je. Se­na­ja­me kor­pu­se, kaip ir bu­vo, pa­lik­tos še­šia­vietės pa­la­tos, o nau­ja­ja­me su­pla­nuo­tos vien­vietės ir dvi­vietės.
Tel­šių li­go­ninės is­to­ri­ja XVIII a.
Tel­šiai, nors ir bu­vo ap­skri­ties cent­ras, sa­vo li­go­ninės ne­turė­jo. 1797 m. mies­te bu­vo tik fel­če­ris. 1845 m. ati­da­ry­ta 20 lovų li­go­ninė na­me Kal­no g. 10. Dau­gu­ma pa­cientų bu­vo mies­to ir ap­skri­ties var­guo­liai. Tur­tin­gie­ji gy­dy­da­vo­si pri­va­čiai na­muo­se.
1860–1861 m. ati­da­ry­ta 25 lovų ka­ro li­go­ninė, neap­tar­na­vu­si vie­tos gy­ven­tojų, bet per­so­na­las lais­vu lai­ku gydė tel­šiš­kius. 1887 m. mies­to li­go­ninė bu­vo pe­ror­ga­ni­zuo­ta į ap­skri­ties li­go­ninę. Iš­lai­ko­ma iš ap­skri­ties pa­jamų, gautų iš pre­ky­bos pa­jamų mo­kes­čio, ir as­menų, tu­rin­čių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pra­monės įmo­nių. 1891 m. Tel­šių ap­skri­ties gy­dy­to­ju pra­dėjo dirb­ti Pran­ciš­kus Šim­ke­vi­čius, baigęs Dor­pa­to im­pe­ra­to­riš­ko­jo (Es­ti­ja, Tar­tu) uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­tetą.
Po 1893 m. kilęs gais­ras nu­nio­ko­jo li­go­ninės pa­statą. Kur ji per­si­kėlė, nėra ži­no­ma. Apie 1910 m. Kal­no g. 382 (da­bar­tinės li­go­ninės vie­to­je) bu­vo ati­da­ry­ta nau­ja 30 vietų ap­skri­ties li­go­ninė. 1919 m. va­sa­rio 25 d. ofi­cia­liai Tel­šių ap­skri­ties gy­dy­to­ju pa­skir­tas Jo­nas Mi­kuls­kis. Li­go­ninės per­so­nalą su­darė gy­dy­to­jas, fel­če­ris, gai­les­tin­go­ji se­suo ir ūkve­dys. Se­selė ir fel­če­ris gy­ve­no li­go­ninės pa­sta­te, todėl ir naktį galė­da­vo su­teik­ti me­di­ci­nos pa­galbą. Li­go­ni­nei ir per­so­na­lui iš­lai­ky­ti lėšų skir­da­vo ap­skri­ties ko­mi­te­tas. Vie­nos pa­ros gy­dy­mas tur­tin­ges­niems gy­ven­to­jams li­go­ninė­je kai­na­vo 10 auk­sinų. Ope­ra­ci­jos – nuo 20 iki 100 auk­sinų. Be­tur­čiai ir ser­gan­tys užk­re­čia­mo­sio­mis li­go­mis gy­dy­ti ap­skri­ties ir vals­čių lėšo­mis. Apie ser­gan­čius užk­re­čia­mo­sio­mis li­go­mis li­go­ninė kas 10 dienų in­for­muo­da­vo ap­skri­ties gy­dy­toją. 1926 m. prie Tel­šių li­go­ninės ati­da­ry­ta am­bu­la­to­ri­ja, o 1927 m. bir­že­lio 1 d. li­go­ninės vedė­ju ir gy­dy­to­ju pa­skir­tas chi­rur­gas Bro­nis­lo­vas Zien­ko­vi­čius. Li­go­ninė­je tuo me­tu bu­vo ke­tu­ri sky­riai: chi­rur­gi­jos, te­ra­pi­jos, aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos ir in­fek­ci­nių ligų, ku­riuo­se vie­nu me­tu galė­jo gy­dy­tis iki 40 li­go­nių.
1927 m. lie­pos mėnesį Tel­šiuo­se ati­da­ry­ta akių ligų am­bu­la­to­ri­ja. Jai va­do­va­vo gy­dy­to­jas J. Mi­kuls­kis. 1931 m. li­go­ninė­je dir­bo gy­dy­to­jas, aku­šerė, dvi gai­les­tin­go­sios se­se­rys ir dvi sa­ni­tarės. 1932 m. įkur­ta li­go­nių ka­sa, ku­riai va­do­va­vo Me­čis­lo­vas Ged­vi­las. Į ją dar­bi­nin­kai ir tar­nau­to­jai mokė­jo dalį sa­vo at­ly­gi­ni­mo, did­žiąją li­go­nių ka­sos iš­laidų dalį pa­deng­da­vo darb­da­viai. Tų pa­čių metų gruod­žio 27 d. Tel­šių ap­skri­ties val­dy­ba nu­pir­ko pa­sta­tus li­go­ni­nei. Ten įsikūrė ir užk­re­čiamųjų ligų sky­rius.
1935 m. ap­skri­ties li­go­ninė jau turė­jo du mūri­nius pa­sta­tus. Pir­ma­ja­me aukš­te įsikūrė in­fek­ci­nių ir vi­daus ligų sky­riai, ant­ra­ja­me – am­bu­la­to­ri­ja, mažų ope­ra­cijų ope­ra­cinė, raš­tinė. Nau­ja­ja­me pa­sta­te bu­vo įreng­tas chi­rur­gi­jos ir aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos sky­rius. Iš visų pa­latų bu­vo įves­ta sig­na­li­za­ci­ja į se­su­čių kam­barį. Mies­to elekt­rinė iš­tisą par­ą ap­rūpin­da­vo li­go­ninę elekt­ra. Bu­vo van­den­tie­kis, ka­na­li­za­ci­ja. 1939 m. vo­kie­čiams oku­pa­vus Klaipė­dos kraštą, Tel­šių li­go­ninės di­rek­to­riu­mi ir chi­rur­gi­jos sky­riaus vedė­ju pa­skir­tas gy­dy­to­jas Leo­nar­das Ple­cha­vi­čius. Iš Klaipė­dos į Tel­šius gy­ven­ti ir dirb­ti per­si­kėlė oto­la­rin­go­logė O. Pur­to­kaitė, of­tal­mo­lo­gas Kaz­laus­kas.
1943 m. bai­gus sta­ty­ti naująjį kor­pusą, ap­skri­ties li­go­ninė turė­jo 140 sta­cio­na­rių lovų. Veikė chi­rur­gi­jos, te­ra­pi­jos, aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, oto­la­rin­go­lo­gi­jos, in­fek­ci­nių ir vaikų ligų sky­riai. Gy­dy­to­jai ga­vo naują mo­der­nią apa­ratūrą iš Vo­kie­ti­jos. Įreng­tas rent­ge­no ka­bi­ne­tas, la­bo­ra­to­ri­ja.
Įdomūs fak­tai
XIX a. vi­du­ry­je dėl men­ko ap­rūpi­ni­mo ir me­di­ci­nos per­so­na­lo trūku­mo li­go­ninė­je mir­da­vo apie 10–20 pro­c. pa­cientų. 1920 m. Tel­šių ap­skri­ty­je bu­vo de­šimt gy­dy­tojų, pen­ki iš jų gy­ve­no ir dir­bo Tel­šiuo­se, o 1928 m. ap­skri­ty­je bu­vo 14 gy­dy­tojų, pen­ki iš jų – Tel­šiuo­se. Vie­nos pa­ros gy­dy­mas li­go­ninė­je pa­cien­tui kai­na­vo 4 li­tus, nuo 1929 m. – 5 li­tus, o vie­no li­go­nio gy­dy­mas sa­vi­val­dy­bei at­si­ėjo vi­du­ti­niš­kai 6–7 li­tus. Am­bu­la­to­ri­jo­je ne­mo­ka­mai gy­dy­tis galė­jo vals­tybės ir sa­vi­val­dybės tar­nau­to­jai, ka­ro in­va­li­dai, pen­si­nin­kai, tu­rin­tys ne dau­giau kaip 1 500 litų me­ti­nių pa­jamų, po­li­ci­jos tar­nau­to­jai, be­tur­čiai su ne­tur­tin­gu­mo pa­žymė­ji­mu ir ser­gan­tys užk­re­čia­mo­sio­mis li­go­mis. Vi­si ki­ti li­go­niai už ap­si­lan­kymą pas gy­dy­toją mokė­jo 3 li­tus. Tar­pu­ka­riu li­go­ninė rent­ge­no apa­ra­to ne­turė­jo. Tel­šiuo­se bu­vo du pri­vatūs rent­ge­no ka­bi­ne­tai, pri­klausę gy­dy­to­jams B. Zien­ko­vi­čiui ir S. Me­nu­chi­nui. Se­no­jo pa­sta­to pir­ki­mas, re­mon­tas ir nau­jo­jo kor­pu­so sta­ty­ba ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bei kai­na­vo 100 tūkstan­čių litų.
Medžiagą rinko istorikės Irma Kontautienė, Janina Bucevičė, skaitmenintoja Loreta Norvaišienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. juozas parašė:

