„Tel­šių ŽI­NIOS“ kaip ir Ka­lė­dos – į kiek­vie­no na­mus

Parašė:  2018-10-02

Nus­te­bo­te? Sa­ko­te, kad Ka­lė­doms dar ne lai­kas?!
Su­tin­ka­me, gal dar šiek tiek ir anks­to­ka Di­džio­sioms me­tų šven­tėms, bet mū­sų nuo­tai­ka šian­dien kaip tik to­kia: spa­lio pir­mą die­ną laik­raš­tis „Tel­šių ŽI­NIOS“ mi­ni de­vy­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį, o drau­gys­tė su Ju­mis, mie­li skai­ty­to­jai, mums lyg ka­lė­di­nė do­va­na!
Re­dak­ci­ja ver­ti­na tra­di­ci­jas: jau de­vy­nio­lik­tą­jį kar­tą gim­ta­die­nio iš­va­ka­rė­se įsiam­ži­na­me kaip ki­tos pro­fe­si­jos at­sto­vai. Šį­kart – Ka­lė­dų Se­ne­liai ir juos ly­din­tys nykš­tu­kai! Ko­dėl? No­ri­me pa­tir­ti dar dau­giau bend­ra­vi­mo džiaugs­mo, tu­rė­ti lai­ko pa­gal­vo­ti apie vi­sus, ku­riuos kar­tais gal ne­pel­ny­tai pa­mirš­ta­me, bū­ti šiek tiek ne­rū­pes­tin­gi ir no­rin­tys bei ga­lin­tys do­va­no­ti. Do­va­no­ti ži­nias, in­for­ma­ci­ją, emo­ci­ją.
Mums tai la­bai svar­bu. To­dėl kur­da­mi laik­raš­tį, vi­sų pir­ma dė­me­sį krei­pia­me į tu­ri­nį, bet ne­pa­mirš­ta­me ir for­mos. Sie­kia­me, kad laik­raš­ty­je bū­tų įdo­mių ir ob­jek­ty­vių teks­tų apie vi­są mū­sų ra­jo­ną, vi­sas sri­tis, no­ri­me, kad lei­di­nys bū­tų pa­trauk­lus ir tvar­kin­gas.
Mū­sų tiks­las, kad „Tel­šių ŽI­NIOS“ kaip ir Ka­lė­dos atei­tų į kiek­vie­no na­mus, kad du­kart per sa­vai­tę – ant­ra­die­niais ir penk­ta­die­niais – bū­tų lau­kia­mos kaip Ka­lė­dų Se­ne­lio do­va­nų mai­šas, o ja­me, kaip ži­no­te, bū­na vis­ko ir vi­siems!
Di­džiuo­ja­mės iš­ti­ki­mais mū­sų laik­raš­čio skai­ty­to­jais, džiau­gia­mės, kad mus at­ran­da nau­ji žmo­nės, pui­ku, kad mus ver­ti­na vy­res­nio­ji kar­ta, kad lei­di­nys svar­bus jau­ni­mui.
Re­dak­ci­jos ko­lek­ty­vui kiek­vie­nas laik­raš­čio gim­ta­die­nis yra nau­jas at­skai­tos taš­kas, įpa­rei­go­jan­tis dirb­ti tei­sin­gai ir są­ži­nin­gai. Mū­sų di­džiau­sias tur­tas yra Jū­sų, mie­li skai­ty­to­jai, pa­si­ti­kė­ji­mas mu­mis. O kas ga­li ne­pa­si­ti­kė­ti Ka­lė­dų Se­ne­liu?!
Nors ir la­bai no­rė­tu­me, bet ne vi­suo­met skel­bia­me ge­ras ži­nias. Nu­tin­ka vis­ko – gy­ve­ni­mas ra­jo­ne įvai­rus, spal­vo­tas, dau­giap­la­nis. Mū­sų nuo­mo­ne, svar­bu, kad laik­raš­ty­je spaus­di­na­ma in­for­ma­ci­ja bū­tų tei­sin­ga, nors kam nors ją ir teks nu­ry­ti kaip kar­čią pi­liu­lę…
Ir vis tik žiū­rėdami iš de­vy­nio­li­kos me­tų pa­tir­ties, ma­no­me, kad Tel­šių ra­jo­ne po­zi­ty­vūs reiš­ki­niai at­sve­ria ne­ga­ty­vą. Vadinasi, Ka­lė­dų nu­si­pel­nė­me vi­si!
Kvie­čia­me ne­tin­gė­ti ra­šy­ti Ka­lė­dų Se­ne­liui laiš­kų apie tai, kaip ir kuo gy­ve­na­te. Ad­re­sas: Res­pub­li­kos g. 1, Tel­šiai, ar­ba tz@tzinios.lt.
Ka­lė­dų Se­ne­liai re­ko­men­duo­ja: skai­ty­ki­te „Tel­šių ŽI­NIAS“ – pre­nu­me­ruo­ki­te pa­tys, pa­ra­gin­ki­te kai­my­nus. Ži­nios – pui­kiau­sia do­va­na!
Laik­raš­čio „Tel­šių ŽI­NIOS“ re­dak­to­rė Vi­li­ma MEŠ­KAUS­KIE­NĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt