Te­ro­ris­ti­nių iš­puo­lių grės­mė Tel­šiuo­se: kaip elg­tis ki­lus rea­liam pa­vo­jui

Parašė:  2015-12-15

Pa­sau­lį dre­bi­na įvai­rūs ne­ra­mu­mai: te­ro­ris­ti­niai iš­puo­liai, sprog­di­ni­mai, ka­ri­niai veiks­mai. Na­tū­ra­lu, kad to­kių įvy­kių grės­mę jau­čia ir tel­šiš­kiai. Pas­ta­ruo­ju me­tu Tel­šių gat­vė­se daž­nai ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­tru­liuo­jan­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną su šu­ni­mi. Tai ver­čia gy­ven­to­jus su­klus­ti, ar ne­ky­la pa­vo­jus. Bai­mės apim­ti žmo­nės pa­si­gen­da aiš­ku­mo, ką rei­kė­tų da­ry­ti, jei­gu ka­ro ar te­ro­ris­ti­nio iš­puo­lio grės­mė tap­tų rea­li.

Su Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus Ap­lin­kos ir ci­vi­li­nės sau­gos po­sky­rio vy­riau­sią­ja spe­cia­lis­te As­ta Moc­ke­vi­čie­ne, at­sa­kin­ga už ci­vi­li­nę sau­gą, kal­ba­mės, kaip rei­kė­tų ruoš­tis ga­li­miems ekst­re­ma­liems įvy­kiams ir ko­kių veiks­mų im­tis ki­lus pa­vo­jui.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ
– Kaip gy­ven­to­jams bū­tų pra­neš­ta apie įvy­ku­sią ne­lai­mę? Kaip at­pa­žin­ti tik­ruo­sius pa­vo­jaus sig­na­lus?
– Gy­ven­to­jai Tel­šių ra­jo­ne bū­tų per­spė­ja­mi gar­si­niu sig­na­lu (si­re­no­mis), trum­pai­siais pra­ne­ši­mais į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, trans­por­to prie­mo­nių ir įmo­nių gar­si­niais sig­na­lais, net pa­siun­ti­nių pa­gal­ba.
Apie įvy­ku­sią ar ar­tė­jan­čią ne­lai­mę gy­ven­to­jai per­spė­ja­mi gar­si­niu sig­na­lu „Dė­me­sio vi­siems“, ku­ris skel­bia­mas įjun­giant elekt­ros si­re­nas, ob­jek­tų gar­si­nius sig­na­lus ir ki­tas sig­na­li­nes prie­mo­nes, to­dėl iš­gir­dę per­spė­ja­mą­jį sig­na­lą, ne­dels­da­mi įjun­ki­te ra­di­ją ar te­le­vi­zi­ją. Daž­niau­siai pir­mi­nė in­for­ma­ci­ja apie įvy­kius gau­na­ma iš ži­niask­lai­dos, nes vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos tei­kė­jai yra ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos da­lis. Taip gy­ven­to­jai iš­girs­ta pra­ne­ši­mus ir nu­ro­dy­mus, kaip elg­tis to­liau.
Taip pat Lie­tu­vo­je vei­kia gy­ven­to­jų per­spė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma (GPIS). Kad gy­ven­to­jai gau­tų trum­puo­sius pra­ne­ši­mus, jų mo­bi­liuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se tu­ri bū­ti ak­ty­vin­ta šių pra­ne­ši­mų priė­mi­mo funk­ci­ja. Te­le­fo­nų nu­sta­ty­mo inst­ruk­ci­jos ir dau­giau in­for­ma­ci­jos apie šią sis­te­mą pa­tei­kia­ma Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je www.gpis.vpgt.lt bei Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je www.tel­siai.lt.
– Ko­kios pa­gal­bos ekst­re­ma­lio­mis si­tua­ci­jo­mis ga­li ti­kė­tis gy­ven­to­jai?
– Ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­ma vei­kia nuo­la­ti­nės pa­reng­ties prin­ci­pu, t. y. tar­ny­bos, ga­vu­sios in­for­ma­ci­ją apie gre­sian­čią ar ki­lu­sią ne­lai­mę (gais­rą, riau­šes, ava­ri­ją, po­tvy­nį ir pan.), ne­dels­da­mos vyks­ta į įvy­kio vie­tą ir at­lie­ka rei­ka­lin­gus gel­bė­ji­mo, paieš­kos bei ki­tus nea­ti­dė­lio­ti­nus dar­bus.
Įvy­kus ne­lai­mei, gy­ven­to­jams svar­biau­sia yra ži­no­ti sa­vi­val­dy­bės ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­ną, nes ci­vi­li­nė sau­ga vals­ty­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­ma te­ri­to­ri­niu prin­ci­pu, t. y. pa­gal sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jas. Ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nas yra skel­bia­mas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.tel­siai.lt, rub­ri­ko­je Ci­vi­li­nė sau­ga.
Iš­ki­lus pa­vo­jui, gy­ven­to­jai lai­ki­nai bū­tų ap­sau­go­mi ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niuo­se – kas­die­ni­nė­je veik­lo­je nau­do­ja­muo­se sta­ti­niuo­se ar­ba pa­tal­po­se, ku­rias ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ar ka­ro me­tu ga­li­ma pri­tai­ky­ti gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti nuo at­si­ra­du­sių gy­vy­bei ar svei­ka­tai pa­vo­jin­gų veiks­nių.
