Tarybos posėdis žlugo. Prieš patvirtintą darbotvarkę protestuojantys politikai išėjo iš salės

Parašė:  2018-09-18

Penk­ta­die­nį vos pra­si­dė­jęs neei­li­nis Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo nu­trauk­tas. Svars­tant pir­mą­jį dar­bot­var­kės klau­si­mą, iš sa­lės pa­si­ša­li­no Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jų na­riai bei Ta­ry­bos na­riai Al­gir­das Tar­vai­nis ir Al­gir­das Ba­ce­vi­čius. Ne­li­kus kvo­ru­mo, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Pet­rui Kui­zi­nui be­li­ko tik pa­skelb­ti, jog Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis baig­tas.

An­ta­nas NEK­RA­ŠIUS
Prieš pa­tei­kiant tvir­tin­ti neei­li­nio Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kę, me­ras P. Kui­zi­nas Ta­ry­bos na­rius in­for­ma­vo, jog ne­ga­vus pa­žy­mos iš Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, iš jos iš­brauk­tas klau­si­mas dėl Kęs­tu­čio Ang­lic­ko sky­ri­mo į Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Ta­čiau spren­di­mo pro­jek­tas dėl Al­man­to Lu­ka­vi­čiaus sky­ri­mo į vi­ce­me­ro pa­rei­gas lie­ka.
Tai ne­pa­ti­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riams. Jos se­niū­nas To­mas Kat­kus pa­reiš­kė, kad kol nė­ra su­for­muo­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma – nuo as­me­ny­bių sky­ri­mo į me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas rei­kė­tų su­si­lai­ky­ti. So­cial­de­mok­ra­tui ant­ri­no Tel­šių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Man­tas Ser­va: „Esu įpa­rei­go­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Tel­šių sky­riaus na­rių ne­pri­tar­ti Ta­ry­bos dar­bot­var­kės klau­si­mams, ku­rie su­si­ję su po­li­ti­nių po­stų da­ly­bo­mis. Mes ma­no­me, kad kol nė­ra su­si­for­ma­vu­si val­dan­čio­ji dau­gu­ma, yra ne­tiks­lin­ga skir­ti žmo­nes į tam tik­ras po­zi­ci­jas. Ka­dan­gi neaiš­ku, kaip jie at­liks sa­vo pa­rei­gas, prii­mi­nės spren­di­mus ne­tu­rė­da­mi Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tvir­to pa­lai­ky­mo.“
Prie prieš­ta­rau­jan­čių­jų me­ro tei­kia­mai dar­bot­var­kei pri­si­dė­jo ir Ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Tar­vai­nis. Jis pa­reiš­kė, jog neiš­min­tin­ga siū­ly­ti rink­ti as­me­nis, ku­rių ne­pa­lai­ko dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių.
Prieš­ta­rau­jan­tiems siū­lo­mai dar­bot­var­kei po­li­ti­kams rė­žė Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Ru­pei­kie­nė: „Įž­vel­giu truk­dy­mą Ta­ry­bos dar­bui. Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tai ir Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai yra nu­spren­dę su­lau­žy­ti prie­sai­ką ir ne­dirb­ti žmo­nėms vien iš prin­ci­po, kad jiems kaž­kas ne­pa­tin­ka. Jei­gu M. Ser­va bū­tų siū­lo­mas į vi­ce­me­ro pa­rei­gas, ma­nau, jis ne­prieš­ta­rau­tų dar­bot­var­kei. Pri­si­min­ki­te duo­tą Ta­ry­bos na­rio prie­sai­ką. Ir ne­svar­bu, kad jums ne­pa­tin­ka, jog Sau­liaus Ur­bo­no šian­dien nė­ra ar Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas nė­ra vi­ce­me­ras. Yra dar­bas ir pri­va­lo­me jį at­lik­ti. Jei­gu ne­tin­ka siū­lo­mas kan­di­da­tas – siū­ly­ki­te sa­vo. Bet to­kių pa­siū­ly­mų mes ne­ma­to­me.“ Ta­čiau so­cial­de­mok­ra­tai ne­ri­mo. Ta­ry­bos na­rė Ste­fa Nau­jo­kie­nė pri­mi­nė, jog sie­kiant sta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­ją val­džio­je, me­ras bu­vo pa­ra­gin­tas su­kvies­ti ir kal­bė­tis su vi­sų frak­ci­jų Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je at­sto­vais. Ta­čiau jo­kių su­si­ti­ki­mų taip ir ne­su­lauk­ta.
Me­ras P. Kui­zi­nas po­li­ti­kams pri­mi­nė, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, jog me­ro ins­ti­tu­ci­ja pri­va­lo for­muo­ti Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų val­dy­mą. Esą tai jis šian­dien ir da­ro. „Kad ne­kal­bu su vi­sais – me­las. Po praė­ju­sio Ta­ry­bos po­sė­džio pa­ts ini­ci­ja­vau su­si­ti­ki­mą su frak­ci­jo­mis, de­ja, jo­kio at­gar­sio, – tei­gė P. Kui­zi­nas. – Tai­gi, ne­si­mė­ty­ki­te to­kiais kal­ti­ni­mais. O ma­no, kaip me­ro, nu­si­kal­ti­mas šian­dien bū­tų, jei­gu aš ne­ban­dy­čiau for­muo­ti ra­jo­no val­džios.“
Pas­kel­bus bal­sa­vi­mą dėl po­sė­džio dar­bot­var­kės tvir­ti­ni­mo, su­si­klos­tė keis­ta si­tua­ci­ja. Bal­sa­vi­mo me­tu są­my­šį su­kė­lė A. Tar­vai­nis – esą jam ne­si­spau­džia myg­tu­kas. Pa­si­bai­gus bal­sa­vi­mui skir­tam lai­kui, re­zul­ta­tu 13 už, 13 prieš, 1 ne­bal­sa­vo, Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė bu­vo priim­ta. So­cial­de­mok­ra­tai ėmė rei­ka­lau­ti per­bal­suo­ti, nes dėl tech­ni­nių kliū­čių vie­nas Ta­ry­bos na­rys ne­ga­lė­jo iš­reikš­ti po­zi­ci­jos. Ta­čiau po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė at­sa­kė, jog pa­grin­do skelb­ti pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą nė­ra: sa­vo va­lią bal­suo­da­mi iš­reiš­kė 26 iš 27 Ta­ry­bos na­rių, o ka­da at­vi­ra­me bal­sa­vi­me bal­sai pa­si­skirs­to to­ly­giai – le­mia me­ro bal­sas.
„Pa­ti bal­sa­vi­mo pra­džia bu­vo tech­niš­kai ne­tvar­kin­ga. Mes ne­su­tin­ka­me su pa­tvir­tin­ta dar­bot­var­ke ir ne­da­ly­vau­si­me to­li­mes­nia­me spren­di­mo dėl vi­ce­me­ro sky­ri­mo svars­ty­me“, – pa­reiš­kė Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos Ta­ry­bo­je se­niū­nas T. Kat­kus ir kar­tu su par­ti­jos bend­ra­žy­giais išė­jo iš po­sė­džio sa­lės. Kar­tu su so­cial­de­mok­ra­tais iš po­sė­džio pa­si­ša­li­no ir A. Ba­ce­vi­čius su A. Tar­vai­niu.
Net­ru­kus iš sa­lės išė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riai.
Pa­si­ša­li­nus 14 iš 27 Ta­ry­bos na­rių – ne­be­li­ko kvo­ru­mo. Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui be­li­ko tik pa­skelb­ti, jog po­sė­dis baig­tas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