    kas cia per pinigai 1919 metais Auksinai?kataloguose apie tokius nerasoma

  2. parašė:

    Fotografija sukėlė daugybę prisiminimų. Vaikystė- ligoninės kaimynystėje. Ten visur nuvaikščiota, nubėgiota. Fotografui kairėje augo didelis medis, jame buvo gandralizdis, kiekvienais metais perėjo gandrai. Prie to medžio buvo prūdelis, atsimenu jame tik varlės plaukiojo, žuvų nebuvo. Fotografui kairėje buvo nemaža apvali aikštelė su pasodintu ąžuolu viduryje, mirusiam chirurgui K. Jankauskui atminti. Toje aikštelėje apsisukinėdavo miestinis autobusas nr.6. Po tais laiptais iš galo, buvo ligoninės virtuvė, valgykla daktarams ir pailga didelė patalpa, kurioje kartą per savaitę buvo rodomi kino filmai ligoniams, personalui. Mes vaikėzai irgi įsiprašydavom. Keista,nepamenu daugumos prieš metus žiūrėtų filmų siužeto, o prieš 50 metų matytą „Oceola Seminolų vadas“ su visom smulkmenom.

  3. parašė:

    Aikštelė fotografui iš dešinės.

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Jūsų nuomone, ar apsauginės veidą dengiančios kaukės apsaugo nuo COVID-19 viruso?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2020 tzinios.lt