– Kaip vyk­tų eva­kua­ci­ja?
– Gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mui or­ga­ni­zuo­ti pra­dė­tų dirb­ti gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo ir priė­mi­mo ko­mi­si­ja, bū­tų įkur­ti gy­ven­to­jų su­rin­ki­mo ir priė­mi­mo punk­tai. Sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jų ekst­re­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nuo­se yra nu­ma­ty­tos konk­re­čios gy­ven­to­jų su­rin­ki­mo vie­tos, ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad vi­si pri­va­lo eva­kuo­tis tik per priė­mi­mo punk­tus. Gy­ven­to­jai, tu­rin­tys ga­li­my­bę eva­kuo­tis nuo­sa­vu trans­por­tu, ga­li tai da­ry­ti sa­va­ran­kiš­kai.
Gy­ven­to­jų priė­mi­mo punk­tuo­se or­ga­ni­zuo­tai bū­tų tei­kia­mos gy­vy­biš­kai bū­ti­nos pa­slau­gos: ap­rū­pi­ni­mas mais­tu, ge­ria­muo­ju van­de­niu, vais­tais, šva­riais dra­bu­žiais. Šias ir ki­tas bū­ti­nas pa­slau­gas or­ga­ni­zuo­ja Sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų eva­ka­vi­mo ir priė­mi­mo ko­mi­si­ja.
– Ko­kie nu­ma­ty­ti ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai Tel­šiuo­se?
– Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je yra 39 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai, ku­riuo­se bū­tų ga­li­ma ap­sau­go­ti dau­giau nei 50 pro­c. mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jų. Daž­niau­siai to­kie sta­ti­niai yra mo­kyk­los, gim­na­zi­jos, kul­tū­ros ir spor­to cent­rai, Tel­šių spor­to ir rek­rea­ci­jos cent­ras, Že­mai­tės dra­mos teat­ro rū­siai-ko­lo­nų sa­lė, Tel­šių re­gio­ni­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro pa­tal­pos. Kur yra ar­ti­miau­si ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai, ga­li­ma su­ži­no­ti Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je – ten skel­bia­mas ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių są­ra­šas ir pa­sta­tų iš­si­dės­ty­mo že­mė­la­pis. Vi­si ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai pa­ženk­lin­ti spe­cia­liu ci­vi­li­nės sau­gos ženk­lu – mė­ly­nu ly­giak­raš­čiu tri­kam­piu oran­ži­nio fo­no kvad­ra­te, api­brėž­ta­me mė­ly­nos spal­vos rė­me­liu.
– Kaip elg­tis iš­ki­lus bū­ti­ny­bei eva­kuo­tis? Ko­kius daik­tus svar­bu pa­siim­ti su sa­vi­mi?
– Ki­lus ne­lai­mei, kiek­vie­na mi­nu­tė yra la­bai svar­bi, tad bū­ti­na iš anks­to pa­gal­vo­ti ir su­pla­nuo­ti šei­mos veiks­mų pla­ną ne­lai­mės at­ve­ju – tai pa­dės su­ma­žin­ti bai­mę ir pa­ni­ką, iš­sau­go­ti gy­vy­bę, svei­ka­tą ir tur­tą. Jei­gu pa­rei­gū­nai nu­ro­dė eva­kuo­tis ar­ba Jūs pa­tys nu­spren­dė­te, kad na­mie lik­ti pa­vo­jin­ga, pa­ta­ria­ma lai­ky­tis šių nu­ro­dy­mų:
– Su­si­rin­ki­te bū­ti­niau­sius reik­me­nis, ku­rių Jums ga­li pri­reik­ti eva­kuo­jan­tis ir ap­si­sto­jus ki­to­je vie­to­je – tai pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos reik­me­nys, nuo­lat var­to­ja­mų vais­tų at­sar­ga, pi­ni­gai, do­ku­men­tai (pa­sas, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė, dip­lo­mas, nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tai ir kt.), deg­tu­kai, van­dens, ne­gen­dan­čio mais­to at­sar­gos trims die­noms, komp­lek­tas dra­bu­žių ir ant­klo­dė kiek­vie­nam šei­mos na­riui, sa­ni­ta­ri­nės ir hi­gie­nos prie­mo­nės. Im­ki­te tik tai, kas rei­ka­lin­ga.
– Vyks­tant su ma­žais vai­kais, rei­kė­tų paim­ti jiems mais­to, saus­kel­nių, ant­klo­dę, žais­liu­ką.
– Prieš iš­vyk­da­mi ap­sau­go­ki­te sa­vo na­mus: at­jun­ki­te van­de­nį, du­jas ir elekt­rą, už­da­ry­ki­te lan­gus ir už­ra­kin­ki­te du­ris.
– Iš­va­žiuo­da­mi pa­si­rin­ki­te re­ko­men­duo­ja­mus ke­lius, ne­ban­dy­ki­te su­trum­pin­ti ke­lio, nes ki­ti ke­liai ga­li bū­ti už­blo­kuo­ti.
– Bū­ki­te at­sar­gūs va­žiuo­da­mi til­tais ir via­du­kais, ne­sus­to­ki­te po aukš­tos įtam­pos elekt­ros lai­dais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

AR kaupiate pensiją privačiuose pensijų fonduose?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2018 tzinios.lt