*

  1. Vita parašė:

    Trečioke, jūs negalite būti politiku, nes jūsų atmintis per trumpa. Prieš kelis metus, ir visai neseniai, tvarkiečiai patys paliko posėdžių salę protestuodami prieš teikiamus sprendimus. Telšiškiai tai atsimena, o jūs, pasirodo, ne. Hm.. Ir kam kam, bet ne jums dabar kalbėti apie skaidrumą. Apskritai, po šiandieninio STT vojažo jums tik į krūmus ir tyliai būt

  2. Vitai (ui) parašė:

    Vėjų pasakos. Prieš kelis metus tvarkiečiai patys buvo valdžioje ir nepamenu, jog būtų vaikščioję iš salės (absurdas !!!). O apie Trečioko skaidrumą, kompetenciją, patirtį — tai belieka mums visiems tik pavydėti jam ir stengtis pasiekti jo lygį.

  3. Vita parašė:

    nekreipk dėmesio arba pats tą komentarą parašė arba jo pasiuntinukas tikėdamas kasnio sotesnio

Už šmeižiančius, asmens garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Vartotojas sutinka, kad Svetainė neribotą laiką saugotų jo IP adresą ir pareikalavus atskleistų jį įgaliotoms institucijoms. Tzinios.lt pasilieka teisę šalinti skaitytojų komentarus, nesusijusius su straipsnio tema, įžeidžiančius bei šmeižiančius asmenis arba reklamuojančius komercines organizacijas.

Griežtai draudžiama tzinios.lt paskelbtą informaciją kopijuoti ir platinti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitaip ją naudoti neturint raštiško leidėjų sutikimo.
Taip pat skaitykite:
http://tzinios.lt/prenumerata/
- Peržiūrėti visą naujienų archyvą -

Apklausa

Kaip manote, kiek patarėjų turėtų turėti Telšių rajono savivaldybės meras?

Loading ... Loading ...
Archyvas
Visos teisės saugomos © 2019 tzinios.lt